О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 374                                      22.05.2017 година            град СТАРА ЗАГОРА

 

    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                                              Наказателен състав

на двадесет и втори май                                                                        година 2017

В открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА    

     

СЕКРЕТАР РОСИЦА РАДЕВА

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ДИЧО АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от  съдия ДОНЧЕВА

ЧНД № 257 по описа за 2017 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 437 и сл. от НПК.

 

Постъпило е предложение от Началника на Затвора – Стара Загора, с  което се предлага да бъде допуснато условно предсрочно освобождаване на осъдения М.А.Н..

 

Въз основа на представените по делото доказателства и след като изслуша становището на страните по чл.439, ал.2 от НПК, съдът прие следното:

Осъденият М.А.Н., ЕГН **********  е роден на *** ***, български гражданин от ромски етнос, неграмотен, неженен, преди това осъждан.

С Присъда по НОХД № 127/2014 г. на ОС - Стара Загора на основание чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “а+ и б. “б”, вр. чл.54 от НК е осъден на 4 години лишаване от свобода. В сила от 26.06.2014 г.

Постановен е първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието.

Постъпил в Затвора на 11.03.2014 г. с начало на наказанието 07.12.2013 г.

 

Към 30.05.2017 г. осъденият М.А.Н.  е изтърпял:

фактически –  3 години, 5 месеца и 23  дни;

от работа     -     години, 3 месец и  19 дни;

ВСИЧКО    -   3  години   9 месеца   и  12 дни,

като неизтърпеният остатък е  2 месеца  и  18 дни.

 

От писмените доказателства, представени с предложението на Началника на затвора и от досието на осъдения се установява, че Н. има предишен опит в затвор. Не са регистрирани проблеми в процеса на адаптация. Оценката на правонарушителя, направена при постъпване отчита висок риск от рецидив 106 бала, като дефицитни зони са: "настоящо правонарушение", „криминално минало", „отношение към правонарушението", „образование и обучение", „управление на финанси и доходи", „начин на живот и обкръжение", „междуличностни проблеми" и „умения за мислене". Рискът от вреди е определен като среден, предвид характера на правонарушението. В първоначалния план на присъдата е предвидена работа по зоните с нужди и формиране на просоциални нагласи и поведение.

В охранявана среда полагал усилия да се придържа към поведение, съобразено с нормативно заложените правила в институцията. Съблюдавал плана на присъдата. Участвал в предлаганите общопенитенциарни дейности. Редовно посещавал учебни занятия. Успешно завършил 4-ти клас. Награждаван.

Вследствие на пенитенциарното третиране и положените усилия от страна на лишения от свобода се наблюдавало снижаване на риска от рецидив до 71 бала. Не се регистрират значими рискови фактори и рискът от вреди бил в ниска степен. Демонстрирал критичност спрямо извършеното деяние.

Посочените доказателства по оценката на риска от рецидив и плана на присъдата сочат за положителна промяна на лишения от свобода по време на изтърпяване на наказанието съгласно чл.439а от НПК.

 

Предвид гореизложено съдът приема, че осъденият Н. има добро поведение, дал е доказателства за своето поправяне и са налице предпоставките на чл.70, ал.1, т.1 от НК. Предложението на Началника на затвора е основателно и като такова следва да бъде уважено, като бъде постановено условно предсрочно освобождаване досежно остатъка от неизтърпяното от осъдения Н. наказание, като на основание чл.70, ал.6 от НК следва да бъде определен изпитателен срок в размер на два месеца и осемнадесет дни.

Не се предлага налагане на пробационна мярка, а и съдът намира, че с оглед на малкия срок на остатъка от наказанието, за което се постановява УПО не е необходимо постановяването на такава. 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 440 от  НПК във връзка с чл. 70 от НК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОСТАНОВЯВА условно предсрочно освобождаване на осъдения М.А.Н. - роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин от ромски етнос, неграмотен, неженен, преди това осъждан, ЕГН **********, досежно остатъка от неизтърпяното наказание лишаване от свобода в размер на 4 години, наложено му по НОХД № 127/2014 г.  на  Окръжен съд - Стара Загора, а именно – ДВА МЕСЕЦА И ОСЕМНАДЕСЕТ ДНИ.

 

ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на ДВА МЕСЕЦА И ОСЕМНАДЕСЕТ ДНИ.

 

Осъденият М.А.Н. да се освободи незабавно след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

 

Препис от определението да се изпрати на Началника на Затвора – Стара Загора, Районен съд – Казанлък за отбелязване в бюлетина за съдимост, Наблюдателна комисия – Раднево и Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив по реда на Глава ХХІІ от НПК, с частна жалба и/или частен протест в 7-дневен срок от днес.

 

 

                                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: