Р Е Ш Е Н И Е      

 

 

Номер……..……11 май..…....….Година 2017…….Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На ……….. дванадесети април.............  Година две хиляди и седемнадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                        ТАТЯНА ГЬОНЕВА

 

Секретар  Н.К.

Прокурор Митко Игнатов

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1053………………по описа за 2017 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Подадена е въззивна жалба от подсъдимия Х.К.А. чрез защитника му адв. Г.З. *** против Присъда №3/09.02.2017г., постановена по НОХД №572/2016г. по описа на Чирпански районен съд, с която е признат за виновен в това, че на 09.07.2016г. в землището на с О. обл. С. отнел чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон “Samsung Galaxy S6 ED” с имей 352564071138191 на стойност 525 лв. ведно с поставена СИМ карта и 1 бр. силиконов протектор за гръб, всичко на обща стойност 534,10 лв. от владението на А.Ъ.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.194 ал.1 НК и чл.55 ал.1 т.2 б. „б” пр.1 НК е осъден на пробация със задължителните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

В жалбата се оспорва правната квалификация на деянието, като се сочи, че правилната такава е по чл.207 ал.1 НК и в тази връзка се развиват подробни съображения. Алтернативно се излагат доводи за квалификация по чл.194 ал.3 НК, тъй като защитата счита, че се касае за маловажен случай. И в двата случая се прави искане за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК с оглед настъпилата абсолютна реабилитация по предходните две осъждания.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора счита жалбата за неоснователна, а обжалваната присъда за правилна и законосъобразна, поради което моли същата да бъде потвърдена.

 

В съдебно заседание защитникът поддържа жалбата с изложените в същата оплаквания. Прави се искане първоинстанционната присъда да бъде изменена , както досежно правната квалификация на деянието, така и в частта на наложеното наказание, като бъде наложено административно такова по реда на чл.78а НК.

 

Подсъдимият Х.К.А. поддържа доводите на защитата.

В последната си дума подсъдимият Х.А. изразява съжаление за извършеното.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

Подсъдимият Х.К.А.  е предаден на съд за престъпление по чл.194 ал.1 НК – за това, че на09.07.2016г. в землището на с О. обл. С. отнел чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон “Samsung Galaxy S6 ED” с имей 352564071138191 на стойност 525 лв. ведно с поставена СИМ карта и 1 бр. силиконов протектор за гръб, всичко на обща стойност 534,10 лв. от владението на А.Ъ.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

Авторството на деянието не се оспорва, както в първоинстанционното, така и във въззивното производство, а и същото се доказва по несъмнен начин от събрания доказателствен материал.

 

При пълно и правилно установена фактическа обстановка, настоящата инстанция намира, че е приложен неправилно материалния закон. Безспорно извършеното от А. покрива от обективна и субективна страна състава на престъплението кражба, като дадените указания в ППВС №6/71г. изключват всякакви доводи в противната посока – в частност за квалификация по чл.207 НК. В конкретния случай обаче не е отчетено, че отнетата вещ е върната на собственика, при което липсват причинени вредни последици. Не е отчетено, че това е станало изцяло със съдействието на подсъдимия, при което същият следва да се ползва от по-леката правна квалификация на чл.197 НК. Не са отчетени чистото съдебно минало и трудовата ангажираност на подсъдимия, които наред с ниската стойност на отнетото, сочат категорично на по-ниска степен на деянието в сравнение с обикновените случаи на кражба. Към това следва да се добави и факта, че не се касае до обикновения начин на извършване на кражба – чрез проникване в помещение или чрез посегателство, разкриващо по-висока степен на обществена опасност на извършеното, а чрез възползването от факта, че пострадалия е забравил вещта на барплота в бензиностанцията. Всичко изложено мотивира въззивния съд да приеме, че се касае за кражба, представляваща маловажен случай – по чл.194 ал.3 НК. Стойността на отнетото имущество - 534,10 лв. – е категорично под размера на две минимални работни заплати за страната към инкриминирания период. Освен това, предметът на престъплението е възстановен. Следователно, в конкретния случай са налице всички законови предпоставки, визирани в чл.218б ал.1 НК, както и не са налице отрицателните такива, уредени в алинея втора на същата разпоредба. В този случай се изключва наказателното преследване по общия ред и се пристъпва към налагане на глоба в указания размер по административен ред. Ето защо, следва обжалваната присъда да бъде отменена, като съдебен акт, приключващ водено по общия ред наказателно производство срещу подсъдимия Х.А. и производството по делото следва да бъде прекратено. Следва делото да се изпрати по компетентност на Началника на РУ Чирпан за налагане на административно наказание при условията на чл.218б ал.1 НК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.334 НПК вр. чл.218б ал.1 НК, Окръжният съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Присъда №3/09.02.2017г., постановена по НОХД №572/2016г. по описа на Чирпански районен съд.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Началник РУ Чирпан за налагане на административно наказание при условията на чл.218б ал.1 НК.

 

Решението е окончателно.

                                

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                                                                                                        2.