Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 106                                   12.06.2015 година                град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   трети състав, в открито заседание на двадесет и седми май,  две хиляди и  петнадесета  година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

СЕКРЕТАР:  Р.Р.

ПРОКУРОР: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

                         

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА ВНОХД № 1110 по описа за 2015  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С  Решение № 1045/09.12.2014 г., постановено по НОХД № 1338/2014 г. по описа на Районен съд – Стара Загора,  подсъдимата  Я.С.Т., ЕГН ********** е призната за виновна в това, че на 10.03.2014 г.,  в град Стара Загора,  си е служила с контролни знаци - 2 бр. регистрационни табели "***", поставени на лек автомобил марка "***" с № на рама ******, неиздадени от съответните органи -  престъпление по чл.345, предложение второ от НК, за което  на основание чл.78а от НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание глоба в размер на  1000 лв., която да се заплати по сметка на Районен съд - Стара Загора.

С решението подсъдимата Я.С.Т.  е осъдена  да заплати  направените по делото разноски от досъдебното производство в размер на 118,51 лева  по бюджетната сметка на ОД на МВР Стара Загора.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосоченото решение е обжалвано пред Окръжен съд – Стара Загора от подсъдимата Я.С.Т..

Във въззивната жалба е повдигнат довод за доказателствена необоснованост на решаващите фактически изводи на съда, които не  съответствали на събраните по делото доказателства.

ИСКАНЕТО в жалбата е атакуваното решение  да бъде отменено и постановено ново, с което подсъдимата да бъде призната за невинна  и оправдана по повдигнатото  срещу й обвинение. 

 

Окръжна прокуратура – Стара Загора застъпва становището, че  тъй като не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваното решение, същото следва да бъде потвърдено.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на обжалваното решение – съгласно чл.314 от НПК, както и по повдигнатите в жалбата  оплаквания, прие следното:

 

Производството по НОХД № 1338/2014 г. по описа на Районен съд – Стара Загора е образувано въз основа на обвинителен акт, като с разпореждане на съдията-докладчик на основание чл.248, ал.2, т.4 от НПК делото е насрочено за разглеждане по реда на Глава ХХVІІІ от НПК.

Основните фактически обстоятелства, приети от районния съд, на които се основава атакуваното осъдително решение, са следните: 

Подсъдимата Я.С.Т., видно от съдържащата се на л.53 ДП справка за нарушител/водач, е правоспособен водач на МПС считано от месец март 2007 г., категории В и АМ. Подсъдимата е собственик на л.а. “**”, модел “***” с ДК № ***, номера на рамата и двигателя – тъй както са посочени в справката от Централна база  - КАТ, л.38 ДП, от която е видна и собствеността на моторното превозно средство. Подсъдимата живее в град Стара Загора и работи в магазин “***”. В съдебно заседание обяснява, че предимно тя управлявала този лек автомобил. Съпругът й ползвал друг лек автомобил. Почти ежедневно подсъдимата пътувала до работното си място с посоченото превозно средство.

Преди 10 март 2014 г. неустановено лице подправило регистрационните табели на л.а. “**”, модел “**” с ДК № ****, собственост на подсъдимата. При  интервенцията част от цифрата „*” била изтрита и преповторена ръчно с бяла боя. В резултат на това, визуално номерът изобразен на табелите, изглеждал СТ *** вместо ***.

На 10.03.2014 г. подсъдимата Я.С.Т., обичайно, се придвижила до магазин “***” с личния си лек автомобил. Паркирала автомобила на паркинга пред магазина, където останал до края на работния ден.

Въз основа на постъпил сигнал в Дирекция “Вътрешна сигурност” на МВР, че автомобилът - собственост на подсъдимата е управляван с преправени номера и по разпореждане на свидетеля Д.Г.Д. – инспектор в ПП  на ОД на  МВР Стара Загора, свидетелят Р.И.К. (мл.автоконтрольор в Сектор “ПП” на ОД на МВР) на 10.03.2014 г. отишъл до магазин “***”, за да извърши визуален оглед на автомобила и да го заснеме.

На паркинга забелязал процесния автомобил и установил, че и двете регистрационни табели, погледнати отдалеч са с видим номер ****. Свидетелят Р.И.К. направил няколко снимки и докладвал на св. Д.Г.Д.. Последният провел разговор по телефона с подсъдимата, като й указал да се яви в Пътна полиция заедно с личния си автомобил. Подсъдимата  Я.С.Т. настояла да й бъде връчена призовка. По тази причина свидетелят Р.И.К., по разпореждане на свидетеля Д.Г.Д., посетил отново подсъдимата по местоработата, където й връчил призовка. Свидетелят изрично указал на подсъдимата, да се яви в Пътна полиция заедно с управлявания от нея автомобил.

На 11.03.2014 г. подсъдимата се явила пред органите на сектор “Пътна полиция” на ОД на МВР Стара Загора, ведно със собствения си л.а.  “***”, модел “***”. Автомобилът бил с регистрационни табели, носещи ДК № ****. Видно от съставения протокол за оглед на местопроизшествие, с приложен към него фотоалбум – л.17 ДП, е, че върху регистрационните табели на автомобила личало наличието на прясно нанесена черна боя върху цифрата „*”. При допир по-тъмните и плътни участъци от посочената цифра били меки и лепнели. Лекият автомобил, с така поставените върху него регистрационни табели, бил иззет при извършения оглед. 

От заключенията на изготвените две съдебно-технически експертизи, обективирани в Протокол № 169/26.03.2014 г. – л.41 ДП, съответно в Протокол № 189/16.05.2014 г. – л.47 ДП, експертните становища, в които са еднозначни и взаимно се допълват, се установява, че изследваните регистрационни табели отговарят по форма, размер и материал на БДС. В тази връзка в двете  заключения е пояснено, че използваните в РБългария табели за регистрация на МПС са изработени от алуминиева ламарина, върху която са щанцовани символите, които са релефни, оцветени с черно на бял фон. И в двете заключения е изложен извод, че изследваните регистрационни табели са стандартни и притежават всички защитни елементи. В заключенията се съдържат констатации, че по цифрата „*” и на двете табели е установено нанесена ръчно черна боя. Посоченият извод е подробно аргументиран в  експертното становище по Протокол № 189/16.05.2014 г. – л.47 ДП, където е обяснено, че при свалянето на повърхностен слой от покритието на боята е установено различие в консистенцията и степента на снемане на боята при елементи от цифрата “*” и цифрата ”*”, като фабрично положената черна боя на цифрата “*” е различна от боята, с която са изпълнени първи и втори елемент на цифрата “*”, както и че под повърхността на ръчно положената черна боя при цифра “*” е установено наличие на остатъчно покритие, изпълнено с бяла боя. И в двете заключения е посочено, че съдейки по местата, където е боядисано ръчно с черна боя, по цифрата “*” и на двете табели, може да се направи извод, че е възможно първоначално положената боя по някои от елементите на цифра “*” да е изтрита така, че същата да прилича на цифрата “*” и в последствие да са боядисани, за да се възстанови първоначалния им вид.

От обясненията в съдебно заседание на вещите лица, изготвили посочените заключения, се установява, че макар принципно да е възможно част от боята, нанесена върху контролните знаци, да се изтрие в резултат от въздействие на атмосферни условия или почистващи препарати (но с помощта и на механично триене), то това би засегнало и други места и цифри изписани върху тях, а не както е в случая – точно определен участък само от цифрата „*” и на двете табели. 

 

Доказателствата, посочени  по-горе, при излагането на основните фактически обстоятелства, са взаимно непротиворечиви. Що касае показанията на свидетеля Р.И.К. от двете фази на наказателното производство  (тези от досъдебното производство са приобщени към доказателствата по делото по реда и на основание чл.281, ал.1, т.1 и т.2, предложение второ от НПК) разбираемо е  кредитирано с доверие съобщеното от свидетеля в досъдебното производство с оглед на това, че тези показания – които свидетелят заявява, че поддържа -  са дадени  в деня, следващ деянието, за което е обвинението. Освен това констатираните противоречия – относно  модела и цвета на автомобила, собственост на подсъдимата – поради това, че не касаят съдържанието и хролонологията на фактите от случилото се, за което свидетелят разказва, не са съществени.

Предвид всичко гореизложено, доводът на защитата за  доказателствена необоснованост на фактическите положения, установени от районния съд, е неоснователен.  Приетите  от първоинстанционния съд факти се основават на събраните и проверени доказателствени източници, при  спазване изискванията на процесуалния закон, преценени поотделно в тяхната взаимовръзка и съвкупност и в съответствие с правилата на формалната логика. 

При установените факти по делото, като е приел, че подсъдимата Я.С.Т. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл.345, предложение второ от НК, районният съд е приложил правилно материалния закон.

Изпълнителното деяние се изразява в служене с контролни знаци, неиздадени от съответните органи. Употребеният термин “служене” е равнозначен на термина “ползване” при документните престъпления, поради което и се осъществява единствено чрез действие. Престъплението е на просто извършване и за неговото довършване не е нужно да са извлечени облаги или други ползи. Достатъчно е деецът да е поставил регистрационните табели върху МПС-то. За довършването на престъплението не се изисква неправомерното служене с контролен знак да е причинило увреждане или поставяне в опасност, нито пък е нужно органите на КАТ да са проверили водача на МПС и  да са установили противозаконното служене.

В конкретния случай, от събраните по делото доказателства, се установява с категоричност, че на 10.03.2014 г., в град Стара Загора, подсъдимата Я.С.Т. е управлявала собствения си лек автомобил “****”, с номер на рама ****, с регистрационни табели,  поставени отпред и отзад на автомобила, с видими номера *****, вместо с  ДК № ****.

Разбирането на защитата, че тъй като регистрационните табели, с които подсъдимата е управлявала автомобила отговарят на всички изисквания на табелите, издавани от оторизираните органи, не е налице служене със знаци, неиздадени от съответните органи, е неправилно, тъй като регистрационните табели, с които си е служила  подсъдимата не са били издадени от КАТ в този вид, в който е установено, че  са били на  10.03.2014 г. -  с видими номера ****, вместо с  ДК № ****.

Ползвайки автомобила си, подсъдимата е знаела за видимата промяна в ДК №  върху регистрационните табели на колата.  Това е така, защото  промените в цифрата “*”  са резултат от умишлена интервенция, тъй като са засегнати едни и същи участъци от една и съща цифра, както от предната, така и от задната регистрационна табела.  Защото на 11.03.2014 г., един ден след установяване на неправомерното служене с контролни знаци, повикана да се яви в  КАТ, ведно с лекия си автомобил, подсъдимата, изпълнявайки разпореждането, отива в КАТ с вече възстановен върху регистрационните табели на автомобила,  чрез ползване на боя, действителен ДК № ***. Освен това  подсъдимата е придобила  собствеността на конкретния автомобил,  който преимуществено тя е управлявала,  малко повече от година преди време на извършване на деянието, поради което е изключено да не е знаела държавния му контролен номер, както твърди.

Съпоставката на гореизложените обстоятелства налага извод за пряк умисъл в  действията на подсъдимата по неправомерно служене с контролни знаци.

За извършеното от подсъдимата престъпление по чл. 345 от  НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от сто до триста лева.  Подсъдимата  не е осъждана и  от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. Изводът на първоинстанционния съд за наличие на законовите предпоставки на чл.78а от НК е правилен. Тъй като размерът на наложеното на подсъдимата Я.С.Т. административно наказание – глоба,  съответства на минималния, предвиден в закона и тъй като липсва протест, не стои въпросът относно  справедливостта на наложената санкция.

 

Поради гореизложеното, тъй като при извършената цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт, както и по повдигнатите в жалбата оплаквания, не установи основания за отмяната или изменението му, Окръжен съд – Стара Загора прие, че на основание чл.338 от НПК следва да потвърди решението на Районен съд – Стара Загора.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 1045/09.12.2014 г., постановено по НОХД № 1338/2014 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                            1.

 

 

                                                            2.