П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

№ 404                                                                                                        град СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                                              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на четиринадесети юни                                                                                   година 2016

в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕКАТЕРИНА ЖЕЛЕВА  

                                                                                                                         ЙОРДАН КИНДАЛОВ   

секретар Маргарита Стоянова,

прокурор ПЕТКО ГЕОРГИЕВ,

сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЧЕВ ЧНД № 215 по описа за 2016 година

на именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – гр. СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор ПЕТКО ГЕОРГИЕВ.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ:

В.Н.О. – редовно призована, доведена от Затвора – гр. Сливен, явява се лично.

 

В залата се явява определения от Адвокатска съвет – гр. Стара Загора за служебен защитник на осъденото лице – адв. В.Т.З. ***, вписана под № 2704 в Националния регистър за правна помощ.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ В.О.: В момента се намирам в затвора и нямам възможност да упълномощя адвокат, затова моля да ми бъде назначен служебен защитник.

АДВ. З.: Запозната съм с материалите по делото и мога да осъществя пълноценна защита на осъденото лице В.Н.О..

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ В.О.: Съгласна съм да ме защитава осигурения ми служебен защитник, адв. В.Т.З..

 

СЪДЪТ като взе предвид, че лишената от свобода В.О. не може да си наеме желан от нея защитник, тъй като се намира в местата за лишаване от свобода, което е абсолютно основание за назначаване на служебен защитник. Във връзка с направено от страна на съда искане до АК - Ст.Загора като такъв е определен адв. В.З. ***, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на осъденото лице В.Н.О. - адв. В.З. ***, вписан под № 2704 в Националния регистър за правна помощ.

 

СТАНОВИЩЕ ЗА ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Моля да се даде ход на делото, налице са процесуалните предпоставки.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ В.О.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становището на страните и липсата на процесуални пречки, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Делото се докладва от съдията - докладчик.

 

На основание чл. 272 от НПК съдът пристъпи към проверка самоличността на осъденото лице В.Н.О.:

 

СНЕ се самоличността на осъденото лице В.Н.О. – родена на *** год. в гр. Х. , с адрес:***, с ЕГН **********,***.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи към състава на съда и по доказателствата. Да се приеме изисканата от съда справка за съдимост. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна, да се даде ход на съдебните прения.

 

АДВ. З.: Нямам искания за отводи към състава на съда и за нови доказателства. Делото е изяснено от фактическа и правна страна, да се даде ход на съдебните прения.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ В.О.: Нямам искания за отводи към състава на съда и по доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че представената справка за съдимост е относима към предмета на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА като доказателство по настоящото дело: справка за съдимост № 471 от 31.05.2016 год. издадена от Районен съд  – Хасково, ведно с бюлетините за съдимост към същата и писмо изх. № 148/15 от 30.05.2016 год. от МП – ГД ”ИН” - Затвора гр. Сливен.

 

ПРИЛАГА НОХД № 393/2015 год. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

 

ПРОКУРОРЪТ: Изцяло поддържам внесеното предложение на Окръжна прокуратура – Стара Загора за групиране на наложените наказания по НОХД № 393/2015 год. по описа на Старозагорски окръжен съд и по НОХД № 220/2015 год. по описа на Гълъбовския районен съд.

Налице са законовите основания на чл. 25, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК и моля да се групират двете наказания  до размера на най-тежкото от тях. Поддържам искането и по чл.24 от НПК, тъй като лицето е с множество осъждания, лежала е не веднъж в затвора. Наложените наказания не са изиграли своята генерална роля за въздържание на лицето от престъпната си дейност, поради което увеличаването на наказанието от шест месеца е адекватно, което в случая се прави с цел да се спрат оттук насетне противоправните действия на лицето и затова Ви моля, общото най-тежко наказание от три години да бъде увеличено с шест месеца и да бъде наложено на осъдената едно  общо увеличено наказание в размер на три години  и шест месеца,  което да бъде изтърпяно от ЗО от закрит тип. Моля, да приспаднете  времето на задържане по МН ”Задържане под стража” и МН ”Домашен арест”. 

Към момента осъдената изтърпява наказанието наложено и от РС - Гълъбово по НОХД № 220/2015 год. При постановяване на присъдата на СтОС по отношение на О. при определяне на наказание е приспаднато времето, през което е била с МН ”Домашен арест”. Налице е едно застъпване, тъй като лицето в този период е било и с МН “ЗС” по делото на РС – Гълъбово.

Моля, с Вашия съдебен акт да се зачете МН”Домашен арест” считано от 26.08.2015 до 23.09.2015 год. вкл. като съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от НК – 2 дни МН “Домашен арест” се зачита за 1 ден лишаване от свобода.

Моля да се произнесете в този смисъл.

 

АДВ. З.: Считам предложеното за частично основателно, като моля да отхвърлите искането на Окръжна прокуратура- Стара Загора направено по чл. 24 от НК. Считам, че определеното най-тежко наказание не следва да бъде увеличавано, тъй като осъдената е родила в затвора и в момента отглежда детето си, което е на 7 месеца. Това дете след като навърши една година ще бъде разделено с майка си и ще бъде дадено на приемно семейство. Считам, че определянето на най – тежкото общо наказание от три години лишаване от свобода отговаря на целите за постигане на генералната превенция и същото не следва да се увеличава.

Моля да бъде определено на осъдената едно общо наказание от три години като приспаднете изтърпяването на част от наказанията по двете НОХД, като зачетете и времето през което е била с мярка МН ”ДА” и МН ”ЗС”, така както направи уточнението прокурора в съдебно заседание.

 

Председателят на състава даде думата на осъденото лице В.Н.О. за лична защита.

 

 ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ В.Н.О.: Моля, да не ми се увеличава наказание, тъй като съм с малко дете в затвора.

 

РЕПЛИКА на прокурора: На ОП е било известно обстоятелството, че лицето е с малко дете, но въпреки всичко съм си позволил да искам и поддържам направеното предложение, за увеличаване на наказанието. Когато лицето е извършило деянията, наказанията за които се иска да бъдат кумулирани е било в твърде напреднала бременност. Знаела е какви са последиците, знаела много добре какво е съдебното и минало и въпреки това е извършила престъпленията и сега защитната и позиция е да се оправдава с това дете и иска да и се определи по леко наказание.

 

ДУПЛИКА на АДВ. З.: Вярно е, че детето е родено в затвора, но е вярно че то се отглежда само от подзащитната ми и най-вероятно ще бъде отделено от майка си. Тя ми довери, че в затвора са поели ангажимента да им осигурят жилище близо до Сливен, след като си изтърпи присъдата, затова считам, че увеличението на общото наказание няма да даде очаквания резултат.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ В.О.: Виновна съм и съжалявам, че съм направила тези деяния, но моля да ми е по-малка присъдата.

 

Председателят на състава даде последна дума на осъденото лице В.Н.О.:

 

ПОСЛЕДНА ДУМА на осъденото лице В.Н.О.: Моля да ми се наложи по-леко наказание, за да мога да се грижа за детето си.

 

В 12:30 часа съдът се оттегли на тайно съвещание, като обяви на страните, че същото ще продължи в 13:00 часа.

 

СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ  продължава в 13:00 часа.

 

След съвещание съдът, като взе предвид приложената по делото справка за съдимост и НОХД № 393/15 год. по описа на Старозагорския ОС стигна до извода, че предложението на представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора  е основателно и законосъобразно.

Действително присъдата за деянията по НОХД № 393/2015 год. на Старозагорски окръжен съд е влязла в сила на 10.05.2016 год. и присъдата по НОХД № 220/2015 год. по описа на Гълъбовския районен съд е влязла в сила на 25.02.2016 год., са извършени в условията на съвкупност, поради което съдът счита, че са налице условията за прилагане разпоредбата на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК, поради което същите следва да се кумулират, като на осъденото лице В.Н.О. следва да бъде определено едно общо наказание в размера на най - тежкото от тях, а именно три години “Лишаване от свобода”.

Съдът като взе предвид, че осъденото лице В.Н.О. има многобройни предишни осъждания, които я характеризират като личност с изключително висока степен на обществена опасност, която не се е повлияла от изтърпяването на по – леките наказания, счита, че предложението на Окръжна прокуратура - Стара Загора относно прилагането на разпоредбата на чл. 24 от НК е основателно, поради което определеното и общо наказание следва да бъде завишено с шест месеца “Лишаване от свобода” и същата следва да изтърпи едно общо наказание от три години и шест месеца “Лишаване от свобода”.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

КУМУЛИРА наказанията на осъденото лице В.Н.О. с ЕГН ********** наложени и с Присъда № 16 от 22.04.2016 год., постановена по НОХД № 393/2015 год. по описа на Старозагорски окръжен съд и Присъда № 3 от 09.02.2016 год., постановена по НОХД № 220/2015 год. по описа на Гълъбовския районен съд, като и определя едно общо наказание в размера на най-тежкото от тях, а именно: ТРИ ГОДИНИ “Лишаване от свобода”, при първоначален “строг” режим на изтърпяване, което наказание да изтърпи в затворническо общежитие от “закрит” тип.

 

На основание чл. 24 от НК така определеното общо наказание по отношение на осъденото лице В.Н.О. с ЕГН **********, ЗАВИШАВА с шест месеца “Лишаване от свобода”, като осъдената следва да изтърпи едно общо увеличено наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален “строг” режим на изтърпяване, в затворническо общежитие от “закрит” тип.

 

На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание по отношение на осъденото лице В.Н.О. с ЕГН ********** времето, през което същата е изтърпявала част от наказанията по горепосочените НОХ дела на Старозагорския окръжен съд и Гълъбовския районен съд, вкл. и времето през което е била с мярка за неотклонение “Задържане под стража” по НОХД № 220/2015 год. по описа на Гълъбовския районен съд, както и времето, през което е била с мярка за неотклонение ”Домашен арест” по НОХД № 393/2015 год. по описа на Старозагорски окръжен съд, считано от 26.08.2015 год. до 23.09.2015 год. включително, като два дни “Домашен арест” се зачете за един ден “лишаване от свобода”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Пловдивски апелативен съд.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Окръжна прокуратура – Стара Загора и Затвора – Сливен - за сведение и изпълнение, както и на Бюро съдимост при Районен съд – Хасково за отбелязване в бюлетина за съдимост.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 13:30  часа.

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

   

 

 

 2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: