П  Р  О  Т  О  К  О  Л      15

 

10.06.2016 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в открито заседание на десети юни, две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

 

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ 

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 244  по описа за 2016 година.

         

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор Петко Георгиев. 

 

ПОДСЪДИМ:

А.К.К. – лично и със служебния си защитник – адв.Д.Д..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия А.К.К. за прекратяване на наказателното производство  по ДП № 8245 ЗМ-220/2016 г. по описа на Второ РУ на МВР -  Стара Загора, с оглед повдигнатите обвинения срещу му за престъпления по:

-чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК;

-чл.249, ал.1, предложение първо във връзка с чл.26, ал.1 от НК,

се докладва от съдията-докладчик.

Провери самоличността на подсъдимия, както следва:

А.К.К. **********.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия   А.К.К. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                           

ПОДСЪДИМИЯТ А.К.К.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по ДП № 8245 ЗМ-220/2016 г. по описа на Второ РУ на МВР – Стара Загора, водено срещу подсъдимия А.К.К.. Имуществените щети, причинени в резултат на престъплението, са възстановени.

  

ПОДСЪДИМИЯТ А.К.К.: Подписал съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.Д.: Като защитник на подсъдимия А.К.К. съм подписала споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните окончателно споразумение, както следва:

 

Подсъдимият А.К.К., ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:

-на 26.02.2016 г., в град Стара Загора, отнел чужди движими вещ – 1 бр. сиво на цвят дамско кожено портмоне на стойност 14.00 лв.; 1 бр. лична карта с № 644609652 на името на Д. Д.Д. на стойност 18.00 лв.; 1 бр. свидетелство за управление на МПС с № 258916066 на името на Д. Д.Д. на стойност 25.00 лв.; 1 бр. банкова (дебитна) карта на “***” АД на името на Д. Д.Д. и с № ***, ведно със закрепено към нея листче с изписан ПИН-код за нея на стойност 5.00 лв.; 2 бр. банкови (дебитни) карти на “***” АД и двете на името на Д. Д.Д., първата ****” с № ***, втората с № ******, ведно със закрепени към тях листчета с изписани ПИН-кодове за двете, на обща стойност 12.00 лв. – всичко на обща стойност 74.00 лв. (седемдесет и четири лева) от владението на Д. Д.Д., ЕГН **********, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив,  поради което на основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК  се ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Страните се споразумяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.К.К. не следва да се налага предвиденото за горепосоченото престъпление, наред с наказанието лишаване от свобода, наказание “конфискация до една втора от имуществото на виновния”.

 

-на 26.02.2016 г., в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление,  използвал общо на осем пъти чрез АТМ устройство на “***” ЕАД с № ***, чрез АТМ устройство на “***” АД с № *** и чрез ПОС устройства с № *** и № *** платежен инструмент – дебитна карта с № ******, издадена от “***” АД на името на Д. Д.Д., ЕГН **********, без съгласието на титуляра Д. Д.Д., като изтеглената парична сума е в размер на 4.00 лв. и деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което на основание чл.249, ал.1, предложение първо във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се  ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален “строг” режим  в затворническо общежитие от закрит тип.

Страните се споразумяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.К.К. не следва да се налага кумулативно предвиденото за горепосоченото престъпление наказание глоба.

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Подсъдимият А.К.К. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на 154.10 лв. (сто петдесет и четири лева и 10 ст.), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство – *********** –  да се унищожи като такова с малозначителна стойност.

 

ПРОКУРОР:                               ПОДСЪДИМ:

/П. ГЕОРГИЕВ/                          /А.К.К./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.Д.Д./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия А.К.К. и защитникът му  адв.Д.Д., както следва:

 

Подсъдимият А.К.К. ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:

-на 26.02.2016 г., в град Стара Загора, отнел чужди движими вещ – 1 бр. сиво на цвят дамско кожено портмоне на стойност 14.00 лв.; 1 бр. лична карта с № **** на името на Д. Д.Д. на стойност 18.00 лв.; 1 бр. свидетелство за управление на МПС с № **** на името на Д. Д.Д. на стойност 25.00 лв.; 1 бр. банкова (дебитна) карта на “***” АД на името на Д. Д.Д. и с № ***, ведно със закрепено към нея листче с изписан ПИН-код за нея на стойност 5.00 лв.; 2 бр. банкови (дебитни) карти на “***” АД и двете на името на Д. Д.Д., първата ***” с № ***, втората с № ******, ведно със закрепени към тях листчета с изписани ПИН-кодове за двете, на обща стойност 12.00 лв. – всичко на обща стойност 74.00 лв. (седемдесет и четири лева) от владението на Д. Д.Д., ЕГН **********, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив,  поради което на основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК  се ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

-на 26.02.2016 г., в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление,  използвал общо на осем пъти чрез АТМ устройство на “***” ЕАД с № ***, чрез АТМ устройство на “***” АД с № *** и чрез ПОС устройства с № *** и № *** платежен инструмент – дебитна карта с № ******, издадена от “***” АД на името на Д. Д.Д., ЕГН **********, без съгласието на титуляра Д. Д.Д., като изтеглената парична сума е в размер на 4.00 лв. и деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което на основание чл.249, ал.1, предложение първо във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се  ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален “строг” режим  в затворническо общежитие от закрит тип.

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Подсъдимият А.К.К. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на 154.10 лв. (сто петдесет и четири лева и 10 ст.), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство – ********** – да се унищожи като такова  с малозначителна стойност.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 244/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  10.30 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 СЕКРЕТАР: