П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 398                                                                                                                          град  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                                                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на десети юни                                                                                                                          година 2016

В открито заседание, в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МАРИЯ ЗЛАТЕВА

                                                                                                                                                                                                                                           ИРИНА КОЛЕВА

секретар Маргарита Стоянова

прокурор ХРИСТО МИШОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧНД № 174 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха

 

ЗА ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА - ЗВЕНО – СТАРА ЗАГОРА – се явява лично Председателят на пробационния съвет при съдебен район –Стара Загора МИЛЕНА НИКОЛОВА КОСТОВА.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор ХРИСТО МИШОВ.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ Г.К.Г. – редовно призован, явява се лично.

 

СТАНОВИЩЕ ЗА ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРОБАЦИОННИЯ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА: Да се даде ход на делото.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ Г.К.Г.: Да се даде ход на делото. Не съм си наел защитник, сам ще се защитавам.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА СЕ от Председателят на състава постъпилото, с вх. № 5556 от 26.04.2016 год., Предложение от Председателя на Пробационен съвет, при съдебен район – Стара Загора, за замяна на наказанието “Пробация” на осъдения Г.К.Г. с наказанието “Лишаване от свобода”.

 

 Сне се самоличността на осъденото лице Г.К.Г. – роден на *** ***, българин, български гражданин /от ромски произход/, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с настоящ адрес:***,  ЕГН **********.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по  чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи към състава на съда. Нямам искания по доказателствата. Да се приемат по настоящото дело представените доказателства с предложението на ОС ”ИН” – ПС - Стара Загора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРОБАЦИОННИЯ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА: Поддържам предложението. Нямам искания за отводи към състава и няма да соча други доказателства. Да се приемат представените с изготвеното предложение доказателства.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ Г.К.Г.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Да се приеме пробационното ми досие.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна поради което намира, че следва да приеме като доказателства по настоящото дело, представените с Предложението на Пробационния съвет - Стара Загора документи, след което да приключи съдебното следствие и даде ход на съдебните прения, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към Предложението на Председателя на Пробационния съвет – Стара Загора писмени доказателства под опис, представляващи заверени ксерокопия от досието на осъдения както следва: формуляр за досие № ПР 240/10.06.2014 год. на ОС”ИН” - гр. Стара Загора, сектор “Пробация”, звено гр. Стара Загора; Писмо изх. № Р -189/2014 от 09.06.2014 год. от РП - Стара Загора до ОС ”ИН”, сектор “Пробация” – Стара Загора; Споразумение № 195 от 04.06.2014 год. постигнато по НОХД № 916/2014 год.  по описа на РС – Стара Загора; справка за съдимост рег. № 1070 от 23.03.2016 год. издадена от Бюро съдимост при РС - Стара Загора; удостоверение за настоящ адрес изх. № 1717 от 11.06.2014 год., издадено от Община - Стара Загора; Протокол № 2922/12.06.2014 год. за правата и задълженията на осъденото лице Г.К.Г. по време на изпълнение на наложеното наказание “Пробация” по НОХД № 916/2014 год. на РС – Стара Загора; Писмо от Началника от ОС”ИН” - гр.Стара Загора № 2938 от 12.06.2014 год. за привеждане на наказанието по споразумение постигнато по НОХД № 916 /2014 год. по описа на РС – Стара Загора; Писмо № 2923 от12.06.2014 год. от Началника от ОС ”ИН” - гр. Стара Загора относно плана за изпълнение на пробационната мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК и чл. 210, ал. 4 от ЗИНЗС; Първоначален доклад на основание чл. 209, ал. 1 от ЗИНЗС във вр. с чл. 228, ал.2 от ППЗИНЗС за осъденото лице Г.К.Г. от 16.06.2014 год., изготвен от инспектор Борис Гърдев; Писмо № 4619 от 12.08.2014 год. от Началника от ОС”ИН” - гр. Стара Загора до РП - Стара Загора; Писмо ЗД № 582/2014 от 14.10.2014 год. от Началника на Затвора – Стара Загора; Писмо № Р- 5/2015 от 23.01.2015 год. от РП - Стара Загора до Началника на Затвора - Стара Загора; Копие от Определение № 859 от 22.12.2014 год. постановено по НОХД № 2192/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд; Писмо ЗД № 582/2014 год. от 30.04.2015 год. от Началника на Затвора - Стара Загора до РП - Стара Загора; Писмо № 2325 от 13.05.2015 год. от ГД ”ИН”, сектор “Пробация” - Стара Загора до РП - Стара Загора относно продължаване изпълнението на наказанието “Пробация”; Писмо от РП - Стара Загора до ОС”ИН” - гр. Стара Загора, с което ги уведомяват, че лицето Г.К.Г. е задържано за 72 часа в сектор “Арести”-Стара Загора; Писмо № 3621 от 28.07.2015 год. до РП - Стара Загора, относно спиране изпълнението на наказанието “Пробация”; Писмо от РП - Стара Загора до ОС”ИН” - гр. Стара Загора, с което ги уведомяват, че на лицето Г.К.Г. е променена мярката за неотклонение в МН ”Подписка”; Писмо № 5324 от 03.11.2015 год. до РП - Стара Загора за продължаване на изпълнението на наказанието “Пробация”; Констативен протокол № 1103/15.03.2016 год. за констатирано нарушение; Констативен протокол № 1123/16.03.2016 год. за констатирано нарушение; Докладна записка рег. № ДЗ - 159 от 21.03.2016 год. от МП ГД ”ИН” - сектор “Пробация” звено – Стара Загора до Началника на ОС ”ИН” - Стара Загора; Заповед № З - 020/21.03.2016 год. издадена от Началника на ОС ”ИН” - Стара Загора, с която е наложено на осъденото лице Г.К.Г. наказанието “Забележка”; Констативен протокол № 1180/21.03.2016 год. за констатирано нарушение; Констативен протокол № 1289/28.03.2016 год. за констатирано нарушение; Докладна записка рег. № ДЗ - 183 от 29.03.2016 год. от МП ГД ”ИН” - сектор “Пробация” звено – Стара Загора до Началника на ОС ”ИН” - Стара Загора; Заповед № З - 025/29.03.2016 год. издадена от Началника на ОС ”ИН” - Стара Загора, с която е наложено на осъденото лице Г.К.Г. наказанието “Писмено предупреждение за замяна на пробацията с лишаване от свобода”; Констативен протокол № 1371/04.04.2016 год. за констатирано нарушение; Докладна записка рег. № ДЗ - 216 от 06.04.2016 год. от инспектор сектор “Пробация” звено – Стара Загора до Началника на ОС”ИН” - Стара Загора; Констативен протокол № 1470/11.04.2016 год. за констатирано нарушение; Докладна записка рег. № ДЗ - 232 от 14.04.2016 год. от инспектор  сектор “Пробация” звено – Стара Загора до Началника на ОС ”ИН” - Стара Загора; Констативен протокол № 1573/18.04.2016 год. за констатирано нарушение; Докладна записка рег. № ДЗ - 245 от 18.04.2016 год. от инспектор сектор “Пробация” звено – Стара Загора до Началника на ОС ”ИН” - Стара Загора; Констативен протокол № 1612/20.04.2016 год. за констатирано нарушение; Докладна записка рег. № ДЗ - 264 от 21.04.2016 год. от инспектор сектор “Пробация” звено – Стара Загора до Началника на ОС”ИН” - Стара Загора; График за провеждане на срещи; Писмо № 1630/21.04.2016 год. до Районна прокуратура – Раднево; Протокол № 4/21.04.2016 год. на заседание на Пробационен съвет с район на действие на Районен съд – Стара Загора; Предложение пред Пробационен съвет - Стара Загора на основание чл. 203, ал. 3, т. 3 от ЗИНЗС, вр. с чл. 43а, т. 2 от НК.

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРОБАЦИОННИЯ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА: Г.К.Г. е осъден със Споразумение от 04.06.2014 год. постигнато по НОХД № 916/2014 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, за извършено деяние по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, с което му е наложено наказанието “Пробация” със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, с периодичност на полагане на подписи при пробационен служител два пъти седмично; “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една  година и “Безвъзмезден труд в полза на обществото” от 150 часа в рамките на една календарна година.

До настоящия момент  изпълнението на ПМ са били спирани на два пъти. В началото Г. е изпълнявал ПМ, но от 07.03.2016 год. той е преустановил и към 21.04.2016 год. е било неизвестно неговото местонахождението и причината защо е преустановил изпълнението на пробационните мерки. След изисканата справка за съдимост ни стана ясно, че същия се намира в затвора.

Тъй като нямахме данни защо се крие и какви са причините да не изпълнява наложените му пробационните мерки, затова беше внесено предложението пред Пробационния съвет за замяна на остатъка от  неизтърпяната част с ефективно изпълнение.

Остават два месеца и 13 дни, и замяната следва да е за 1 м. и 6 дни, безвъзмездния труд е отработен.

Той не желае да спазва законите и установените норми и правила на поведение в обществото и се съобразява само със своите интереси.

Поддържам  предложението и моля то да бъде уважено.

 

ПРОКУРОРЪТ: Също считам, че е основателно предложението. Видно от данните по делото на практика последното осъждане на Г. е 25.02.2016 год., след това същия е преустановил да се явява в Пробационната служба. Това е станало повод да се изготви настоящото искане.

Остатъкът от наложеното му наказание “Пробация” е 73 дни и ако бъде заменено следва ефективното му наказание да е за 36 дни, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от “закрит” тип.

Моля в този смисъл да се произнесете .

 

Председателят на състава даде думата на осъденото лице Г.К.Г.  за лична защита.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ Г.К.Г.: Признавам, че съм виновен затова, че не съм се подписвал. Дъщеря ми беше болна, а след това влезнах в затвора.

 

Председателят на състава даде последна дума на осъденото лице Г.К.Г.:  

 

ПОСЛЕДНА ДУМА на осъденото лице Г.К.Г.: Предоставям на съда.

 

 В 11:50 часа съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ  продължава в 12:10 часа.

 

След съвещание, в което съдът обсъди приложените по делото доказателства стигна до извода, че предложението на Председателя на пробационния съвет при съдебен район – Стара Загора е основателно. Действително на осъдения Г.К.Г. със Споразумение от 04.06.2014 год. постигнато по НОХД № 916/2014 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, за извършено деяние по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, с което му е наложено наказанието “Пробация” при приложение на чл. 55, ал. 1, б. ”б” от НК, като са му били наложени следните пробационни мерки:

“Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, с периодичност на полагане на подписи при пробационен служител два пъти седмично;

“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година;

и “Безвъзмезден труд в полза на обществото” от 150 часа в рамките на една календарна година.

Видно от приетите писмени доказателства, представени по делото многократно осъденото лице Г.К.Г. е нарушавало наложените му пробационни мерки и въпреки положените усилия от страна на служителите в звеното не са налице позитивни промени в нагласите и поведението на същия.

Към настоящият момент осъденото лице не изпълнява пробационните мерки и е с неизвестно местонахождение. Видно от справката за съдимост същия е с влязло в сила наказание “Лишаване от свобода” за срок от четири месеца, като по тази причина се укривал и не изпълнявал наложеното му наказание “Пробация”. Същият е осъждан многократно за кражби, разврат, нанасяне на средна телесна повреда; шофиране без свидетелство за правоуправление, измама, трафик на хора, отклонение от военна служба, престъпление против войсковия ред, престъпление против реда на управлението и престъпления свързани с наркотици. Изпълнявал е наказания лишаване от свобода, пробация, глоба  и обществено порицание.

По време на изтърпяване на наказанието “Пробация”, същото е спирано два пъти поради ефективно осъждане на Г.К.Г. с наказание “Лишаване от свобода” за срок от девет месеца за шофиране на МПС без свидетелство за правоуправление на МПС, кражба и престъпление, свързано с наркотици. Същият е бил задържан и в ОСИН - Стара Загора, сектор “Арести” по повдигнато обвинение за обсебване, което е останало недоказано и съответно е бил освободен.

Утвърдените криминални нагласи, както и липсата на личностна мотивация от страна на осъденото за промяна на поведението му провокира много висок риск от бъдещи негови противоправни прояви. Осъденият с поведението си ясно и недвусмислено е показвал, че е безразличен към пробационния надзор и демонстрирал незаинтересованост към корекционния процес. Осъденото лице Г. има трайно установени нагласи към несъобразяване с установените норми и правила за поведение в обществото. Със своето поведения осъденото лице е направило невъзможно изпълнението на постановените пробационни мерки.

Извършеното деяние е за това, че в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС, без съответното свидетелство за управление, извършил същото деяние, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, “Ауди А4”, ДК № СТ ……., без съответното свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК му е наложено наказанието “Пробация” с пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, с периодичност на полагане на подписи два пъти седмично; “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и “Безвъзмезден труд в полза на обществото” от 150 часа в рамките на една календарна година.

От представените в съдебно заседание констативни протоколи е видно, че въпреки положените усилия, не са налице позитивни промени в нагласите и поведението на осъденото лице. Г.К.Г. има трайно установени нагласи към несъобразяване с установените норми и правила за поведение в обществото и с поведението си прави невъзможно изпълнението на постановените пробационни мерки и наказанието “Пробация” не оказва необходимия превъзпитателен и предупредителен ефект. С оглед личността на осъденото лице замяната на наложеното му наказание “Пробация” с наказанието „Лишаване от свобода” е наложително, за да се постигнат целите на чл. 36 от НК.

Осъденото лице Г.К.Г. е било уведомено за последствията при неизпълнение на това наказание, но въпреки това системно се отклонявал от изпълнение на наложеното му наказание “Пробация”, което е дало основание на Председателя на пробационния съвет при съдебен район - гр. Стара Загора чрез Началника на ОС “ИН” – Стара Загора, да изготви предложение за замяна на наказанието “Пробация” с наказание “Лишаване от свобода” за остатъка от неизтърпяната част на наказанието.

Съдът като взе предвид представените по делото многобройни писмени доказателства счита, че действително следва да бъде заменен остатъка от наложеното на осъдения Г.К.Г. наказание “Пробация” с наказанието “Лишаване от свобода”, съгласно разпоредбата на чл. 43а, т. 2 от НК.

Водим от горното и на основание чл. 452, ал. 1 от НПК, във вр. чл. 43а, т. 2 от НК, съдът

 

О  П  Р   Е  Д  Е  Л  И  :

 

ЗАМЕНЯ остатъка от неизтърпяното наказание “Пробация”, в размер на 2 месеца и 13 дни, по отношение на осъденото лице Г.К.Г. – роден на *** ***, българин, български гражданин /от ромски произход/, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, постановено с протоколно определение за одобрено постигнато споразумение № 195 от 04.06.2014 год. по НОХД № 916/2014 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, с наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДИН МЕСЕЦ и ШЕСТ ДНИ, което осъдения Г.К.Г. следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим в затворническо общежитие от “закрит тип”, съгласно разпоредбата на чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд - Пловдив.

 

ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Пробационен съвет при съдебен район – Стара Загора и на Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора, за сведение и изпълнение, както и на Бюро съдимост при Районен съд - гр. Стара Загора - за вписване в бюлетина за съдимост.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 12:30 часа.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

                                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                                                            2.

 

 

                                                                                                 СЕКРЕТАР: