МОТИВИ към присъда №28/30.06.2016г.,

постановена по НОХД №253/2016г.

по описа на Старозагорски окръжен съд  

 

 

Повдигнатото обвинение против подсъдимия Й.К.П. ЕГН ********** е за това, че:

- на 11.09. и 12.02.2011г. в землището на с.Знаменосец, общ.Раднево в условията на продължавано престъпление на два пъти повредил железобетонен мост, собственост на “Напоителни системи” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора, находящ се над р.Съзлия в имот №000159, с което създал опасност за живота на другиго – преминаващите през моста и повреждането на чуждия имот е значително – на стойност 19 656 лв. / деветнадесет хиляди шестстотин петдесет е шест лева/, като, макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.340 ал.1 предл.1 и 2 в р. с чл.20 ал.2 вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК, както и в това, че:

- на 11.09. и 12.09.2011г. в землището на с.Знаменосец, общ. Раднево, чрез използване на технически средства – кирка и лист ножовка, след като се сговорили предварително за извършване на кражба в немаловажен случай, при условията на повторност, с Й.Г.Н. *** и Л.С.М. ***, в условията на продължавано престъпление, на два пъти, отнел чужди движими вещи – 19 броя парчета арматурно желязо Ф 32 с дължина от 3 до 4 метра на обща стойност 321.10 лева от владението на “Напоителни системи” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора, без съгласието на техен представител, с намерение противозаконно да ги присвои, като, макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.195 ал.1 т.4, т.5 и т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 вр. с чл.28 ал.1 от НК;

 

- срещу подсъдимия Й.Г.Н.
ЕГН ********** за това, че на 11.09. и 12.09.2011г. в землището на с.Знаменосец, общ. Раднево в съучастие като съизвършител с Й.К.П. и Л.С.М.,***, в условията на продължавано престъпление на два пъти, повредил железобетонен мост, собственост на “Напоителни системи” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора, находящ се над р.Съзлия в имот №000159, с което създал опасност за живота на другиго – преминаващите по моста и повреждането на чуждия имот е значително – на стойност 19 656 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест/ лева – престъпление по чл.340 ал.1 предл.1 и 2 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.26 ал.1 от НК, както и в това, че:

- на 11.09. и 12.09.2011г. в землището на с.Знаменосец, общ.Раднево, чрез използване на технически средства – кирка и лист ножовка, след като се сговорили предварително за извършване на кражба в немаловажен случай с Й.К.П. и Л.С.М.,***, в условията на продължавано престъпление, на два пъти, отнел чужди движими вещи – 19 броя парчета арматурно желязо Ф 32 с дължина от 3 до 4 метра на обща стойност 321.10 лева от владението на “Напоителни системи” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора, без съгласието на техен представител, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.4 и т.5 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

 

- срещу подсъдимия Л.С.М.
ЕГН ********** за това, че на 12.09.2011г. в землището на с.Знаменосец, общ.Раднево в съучастие като съизвършител с Й.К.П. *** и Й.Г.Н. ***, повредил железобетонен мост, собственост на “напоителни системи” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора, находящ се над р.Съзлия в имот №000159, с което създал опасност за живота на другиго – преминаващите през моста и повреждането на чуждия имот е значително – на стойност 19 656 лв. / деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева/ - престъпление по чл.340 ал.1 предл. 1 и 2 вр. с чл.20 ал.2 от НК, както и в това, че:

- на 12.09.2011г. в землището на с.Знаменосец, общ.Раднево, чрез използване на технически средства – кирка и лист ножовка, след като се сговорили предварително за извършване на кражба в немаловажен случай с Й.К. *** и Й.Г.Н. *** отнел чужди движими вещи – 8 броя парчета арматурно желязо Ф 32 с дължина от 3 до 4 метра на обща стойност 135.20 лева от владението на “Напоителни ситеми” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора, без съгласието на техен представител, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.4 и т.5 вр. с чл.194 ал.1 от НК.

 

Производството се проведе по реда на Глава Двадесет и седма НПК при условията на чл.371 т.2 НПК.

 

В съдебно заседание прокурорът поддържа внесеното обвинение, като счита, че изложената в обвинителния акт и призната от подсъдимите фактическа обстановка, се подкрепя от събраните по ДП доказателства. Счита, че на подсъдимия Й.П. следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, предвид направените пълни самопризнания, обстоятелството, че на предварителното производство се е разкаял, както и факта, че по време на извършването на престъпното деяние е бил непълнолетен, поради което спрямо същия следва да се приложи редукцията на чл.63 ал.1 т.3 от НК. Прокурорът предлага на подсъдимите Н. и М. да бъдат наложени наказания при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства по същите съображения, като след налагането им, да се приложи разпоредбата чл.58а от НК, съгласно чл.373 ал.2 от НПК.

 

Защитникът на подсъдимия Й.П. – адв. Стоянка Костова, подчертава, че при извършването на двете престъпления подзащитният й е бил непълнолетен, поради което наказанието му следва да се редуцира по чл.63 ал.1 т.3 от НК. Предлага да му бъде определено наказание в размер на 3 години лишаване от свобода при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, което счита за валидно спрямо двете обвинения. Заявява, че щетите от второто деяние са на невисока стойност, възстановена напълно, както и че предходното му осъждане е било обществено порицание за много по-леко престъпление. Смята, че следва да му бъде наложено наказание лишаване от свобода, определено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, с оглед разпоредбата на чл.371 т.2 във връзка с чл.373 ал.2 във връзка с чл.372 ал.4 НПК и 58а от НК. Моли съдът да приложи разпоредбата на чл.66 от НК, като му определи изпитателен срок около средния, предвид факта, че от извършването на престъплението са изтекли вече пет години. Също така пледира съдът да приложи разпоредбата на чл.23 ал.1 от НК, като определи на подсъдимия П. едно общо наказание по реда на ал.69 ал.1 вр. чл.66 от НК. В заключение заявява, че са налице основания да бъде приложена разпоредбата на чл.23 от НК и определено едно общо наказание по трите предходни присъди на подсъдимия, като бъде зачетена изтърпяната част от наказанията по тях и бъде присъединено общественото порицание по първата присъда.

 

Адв.С., служебен защитник на подсъдимите Й.Н. и Л.М., моли при определяне точния размер на наказанията на подзащитните му да се вземат предвид смекчаващите вината обстоятелства – пълните им самопризнания, разкаянието им и чистото им съдебно минало към датата на извършване на деянията. Спрямо подсъдимия Н., който има условно наказание за друго деяние, моли да се приложи чл.23 от закона. Счита, че и за двамата му подзащитни са налице данни за прилагане чл.66 от НК.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Й.П. поддържа казаното от защитника си, изразява съжаление за стореното и заявява, че няма да се повтори.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Й.Н. поддържа заявеното от защитника си и съжалява за извършеното.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Л.М. поддържа казаното от служебния си защитник и изразява съжаление за стореното.

 

В последната си дума подсъдимият Й.К.П. моли за условна присъда.

 

В последната си дума подсъдимият Й.Г.Н. иска условна присъда.

 

В последната си дума подсъдимият Л.С.М. иска условна присъда.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

Подсъдимите Й.Г.Н., Й.К.П. и Л.С.М. били дългогодишни познати. Подсъдимите П. и М. ***, където подсъдимият Н.,***, гостувал у роднини.

На 11.09.2011г. подсъдимите Н. и П. решили да отидат до с.Знаменосец общ. Раднево да търсят отпадъчно желязо. На връщане се озовали на железобетонен мост над р.Съзлия в землището на селото, който се намирал в общински имот с № 000159 и бил собственост на „Напоителни системи” ЕАД Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора. Слизайки под моста, подсъдимите забелязали стърчаща арматура от бетона, която решили да извадят и продадат. Ето защо
се снабдили с кирка и лист ножовка от гр. Раднево и се върнали при моста. Подсъдимите били наясно, че с действията си може да повредят и доведат моста до негодност, като въпреки това, посредством кирката и ножовката, изкъртили и нарязали около 11 парчета арматурно желязо Ø 32, с дължина от 3 до 4 м, които отнесли и продали в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в гр. Раднево, собственост на ЕТ „Деси - Тончо Вълчев” гр. Раднево. Там свидетелката Стоянка Иванова Колева – приемчик-склададжия, претеглила желязото, съставила на името на подсъдимия Й.Н. покупко-изплащателна сметка 2613/11.09.2011г. за
188 кг. желязо и им платила 65,78 лева, които двамата си поделили.

На следващия ден подсъдимите решили отново да извадят и продадат още арматура от моста, споделили това с подсъдимия Л.М. и той решил да се присъедини към тях. Тримата отишли на железобетонния мост и с помощта на предварително взетите кирка и ножовка изкъртили и нарязали около 8 парчета арматурно желязо Ø 32 с дължина от 3 до 4 м, които свидетелят ***превозил с каруцата си до същия изкупвателен пункт за метали. Там свидетелката Колева приела и изтеглила предаденото желязо, съставила на името на подсъдимия М. покупко-изплащателна сметка 2618/12.09.2011г. за 211 кг. желязо и им платила сумата 73,84 лева. Подсъдимите дали 15 лв. на свидетеля ***, а останалите разделили помежду си. На 14.09.2011г. местен жител уведомил по телефона ***, кмет на с.***за състоянието на подпорните винкели на железобетонния мост над р.Съзлия в землището на същото село. Последният отишъл на място и установил липсващи части от метална арматура с различно сечение от бетоновата основа на моста, както и че е налице реална опасност от срутване на съоръжението, за което сигнализирал на тел.112.

     

Изложената фактическа обстановка се потвърждава от изразеното самопризнание на подсъдимите Й.К.П., Й.Г.Н. и Л.С.М., подкрепено от събрания по досъдебното производство доказателствен материал: обяснения на обв.М.  /л.55, л.57/, обяснения  на обв. П. /л.62, л.65/, обяснения  на обв. Н. /л.75/, свидетелски показания – св.***/л.36 /, ***/л.37/, ***/л.78/, съдебно оценителна    експертиза /л.79-85/, комплексна съдебно – техническа и съдебно -оценителна експертиза /л.90/,  съдебно – оценителна експертиза /л.99 - 101/, свидетелства за съдимост /л.58, л.66 -67, л.76 / ДСМПИС /л. 59,68,77 /  от ДП и другите писмени материали по делото.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

С деянието си подсъдимите Й.К.П., Й.Г.Н. и Л.С.М. са осъществили от обективна и субективна страна в идеална съвкупност състава на престъпление по чл.340 ал.1 предл.1 и 2 в р. с чл.20 ал.2 вр. с чл.26 ал.1 /вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК само за Й.П./  и по чл. чл.195 ал.1 т.4, т.5 и т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК. Само за П. второто деяние отново във връзка с чл.63 ал.1 т.3 НК, следва да се квалифицира и като извършено в условията на повторност, т.е .и по т.7 на чл.195 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК, тъй като е бил осъден преди това за престъпление от същия вид.

Деянията са извършени виновно, като това по чл.340 ал.1 НК е извършено при евентуален умисъл – подсъдимите са съзнавали общественоопасния му характер, предвиждали са общественоопасните последици от него и са допускали тяхното настъпване – съгласявали са със настъпването им наред с пряко целения резултат от деянието.

Престъплението по чл.195 ал.1 НК е извършено при пряк умисъл, за което свидетелства предварителната подготовка на подсъдимите – снабдяването им с инструменти за разбиване на бетона и рязане на парчета арматурно желязо, осигуряването на втория ден и на транспорт за извозването на желязото до изкупвателния пункт. Следователно всеки от тримата подсъдими е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици от него с цел облагодетелстване. Й.П., макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което налага ангажирането на наказателната му отговорност.

 

ДОСЕЖНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ

 

За извършеното престъпление по чл.340 ал.1 НК законът предвижда наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години. Съответно за престъплението по чл.195 ал.1 НК предвиденото наказание е от една до десет години. За подсъдимия П. и за двете престъпления наказанието се редуцира съобразно предвиденото в разпоредбата на чл.63 ал.1 т.3 НК – лишаване от свобода до три години.

Производството се проведе по реда на Глава Двадесет и седма НПК при условията на чл.371 т.2 НПК. Съобразно разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК в този случай съдът определя наказанието при условията на чл.58а НК.

В конкретния случай съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства за всеки един от тримата подсъдими следните: изразеното им критично отношение към извършеното, тежкото им семейно и материално състояние, продължителния срок на наказателно преследване – над пет години от извършване на деянието. Беше отчетена младата им възраст, както и че П. е трудово ангажиран.

Като отегчаващо отговорността обстоятелство само за Й.П. съдът отчете, че е бил осъждан преди извършване на деянието, което не го е възпряло от новата престъпна проява.

Така за подсъдимия Й.П. наказанието за всяко от престъпленията беше определено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства – една година лишаване от свобода, което беше намален с една трета. Ето защо съдът му наложи наказание осем месеца лишаване от свобода, както за деянието по чл.340 ал.1 НК, така и за това по чл.195 ал.1 НК. На основание чл.23 ал.1 НК съдът определи на подсъдимия П. едно общо наказание осем месеца лишаване от свобода, чието изпълнение отложи на основание чл.69 ал.1 вр. чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 НК съдът кумулира наказанието по настоящето дело и това, наложено му със съдебните актове по: НОХД №288/2011г., НОХД №290/2012г. и НОХД №1/2013г., всички по описа на Радневски районен съд, като му определи най-тежкото от тях – една година и четири месеца лишаване от свобода, чието изпълнение отложи на основание чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считане от влизане на присъдата в сила.

На подсъдимия Й.Н. и на подсъдимия Л.М. съдът определи наказанието при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – при условията на чл.58а ал.4 вр. чл.55 ал.1 т.1 НК, тъй като освен изброените по-горе обстоятелства, съобрази и това, че същите са били неосъждани към инкриминираните дати. Така за престъплението по чл.340 ал.1 НК съдът наложи на подсъдимия Й.Н. наказание три години лишаване от свобода, а на подсъдимия Л.М. – две години и шест месеца лишаване от свобода, отчитайки обстоятелството, че е взел участие само на втората от инкриминираните дати. Тези наказания съдът отложи при условията на чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. За престъплението по чл.195 ал.1 НК на подсъдимия Н. беше наложено наказание десет месеца лишаване от свобода, а на Л.М. – осем месеца лишаване от свобода поради намаленото му участие в престъпното деяние. Съответно, прилагайки разпоредбата на чл.23 ал.1 НК съдът определи на всеки от двамата подсъдими едно общо наказание, както следва – три години лишаване от свобода за Й.Н. и две години и шест месеца за Л.М.. Изпълнението на наказанието и за двамата беше отложено при условията на чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. За подсъдимия Н. съдът кумулира наложеното по настоящето дело наказание при условията на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 НК и това по НОХД №44/2013г. по описа на Радневски районен съд, като му определи едно общо наказание три години лишаване от свобода с отлагане изпълнението на същото на основание чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

 

Съдът постанови веществените доказателства – 19 броя парчета арматурно желязо Ф 32 с дължина от 3 до 4 метра, оставени с протокол за отговорно пазене в пункт за изкупуване на черни и цветни метали на ЕТ “Деси – Тончо Вълчев” гр.Раднево да се върнат на ”Напоителни системи” ЕАД – Клон Горна Тунджа гр. Стара Загора.

 

Всеки от тримата подсъдими беше осъден да заплати на държавата по приходната сметка на ОД на МВР Стара Загора съразмерно направените по делото разноски в размер по на 223.34 лв. /двеста двадесет и три лева и тридесет и четири стотинки/.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: