О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 377                                      22.05.2017 година            град СТАРА ЗАГОРА

 

    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                                              Наказателен състав

на двадесет и втори май                                                                        година 2017

В открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА    

     

СЕКРЕТАР РОСИЦА РАДЕВА

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ДИЧО АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от  съдия ДОНЧЕВА

ЧНД № 260 по описа за 2017 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 437 и сл. от НПК.

 

Постъпило е предложение от Началника на Затвора – Стара Загора, с  което се предлага да бъде допуснато условно предсрочно освобождаване на осъдения В.Х.М..

 

Въз основа на представените по делото доказателства и след като изслуша становището на страните по чл.439, ал.2 от НПК, съдът прие следното:

ОСЪДЕНИЯТ В.Х.М., ЕГН ********** е роден на *** г. в гр. Чирпан, живущ ***, български гражданин от турски етнос, неграмотен, неженен, преди това осъждан.

С Протокол от 16.03.2016 г. по НОХД № 147/2016 г. на РС - Чирпан, на основание чл.196, ал.1, т.2, пр.1, вр. чл.195, ал.1, т.З, пр.1, т.4, пр.2, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. А и б. Б, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК е осъден на 11 /единадесет/ месеца „лишаване от свобода". В сила на 16.03.2016 г.

С Протокол от 12.09.2016 г. по НОХД № 419/2016 г. на РС - Чирпан, на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. А и б. Б, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК е осъден на 6 /шест/ месеца „лишаване от свобода". В сила на 12.09.2016 г.

С Определение от 12.09.2016 г. по НОХД № 419/2016 г. на РС - Чирпан, на основание чл.27 от НК присъединява изцяло наказанието по НОХД № 419/2016 г. към наказанието по НОХД № 147/2016 г., като определеното общо наказание е в размер на 1 /една/ година и 5 /пет/ месеца „лишаване от свобода". В сила на 27.09.2016 г.

Постановен е първоначален Строг режим за изтърпяване на наказанието.

Постъпил в Затвора на 24.03.2016 г., с начало на наказанието 24.03.2016 г.

 

Към 30.05.2017 г. осъденият В.Х.М.  е изтърпял:

фактически –  1 година, 2 месец и   6 ден;

от работа     -     години, месец и   дни;

ВСИЧКО    -    1 година,  2 месец   и  6 дни,

като неизтърпеният остатък е  2 месеца  и 24  дни.

 

От писмените доказателства, представени с предложението на Началника на затвора и от досието на осъдения се установява, че М. има предишен опит в затвор. Не са регистрирани проблеми в процеса на адаптация. Оценката на правонарушителя, направена при постъпване, отчита 77 бала, като дефицитни зони са: „отношение към правонарушението" , „образование и обучение", „трудова заетост", „начин на живот и обкръжение", „междуличностни проблеми" и „умения за мислене". В първоначалния план на присъдата е предвидено индивидуалната корекционна дейност да бъде насочена към формиране на просоциални нагласи, подобряване на уменията за мислене и самоконтрол.

По време на целия си престой в затвора М. демонстрирал добро
поведение, съобразено с нормативно заложените правила в институцията.
Придържал се към плана на присъдата. Справял се отговорно с поставяните задачи. Участвал в предлаганите общопенитенциарни дейности.

Актуалната оценка на риска от рецидив отчита снижение до 60 бала, като се частично са преодолени зоните с дефицити - приема отговорността за правонарушението, подобрил е уменията си за разпознаване и решаване на проблемите, с нагласи за спазване на правила и норми. Не се регистрират значими рискови фактори и рискът от вреди е в ниска степен.

Към настоящия момент няма образувани досъдебни или съдебни наказателни производства, в които той да е обвиняем или подсъдим. Липсва информация за отношения с организираната престъпност.

Посочените доказателства по оценката на риска от рецидив и плана на присъдата сочат за положителна промяна на лишения от свобода по време на изтърпяване на наказанието съгласно чл.439а от НПК.

 

Предвид гореизложено съдът приема, че осъденият М. има добро поведение, дал е доказателства за своето поправяне и са налице предпоставките на чл.70, ал.1, т.1 от НК. Предложението на Началника на затвора е основателно и като такова следва да бъде уважено, като бъде постановено условно предсрочно освобождаване досежно остатъка от неизтърпяното от осъдения М. наказание, като на основание чл.70, ал.6 от НК следва да бъде определен изпитателен срок в размер на два месеца и двадесет и четири дни.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 440 от  НПК във връзка с чл. 70 от НК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОСТАНОВЯВА условно предсрочно освобождаване на осъдения В.Х.М. - роден на *** г. в гр. Чирпан, живущ ***, български гражданин от турски етнос, неграмотен, неженен, преди това осъждан, ЕГН **********, досежно остатъка от неизтърпяното наказание лишаване от свобода в размер на 1 година и 5 месеца, определено му като общо по НОХД № 147/2016 г. и НОХД № 419/2016 г.  на  Районен съд - Чирпан, а именно – ДВА МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ДНИ.

 

ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на ДВА МЕСЕЦА И ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ДНИ.

 

Осъденият В.Х.М. да се освободи незабавно след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

 

Препис от определението да се изпрати на Началника на Затвора – Стара Загора, Районен съд – Чирпан за отбелязване в бюлетина за съдимост, Наблюдателна комисия – Чирпан и Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив по реда на Глава ХХІІ от НПК, с частна жалба и/или частен протест в 7-дневен срок от днес.

 

 

                                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: