П Р  О  Т  О  К  О  Л    14

 

Година 2016                                                                                               град Стара Загора

Окръжен съд                                                                                            Наказателен състав

На 08 юни                                                                                                              Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА

                          

СЕКРЕТАР: Р.Р.

ПРОКУРОР: ХРИСТО МИШОВ

Сложи за разглеждане докладваното от  съдия  С Т Е Ф А Н О В А

НОХ дело номер 243 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИ:

 

Г.Х.Г. – лично и с адв.С.В. ***, редовно упълномощен по д.п.№ 45с/2015 г. по описа ОСлО- Стара Загора   /пълномощно от 17.09.2014 г. на л.10, т.1 от д.п./.

 

Д.И.Г.  – лично и със служебен защитник адв.А. А. от Адвокатска колегия - Стара Загора, определен и назначен на 18.09.2014 г. /л.19-22, л.29-30, л.33  от т.І на  д.п./.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА – явява се прокурор ХРИСТО МИШОВ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото за разглеждане на споразумението, което сме постигнали.

 

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.АНДРЕЕВ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и на основание чл.271 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ Г.Х.Г. -  роден на *** г. в гр.Т., Руска федерация, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно специално образование, студент втори курс в Тракийския университет-Стара Загора, , осъждан, ЕГН **********.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ Д.И.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение с всеки един от обвиняемите Г.Х.Г. и Д.И.Г., подписано от тях и от техните защитници. Считам, че споразуменията не противоречат на закона и морала и предлагам да ги приемете и одобрите. Поддържам споразуменията с всеки един от обвиняемите Г.Х.Г. и Д.И.Г.. Моля съдът да одобри споразуменията, така, както са внесени. Считам, че наказанието “пробация” за всеки един от тях е взето предвид тяхната възраст, съдебното минало и е най-подходящо.

По отношение на запорираните 1 млн. евро - същите са предмет на троен запор -  има запор по това дело, запор по искане на  белгийското търговско дружество и запор по реда на ЗПИПАОИД.

По мое искане беше администриран казус в българското бюро на Евроджъст и на властите в Брюксел предложих да се изпрати цялото дело като трансфер, тъй като измамата е в Белгия, но е довършена с постъпването на сумите в България. Тук имаме само постъпилата сума в евро и дейността на двамата обвиняеми е легална - направили са това дружество и са открили тази сметка. Това, което са направили, е да изготвят неистински договор, на който да удостоверят нотариално подписите с печат на нотариус и да го представят в този вид пред банката, тъй като самата банка е поставила такова изискване, за да се допусне работа с тези средства. Фактът на представяне на договора говори за едно консумирано деяние. Това е обяснено на Белгия, но Белгия отказа да приеме делото, тъй като властите там приемат, че нямат право да водят дело срещу български граждани за деяние, извършено в България. Това, което направиха от белгийска страна, е налагането на запор.

Двамата обвиняеми дават съгласие запорираните средства да бъдат върнати на белгийското търговско дружество.

Моля да приемете, че споразумението в този си вид е абсолютно адекватно на материалите събрани в д.п. и не противоречи на закона и морала.

 

АДВ.В.: Поддържам така постигнатото споразумение с моя подзащитен Г.Х.Г.. Моля, съдът да го приеме и да го одобри, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

АДВ.АНДРЕЕВ: Поддържам така постигнатото споразумение с моя подзащитен Д.И.Г.. Моля, съдът да го приеме и да го одобри, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита обвиняемия Г.Х.Г. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, съгласен ли е със споразумението, доброволно ли е подписал същото, разбира ли последиците от споразумението.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Х.Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съдът да одобри споразумението.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита обвиняемия Д.И.Г. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, съгласен ли е със споразумението, доброволно ли е подписал същото, разбира ли последиците от споразумението.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съдът да одобри споразумението.

 

След като се запозна с материалите по делото и с внесените от страните споразумения с всеки един от обвиняемите Г.Х.Г. и Д.И.Г., съдът счита, че споразуменията отговарят на всички законови условия за това по чл.381, ал.4 от НПК. А именно – престъпленията са такива, за които се допуска споразумение. Внесеното писмено споразумение с всеки един от обвиняемите Г.Х.Г. и Д.И.Г. съдържа съгласие по всички въпроси, които касаят деянията , вида и размера на наказанието и е подписано доброволно от всички страни.

Що се отнася до въпросите, включени в т.ІV от споразуменията – ДА СЕ ОТМЕНИ наложения с определение № 592/19.09.2014 г. по ч.н.д. № 404/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора запор върху средствата по сметка на ЕООД „*****” в Алфа банк – офис Стара Загора  с IBAN :***, и ДА СЕ ВЪРНАТ постъпилите по горепосочената банковата сметка на ЕООД ”*****” 986 620 евро на собственика им - белгийското търговско дружество „*****.” с фирмен номер *****, седалище – ул. “*****”, № *****, ***** , Брюксел ,  Кралство Белгия, съдът счита, че те са извън предмета на настоящото производство, което е по гл.ХХІХ от НПК.

В чл.381, ал.5 от НПК изброително са определени въпросите, по които страните в производството по решаване на делото със споразумение могат и трябва да постигнат съгласие. Горните въпроси не са сред тях и съдът не е компетентен да се произнесе по тях в настоящото производство.

Следва да се отбележи, че има три съдебни акта, с които е наложен запор върху средствата по сметка на ЕООД „*****” в Алфа банк – офис Стара Загора  с IBAN :***. Това са:

1. Определение № 592/19.09.2014 г. по ч.н.д. № 404/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора – по реда на чл.72, ал.1 от НПК, във връзка с чл.389 и сл. от ГПК, което съдът прилага служебно към настоящото дело.

2. Определение № 1744/21.05.2015 г. по ч.н.д. № 2004/2015 г. по описа на Софийски градски съд – по реда на чл.8 от ЗПИПАОИД /л.92 – л.94, т.VІІ от д.п./.

3. Определение № 363/27.05.2016 г. по ч.н.д. № 235/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора – по реда на чл.73, ал.2 от НПК, във връзка с чл.391 от ГПК /л.115 – л.116, т.VІІ от д.п./.

Съдът счита, че като се изключат горните въпроси по т.ІV /по които съдът не може да се произнесе/, така внесените споразумения с всеки един от обвиняемите Г.Х.Г. и Д.И.Г. не противоречат на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК споразуменията следва да се впишат и одобрят, като на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

 

Воден от горните мотиви и на основание чл.382, ал. 6 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВПИСВА и ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между ХРИСТО МИШОВ - прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, от една страна, и обвиняемите по д.п. № 45с/2015 г. по описа ОСлО-Стара Загора – Г.Х.Г. и Д.И.Г., и техните защитници, съответно, адв. С.В. и адв. А. АНДРЕЕВ, от друга страна, както следва:

 

І. ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Х.Г. - роден на *** г. в гр.Т., Руска федерация, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно специално образование, студент втори курс в Тракийски университет-Стара Загора, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, както следва:

 

1.В това, че на 17.09.2014 г., в гр. Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, в съучастие  - като подбудител и помагач, умишлено склонил и улеснил обв. Д.И.Г. – извършител, да  състави  неистински частни документи  оригинал и копие с частна заверка ( „В.О.Д.И.Г.” с подпис на обв. Д. Ив.Г.)  на  Договор за доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро с  ***** от 01.09.2014 г., със страни: доставчик  "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р. България, гр. Стара Загора, ул. „*****” № 5, вх.В, ап.65,    представлявано   от обв. Д.И.Г.  и купувач – търговско дружество  ***** със седалище в Белгия, представлявано от *****  и да  го употреби, като го представи на св.П.Т.Т. в качеството му на управител на офис 1 в Ст.Загора на „Алфа банка –клон България АД, за да докаже, че съществува право – т.е. че получените на 16.09.2014 г., 986 620 (деветстотин осемдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет) евро по  банковата сметка IBAN*** "*****" ЕООД, ЕИК *****  в “Алфа Банка България” АД, са авансово плащане съгласно т.3.2 и т.5 от представения неистински договор престъпление по чл.309, ал.І, във вр с чл. 20, ал. ІІІ и ал.ІV, във връзка с чл. 26, ал. І от НК;

 

2. В това, че на 17.09.2014 г., в гр. Стара Загора, при условията на продължавано престъпление,  като съизвършител – в съучастие с обв. Д.И.Г., с цел имотна облага – да получи 20 000 (двадесет хиляди) лева,  съставил  неистински официални документи  оригинал и  копие с частна заверка (“В.О.Д.И.Г.” с подпис на  обв.Д.И.Г.) на нотариално удостоверяванече   подписите на  Договор за доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро с  ***** от 01.09.2014 г., за доставчика - на  "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р. България, са положени от  Д.И.Г. като негов представител, а  за купувача  – търговско дружество  ***** със седалище в Белгия, от *****,  също  като негов представител, на което удостоверяване е придаден вид, че е извършено на 16.09.2014 в гр.Хасково  от  Нотариус Х.К. с рег. № ** на Нотариалната камара, район на действие Районен съд - гр. Хасково, и е вписано под рег. № 2947/16.09.2014 г. във водения от нея  Общ регистър, с цел да бъдат използвани  – престъпление по чл. 308, ал. ІІІ, т. 2, във вр. с ал. ІІ, във връзка с ал. І, във връзка с чл. 26, ал. І, във връзка с чл.20, ал.ІІ от НК;

 

3. В  това, че в периода от началото на м. септември 2014 г. до 17.09.2014 г.,  в гр. Стара Загора в съучастие, като съизвършител, с  лице с неустановена до момента самоличност , извършил приготовление за изпиране на пари, като:

- на 03.09.2014 г. склонил и подпомогнал св.В.И. Н., като едноличен собственик и представител на "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р. България, гр. Ст. Загора, ул. „*****”№ 5, вх. В, ап. 65, да прехвърли  капитала му, а обв. Д.И.Г.  - да го придобие  еднолично;

- на 03.09.2014 г. получил от св. Валентин И. Нейчев токен устройство и парола за достъп за активно интернет банкиране по разплащателна сметка  на ЕООД ”*****” с IBAN*** “Алфа Банка –клон България” АД, което предоставил на съучастника си – лице с неустановена до момента самоличност;     

- на  16.09.2014 г.  склонил   обв. Д.И.Г. да заяви пред Алфа Банка –клон България” АД, офис 1 в Стара Загора   придобиването "*****" ЕООД, ЕИК *****, и да встъпи в правата на титуляр по разплащателна банкова сметка  ***;

- на 17.09.2014 г. склонил и улеснил  обв. Д.И.Г.  да състави и употреби/представи в  Алфа Банка –клон България” АД, офис 1 в гр. Стара Загора неистински  частни  документи  - оригинал и копие с частна заверка (“В.О.Д.И.Г.” с подпис на обв. Д.И.Г.) на  Договор за доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро с  ***** от 01.09.2014 г., със страни: доставчик  "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р. България, гр. Стара Загора, ул. “*****” № 5, вх. В, ап. 65, представлявано   от обв. Д.И.Г., и купувач  – търговско дружество  ***** със седалище в Белгия, представлявано от *****;  

- на 17.09.2014 г. заедно с обв. Д.И.Г. съставил  неистински официални документи оригинал и  копие с частна заверка (“В.О.Д.И.Г.” с подпис на  обв. Д.И.Г.) на нотариално удостоверяване, че подписите на  Договор за доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро с  ***** от 01.09.2014 г., за доставчика - на  "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р.България, са положени от  Д.И.Г. като негов представител, а  за купувача  – търговско дружество  ***** със седалище в Белгия, от *****, също  като негов представител, на което удостоверяване е придаден вид, че е извършено на 16.09.2014 в гр.Хасково  от  Нотариус Х.К. с рег. № ** на Нотариалната камара, район на действие Районен съд - гр. Хасково, и е вписано под рег. № 2947/16.09.2014 г. във водения от нея  Общ регистър, и склонил обв.Д.И.Г. да ги използва/представи   пред „Алфа Банк-клон България” за доказване произхода/основанието на получените на 16.09.2014 г., 986 620 евро по разплащателната сметка  на ЕООД” *****” с IBAN*** “Алфа Банка –клон България” АД, офис 1 в Ст.Загора;  

- на 17.09.2014 г. саморъчно попълнил/изготвил 2 - две платежни нареждания на „Алфа банка-клон България” АД, за преводи  от разплащателна сметка с IBAN***ООД ”*****” с основания ”авансово плащане по договор”  на 350 000 евро по сметка на ЕООД ”****” с IBAN ***ревод по сметка на ЕООД “****”с IBAN ***, които платежни предоставил на обв. Д.И.Г. за извършване на паричните преводи И ПО ТОЗИ НАЧИН създал условия за извършване на намисленото престъпление  изпиране на пари  /по чл.253, ал.VІІ, във връзка с  ал.V, във връзка с ал.І, предложение 1 от НК/ , а именно – да извърши опосредено чрез обв.Д.И.Г.  финансови операции  с имущество в особено големи размери - 986 620 (деветстотин осемдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет) евро за което предполагал, че е придобито чрез престъпление – извършена измама в Кралство Белгия, и случаят е особено тежък, а именно:  преводи с основания ”авансово плащане по договор”  на 350 000 евро по сметка на ЕООД ”****” с IBAN ***  и  на 195 000 евро превод по сметка на ЕООД “****” с IBAN ***, а остатъка до сумата от 986 620 евро да изтегли в брой -престъпление по чл.253а,  ал. І,  предл. 1, във връзка с чл. 253, ал. VІІ, във вр. с ал. V,  във връзка с ал. І, предл. 1, във връзка с чл.201, ал. ІІ от НК.

 

НАЛАГА на обвиняемия Г.Х.Г., със снета по-горе самоличност, на основание на основание чл.309, ал. І, във вр. с чл. 20, ал. ІІІ и ал. ІV, във връзка с чл. 26, ал. І от НК и чл.55, ал.2, б. „б” предложение 1 от НК, наказание „пробация” за срок от шест месеца, със следните пробационни мерки:

-„задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от шест месеца;

-„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от шест месеца.

 

НАЛАГА на обвиняемия Г.Х.Г., със снета по-горе самоличност, на основание чл.308, ал. ІІІ, т.2, във вр. с ал.ІІ, във връзка с ал.І, във връзка с чл.26, ал.І, във връзка с чл.20, ал.ІІ от НК и чл.55, ал.2, б.„б”, предложение 1 от НК  наказание „пробация” за срок от 2-две години, а именно:

-„задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от две години;

 -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от две години.

 

НАЛАГА на обвиняемия Г.Х.Г., със снета по-горе самоличност, на основание чл.253а,  ал.І,  предл. 1, във връзка с чл. 253, ал. VІІ, във вр. с ал. V,  във връзка с ал. І, предл. 1, във връзка с чл.20, ал. ІІ от НК и чл.55, ал.2, б.„б”, предложение 1 от НК  наказание „пробация „ за срок от една година , а именно:

-„задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от една година;

-„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от една година.   

 

На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Г.Х.Г. едно общо най-тежко наказание „пробация” за срок от две години , а именно:

                 - „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от две години;

                 -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от 2-две години.

 

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК при изпълнение на наказанието „пробация” ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г.Х.Г. е бил задържан, считано от 18.09.2014 г. до 21.09.2014 г.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Г.Х.Г., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените  по делото разноски, както следва:

- по сметка на ОД на МВР – Стара Загора – в размер 166.36 лв. /сто шестдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/;

- по бюджетната сметка на Окръжен съд – Стара Загора – 582.50 лв. /петстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки/.

 

ІІ. ПРИЗНАВА обвиняемия Д.И.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, както следва:

 

1. В това, че на 17.09.2014 г. в гр. Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, в съучастие - като извършител с обв. Г.Х.Г. подбудител и помагач, съставил  неистински частни документи  оригинал и копие с частна заверка („В.О.Д.И.Г.” с подпис на обв. Д.И.Г.)  на  Договор за доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро с  ***** от 01.09.2014 г., със страни: доставчик  "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р. България, гр. Стара Загора, ул. “*****” № 5, вх. В, ап. 65, представлявано   от обв. Д.И.Г.  и купувач – търговско дружество  ***** със седалище в Белгия, представлявано от ***** и го употребил, като го представил на св.П.Т.Т. в качеството му на управител на офис 1 в гр. Стара Загора на „Алфа банка –клон България АД, за да докаже че съществува право – т.е. че получените на 16.09.2014 г., 986 620 (деветстотин осемдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет) евро по  банковата сметка IBAN*** "*****" ЕООД, ЕИК *****  в “Алфа Банка България” АД, са авансово плащане съгласно т.3.2 и т.5 от представения неистински договор престъпление по чл.309, ал.І, във вр. с чл.20, ал.ІІ , във връзка с чл. 26, ал. І от НК;

 

2. В това, че на 17.09.2014 г., в гр. Стара Загора, при условията на продължавано престъпление,  като съизвършител – в съучастие с обв. Г.Х.Г., с цел имотна облага – да получи 5 000 (пет хиляди) лева,  съставил  неистински официални документи  оригинал и  копие с частна заверка (“В.О.Д.И.Г.” с подпис на  обв. Д.И.Г.) на нотариално удостоверяванече   подписите на  Договор за доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро с  ***** от 01.09.2014 г., за доставчика - на  "*****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище в Р. България, са положени от  Д.И.Г. като негов представител, а  за купувача  – търговско дружество  ***** със седалище в Белгия, от *****, също  като негов представител, на което удостоверяване е придаден вид, че е извършено на 16.09.2014 г. в гр.Хасково  от  Нотариус Х.К. с рег. № ** на Нотариалната камара, район на действие Районен съд - гр. Хасково, и е вписано под рег. № 2947/16.09.2014 г. във водения от нея  Общ регистър, с цел да бъдат използвани  – престъпление по чл.308, ал.ІІІ, т.2, във вр. с ал. ІІ, във връзка с ал.І, във връзка с чл.26, ал.І, във връзка с чл.20, ал.ІІ от НК.

 

НАЛАГА на обвиняемия Д.И.Г., със снета по-горе самоличност, на основание чл.309, ал.І, във вр. с чл.20, ал.ІІ, във връзка с чл.26, ал.І от НК и чл.55, ал.2, б. „б”, предложение 1 от НК  наказание „пробация” за срок от шест месеца със следните пробационни мерки:

-„задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от шест месеца;

-„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от шест месеца.

 

НАЛАГА на обвиняемия Д.И.Г., със снета по-горе самоличност на основание чл.308, ал.ІІІ, т.2, във вр. с ал.ІІ, във връзка с ал.І, във връзка с чл.26, ал.І, във връзка с чл.20, ал. ІІ от НК и чл.55, ал.2, б. „б”, предложение 1 от НК  наказание „пробация” за срок от една година и пет месеца със следните пробационни мерки:

-„задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от една година и пет месеца;

-„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от една година и пет месеца.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Д.И.Г. едно общо най-тежко наказание „пробация” за срок от една година и пет месеца, а именно:

                - „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично – за срок от една година и пет месеца;

      -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от една година и пет месеца.

 

На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК при изпълнение на наказанието „пробация” ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Д.И.Г. е бил задържан,  считано от 18.09.2014 г. до 21.09.2014 г.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Д.И.Г., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените  по делото разноски, както следва:

- по сметка на ОД на МВР – Стара Загора – в размер 166.36 лв. /сто шестдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/;

- по бюджетната сметка на Окръжен съд – Стара Загора – 582.50 лв. /петстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки/.

 

Определението е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване и протестиране.

 

                          С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

                                      ПРОКУРОР:………………………….

 

                   / ХРИСТО МИШОВ/

 

                                          

ЗАЩИТНИК:………………………….

 

                 /АДВ.С.В./

 

 

ОБВИНЯЕМ:………………………….

                   /Г.Х.Г./

 

 

ЗАЩИТНИК:………………………….

 

                 /А. АНДРЕЕВ/

 

 

ОБВИНЯЕМ:………………………….

 

                    / Д.И.Г./

 

 

С оглед одобреното по-горе споразумение, съдът счита, че следва да прекрати наказателното производство по делото на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. №243/2016 год. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Пловдивски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

    Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 15.30 часа.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: