МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 10 от 27.03.2019 г.

по НОХД № 49 по описа за 2019 г. на Окръжен съд –

Стара Загора

 

 

Обвинението против подсъдимия Д.И.С., с ЕГН ********** е в това, че:

че на 19.09.2018 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като деянието не съставлява по-тежко престъпление, както следва:

на 19.09.2018 г., в 10:23 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01051704, АТМ 51704, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция;

на 19.09.2018 г., в 10:34 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 10,00 лева;

на 19.09.2018 г., в 10:35 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 13,89 лева;

на 19.09.2018 г., в 10:39 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк,, АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 2,00 лева;

на 19,09.2018 г., в 10:49 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942259, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 23,00 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:08 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942266, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,60 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:18 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с №488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,18 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:23 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 10,51 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:30 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,47 лева;

на  19.09.2018  г., в  11:43 ч. в  гр. Стара Загора,  на терминал  с  номер 01942154, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 15,00 лева; 

на   19.09.2018 г., в 12:05 ч. в гр. Стара Загора,  на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,60 лева;

на   19.09.2018 г.,  в 12:08 ч. в гр. Стара  Загора, на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 14,59 лева;

на 19.09.2018 г., в 12:30 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,49 лева;

на 19.09.2018 г., в 12:54 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 10059403, Теленор,  използвал  платежен  инструмент - дебитна карта с №, 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 15,00 лева;

на 19.09.2018 г.,  в  13:01ч.  в  гр. Стара  Загора,  на терминал  с  номер 01938816, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,40 лева;

на 19.09.2018 г., в 13:13 ч. в гр. Стара  Загора, на  терминал с номер 01942240, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,40 лева;

на 19.09.2018 г., в 13:22 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин   Билла,   използвал   платежен   инструмент - дебитна   карта   с   № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 2,09 лева;

на 19.09.2018 г., в 13:29 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин Билла, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция;

на 19.09.2018 г., в 13:29 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин Билла, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция, като платежния инструмент е бил използван за безконтактно пазаруване и са били похарчени общо 204,22 лева – престъпление по чл.249 ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

В проведеното по делото разпоредително заседание, при изслушване становищата на страните по чл.248, ал.1, т.1–8 от НПК  подсъдимият С. направи искане за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.

На основание чл.252, ал.1 от НПК съдът разгледа делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание по реда на Глава ХХVІІ от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК, като подсъдимият С. направи изявление, с което призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

 

В пледоарията си прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и описаната в обвинителния акт фактическата обстановка. Предлага на съда, като приложи императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК във връзка с чл.58а, ал.1 от НК и след като определи на подсъдимия наказание “лишаване от свобода” в минималния размер на предвиденото в закона, при значителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,  да го намали с една трета и да му наложи “лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца. Прокурорът пледира за налагане на  кумулативно предвиденото наказание “глоба“, която да бъде определена в размер на отнетата сума - 204,22 лв.

 

Защитникът на подсъдимия Д.С. – адв.  Е.Е. от АК - Стара Загора, в хода на съдебните прения не оспорва фактическата обстановка и правната квалификация на деянието. Моли съдът да определи на подзащитния й С. наказание “лишаване от свобода” в минималния размер от две години, предвиден в закона за извършеното престъпление, което с оглед на направеното от него самопризнание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и на основание чл.58а, ал.1 от НК да бъде намалено с една трета, като му се наложи и кумулативното наказание “глоба” в размер на отнетата сума.

 

Подсъдимият Д.И.С. поддържа пледоарията на защитника си и изразява критичност към извършеното деяние, като моли за снизхождение.

 

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият Д.И.С. е роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, осъждан, ЕГН  **********.

Подсъдимият С. е осъждан за престъпления от общ характер, извършени през периода 2004 г. - 2011 г., като по отношение на осъжданията му по НОХД № 381/2006 . и НОХД № 75/2007 г., деянията по които дела са извършени в условията на съвкупност и наказанията са групирани с Определение № 62/05.04.2007 г. по ЧНД № 457/2007 г. на РС – Стара Загора е настъпила реабилитация по право, считано от 21.04.2010 г..

След това подсъдимият С. е осъден със споразумение  № 25/01.02.2013 г. по НОХД № 136/2013 г. по описа на РС – Казанлък за деяние, извършено през периода 12.11.2010 г. – 26.12.2010 г., съставляващо престъпление по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, отложено за срок от три години. Определението е влязло в сила на 01.02.2013 г.

Със споразумение по НОХД № 254/2013 г. от 15.05.2013 г. на Окръжен съд - Стара Загора, за деяние извършено на 26.05.2011 г. в гр. Стара Загора по чл.253, ал.4, вр. ал.2, предл.2 и 3, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 3 месеца, което да се изтърпи при първоначален „Общ“ режим. Съдът на основание чл.59 от НК от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ е приспаднал времето, през което е бил с МН „Задържане под стража“, а именно: през периода от 08.07.2011 г. – 28.03.2012 г., или 265 дни /8 месеца и 25 дни/  и с МН „Домашен арест“ за периода от 29.03.2012 г. – 04.04.2013 г., или 372 дни, разделени на две и равни на 186 дни /6 месеца и 6 дни/. От изложеното е видно, че подсъдимият С. до 04.04.2013 г. е изтърпял по мерки за неотклонение така наложеното му наказание „лишаване то свобода“ за срок от 1 година и 3 месеца. Определението е влязло в законна сила на 15.05.2013 г.

Тъй като деянията по последните две НОХ дела – НОХД № 136/2013 г. и НОХД № 254/2013 г. са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е било от тях, но до момента не е извършено групирането им по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, подсъдимият С. следва към настоящия момент да се счита за веднъж осъждан за престъпление от общ характер. 

Подсъдимият С. има регистрирана фирма на свое име, но реално не развивал дейност с нея, не работел и не получавал  доходи от трудово правоотношение. Често злоупотребявал с алкохол.

На 19.09.2018 г. около 10:00 часа свидетелката М.М.Р., ЕГН ********** отишла до АТМ устройство, находящо се в непосредствена близост до ОУ „Васил Левски" в гр. Стара Загора и обслужвано от банка „Уникредит Булбанк" АД с намерение да изтегли определена парична сума от дебитна карта № 488000******4130, издадена на името на нейния съпруг Р.Т.Р., ЕГН ********** от същата банка. На място свидетелката Р. изтеглила сумата от 170 лева и след като взела дебитната карта и банковата квитанция се отдалечила в посока бул. „Ген. Гурко". В участъка между бул. „Цар Симеон Велики" и бул. „Ген. Гурко", пред пицария „Венеция" свидетелката Р. без разбере изпуснала дебитната карта на съпруга си, като разбрала за това едва на 25.09.2018 г.

На 19.09.2018г. на посоченото по горе място и час, подсъдимият С. се движел пеш и на тротоара пред пицария „Венеция" намерил изпуснатата дебитна карта на името на Р.Т.Р.. Подсъдимият взел дебитната карта и се отправил към АТМ устройство на банка „Уникредит Булбанк", находящо се в непосредствена близост до мястото, където я намерил. Опитал с произволни числа да налучка ПИН кода, но след втори неуспешен опит преустановил опитите. Подсъдимият С. решил да използва картата за покупка на стоки на стойност до 20 лева, тъй като разбрал, че картата е безконтактна и не се нуждае от въвеждане на ПИН код за такава парична сума.

За времевия интервал от 10:23 ч. до 13:29 ч. на 19.09.2018 г., подсъдимият С. от различни търговски обекти в гр. Стара Загора, измежду които „Лафка" - Табак Маркет и МСМ Маркет, „Билла" и „Теленор" закупил стоки - преимуществено храна и алкохол и ваучер на стойност общо 204,31 лева, след което установил, че лимита в дебитна карта е изчерпан и захвърлил същата в контейнер.

По описания начин, с деянията си от обективна и субективна страна, обвиняемият Д.И.С. е осъществил състава на престъпление по чл.249, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК - за това, че на 19.09.2018 г., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., както следва:

На 19.09.2018 г., в 10:23 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01051704, АТМ 51704, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция;

На 19.09.2018 г., в 10:34 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 10,00 лева;

На 19.09.2018 г., в 10:35 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 13,89 лева;

На 19.09.2018 г., в 10:39 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк,, АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 2,00 лева;

На 19,09.2018 г., в 10:49 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942259, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 23,00 лева;

На 19.09.2018 г., в 11:08 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942266, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,60 лева;

На 19.09.2018 г., в 11:18 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с №488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,18 лева;

На 19.09.2018 г., в 11:23 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 10,51 лева;

На 19.09.2018 г., в 11:30 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,47 лева;

На  19.09.2018  г., в  11:43 ч. в  гр. Стара Загора,  на терминал  с  номер 01942154, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 15,00 лева; 

На   19.09.2018 г., в 12:05 ч. в гр. Стара Загора,  на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,60 лева;

На   19.09.2018 г.,  в 12:08 ч. в гр. Стара  Загора, на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 14,59 лева;

На 19.09.2018 г., в 12:30 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,49 лева;

На 19.09.2018 г., в 12:54 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 10059403, Теленор,  използвал  платежен  инструмент - дебитна карта с №, 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 15,00 лева;

На 19.09.2018 г.,  в  13:01ч.  в  гр. Стара  Загора,  на терминал  с  номер 01938816, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,40 лева;

На 19.09.2018 г., в 13:13 ч. в гр. Стара  Загора, на  терминал с номер 01942240, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,40 лева;

На 19.09.2018 г., в 13:22 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин   Билла,   използвал   платежен   инструмент - дебитна   карта   с   № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 2,09 лева;

На 19.09.2018 г., в 13:29 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин Билла, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция;

На 19.09.2018 г., в 13:29 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин Билла, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция, като платежния инструмент е бил използван за безконтактно пазаруване и са били похарчени общо 204,22 лева.

 

Съдът намира, че гореизложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от направените от подсъдимият Д.И.С. самопризнания на всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и от доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепящи самопризнанията и приобщени към доказателствата по делото по реда на чл.283 от НПК, както и от писмените доказателства – справка и бюлетини за съдимост, събрани в хода на съдебното следствие.

 

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

С оглед на приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено по делото, че по описания начин с деянието си подсъдимият Д.И.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.249, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, като на 19.09.2018 г. в периода от 10:23 ч. до 13:29 ч., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление използвал платежен инструмент – дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД с картодържател Р.Т.Р., ЕГН **********, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като  платежния инструмент е бил използван за безконтактно пазаруване и са били похарчени общо 204,22 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

От субективна страна деянието е извършено виновно от подсъдимия, под формата на пряк умисъл, като същият е съзнавал обществено опасния характер на деянието – използвал платежен инструмент – дебитна карта, без съгласието на титуляра, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЯТА

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието.

Съгласно първия принцип в специалната част на закона за извършеното от подсъдимия Д.И.С. престъпление по чл.249, ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода от две до осем години и глоба до двойния размер на получената сума.

При определянето и индивидуализацията на наказанието съдът обсъди направеното от подсъдимия самопризнание по реда на чл. 371, т.2 от НПК и анализира обществено опасния характер на деянието, личността на този подсъдим, подбудите за извършване на деянието, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

Като смекчаващи отговорността на подсъдимия С. обстоятелства съдът отчете процесуалното му поведение още от хода на досъдебното производство, изразяващо се в съдействие за разкриване на обективната истина по случая и изразеното от него критично отношение към извършеното, както и ниския размер на изтеглените парични средства, а освен това и частичното им възстановяване на пострадалия Р.Т.Р.. Като отегчаващо отговорността обстоятелство отчете лошите му характеристични данни предвид предишното му осъждане му за престъпление от общ характер.

   Съдът, с оглед на гореизложеното и на основание чл. 373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК индивидуализира наказанието «лишаване от свобода» при значителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в минималния размер, а именно в размер на две години  /или 24 месеца/, което намали с една трета /или с 8 месеца / и присъди подсъдимият С. да изтърпи «лишаване от свобода» за срок от една година и четири месеца /или 16 месеца/.

С оглед предишното осъждане на подсъдимия на „лишаване от свобода“  за престъпление от общ характер спрямо него е неприложима разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС съдът постанови ефективното му изтърпяване при първоначален „Общ“ режим.

Съдът на основание чл.249, ал.1 от НК наложи на подсъдимия и кумулативното наказание «глоба», което определи в размер на 204,22 лв., като отчете затрудненото му финансово състояние.

 Съдът отчете като причини и условия за извършване на престъплението – ниското правно съзнание на подсъдимия и стремежът му за облагодетелстване по престъпен начин.

 

На основание чл.189, ал.1 и ал.3 от НПК в тежест на подсъдимия бяха възложени направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 156,58 лв., като съдът го осъди да ги заплати в полза на Държавата по бюджетната сметка на Министерство на вътрешните работи.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: