О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

460                                       18.06.2015 г.                 град СТАРА ЗАГОРА

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                                  Първи наказателен състав

На осемнадесети юни                                                                    година 2015

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                                                 КРАСИМИР РАЧЕВ    

                             

като разгледа докладваното от  съдия  ДРАГОТИНОВА

ВАНД № 1152 /2015 година,  за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.341, ал.2 във вр.чл.249, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК.

 

Постъпил е възззивен частен протест от прокурора М.Маркова в Районна прокуратура – гр.Стара Загора срещу разпореждането от закрито съдебно заседание от 13.05.2015г. по АНД № 1003 /2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е било прекратено съдебното производство по това дело поради допуснати от прокурора съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на обвинителния акт, довели до ограничаване на процесуалните права на страните, и делото е върнато на РП - гр.Стара Загора за отстраняване на същите със задължителни указания.

В протеста се правят оплаквания за неправилност и за незаконосъобразност на разпореждането. Прокурорът намира за незаконосъобразен извода на съда, че предаването на съд на обвиняем, извършил престъпление в съучастие с неустановено по делото лице, е в нарушение на основен процесуален принцип – принципът за разкриване на обективната истина съгласно чл.13, ал.1 от НПК. В тази насока според прокурора в постановлението за привличане на обвиняем не е допуснато никакво процесуално нарушение. С оглед нормата на чл.216, ал.1 от НПК, когато по делото се събират доказателства за участие на повече лица в извършване на съответното престъпление, материалите за неустановените и неиздирените лица следва да бъдат отделени в отделно дело. Поради което според него неправилно съдебният състав в разпореждането си е обсъждал наличието или липсата на данни за извършено от обвиняемия или от неустановеното лице престъпление, което било въпрос по същество. Горното отговаря на принципа заложен в чл.22 от НПК за бързина и ефективност на правосъдието, както и на решаване на делата в разумен срок. Същото противоречи на трайната съдебна практика по приложението на закона, вкл.на тази на ОС- Стара Загора, в подкрепа на което е цитирано Определение № 156 от 05.03.2013г. по ВЧНД № 1036 /2013г., което е приложено към протеста. Счита, че становището на съда относно неразграничаване участието на всеки един от съизвършителите е незаконосъобразно и необосновано, тъй като в случая от събраните на ДП доказателства се установява, че същите са действали едновременно, с еднакви по вид и интензитет удари, с едни и същи средства – юмруци, и в една и съща област на тялото – в главата. Поради което е невъзможно разграничението им както по време, така и по място, или по друг признак. Предвид обстоятелството, че обвинението е за съизвършителство по смисъла на чл.20, ал.2 от НК, това  разграничение не е и необходимо, тъй като предполага участие на всяко едно от лицата в изпълнението на деянието, съгласно разпоредбата на чл.93, т.12 от НК. Същото касае и субективната страна на деянието.

Предвид което счита, че всеки един от извършителите на престъпното деяние – обвиняемия Иванов и неустановеното по делото лице, са осъществили с действията си престъпният състав на чл.131, ал.1, т.12, предл.І , във връзка с чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.20 вр. с ал.1 от НК. Предвид изложеното моли обжалваното разпореждане да бъде отменено.

 

Копие от протеста е изпратено на обвиняемия И.М.И., но от същия не е постъпило възражение по делото.

 

Съдът след като се запозна с мотивите на обжалваното разпореждане, както и с постановлението по чл.78а от НК на Районна прокуратура – гр.Стара Загора, намери за установено следното:

 

Разпореждането от 13.05.2015г., с което е прекратено съдебното производство по АНД № 1003 /2015г. по описа на Старозагорския районен съд и същото е върнато на РП – гр.Стара Загора за отстраняване на допуснати на ДП съществени процесуални нарушения при съставянето на постановлението по чл.78а от НК, е неправилно и незаконосъобразно.

Видно от мотивите на това разпореждане съдията-докладчик е приел, че е налице съществено процесуално нарушение, допуснато от прокурора, с оглед на обстоятелството, че обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление, извършено в съучастие с неустановено лице, което е порочна правна конструкция. Тя поставяла в невъзможност всички участници в производството, както и съда, да установяват факти и да правят съответните правни изводи относно неустановеното лице и неговото участие в деянието, както и за наличието или липсата на вина за всеки един от съучастниците, формата на вината и наличието или липсата на общ умисъл между съучастниците, които са от съществено значение за правилното приложение на материалният закон /чл.20 от НК/. В тази насока била и налице и непълнота в постановлението на прокурора, тъй като не било посочено кой от съучастниците, с какви удари, в каква последователност и при какви обстоятелства, е причинил на пострадалия съставомерното увреждане,като не били конкретизирани действията на всеки един от тях. Горното било от съществено значение за преценката относно осъществяване на изпълнителното деяние, причинната връзка м/у деянието и съставомерните последици, механизма на извършването му, и имало пряко отношение към приложението на материалният закон и към гаранциите на правото на защита. Тъй като тези пороци засягали релеватни за състава на престъплението факти и обстоятелства, то освен внесеното от прокурора постановление за освобождаване от наказателна отговорност било опорочено и постановлението за привличане на обвиняем, тъй като ограничавало правото на защита на обвиняемите, както и на пострадалия. Предвид което съдебното производство съдията-докладчик е прекратил съдебното производство и е върнал делото на Районна прокуратура – гр.Стара Загора за отстраняването им.

 

Въззивният съд в настоящия си състав при преценката на законосъобразността на внесеното постановление и с оглед оплакванията в протеста намира, че същият е ОСНОВАТЕЛЕН. Незаконосъобразен е изводът на съда, че при повдигането на обвинението с/у обвиняемия Ивайло Митков Иванов по посочения начин, а именно за извършено в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, като съизвършител е допуснато съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита. Не съществува пречка при неустановяване на съучастника на лицето, привлечено като обвиняем за извършено в съучастие с неустановено при разследването лице съгласно чл.216, ал.1 от НПК материалите за наустановените и неиздирените лица  по делото да бъдат отделени в отделно дело. Безспорно по ДП са събрани доказателства за извършени в съучастие с обвиняемия И., в съучастие като съизвършител с друго лице на съответното престъпление, за което същия е привлечен като обвиняем. Право на прокурора е да прецени, кои лица и за кои престъпления да бъдат предадени на съд и съдът няма право да обсъжда въпроса дали по ДП са събрани доказателства, установяващи участието и на други лица, в извършване на престъпното деяние, още повече да връща делото на прокурора относно изясняване на обстоятелства във връзка с това съучастие. Такава е константната съдебна практика по приложението на закона.

В случая съдът е следвало да извърши преценка единствено и относно наличието на повдигнато срещу обвиняемия Ивайло Митков Иванов законосъобразно обвинение, преценявайки наличието на описани в постановлението /играещо ролята на обвинителен акт/, конкретни фактически действия и правния им анализ досежно неговото участие в извършване на деянието. Видно от Постановлението на Районна прокуратура– гр.Стара Загора по чл.78а от НК, в обстоятелствената му част, са описани фактическите действия, в които се изразява участието на обвиняемия Иванов в извършването на деянието, представляващо по-тежко квалифициран състав на престъплението по чл. 131 от НК, а именно нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди на пострадалия Митко Георгиев /престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл.І , във връзка с чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.20 вр. с ал.1 от НК/. Освен това в постановлението е посочено от кои активни действия, извършени от дееца /обв.Иванов/, се извлича умисъла му за осъществяване на престъпното деяние.

Съгласно съдебната практика, когато няколко лица заедно участват в причиняването на телесната повреда или смъртта на пострадалия, без  значение е кой точно е нанасял ударите и от кои точно удари е причинен съставомерния резултат, като само при ексцес извършителят понася своята наказателна отговорност за настъпилия в резултат на това по-тежък резултат.

Налице са достатъчно правни изводи досежно всички тези съставомерни факти, чрез които обвинението може да бъде установено по несъмнен начин. Не е налице и някаква непълнота в съдържанието на обстоятелствената част на постановлението, отнасяща се до съставомерни признаци на деянието, която по принцип действително ограничава процесуалното право на защита на обвиняемия - да разбере точно в какво е обвинен, поради което представлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила.

Направеният фактически и правен анализ на всички елементи на състава на престъплението е пълен и съответства на изискванията на закона и  съдебната теория и практика, поради което няма основание да се счита, че при съставянето на постановлението по чл. 78а от НК прокурорът е допуснал каквито и да е съществени процесуални нарушения, ограничаващи правата на обвиняемия.

Предвид което изводът на съда, че с оглед повдигнатото обвинение и начина на съставяне на обвинителния акт са нарушени правата на обвиняемия, който е поставен в невъзможност да разбере какъв е предмета на доказване и защита, и е налице допуснато от прокурора съществено процесуално нарушение, е необоснован и незаконосъобразен.

 

Предвид всичко гореизложено разпореждането следва да бъде отменено и делото – върнато за продължаване на производството по делото до постановяване на окончателен съдебен акт.

 

Водим от горните съображения, въззивният съд         

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 724 от 13.05.2015г., постановено по АНД № 1003 /2015г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаване на производството по делото от стадия на разпоредителното заседание за предаване на обвиняемия на съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                            2.