П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 4

 

 

Година 2016                                                                                  град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                           наказателен състав

На двадесет и девети януари                                                      година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                                             

Секретар К.Ц.

ПРОКУРОР ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ДОНЧЕВА

НОХД № 30 по описа за 2016 година

 

……………………………………………………………………

 

Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 във вр. с чл.381 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатото между Вероника Гьонева –прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, обвиняемия Е.О.И. и адвокат А.А. *** в качеството му на защитник на обвиняемия Е.О.И. и обвиняемия Х.Ю.Ф. и адвокат М.Ш. *** в качеството й на служебен защитник на обвиняемия Х.Ю.Ф., споразумение по чл. 381 от НПК за решаване на делото и за прекратяване на производството по същото, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.О.И. - роден на *** ***,  български гражданин от ромски етнос, средно образование, неженен, земеделски производител, осъждан, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода началото на м. септември 2014г. - 07.09.2014 г. в гр. Казанлък и гр. Крън, общ. Казанлък държал повече от три археологически обекти - 8 бр. археологически обекти, които имат качества на движими културни ценности, както следва: 1 бр. бронзова монета - анонимен фолис от Византия, ХІ век, на стойност 6,00 лв.; 1 бр. бронзова монета - анонимен фолис от Византия, ХІ век, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. бронзова римска монета - ІV век, на стойност 1,00 лв.; 1 бр. бронзова римска монета, император Константин ІІ - ІV век, на стойност 2,00 лв.; 1 бр. антична бронзова римска монета, с посребрена част, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. сребърна римска монета, с бюст на император Август и с изображение на Гай и Луций с отчупена част, 27 г. пр. Хр. - 14 г. сл. Хр. - І век, на стойност 20,00 лв.; 1 бр. медна монета, латинска имитация - ХІІІ век, на стойност 2,00 лв. и 1 бр. медна средновековна монета, на стойност 2,00 лв., или всичко на обща стойност 39,00 лв., които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - Глава 6, Раздел ІІ от ЗКН и Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра за движими културни ценности (на Министъра на културата), поради което и на основание чл.278, ал.6, предл. трето от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК му НАЛАГА наказание «ПРОБАЦИЯ» със следните пробационни мерки:

1. «Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от една година с периодичност на срещите два пъти седмично;

2. «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от една година.

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия Е.О.И. кумулативно предвиденото наказание “Глоба”.

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Ю.Ф. - роден на *** ***,  български гражданин от ромски етнос, средно образование,  неженен, безработен, осъждан, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода края на м. август 2014г. - началото на м. септември 2014 г. в гр. Казанлък и гр. Крън, общ. Казанлък държал повече от три археологически обекти - 8 бр. археологически обекти, които имат качества на движими културни ценности, както следва: 1 бр. бронзова монета - анонимен фолис от Византия, ХІ век, на стойност 6,00 лв.; 1 бр. бронзова монета - анонимен фолис от Византия, ХІ век, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. бронзова римска монета - ІV век, на стойност 1,00 лв.; 1 бр. бронзова римска монета, император Константин ІІ - ІV век, на стойност 2,00 лв.; 1 бр. антична бронзова римска монета, с посребрена част, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. сребърна римска монета, с бюст на император Август и с изображение на Гай и Луций с отчупена част, 27 г. пр. Хр. - 14 г. сл. Хр. - І век, на стойност 20,00 лв.; 1 бр. медна монета, латинска имитация - ХІІІ век, на стойност 2,00 лв. и 1 бр. медна средновековна монета, на стойност 2,00 лв., или всичко на обща стойност 39,00 лв., които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - Глава 6, Раздел ІІ от ЗКН и Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра за движими културни ценности (на Министъра на културата), поради което и на основание чл.278, ал.6, предл. трето от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК му НАЛАГА наказание «ПРОБАЦИЯ» със следните пробационни мерки:

1. «Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от една година с периодичност на срещите два пъти седмично;

2. «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от една година.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия Х.Ю.Ф. кумулативно предвиденото наказание “Глоба”.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53, ал.1, б. “б”, вр. чл.278, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението, както следва: 1 бр. бронзова монета - анонимен фолис от Византия, ХІ век, на стойност 6,00 лв.; 1 бр. бронзова монета - анонимен фолис от Византия, ХІ век, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. бронзова римска монета - ІV век, на стойност 1,00 лв.; 1 бр. бронзова римска монета, император Константин ІІ - ІV век, на стойност 2,00 лв.; 1 бр. антична бронзова римска монета, с посребрена част, на стойност 3,00 лв.; 1 бр. сребърна римска монета, с бюст на император Август и с изображение на Гай и Луций с отчупена част, 27 г. пр. Хр. - 14 г. сл. Хр. - І век, на стойност 20,00 лв.; 1 бр. медна монета, латинска имитация - ХІІІ век, на стойност 2,00 лв. и 1 бр. медна средновековна монета, на стойност 2,00 лв., или всичко на обща стойност 39,00 лв., намиращи се на съхранение в РИМ – Стара Загора.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Е.О.И., с п.с., ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 108,00 (сто и осем) лева, в полза на МВР по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Х.Ю.Ф., с п.с., ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 108,00 (сто и осем) лева, в полза на МВР по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 30/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на РИМ – Стара Загора за изпълнението му в частта касаеща разпореждането с предмета на престъплението. 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: