О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 380                                          22.05.2017 г.                       град  Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд                                                Наказателен състав

На двадесет и втори май                                                                  Година 2017

В  открито  заседание в следния състав:

                                  

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

СЕКРЕТАР РОСИЦА РАДЕВА

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ДИЧО АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от  съдия  ДОНЧЕВА

ЧНД № 263 по описа за 2017 година

 

Постъпила е молба от осъдения Р.А.И., с която моли да бъде постановено определение за условно предсрочно освобождаване.

 

В съдебно заседание осъдения И. поддържа депозираната молба за постановяване на условно предсрочно освобождаване.

Началникът на Затвора, чрез упълномощения представител, и представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора вземат становище молбата на осъдения да бъде оставена без уважение, тъй като спрямо него не е приключил корекционния процес. 

 

Съдът, след като обсъди направеното предложение, становищата на страните и извърши проверка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

 

С Протокол от 06.07.2015 г. по НОХД № 5100/2014 г. на РС - София, на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр.2, т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК е осъден на 9 /девет/ месеца „лишаване от свобода". В сила на 06.07.2015 г.

С Протокол от 23.09.2015 г. по НОХД № 10832/2014 г. на РС - София, на основание чл. 195, ал.1, т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК е осъден на 8 /осем/ месеца „лишаване от свобода". В сила на 06.07.2015 г.

С Протокол от 11.01.2016 г. по НОХД № 19674/2015 г. на РС - София, на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. Б, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК е осъден на 2 /две/ години „лишаване от свобода". В сила на 11.01.2016 г.

С Определение от 29.02.2016 г. по ЧНД № 1936/2016 г. на РС - София, на основание чл. 25 от НК е определено общо наказание по присъди по НОХД № 5100/2014 г., НОХД № 10832/2014 г. и НОХД № 19674/2015 г., всички на РС - София в размер на 2 /две/ години „лишаване от свобода".

На основание чл. 24 от НК увеличава наказанието на 2 /две/ години и 3 /три/ месеца „лишаване от свобода". Зачетен е предварителен арест по НОХД № 5100/2014 г. на 24/25.11.2013 г. - 1 ден. В сила на 16.03.2016 г.

Постановен е първоначален Строг режим за изтърпяване на наказанието.

Постъпил в затвора на 05.06.2015 г., начало на наказанието 03.06.2015 г.

Осъденият И. за трети път е в условията на затвор. В охранявана среда трудно се придържа към установените правила и норми. За период от 10.02.2016 г. - 27.07.2016 г. допуска множество дисциплинарни нарушения. Наказван е пет пъти, включително и с „изолиране в наказателна килия". На фона на негативното отношение спрямо правила и авторитети, изявява серия от жалби и претенции; които при направените проверки, се доказва, че са неоснователни. Провеждани са многократни разговори и консултации с осъдения И. от страна на ИСДВР и инспектор психолог за изясняване на мотивите и приучване към установения ред в институцията. Осъденият И. отхвърля отговорността за допуснатите нарушение и търси причините във външни обстоятелства и в другите. По тези причини е преразпределян в различни групи, както и в ЗО ЗТ „Черна гора".

При първоначалната оценка на правонарушителя се регистрира риск от рецидив 42 бала, с проблемни зони „криминално минало" и „умения за мислене". Планът на присъдата включва подобряване на уменията за самоконтрол и изграждане на мотивация за законосъобразно поведение. Осъденият трудно съблюдава така изготвяния план. Включва се в организираната спортна дейност, за което е награждаван един път. Към момента не се отчита промяна в оценката на правонарушителя. Декларира мотивация за промяна на поведението, но предвид повторяемостта на криминалните деяния, допуснатите дисциплинарни нарушения в охранявана среда и неизтекли наказания, прогнозата за бъдещата ресоциализация е неблагоприятна.

 

Съдът, след като обсъди доказателствата имащи отношение към поправянето на осъдения – досието му от Затвора – Стара Загора, както и  Доклад от инспектор “СДВР” при ЗОЗТ “Черна гора” към Затвора - Стара Загора Ж. Ж. от 16.05.2017 г.,  становище от гл. инспектор Ф.К. - НС ЗОЗТ “Черна гора” от 16.05.2017 г., становище от гл. инспектор НС СДВР Р. Н. от 16.05.2017 г. и становище от 16.05.2017 г. гл. инспектор С. К. - зам. началник РНОД намира, че макар изтърпяното до момента от осъдения Р.И. наказание лишаване от свобода в размер на 2 години и 4 дни /от общо две години и три месеца/, да е дало положителни резултати, корекционният процес по отношение на него не е приключил. Видно от изготвените последващи доклади за оценка нивото на риска от рецидив, същият се запазва в средните  стойности, сочещи средна степен на този риск. Освен това не е приключила дейността по изпълнение на индивидуалния план за изпълнение на присъдата по смисъла на чл.156 от ЗИНЗС, тъй като и към настоящият момент продължават да са налице значителни дефицити в проблемните зони, към които е насочено пенитенциарното третиране.

По изложените съображения и тъй като съдът намира, че осъденият Р.И., въпреки че е изтърпял 2/3 от наложеното му наказание лишаване от свобода, същият не се е поправил в пълна степен, поради което молбата му за постановяване на условно предсрочно освобождаване по отношение на остатъка от наложеното му наказание в размер на 2 месеца и 4 дни, следва да бъде отказана.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.440 от НПК, вр. чл.70, ал.1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да постанови условно предсрочно освобождаване на осъдения Р.А.И. - роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин от турски етнос, основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд – Пловдив по реда на Глава ХХІІ от НПК.

 

Определението подлежи на незабавно изпълнение след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Началника на Затвора - Стара Загора и на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: