О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

408                                        30.05.2017 година            град СТАРА ЗАГОРА

   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                                           Наказателен състав

на тридесети май                                                                                 година 2017

В открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА    

     

СЕКРЕТАР КРАСИМИРА ЦОНЕВА

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ДИЧО АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от  съдия ГЬОНЕВА

ЧНД № 279 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

              Производството е по реда на чл.437 и сл. НПК.

 

Постъпила е молба от лишения от свобода С.П.М.,  с която моли да бъде допуснато условното му предсрочно освобождаване.

 

В съдебно заседание представителят на Началника на Затвора – Стара Загора и представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора считат, че целите на наказанието лишаване от свобода спрямо лишения от свобода С.П.М. не са постигнати и изразяват отрицателно становище относно условното му предсрочно освобождаване.

Лишеният от свобода М. поддържа подадената молба и моли съда да я уважи.

 

Въз основа на представените по делото доказателства и, след като изслуша становищата на страните по чл.439 ал.2 от НПК, съдът прие следното:

 

Лишеният от свобода С.П.М., ЕГН ********** е роден на *** г. в гр. Гълъбово, живущ ***, български гражданин, българин, с основно образование, разведен, преди това осъждан.

 

С Протокол от 17.06.2016 г. по НОХД № 741/2016 г. на РС - Хасково, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, вр. чл.54, ал.1 и ал.2 от НК е осъден на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. В сила на 17.06.2016г.

С Протокол от 15.08.2016 г. по НОХД № 223/2016 г. на РС - Гълъбово, на основание чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54 от НК е осъден на 1 /една/ година и 10 /десет/ месеца лишаване от свобода. В сила на 15.08.2016г.

С Определение № 114/12.10.2016г. по ЧНД № 236/2016 г. на РС - Гълъбово, на основание чл.25 от НК е определено общо наказание по присъди по НОХД № 741/2016 г. на РС - Хасково и НОХД № 223/2016 г. на РС - Гълъбово в размер на 1 /една/ година и 10 /десет/ месеца лишаване от свобода.

Постановен е първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието.

Постъпил в затвора на 15.07.2016г. с начало на наказанието 25.02.2016 г. 

 

Към датата на влизане в сила на настоящото определение -07.06.2017г., л.св. С.П.М.  ще е изтърпял:

ФАКТИЧЕСКИ: - 1 г.      3 м.        12 д.

ОТ РАБОТА:    - г.           - м.        12 д.

ВСИЧКО:         1 г.          3 м.         24 д.

ОСТАТЪК:       - г.         6 м.         6 д.

 

От писмените доказателства, представени от Началника на Затвора  Стара Загора към молбата на лишения от свобода М. и от досието на същия се установява, че доизтърпява наказанието си на първоначално определения строг режим. Оценката на правонарушителя, направена при постъпване отчита риск от рецидив 37 бала, като проблемни зони са отчетени “отношение към правонарушението” /омаловажава деянието, счита присъдата за завишена, формално заявена мотивация за промяна в криминалното поведение/ и „умения за мислене” /непоследователен, с ригидно мислене. С нисък риск от вреди. Индивидуалната корекционна дейност е насочена към изграждането на реална мотивация за позитивна промяна, подобряване на уменията за самоконтрол и обогатяването на поведенческия репертоар със социално приемливи модели.

За периода на престой от десет месеца в пенитенциарното заведение не се наблюдава позитивна промяна в проблемните зони “отношение към правонарушението” и “умения за мислене”, предвид което не е възможно обосноваването на категоричен извод относно положителни нагласи на лишения от свобода за законосъобразен начин на живот.

Наличието на няколкократните осъждания и повторност на деянието, което е видно от криминалното минало на М. говори за вероятна неустойчивост на декларираната мотивация за позитивна промяна в посока законосъобразен начин на живот. 

 

По изложените съображения и, тъй като съдът намира, че осъденият С.П.М., въпреки че е изтърпял 2/3 от наложеното му наказание лишаване от свобода, , не се е поправил в пълна степен, следва молбата му за постановяване на условно предсрочно освобождаване по отношение на остатъка от наложеното му наказание в размер на 6 месеца и 6 дни, да бъде оставена без уважение.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.440 от НПК вр. чл.70 ал.1 от НК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на лишения от свобода С.П.М. ЕГН ********** за постановяване на предсрочно условно освобождаване досежно остатъка от неизтърпяната част от определеното му общо наказание по ЧНД №235/2016г. на Гълъбовски районен съд.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд Пловдив по реда на Глава ХХІІ от НПК.

 

Определението подлежи на незабавно изпълнение след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Началника на Затвора Стара Загора и на Окръжна прокуратура Стара Загора.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: