Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  1                            07.01.2016 г.              град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                    Наказателен състав

на двадесет и осми октомври                                         Година 2015

В открито заседание, в следния състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТОНЬО ТОНЕВ

 

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА                                                                                                                                                       2. ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                     

Секретар Д.Х.

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

внчхд №1242 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на глава ХХI от НПК.

      Подадена е жалба от Г.П.П. против Разпореждане от 05.08.2015 г., постановено по нчхд №233/2015 г. по описа на Чирпански районен съд. Навеждат се доводи за неправилност на постановеното разпореждане с оглед на това, че шестмесечният срок за подаване на тъжбата, визиран в чл.81, ал.3 НПК, започва да тече от датата на последното произнасяне на прокурора, в случая с Постановление №22/12.01.2015 г., постановено по пр. преписка №22/2014 г. на РП Чирпан. Искането, което се прави с жалбата, е за отмяна на разпореждането и продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

      В съдебно заседание частният тъжител Г.П. поддържа подадената жалба и допълнително навежда доводи за неправилност на атакуваното Разпореждане поради допуснато от съда нарушение на процесуалните правила при постановяването му.

        Настоящият съдебен състав след като съобрази оплакванията, направени с въззивната жалба и доказателствата по нчхд №233/2015 г. по описа на Чирпански районен съд, намери за установено следното:

        С Разпореждане от 05.08.2015 г., постановено по нчхд №233/2015 г. по описа на Чирпански районен съд е прекратено наказателното производство по делото. Първоинстанционният съд е приел, че с оглед допълнението от 29.07.2015 г., направено от  частния тъжител на частната тъжба, с която е конкретизирал обстоятелствата, касаещи повдигнатото с тъжбата обвинение, се сочи, че е узнал за извършените престъпления на 25.09.2013г. и на 22.10.2014г. и моли съда да бъде призната Д.Е.Н. за виновна в това, че с подадената от нея жалба, заведена с вх. №С-7500-467/22.10.2014г. до РУП Чирпан е осъществила престъплението “клевета”, тъжбата е подадена от същия извън преклузивния шестмесечен срок по чл.81 ал.3 от НПК. Този извод на съда по същността си е правилен и се споделя от настоящата инстанция при следните съображения:

        Действително, съгласно разпоредбата на чл.81 ал.3 от НПК тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство поради това, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

        В настоящия случай в обстоятелствената част на допълнителната тъжба частният тъжител сочи, че е узнал за извършените от Д.Н. престъпления съответно на датите 25.09.2013 г. и 22.10.2014 г. От преписка с вх. №22/2015 г. на Районна прокуратура Чирпан е видно, че същата е била образувана по жалба, подадена на 22.10.2014 г. в РУП Чирпан от Д.Е.Н. срещу Г.П.П.. По така образуваната преписка частният тъжител П. е дал обяснения на 28.12.2014 г. Следователно, тази дата следва да се приеме като възможно най-късната, на която частният тъжител е узнал за извършване на вмененото му от Д.Н. престъпление “клевета” . С оглед на това, че узнаването за извършеното престъпление е моментът, от който за пострадалия започва да тече шестмесечният преклузивен срок за завеждане на частна тъжба и с оглед на това, че тъжбата е била подадена от него в Районен съд Чирпан на 08.07.2015г., правилно е прието от съда, че тъжбата е подадена извън визирания с разпоредбата на чл.81 ал.3 от НПК срок.

        Частният тъжител в проведеното открито съдебно заседание сочи, че първоинстанционният съд не е отчел обстоятелството, че Постановлението  на прокуратурата по преписка с вх. №22/2015 г. за отказ да се образува досъдебно производство и прекратяване на същата е от 12.01.2015г., която дата следва да се счита за началния момент, от който се изчислява преклузивният шестмесечен срок. По жалбата, подадена от Д.Н. до Районна прокуратура Чирпан на 22.10.2014г., е образувана прокурорска преписка №22/2015г. С Постановление №22/12.01.2015г. по така образуваната преписка е отказано образуването на досъдебно производство и е прекратена преписката. Датата на изготвяне на Постановлението не може обаче да се счита за началния момент, от който започва да тече преклузивният шестмесечен срок по чл.81 ал.3 от НПК, с оглед на това, че в случая не се касае за съобщение за прекратяване на досъдебно производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Законът е предвидил изрично в кои случаи при образуване на досъдебно производство, респективно, получаване на съобщение за прекратяване на същото, следва съобщението за това прекратяване да се счита за начален момент, от който се изчислява шестмесечния срок за подаване на частна тъжба. Тъй като настоящият случай не касае визираната в чл.81 ал.3 предл.2 хипотеза, не следва датата 12.01.2015г. да се счита за началния момент, от който да се изчислява шестмесечният срок. 

        В съдебно заседание частният тъжител навежда и допълнителен довод за неправилност на разпореждането на Чирпански районен съд, изразяваща се в допуснато нарушение на процесуалния закон, с оглед на това, че същото е постановено в разпоредително заседание. Частният тъжител в подкрепа на твърдението си сочи ТР №34/03.08.1990г. по н.д. №29/1990г. на ОСНК. Действително, в цитираното от частния тъжител тълкувателно решение се сочи, че след образуване на наказателно производство по тъжба на пострадалия и насрочване делото за разглеждане в съдебно заседание, съдът не може да прекрати производството в разпоредително заседание на основание чл.247 ал.1 т.1 вр. чл.21 ал.3 т.2 от НПК, а това може да стори само в съдебно заседание с участието на страните по делото. Процесуалният ред за прекратяване на наказателно производство, образувано по тъжба на пострадалия, който се има предвид в цитираното тълкувателно решение, е действал към момента на постановяване на същото, т.е. към 1990г. Към настоящия момент, респективно, момента на постановяване на разпореждането на Чирпански районен съд, редът за  прекратяване на наказателно производство в случаите, в които същото е образувано по тъжба на пострадалия поради това, че същата не отговаря на изискванията, посочени в чл.81 от НПК, хипотеза предвидена в чл.24 ал.4 НПК, е регламентиран с разпоредбата на чл.250 ал.1 т.1 от НПК, съгласно който съдията-докладчик се произнася с разпореждане, препис от което се връчва на частния тъжител и на обвиняемия. Следователно, с разпореждането на съдията-докладчик, с което е прекратил наказателното производство по нчхд №233/2015г. по опис на Районен съд гр. Чирпан, не са нарушени изискванията на процесуалния закон за постановяване на разпореждане за прекратяване на наказателно производство по реда на чл.250 ал.1 т.1, предл.2 НПК.

         По изложените съображения атакуваното разпореждане на Чирпански районен съд е правилно и не са налице основания за неговата отмяна, с оглед на което същото следва да бъде потвърдено.

        Водим от гореизложеното, съдът

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Разпореждане от 05.08.2015г., постановено  по нчхд №233/2015 г. по описа на Районeн съд – Чирпан, с което е прекратено наказателното производство по делото.

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                        

               2.