Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   55                               11.04.2019 г.                    Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              І НАКАЗАТЕЛЕНСЪСТАВ

На двадесет и седми март                                                                Година 2019

в публичното заседание в следния състав:                              

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                                         2. КРАСИМИР РАЧЕВ

 

Секретар М. С.

Прокурор Радостин Рахнев

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ДРАГОТИНОВА            ВАНД № 1028 по описа за 2019 година.

 

  Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.  Постъпила е въззивна жалба от адвокат  В.Н.Д. ***, защитник на обвиняемия П.С.П., с ЕГН **********, против решение № 41/15.01.2019г.по АНД № 3194/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което същия е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр.ал.3, т.1 от НК и поради наличие на основанията на чл. 78а НК е освободен от наказателна отговорност като му е наложено административно наказание –глоба в размер на 1000 лева, платима в полза на бюджета на съдебната власт, за това, че на 15.11.2018г. в град Стара Загора без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп /марихуана, канабис/ с нетно тегло 2,1014 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 5,4 % /тегловни процента/, на стойност 12,61 лева, като случаят е маловажен. С решението на основание чл.354а, ал.6, във вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК е отнето в полза на Държавата наркотичното вещество, представляващо веществено доказателство по делото– остатъчното количество от него, като е постановено унищожаването му след влизане на решението в сила. Обвиняемия е осъден да заплати направените по досъдебното производство разноски в размер на 79,51 лева по сметка на ОД на МВР – гр.Стара Загора.

Оплакванията във въззивната жалба са за неправилност- незаконосъобразност на решението поради неправилно приложение на материалния закон и процесуалните правила. Подробни съображения се излагат в постъпилото Писмено изложение към въззивната жалба. В тях се посочва, че нарушението на материалния закон се изразявало в това, че съдът не е преценил конкретната обществена опасност на деянието, тъй като и маловажните случаи на престъпления следвало да бъдат конкретно преценявани като прави довод за малозначителност на деянието. При установената фактическа обстановка, че в случая марихуаната от 2 грама била закупена от обвиняемия за него и двамата му приятели, и се касае до марихуана, т. нар. “мека” дрога, степента на обществена опасност на деянието била много ниска. Освен това и личната обществена опасност на обвиняемия била много ниска, с оглед на обстоятелствата, че обвиняемият по време на извършване на деянието  е бил на границата на непълнолетието, както и поради това, че същият е ****, с блестящи  характеристики  от **** си. Поради което намира, че в случая е приложим чл. 9, ал.2 от НК. Цитира и практика на ВКС-  Решение № 123/ 19.03.2010 г. по н.д. № 744/ 2009 г., ІІ Н.О. на ВКС. Освен това според него в случая не бил налице и волевия момент на умисъла при държането на наркотични вещества, както бил приел и съдът. Поради което намира, че осъждането му, макар и по чл.78а от НК, би било прекалено строго, тъй като ще остане завинаги в архивите на МВР и информационните системи и завинаги ще е спънка за бъдещата му реализация, поради което моли за отмяна на първоинстанционния съдебен акт и оправдаване на подзащитния му при приложение на института на чл. 9, ал. 2 от НК.

               Представителят на ОП- Стара Загора изразява становище за неоснователност на жалбата като намира постановеното решение за правилно и законосъобразно, и РС е отчел всички обстоятелства във връзка с извършеното престъпление като е наложил адекватно наказание- глоба, по реда по който е било внесено обвинението в съда. Поради което предлага да бъде оставена жалбата без уважение.

                Въззивният съд, след като се запозна с доказателствата по делото и обсъди становищата и доводите на страните, съобразно правомощията си по чл.313 и чл.314 от НПК, намира и приема за установено следното:               

                Жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество - НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да постанови присъдата си Старозагорският районен съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

        Срещу обвиняемия жалбоподател П.С.П., с ЕГН **********, е било внесено с постановление от РП- Стара Загора предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а НК за това, че на 15.11.2018г. в град Стара Загора без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп /марихуана, канабис/ с нетно тегло 2,1014 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 5,4 % /тегловни процента/, на стойност 12,61 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 НК. За същото са били налице основанията на закона, тъй като същият е неосъждан за престъпления от общ характер, срещу него не са били образувани и водени други наказателни производства, не е освобождаван друг път по този ред от наказателна отговорност, и за извършеното престъпление законът предвижда наказание глоба до 1000 лева. Последният  по време на деянието е бил пълнолетен, макар и все още учащ- *****.

Обосновано съдът е приел, че от фактическа страна деянието е безспорно доказано  и не се оспорва от обвиняемия и неговия защитник:  На 15.11.2018г. обвиняемият П.С.П. се срещнал в близост до района на **** със свои приятели – К.Х.С. и С.Н.С., и тримата тръгнали по ул.*** към ****. В себе си обвиняемият носел полиетиленово пликче с клип-система на затваряне, което съдържало марихуана /коноп, канабис/. В близост до кръстовището на ул. Г**** покрай тях минал патрулен автомобил със служители на 01 РУ- Стара Загора – И.В.И. и И.К.Т.. При спирането им за проверка обвиняемият П.П. хвърлил полиетиленовото пликче с марихуана до дърво на югозападния ъгъл на кръстовището на ул. *** Тези му действия обаче били забелязани от полицейските служители, които го запитали какво е изхвърлил, при което обвиняемият обяснил, че това е марихуана, която е изхвърлил, защото се уплашил след като ги видял. Бил повикан дежурния екип на дежурната оперативна група на 01 РУ - Стара Загора като при извършения оглед на местопроизшествие на около 40 сантиметра от дървото на югозападния ъгъл на кръстовището било намерено и иззето и изхвърленото от обвиняемия П. полиетиленово пликче с клип-система на затваряне, съдържащо суха, зелена тревиста маса. Обвиняемият веднага признал, че пакетчето е негово, той го е придобил и държал, и са щели да го употребяват тримата. От изготвената по делото в хода на досъдебното производство физикохимична експертиза е установено безспорно, че иззетата при огледа суха, зелена растителна маса в полиетиленовото пликче, изхвърлено от обвинямения П., представлява коноп /марихуана, канабис/, с нетно тегло преди анализ 2,1014 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 5,4 % (тегловни процента), с остатък след анализ 2,0011 грама. От направените пълни самопризнания на обвиняемия още в момента на деянието същият е установен като безспорен негов извършител, установени са механизмът и умисълът на деянието, а именно- за придобиване и държане с цел лична употреба/ независимо от обстоятелството, че наркотичното вещество е щяло да бъде ползвано от тримата и, че за него е била събрана паричната сума от тримата, не само от обвиняемия, но и от двамата свидетели- С. и С., както и от целта на това закупуване/. Тези обстоятелства са ирелевантни предвид факта, че веществото се е намирало преди изхвърлянето му у обв. П., в каквато насока са и направените самопризнания.

Безспорно с оглед на обстоятелствата, че наркотичното вещество е в сравнително малко количество / нетно тегло 2,1014 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 5,4 % /тегловни процента/ и с ниска стойност /12,61 лева/, а обвиняемият е с чисто съдебно минало, добри характеристични данни, и е направил веднага пълни самопризнания като изразява критично отношение към извършеното, се касае до хипотезата на т.нар. “маловажен случай” по смисъла на чл. 354а, ал.5 от НК, поради което правната квалификация е правилна.

Законосъобзано съдът е приел и, че в случая не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК, в каквато насока са били и се поддържат и пред настоящата съдебна инстанция, доводите на защитата. Не може да се приеме/ и с оглед на цитираната съдебна практика/, че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно, нито че неговата обществена опасност е явно незначителна. Обосновано и с оглед постоянната съдебна практика съдът е приел, че ниското количество на държаното наркотично вещество, младата възраст на обвиняемия и добрите му характеристични данни са обстоятелства, които дефинират извършеното като маловажен случай по смисъла на чл. 93, т. 9 НК. Именно с оглед широкото разпространение на деяния от вида на инкриминираното и липсата на друг коректив законодателят е криминализирал и маловажните случаи на този вид доколкото същите засягат обществените отношения, свързани със здравето най- вече на подрастващите. Освен това, макар и да не е повдигнато такова обвинение, в конкретния случай обвиняемият не само е държал с цел лична употреба, но и е щял да разпространи закупеното от него наркотично вещество на двамата си приятели. Което е още по- тежко наказуемо деяние, и за същото наказуемостта вече е щяла да бъде по- друг ред. Правилно и обосновано е прието, че от субективна страна деянието е извършено виновно при условията на пряк умисъл. Обвиняемият съзнавал общественоопасния характер на деянието си, а именно, че без да има надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество –  марихуана /коноп, канабис/. Действително, само това е причината, поради която е изхвърлил наркотичното вещество, когато видял патрулния полицейски автомобил.                 

            Предвид гореизложеното и въззивният съд намира направените от защитника доводи за малозначителност на деянието за неоснователни. В конкретния случай съдът намира, че с оглед ниската стойност на предмета на престъплението и ниската степен на обществена опасност на дееца, който е неосъждан, ученик, с блестящи характеристични данни, направил пълни самопризнания и изразяващ съжаление за извършеното, е налице единствено маловажност на случая, но не и малозначителност на деянието. Не може да се приеме, че в настоящия случай е налице някоя от хипотезите на чл. 9, ал.2 от НК, тъй като деянието на обвиняемия не е нито обществено неопасно, нито неговата обществена опасност е явно незначителна. Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество, както и тази на активния наркотично действащ компонент; младата възраст; чистото съдебно минало и липсата на криминални регистрации и други противообществени прояви; са все обстоятелства, които дефинират извършеното като маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК. С оглед предмета на престъплението не може да се приеме, че характера и вида на засегнатите обществени отношения, свързани със здравето и живота на гражданите, е с толкова ниска обществена опасност, че или изобщо липсва, или е явно незначителна. Поради което настоящият въззивен състав намира, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК. Такава е и преобладаващата съдебната практика на съдилищата в страната както и тази на ОС-Стара Загора, според която прилагането на нормата на чл.9, ал.2 НК за деяния, осъществяващи състава на чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, би засилило тази тенденция, тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат било за лична употреба, било с цел разпространение, малки количества високо рискови наркотични вещества, тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му. Научно признат и общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към марихуаната като най- лекия вид дрога/ т.нар. “мека” дрога/, поставящо началото на зависимост от по- силни наркотични вещества, водещи до летален изход, за което безусловно трябва да се държи сметка. Поради което правните изводи  на Старозагорския районен съд, че с деянието си обв. П. е осъществил престъпния състав на чл. 354а, ал.5, във вр.ал.3, т.1, във вр. чл.63, ал.1, т.5 от НК,  са правилни, законосъобразни и обосновани.

Въззивният съд намира, че районният съд при правилно приложение на материалния закон и съобразявайки се с изискванията на чл.78а, ал.6 от НК правилно с оглед наличието на предпоставките на закона по чл. 78а, ал.1 от НК е освободил същия от наказателна отговорност като му е наложил административното наказание-Глоба в размер на 1000 лева.  По този начин с решението е постигнат и превантивен ефект, касаещ не само дееца, но и останалите членове на обществото.

           Поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено  ведно със законните последици от това.

 

        Водим от гореизложеното и на основание чл. 334 т.6 от НПК съдът 

         

 

                                                 Р    Е    Ш    И:

 

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 41/ 15.01.2019 г., постановено по АНД № 3194/ 2018 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

        На основание чл.334 т.6 от НПК  настоящото решение не подлежи на касационно обжалване и протестиране.

  

 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

           2.