О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 403

 

Година 2016                                                                          ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На четиринадесети юни                                                                             Година 2016

В публично заседание в следния състав:

  

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                  

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Е.И.     

                                                   А.К.

                                                     

Секретар Д.Х.

Прокурор  Христо Мишов

разгледа докладваното от съдията ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ЧНД №237/2016г.  по описа за 2016 година

                                                                      

Производството е по реда на чл.451 и сл. НПК вр. чл.43а т.2 НК.

         

Образувано е по внесено Предложение от Председателя на Пробационен съвет при съдебен район Казанлък Мирослав П. за замяна на наложеното наказание пробация на осъдения С.П.И. ЕГН ********** с лишаване от свобода за неизтърпяната част от същото в размер на 1 година 4 месеца и 2 дни поради допуснато неизпълнение на наложените му пробационни мерки “Задължителна регистрация по настоящ адрес”, “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, “Ограничение на свободното придвижване – забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа” и “Безвъзмезден труд в полза на обществото” без основателна причина.

 

В съдебно заседание Председателят на Пробационния съвет поддържа предложението, тъй като счита, че е допуснато съществено неизпълнение на наложените пробационни мерки от страна на осъденото лице И.. Предлага на осъденото лице С.И. да бъде заменено наложеното наказание пробация за неизтърпяната част от същото в размер на 1 година 4 месеца и 2 дни с наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца и 1 ден.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че предложението е основателно, като счита, че са налице законовите условия за поисканата замяна на наказанието пробация. Навежда доводи, че в случая осъденият търпи второ по ред наказание пробация, при което е наясно със задълженията си във връзка с изпълнението на това наказание. Счита, че наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип с оглед на обстоятелството, че лицето за пръв път ще търпи наказание лишаване от свобода.

 

Осъденото лице С.И. заявява, че не е допуснал всички от посочените нарушения, като коментира случай, при който, според обясненията му, си е бил вкъщи и не е бил потърсен от пробационните служители. Отделно сочи, че последното нарушение във връзка с наложената мярка “Задължителна регистрация по настоящ адрес” е допуснал, тъй като приятелката му си счупила крака и се наложило да я обгрижва и да потърси медицинска помощ.

 

В последната си дума осъденото лице моли, ако е възможно, да не бъде допускана поисканата замяна на наказанието с лишаване от свобода, а с друго, за да има възможност да се поправи.

 

Съдът, след като обсъди изнесените в Предложението на председателя на Пробационния съвет Казанлък обстоятелства във връзка с приложените по пробационната преписка доказателства и представеното в съдебно заседание такова, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

              На осъдения С.П.И. с ЕГН ********** е определено наказание пробация, наложено с Определение от 29.02.2016г. по НОХД №126/2016г. по  описа на Районен съд Казанлък за престъпление по чл.325 ал.1 от НК със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 /една/ години и 6 /шест/ месеца с периодичност два пъти седмично, “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ години и 6 /шест/ месеца, “Ограничение в свободното придвижване – забрана да напуска жилището, в което пребивава”, за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за период от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца и “Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за 1 година.

Наказанието е приведено в изпълнение на 21.03.2016г., като към датата на внасяне на предложението в съда – 19.05.2016г., е изтърпяна част в размер на 1 /един/ месец и 28 /двадесет и осем/ дни.  От представените с пробационната преписка констативни протоколи и заповеди се установява, че за периода от привеждане на наказанието в изпълнение 21.03.2016г. до 19.05.2016г. осъденият И. е допуснал редица нарушения на отделните пробационни мерки, както следва:

              1. По отношение изпълнението на пробационната мярка “Задължителна регистрация по настоящ адрес”:

              - за периода от 09.05.2016г. до 14.05.2016г. не е положил втори задължителен седмичен подпис на 11.05.2016, Констативен протокол №1989/16.05.2016г., за което е предложен за внасяне в заседание на Пробационен съвет за замяна на наказанието “Пробация” с “Лишаване от свобода”.

              2. По отношение изпълнението на пробационната мярка “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” И. има допуснат пропуск на 05.05.2016г., Констативен протокол №1988/16.05.2016г., след като е бил уведомен за това лично срещу подпис, за което е предложен за внасяне в заседание на Пробационен съвет за замяна на наказанието “Пробация” с наказание “Лишаване от свобода”.

              3. По отношение изпълнението на пробационната мярка “Ограничение в свободното придвижване – забрана да напуска жилището, което обитава”, за времето от 22.00 часа до 06.00 часа има нарушения, както следва:

              - на 28.03.2016г.в 23.20 часа не е намерен на посочения настоящ адрес, съгласно  Констативен протокол №1308/17.05.2016г.;

              - на 16.05.2016г. в 22.10 часа не е намерен на посочения настоящ адрес, съгласно Констативен протокол №2034/ 17.05.2016г.

              4. По отношение изпълнението на пробационната мярка “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 150 часа в рамките на е година осъденият И. няма отработени часове безвъзмезден труд. Със заповед № БТ-019/21.03.2016г. е определен обект за изпълнение и полагане на безвъзмезден труд:

              - нарушение на т.6 от чл.42а  ал.2 от НК на датите 20, 21, 22 и 25.04.2016г. не е отработил нито един час, съгласно Констативен протокол №1666/25.04.2016г., за което му е  направен компромис;

              - нарушение на т.6 от чл.42а ал.2 от НК за датите: 26, 27 и 28.04.2016г. на е отработил нито един час от изготвения му график, съгласно Констативен протокол №1791/03.05.2016г., за което му е наложено дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение за замяна на наказанието пробация с наказание Лишаване от свобода”.

 

              За допуснатите нарушения на пробационните мерки в някои случаи на И. са правени компромиси с цел стимулиране бъдещо изпълнение на пробационния надзор. Налагани са му наказания, както следва:

              - дисциплинарно наказание “Забележка” с Констативен протокол №1308/29.03.2016г. за нарушение на мярката “Ограничение на свободното придвижване – забрана да напуска жилището, в което пребивава за времето от 22.00 до 06.00 часа”;

              - с Констативен протокол №1666/25.04.2016г. за нарушение на мярката “Безвъзмезден труд в полза на обществото” четири пъти, му е направен компромис;

              - с Констативен протокол №1791/03.05.2016г. за нарушение на мярката “Безвъзмезден труд в полза на обществото” на датите 26, 27 и 28.04.2016г., му е наложено дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода”;

              - за нарушение на мярката “Задължителни срещи с пробационен служител” с Констативен протокол №1988/16.05.2016г. е предложен за изготвяне на предложение и внасяне в заседание на пробационния съвет за замяна наказанието пробация с лишаване от свобода;

              - за нарушение на мярката “Задължителна регистрация по настоящ адрес”, регистрирано с Констативен протокол №1988/16.05.2016г. е предложено за внасяне в заседание на пробационния съвет на предложение за замяна наказанието пробация с лишаване от свобода;

              - нарушение на мярката “Ограничение в свободното придвижване – забрана да напуска жилището, което обитава, за времето от 22.00 до 06.00 часа” съгласно Констативен протокол №2034/17.05.2016г.

              За описаните нарушения осъденият С.И. не посочва основателни причини, като посочените здравословни проблеми не подкрепя с удостоверяващи медицински документи.

 

              За неизпълнение на наложените пробационни мерки и на основание чл.227 ал.1 т.1 от ЗИНСЗ със Заповед №3-028/30.03.2016г. на И. е наложено дисциплинарно наказание “Забележка”. За последвало неизпълнение на наложените му мерки на основание чл.227 ал.1 т.2 от ЗИНЗС със Заповед №3-041/04.05.2016г. му е наложено следващото дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода”.  В хода на провежданите периодични срещи с пробационен служител на И. многократно е заявявано, че при по-нататъшно неизпълнение на пробационните мерки ще бъде изготвено предложение до Пробационния съвет звено Казанлък за замяна на пробацията с лишаване от свобода. С поведението си последният възпрепятства изпълнението на наложените му пробационни мерки, което идва да покаже, че това наказание не оказва превъзпитателен и предупредителен ефект върху него, респективно не води до постигане целите на чл.36 от НК. Освен това, по време на изтърпяване на наказанието пробация С.И. продължава да извършва други правонарушения, видно от уведомително писмо на Началник РУ Казанлък вх. №0880/18.05.2016г.

 

             

              От данните, съдържащи се в приложения в пробационната преписка първоначален доклад, се установява, че осъденият С.П.И. произхожда от семейство със среден социален статус, осъждан, неженен, със средно образование. У същия са установени дефицити в зоните настоящо правонарушение и отношението към него, трудова заетост, управление на финанси, начин на живот и обкръжение, злоупотреба с алкохол и наркотици, междуличностни проблеми, начин и умения за мислене. И. е осъждан за блудство, кражба, подаване на невярна информация за взривно устройство на спешен телефон 112, причиняване на телесна повреда и притежание на наркотични вещества, като проявената от съдилищата снизходителност и налаганите по-леки наказания – глоба и пробация при условията на чл.55 НК не са довели до какъвто и да е поправителен ефект върху поведението му. В тази връзка от представената в съдебно заседание от осъдения заповед за задържане за 24 часа по реда на ЗМВР се потвърждава изнесеното в доклада, че И. е безотговорен, не се съобразява с установените обществени правила и норми, както и че не е мотивиран за промяна на поведението си.

 

              При така установеното по делото съдът намира, че внесеното предложение е основателно. Разпоредбата на чл.43а НК предвижда замяна на наложеното наказание пробация с лишаване от свобода в случаите, когато осъденият без основателна причина не изпълнява наложените пробационни мерки. В конкретния случай е налице неизпълнение без основателна причина на различните видове пробационни мерки. Така И. не е изпълнил каквато и да е част от мярката “Безвъзмезден труд в полза на обществото”, допуснал е нарушенията, описани подробно по-горе, и на останалите три пробационни мерки. Важно е в случая да се отбележи, че за част от нарушенията са му правени компромиси, като дори не му е налагано наказание по административен ред. Това обаче не е довело до желания ефект и осъденото лице е продължило с пренебрежителното си отношение към изпълнението на наложеното наказание. В съдебно заседание осъденият заявява доста пространни и объркани обстоятелства във връзка с допуснатите нарушения, които обаче не могат да се ценят като основателна причина за същите. Отделен е фактът, че тези обяснения не са подкрепени с каквито и да е доказателства. Съдът споделя становището на прокурора, че, доколкото И. вече е търпял наказание пробация, той е наясно с изискванията, които се поставят към него във връзка с изпълнението на пробационните мерки. Отразените осъждания в представената справка за съдимост описват лицето като импулсивна личност, която не се съобразява с установените норми на обществения ред. Тези изводи се подкрепят и от представената Заповед от 14.05.2016г. за задържане за 24 часа. Основателни са възраженията на Председателя на ПС район Казанлък, че 14.05.2016г. се пада в събота, при което това задържане е без правно значение досежно описаните в Предложението нарушения на пробационните мерки.

 

Поради изложеното съдът намира, че са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл.43а т.2 НК за замяна на неизтърпяната част от наказанието пробация 1 година 4 месеца и 2 дни с лишаване от свобода. Съобразно тази разпоредба два дни пробация се заменят с един ден  лишаване от свобода, при което размерът на наказанието лишаване от свобода е осем месеца и един ден. Това наказание следва да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, тъй като за първото наказание лишаване от свобода на осъдения по НОХД №814/2000г. на Казанлъшки районен съд е настъпила реабилитация по право и са заличени последиците от това осъждане.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.452 ал.1 НПК и чл.43а т.2 НК, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАМЕНЯ наложеното наказание пробация на осъдения С.П.И. ЕГН **********, роден на ***г***, обл. ***, ул.“ ***” №*, български гражданин, със средно образование, осъждан, неженен, за неизтърпяната част от същото в размер на една година четири месеца и два дни с ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА И ЕДИН ДЕН, което следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Пловдив в седемдневен срок от днес.

 

               ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Областна Пробационна служба Стара Загора, Окръжна прокуратура Стара Загора, както и на Бюро съдимост при Старозагорски районен съд за вписване в бюлетина за съдимост.

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                     2.