П  Р И С Ъ Д А

 

Номер 27                                                  11.06.2015 г.                  град Стара Загора

 

                            

                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                                    Наказателен състав

На 11 юни                                                                                                        Година 2015

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИВА СТЕФАНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

Д.И.

 

М.С.

СЕКРЕТАР: Р.Р. 

ПРОКУРОР: ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от съдия ИВА СТЕФАНОВА 

НОХ дело номер 7 по описа за 2010 година.

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата С.Г.Г. - родена на *** г. в гр. Първомай, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, разведена, със средно специално образование, работеща, неосъждана, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че през периода 01.06.2007 г. – 07.08.2007 г. в гр. Стара Загора, като пълномощник и едноличен собственик на капитала на ЕООД ”****” – Стара Загора с ИН 1236260***, в условията на продължавано престъпление, като съизвършител в съучастие с подсъдимата К.А.Б. - пълномощник на ЕООД „****” Стара Загора с ИН номер ****, избегнала установяването и плащането на  данъчни задължения по ЗДДС в големи размери – 8 712, 88 лв. /осем хиляди седемстотин и дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки/, като:

1. В подадена  на 13.07.2007 г. от името на ЕООД ”****”-Стара Загора с ИН 123626060, справка-декларация по чл.125 от ЗДДС с вх.№ 931590/13.07.2007 г., пред ТД на НАП –Стара Загора, ведно с извлечение от дневник за покупки за данъчния период 01.06.2007 г.-30.06.2007 г. потвърдила неистина – че в този период ЕООД „****” - Стара Загора е получило облагаеми по ЗДДС доставки  от:

-ЕООД „****” с ИН номер ****, с предмет – череши, по данъчни фактури с № 1/15.06.2007 г.  с данъчна основа 30 674 лв. и ДДС -  6 134.80 лв. и № 2/17.06.2007 г. с данъчна основа 11 740.40 лв. и ДДС 2 348.08 лв. и по този начин  в нарушение  на чл.68, чл.70, ал.5, чл.71, т.1  от ЗДДС, приспаднала от дължимия за внасяне ДДС , неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на   8 482.88 лв.

2. В подадена  на 07.08.2007 г. от името на ЕООД ”****” - Стара Загора с ИН 1236260***, справка-декларация по чл.125 от ЗДДС  с вх.№.2400933203/07.08.2007 г., пред ТД на НАП –Стара Загора, ведно с извлечение от дневник за покупки за данъчния период  01.07.2007 г.- 31.07.2007 г. потвърдила неистина – че в този период ЕООД „****” - Стара Загора е получило облагаема по ЗДДС с предмет - балирана слама доставка  от:

-ЕООД „ ****„ с ИН номер **** - балирана слама по данъчна фактура № 3/31.07.2007 г  с данъчна основа 1 150 лв. и ДДС   230 лв. и по този начин в нарушение на чл.68, чл.70, ал.5, чл.71, т.1 от ЗДДС, приспаднала от дължимия за внасяне ДДС , неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на 230 лв, поради което и на основание чл.255, ал.1, т.2, пр.1 и т.7, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, Я ОСЪЖДА на три месеца лишаване от свобода.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК ГРУПИРА наложените на подсъдимата С.Г.Г. наказания по н.о.х.д. № 7/2010 г. по описа на Старозагорския окръжен съд /три месеца лишаване от свобода/ и по н.о.х.д. № 1517/2011 г. по описа на Ямболския районен съд /две години и шест месеца лишаване от свобода/, като й НАЛАГА едно общо най-тежко наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложеното на подсъдимата С.Г.Г. общо най-тежко наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.А.Б. - родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана,, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че през периода 01.06.2007 г. – 07.08.2007 г. в гр. Стара Загора, като пълномощник на ЕООД ”****” – Стара Загора с ИН:****, в условията на продължавано престъпление, като съизвършител в съучастие с подсъдимата С.Г.Г. - пълномощник и едноличен собственик на капитала на ЕООД ”****” - Стара Загора с ИН 1236260***, избегнала установяването и плащането на  данъчни задължения по ЗДДС в големи размери – 9 146 лв. /девет хиляди сто четиридесет и шест лева/, като неоснователно начислила ДДС и приспаднала неследващ се данъчен кредит по ЗДДС , като :

1. В подадена  на 13.07.2007 г. от името на ЕООД „****”-Стара Загора, ИН номер ****, справка-декларация по чл.125 от ЗДДС с вх.№ 24000931410/13.07.2007 г., пред ТД на НАП - Стара Загора, ведно с извлечения от дневници за покупки и продажби  за данъчния период 01.06.2007 г.- 30.06.2007 г. потвърдила неистина - че в този период ЕООД „****” - СтараЗагора е получила: облагаеми по ЗДДС доставки от  ЕООД „Стопет” с № 1039016**, с предмет – „аванс ечемик”, по данъчни фактури с номера:

- 103/18.06.2007 г.  с данъчна основа 23 490 лв. и ДДС  4 698 лв.;

- 104/18.06.2007 г.  с данъчна основа 21 090 лв.и ДДС  - 4 218 лв.;

и необлагаеми  по чл.12 от ЗДДС доставки с предмет череши от физически лица -земеделски производители:

-И.Д.Т.  по ф-ра №1/06.06.2007 г. на стойност 6 800 лв.;

-П.Х.П.  по ф-ра №2/06.06.2007 г. на стойност 24 000 лв.; 

както и че в този период ЕООД „****” -Стара Загора е извършило към ЕООД „****” - Стара Загора с ИН 123626060 облагаеми по ЗДДС доставки с предмет „череши” по данъчни фактури с номера :

- 1/15.06.2007 г  с данъчна основа 30 674 лв. и ДДС  6 134, 80 лв.;

- 2/17.06.2007 г  с данъчна основа 11 740, 40 лв.и ДДС 2 348.08лв. и по този начин  в нарушение на чл.68, чл.70, ал.5, чл.71, т.1  от ЗДДС, приспаднала от дължимия за внасяне в републиканския бюджет ДДС, неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на  8 916 лв.

2. В подадена  на 07.08.2007 г. от името на ЕООД „****” - Стара Загора, ИН номер ****, справка-декларация по чл.125 от ЗДДС с вх.№ 2400933202/07.08.2007 г., пред ТД на НАП - Стара Загора, ведно с извлечение от дневник за покупки за данъчния период 01.07.2007г.- 31.07.2007 г. потвърдила неистина – че в този период ЕООД „****” – Стара Загора е извършило към ЕООД „****” – Стара Загора с ИН 1236260** облагаема по ЗДДС доставка с предмет -  „балирана слама”  по  данъчна фактура с № 3/31.07.2007 г.  с данъчна основа 1 150 лв. и ДДС  230 лв. и по този начин  в нарушение на чл.68, чл.70, ал.5, чл.71, т.1 от ЗДДС, приспаднала от дължимия за внасяне в републиканския бюджет ДДС, неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на  230 лв., поради което и на основание чл.255, ал.1, т.2, пр.1 и т.7, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, Я ОСЪЖДА на три месеца лишаване от свобода.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложеното на подсъдимата К.А.Б. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Б.Т. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с полувисше образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 13.08.2007 г.- 14.09.2007 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в големи размери – 9957, 12 лв. /девет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и дванадесет стотинки/,  като:

1. В подадена  на 13.08.2007 г. от името на ЕООД „****” - Стара Загора, ИН -****, коригираща справка-декларация по чл.125 от ЗДДС с вх.№  2400933202/13.08.2007 г., пред ТД на НАП - Стара Загора, ведно с извлечение от дневник за покупки за данъчния период 01.07.2007 г.- 31.07.2007 г., потвърдил неистина – че в този период ЕООД „****” - Стара Загора е получило облагаема по ЗДДС доставка  от:

-ЕООД „****” – София, с № 121815799, с предмет – „С.М.Р.”, по данъчна фактура с № 126/26.07.2007 г. с данъчна основа 46 820 лв. и ДДС 9364 лв.               и по този начин  в нарушение на чл.68,чл.70, ал.5, чл.71, т.1 от ЗДДС, приспаднал от дължимия за внасяне ДДС неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на   9364 лв.

2.В подадена  на 14.09.2007 г. от името на ЕООД „****” – Стара Загора, ИН - ****, справка –декларация по чл.125 от ЗДДС  с вх.н. 943961/14.09.2007 г., пред ТД на НАП – Стара Загора, ведно с извлечение от дневник за покупки за данъчния период 01.08.2007 г.-31.08.2007 г. потвърдил неистина – че в този период ЕООД „****” – Стара Загора е получило облагаема по ЗДДС доставка  от:

-ЕООД „****” – Велико Търново, с № BG104656501, по данъчна фактура с  № 234/29.08.2007 г.  с данъчна основа 2965, 60 лв. и ДДС 593,12 лв. и по този начин  в нарушение на чл.68, чл.70, ал.5, чл.71, т.1 от ЗДДС, приспаднал от дължимия за внасяне ДДС неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на  593, 12 лв., поради което и на основание чл.255, ал.1, т.2, пр.1 и т.7, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на една година лишаване от свобода и глоба в размер на 100 /сто/ лв.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК ГРУПИРА наложените на К.Б.Т. НАКАЗАНИЯ по н.о.х.д. № 7/2010 г. по описа на Старозагорския окръжен съд /една година лишаване от свобода/ и по н.о.х.д. № 290/2007 г. по описа на Пловдивския районен съд /една година и шест месеца лишаване от свобода/, като му НАЛАГА едно общо най-тежко наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода.

 

На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното общо наказание на К.Б.Т. да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим, в затворническо общежитие от „закрит” тип.

 

На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.3 от НК към така наложеното общо наказание на една година и шест месеца лишаване от свобода ПРИСЪЕДИНЯВА наложеното на подсъдимия К.Б.Т. наказание глоба в размер на 100 /сто/ лв.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимият К.Б.Т. ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО И ОТДЕЛНО от така наложеното общо наказание една година и шест месеца лишаване от свобода и наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 968/2004 г. по описа на Пловдивския районен съд – две години лишаване от свобода.

 

На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ наказанието по н.о.х.д. № 968/2004 г. по описа на Пловдивския районен съд, наложено на подсъдимия К.Б.Т., да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим, в затворническо общежитие от „закрит” тип.

 

  ОСЪЖДА подсъдимите  С.Г.Г., със снета по-горе самоличност, К.А.Б., със снета по-горе самоличност и К.Б.Т.,  със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет направените по делото разноски в размер на по 201 лв. /двеста и един/ лв. за всеки един от тях.

 

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Пловдивския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

        

2.