-
,
1.9.2017. 30.9.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 492/2016, II .78 -. ... :
.
26.9.2017.
...
1.3.2018.
2 No 249/2017, III , ...,
...
:
.
18.9.2017.
26.9.2017.
3 No 272/2017, II - ... :
.
5.9.2017.
...
18.9.2017.
21.9.2017.
4 No 451/2017, II ...,
:
.
14.9.2017.
14.9.2017.
5 No 454/2017, I , , , . - ... :
.
15.9.2017.
...
15.9.2017.
6 No 455/2017, III , , , , - ... :
.
7.9.2017.
...
7.9.2017.
15.9.2017.
7 No 458/2017, III - ... :
.
14.9.2017.
22.9.2017.
8 No 459/2017, III , , , . - ... :
.
7.9.2017.
...
7.9.2017.
9 No 460/2017, II - ...,
...,
...
:
.
14.9.2017.
...
...
...
14.9.2017.
10 No 461/2017, I - . ...,
-
:
.
18.9.2017.
18.9.2017.
11 No 462/2017, I - . ...,
:
.
18.9.2017.
18.9.2017.
12 No 466/2017, I - ,
...
:
.
25.9.2017.
25.9.2017.
3.10.2017.
13 No 490/2017, III - . ...,
-
:
.
28.9.2017.
28.9.2017.
14 No 1104/2017, I , ,
-
... :
.
:
.
20.9.2017.
...
26.9.2017.
19.12.2017.
15 No 1122/2017, III .78 ,
-.
... :
.
:
.
27.9.2017.
24.10.2017.
27.9.2017.
16 No 1133/2017, II ... - :
.
28.9.2017.
28.9.2017.
17 No 1135/2017, III , ... -. :
.
:
.
20.9.2017.
-.
9.10.2017.
18 No 1140/2017, II .78 ... - :
.
19.9.2017.
19.9.2017.