Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 108                      16.06.2015 г.                 град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                    Наказателен състав

на 01 април                                                                   Година 2015

В открито заседание, в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

 

                                             ЧЛЕНОВЕ:1. МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                                                                                                                          2. ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                      

Секретар Д.Х.

Прокурор Петя Драганова

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

внохд №1056 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

        Въззивното производство е образувано по протест на Районна прокуратура – Стара Загора, против Присъда №22/05.02.2015 г., постановена по нохд №231/2015 г. по описа на Старозагорски  районен съд, в който се навеждат доводи относно допуснати нарушения при оценката на събрания по делото доказателствен материал. Прави се искане,  за отмяна на  постановената оправдателна присъда и постановяване на нов съдебен акт, с който подсъдимият бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение.

        В съдебно заседание Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора взема становище,  че при изготвяне на обвинителния акт са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в несъответствия между обстоятелствената и заключителната му част, което води до неяснота при формулиране на обвинението и  е основание за отмяна на постановената присъда въз основа на така внесения  обвинителен акт и връщане делото на прокурора за отстраняване на посоченото нарушение.

        Защитникът на подсъдимия Ж.Ж.,  адв. Е.Ж., и изразява становище, че следва да бъде потвърден постановения първоинстанционен съдебен.

         Въззивният съдът, в пределите на проверката по чл.314 ал.1 от НПК, за да се произнесе взе предвид следното:

        С Присъда №22/05.02.2015 г., постановена по нохд №231/2015 г. по описа на Старозагорски  районен съд  подсъдимият  Ж.П.Ж. е признат  за невинен в това, че на 14.09.2014 г., в гр. Стара Загора, по ул. „Августа Траяна” е управлявал МПС - л.а. марка „Пежо”, модел: 405, с рег. № СТ 4628 СМ в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”, наложено с наказателно постановление №497 от 02.03.2012 г. на Началник група в сектор „ПП" при ОД на МВР, гр.Стара Загора, в сила от 17.07.2013 г., след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление №3535/23.01.2012 г. на Началник група в сектор „ПП" при ОД на МВР гр.Стара Загора, влязло в сила на 13.07.2013 г., поради което и на основание чл.304 НПК, съдът го оправдал по обвинението за извършено престъпление по  чл. 343в, ал. 1 НК.

        Настоящият съдебен състав,  като взе предвид доводите и възраженията на страните, доказателствата по делото и извърши цялостна служебна проверка на атакуваната присъда, намери за установено следното:

        Първоинстанционният съд не е допуснал нарушение на задълженията по чл.13 и чл.14 НПК за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, тъй като за всички фактически обстоятелства, включени в предмета на доказване и значими за съставомерността на деянието, са събрани относимите и допустими доказателства, при това в обем, позволяващ стабилност на фактическите изводи.

        От фактическа страна по делото се установява следното:

  Подсъдимият Ж.П.Ж. е правоспособен водач на МПС и притежава свидетелство за управление на МПС № 280612592, издадено на 06.08.1997 г.

        С Решение №568/07.10.2010 г., постановено по АНД №1113/ 2010 г. по описа на Районен съд - Стара Загора, влязло в сила на 23.10.2010 г., подсъдимият Ж. бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. с чл. 342, ал. 1 НК и освободен от наказателна отговорност на основание чл. 78а НК, като му било наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв. Същевременно Ж. бил лишен и от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

Наказанието „лишаване от право да управлява МПС” било приведено в изпълнение на 11.12.2010 г. и било изтърпяно на 11.06.2011 г.

След 11.06.2011 г. подсъдимият Ж. не се явил в сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, за да получи свидетелството си за управление на МПС и то останало там на съхранение.

С наказателно постановление № 497/02.03.2012 г. на началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора подсъдимият Ж. бил лишен от право да управлява МПС за срок от 10 месеца за извършено от него на 25.02.2012 г. нарушение на чл. 174, ал. 1 ЗДвП.

Наказателното постановление е влязло в сила на 17.07.2013 г.

С наказателно постановление № 3535/23.11.2012 г. на началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора подсъдимият Ж. бил лишен от право да управлява МПС за срок от 7 месеца за извършено от него на 23.10.2012 г. нарушение на чл. 174, ал. 1 ЗДвП.

Наказателното постановление е влязло в сила на 14.07.2013 г.

На 14.09.2014 г. подсъдимият Ж. управлявал МПС – л.а. марка: Пежо, модел: 405, с per. № СТ 4628 СМ в гр.Стара Загора, по ул. Августа Траяна в посока запад - изток. Автомобилът бил спрян за проверка от служители на сектор ПП при ОД на МВР - Стара Загора - Николай Христов и Димитър Димитров. Те установили самоличността му, констатирали, че управлява МПС без свидетелство за управление и съставили акт за установяване на административно нарушение.

Изложената по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Н.Г.Х. и Г.Й.А., между които липсват противоречия и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства -   АУАН с  №649075/14.09.2014 г., решение №568/07.10.2010 г., постановено по АНД № 1113/2010 г. на Районен съд – Стара Загора, заповед за прилагане на принудителни административни мерки №110/497/2012 г. от 27.02.2012 г., наказателно постановление №497/12 от 02.03.2012 г. на началник група в Сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора; АУАН №497/25.02.2012 г., Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №3535/2012 от 24.10.2012 г., Наказателно постановление №3535/12 от 23.11.2012 г. на началник група в сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, АУАН №3535 от 23.10.2012 г., справка за нарушител / водач от региона на Ж.П.Ж., с ЕГН ********** от 20.01.2015 г.

В обясненията, дадени в хода на проведеното съдебно следствие пред първостепенния съд, подсъдимият не оспорва изложените по-горе фактически обстоятелства.

За да приеме, че извършеното от подсъдимия Ж. деяние не съставлява престъпление по смисъла на чл.343 в, ал.1 НК съдът е отчел, че за да бъде осъществен съставът на посоченото престъпление е необходимо да са налице кумулативно следните предпоставки:

На първо място, деецът да е бил лишен по административен или съдебен ред от право да управлява МПС за определен срок.

На второ място, в този срок да е управлявал МПС и да е наказан по административен ред за извършено нарушение на чл. 177, ал. 1, т. 1 ЗДвП /„който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред”/.

И на трето място, да е управлявал отново МПС в срока на изтърпяване на първоначално наложеното му наказание лишаване от право да управлява МПС.

В настоящия случай, с оглед посочените по-горе писмени  доказателства, действително липсват данни подсъдимият Ж. да е санкциониран по административен ред за това, че е управлявал моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право да управлява МПС.

Това е така, тъй като с Решение №568/07.10.2010 г., постановено по АНД № 1113/2010 г. на Районен съд – Стара Загора Ж. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343б НК и е освободен от наказателна отговорност, а наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”  за срок от 6 месеца същият е изтърпял на 11.06.2011 г. Впоследствие той е санкциониран за извършени на 25.02.2012 г. и 23.10.2012 г. нарушения на Закона за движение по пътищата. Към посочените дати свидетелството за правоуправление на МПС се е намирало в Сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора на съхранение, но реално той не е бил лишен от право да управлява МПС. В случая е била налице хипотезата на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП /„водачът да не носи СУМПС”/.

Изложеното по-горе налага извода, че наказването на Ж. по административен ред с наказателно постановление № 3535/12 от 23.11.2012 г. на началник група в сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора и с наказателно постановление № 497/12 от 02.03.2012 г. на началник група в Сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора не касае „същото деяние”, респ. извършеното от подсъдимия Ж. на 14.09.2014 г. не съставлява престъпление по смисъла на чл. 343в, ал. 1 НК.

С оглед изложеното по-горе и предвид разпоредбата на чл. 304 НПК правилно съдът е признал подсъдимия за невинен по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 343в, ал. 1 НК за това, че на 14.09.2014 г., в гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна”, е управлявал МПС - л.а. марка: Пежо, модел: 405, с рег. № СТ 4628 СМ в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”, наложено с наказателно постановление № 497/02.03.2012 г. на Началник група в сектор „ПП" при ОД на МВР, гр.Стара Загора, в сила от 17.07.2013 г., след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 3535/23.01.2012 г. на Началник група в сектор „ПП" при ОД на МВР гр.Стара Загора, влязло в сила на 13.07.2013 г., и го е оправдал по това обвинение.

        По изложените съображения и на основание чл.338 от НПК съдът

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №22/05.02.2015 г., постановена  по нохд №231/2015 г. по описа на Районeн съд - Стара Загора.

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                        

               2.