Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………      08.07                  2011 година                         град Стара Загора

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

         

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД               ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 10.02.                                                                                       2011 година                                                

В открито заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР:   ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА

като разгледа докладваното от съдията    ТАНЕВА

ТЪРГОВСКО ДЕЛО №  492  по описа за 2010 година

за да се произнесе, съобрази:

 

          Производството е по чл. 625 ТЗ  във връзка с чл. 608 ТЗ.

          Постъпила е молба от “Ф.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. С.В., общ. Н., обл. Б., Булстат * против К.Ш.Б. в качеството на едноличен търговец с фирма “К.К.Б.”, със седалище и адрес на управление  с. Ш., ул. “Г. М.” № *, с Булстат *, с която моли да се открие производство по несъстоятелност по отношение на ответното дружество поради неплатежоспособност.

          Кредиторът посочва в молбата си, че с длъжника на 17.12.2007 г. сключил договор  за строителство, касаещ изграждане „груб строеж” на обект „Семеен хотел с ресторант в гр.С.В. ПИ 11538.3.140 (УПИ –V 3108, кв.13 по пл. на Курортната зона между „М. С." и гр.С.В.-Ю. местн. „Ю. п. п." землище С.В. община Н., като в  резултат   на  постигнатите  договорености   в   периода   м.01.2008г.-м.12.2008г.   на едноличния търговец превели по банков път суми в общ размер - 274953 лева за грубия строеж на обекта, като всички суми били изплатени под формата на банкови преводи и в редки случаи в брой „на ръка". Съгл. чл.7 от Договора, възложеното СМР представляващо „груб строеж", следвало да приключи в срок до 30.09.2008г., но  тъй-като   ЕТ„К.К.Б.",   не   изпълнила   всички   договорени   и предварително заплатени СМР до фиксираната в договора падежна дата,  длъжника съгласно чл.79 от ЗЗД следвало или  да изпълни договорените  СМР, макар  и  с  известно закъснение или  да  върне  надвзетата сума,  ведно със  законната лихва, като стойността на съответното неизпълнено, но платено в аванс СМР възлизало на  17 557лв. Посочва, че от една страна , съгласно чл.88(1) изр.1 пр.1 ЗЗД не   могат да развалят поради неизпълнение целия договор, т.к. неизпълнението е частично и привидно за не особено голяма сума, но от друга страна  2 години настоявали и канили ответницата да изпълни дължимото СМР или да върне надвзетата сума.

 

 Кредиторът посочва, че дружеството е изтеглило инвестиционен банков кредит за финансиране на строителния обект, който кредит обслужва, но същевременно продължаващата забава на ответницата препятствува обектът да бъде пуснат в експлоатация и да започне да връща вложените суми, поради което не е в състояние и няма правен и икономически интерес да изчаква повече ответницата, като счита, че налице е хипотезата на чл.79/1/ пр.2 от ЗЗД и не се налага изрично да разваля договора (изцяло или частично), като е достатъчно да заяви, че претендира да бъде върната сумата, с която ответницата неоснователно се е обогатила в хипотезата на чл.55, ал. 1, пр.2 ЗЗД, заедно с обезщетение за забавата в хипотезата на чл. 86 ЗЗД, а именно сумите 17557лв. - главница и 4 120.87 лв.-лихва за забава за периода от 30.09.2008г. до 30.08.2010г. Моли, алтернативно, в случай че съдът приеме това за необходимо, подаването, респ. получаването на молбата да се счита като писмена покана за прекратяване /респ. разваляне на Договора за строителство и за връщане на сумата. Посочва, че  в качеството му на кредитор по неизпълнена търговска сделка,  за него е налице правен интерес да претендира да му бъдат заплатени дължимите суми и тъй като ответницата е в невъзможност да изпълни задължения си и  не е в състояние, нито да завърши остатъчното СМР по проект (авансово заплатено), нито да върне разликата от 17557лв.. следва да се направи обосновано предположение, че търговското предприятие на ответницата е в недобро и даже тежко финансово състояние и поради това са налице предпоставките по чл.607а и 608 от ТЗ.

            Моли,  съдът да постановите решение, с което на осн. чл.630, ал. 2 от ТЗ

да обяви неплатежоспособността на длъжника, съответно свръхзадължепостта и определи начална  дата, да открие производство по несъстоятелност, да обяви длъжника в несъстоятелност и да прекрати дейността му едновременно с решението за откриване на производство по неъсстоятелност, да назначи синдик, да допусне обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки и да определи дата на първото събрание на кредиторите.  Алтерантивно, посочва че ако  не са налице предпоставките на ал.2, съдът да постанови решение по чл. 630, ал.1 ТЗ.

          Съдът, като се запозна с подадената  молба и приложените към нея доказателства и заключението на назначената съдебно-икономическа експертиза, намира за установено следното:   

По делото  са представени  договор за строителство от 17.12.2007 г. и 19 броя платежни нареждания, удостоверение по чл.  78 ДОПК. От представените доказателства може да се направи извод, че между страните е налице търговска сделка по смисъла на чл. 286 от ТЗ, която има характер на договор за изработка по смисъла на чл. 258 и сл. от ЗЗД. Налице е неизпълнение на задължения на длъжника по договора. Претенцията на кредитора в размер на   17 557 лв. – сума, представляваща главница; 4 120. 87 лв. – сума представляваща лихва за забава за периода от 30.09.2008г. до 30.08.2010 г. е основателна и произтича от неизпълнение на поети задължения по договор за строителство.

          По делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и съдът възприема като компетентно и мотивирано. Видно от заключението в резултат на проучването и анализа на приложените към молбата писмени доказателства и извършените проверки в счетоводството на ответника е установено, че съотношението на активите и пасивите на ЕТ „К. – К. Б." с. Ш. за целия период от 31.12.2006г. до 30.11.2010 г. е в превишение на активите, като експертизата дава заключение, че според счетоводните данни ЕТ ,,К. – К. Б." с. Ш. разполага с достатъчно имущество за удовлетворяване на кредиторите си. Съгласно счетоводните документи съществуват публичните задължения, които са обслужвани редовно за периода от 2006г. до 2008г. От 01.01.2009г. до 30.11.2010г. търговецът не обслужва публичните си задължения, като последните плащания са извършени: за социални и здравни осигуровки - на 09.12.2008г. и за ДЦС - на 19.06.2008г. в размер на 1436,76 лв. От извършената проверка на всички представени документи и регистри се установява че е преустановило изискуемите си плащания по търговски сделки и публичните задължения от 01.01.2009г., като след тази дата има извършени плащания към кредитора „Р.", като последното е на 05.03.2009г. Получените стойности на коефициента финансова автономност през целия изследван период са под единица, т.е. съществуващите задължения на ЕТ „К. – К. Б." с. Ш. не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието, като тенденцията е към влошаване на финансовата автономност. Получените стойности на коефициента задлъжнялост през целия изследван период са над единица, т.е. зависимостта на ЕТ „К.К.Б." с. Ш. от кредиторите му за уреждане на задълженията е голяма, като тенденцията е към увеличаване на зависимостта. Финансов резултат- счетоводна загуба в размер на 2483 лв. е отчетена към 31.12.2009г. Вещото лице е установило, че в счетоводството на ЕТ „К.К.Б. с. Ш. при осъществяване на счетоводните записвания и съставянето на финансовите отчети са спазени изискванията на Закона за счетоводството и са спазени основните счетоводни принципи за: документална обоснованост на счетоводните операции, текущо начисляване на приходите и разходите, предпазливост при счетоводното третиране на стопанските операции, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период, независимост на отделните отчетни периоди. За периода от 2006г. до 30.11.2010г. съгласно счетоводните данни на ЕТ „К.К.Б." с. Ш. се наблюдава тенденция за увеличаване на периода за погасяване на задълженията, като за 2006г. е 22 дни, за 2007г. е 221 дни, за 2008г. е 101 дни, за 2009г. е 64789 дни и за 2010г. - няма погасявани задължения. Стойностите на коефициента обща ликвидпост през целия изследван период са над единица, с наличните краткотрайни активи може да покрие напълно задълженията към кредиторите, като стойностите на коефициента бърза ликвидност показват, че към 31.12.2006г. може с краткосрочните вземания и наличните парични средства да погаси напълно краткосрочните си задължения. Към останалите периоди търговецът може да покрие частично краткосрочните си задължения с краткосрочните вземания и наличните парични средства, като съответния процент е: към 31.12.2007г. - 22% от краткосрочните си задължения; към 31.12.2008г. - 94% от краткосрочните си задължения; към 31.12.2009г. -89% от краткосрочните си задължения и към 30.11.2010г. - 89% от краткосрочните си задължения. Стойностите на коефициента незабавна ликвидност показват, че към 31.12.2006г. може с краткосрочните вземания и наличните парични средства да погаси напълно текущите си задължения. Към останалите периоди търговеца може да покрие частично текущите си задължения с краткосрочните вземания и наличните парични средства, като съответния процент е: към 31.12.2007г. - 22% от краткосрочните си задължения; към 31.12.2008г. - 94% от краткосрочните си задължения; към 31.12.2009г. - 89% от краткосрочните си задължения и към 30.11.2010г. - 89% от краткосрочните си задължения. Стойностите на коефициента абсолютна ликвидност показват, че може да покрие частично текущите си задължения с наличните парични средства, като съответния процент е: към 31.12.2006г. - 84% от текущите си задължени; към 31.12.2007г. - 4% от текущите си задължения; към 31.12.2008г. - 54% от текущите си задължения; към 31.12.2009г. - 62% от текущите си задължения и към 30.11.2010г. - 62% от текущите си задължения. За разгреждания период от 2006г. до 30.11.2010г., съгласно счетоводните данни на търговеца се наблюдава тенденция за увеличаване на периода за събираемост на вземанията, като за 2006г. е 13 дни, за 2007г. е 90 дни, за 2008г. е 33 дни, за 2009г. е 947 дни и за 2010г. –няма събрани вземания, а в период от 2006г. до 30.11.2010г. съгласно счетоводните данни се наблюдава тенденция за увеличаване на периода за събираемост на вземанията и на периода на погасяване на задълженията. В същото време търговеца е събирал в по-кратки срокове своите вземания и е разплащал задълженията си в по-дълги срокове.

          От страна на кредитора на назначената съдебно-икономическа експертиза са поставени допълнителни задачи с оглед на първоначалното заключение.  От данните  на допълнителното  заключение се установява, че на търговеца са издадени следните актове: Наказатслно постановление № 0157515/21.07.2008г., Наказателно постановление № 0157516/ 21.07.2008г. и Ревизионен акт № 2401000542/23.04.2010г., като са осчетоводени установените с ревизионния акт главници за ДДФЛ - 3997,85 лв. и за ДДС - 12226,12 лв., като всички суми постановени по тези актове са изискуеми. В НАП - Стара Загора е образувано Изп. дело №1550/2010 г., по което не е открито имущество и съответно не са събрани дължимите суми.  Относно  представеното    на    13.12.2010г.    заключение   на   съдебно   -   икономическата експертиза   вещото лице прави уточнение, че за периода от 2006г. до 30.11.2010г., според счетоводните данни търговецът разполага с достатъчно активи за удовлетворяване на кредиторите си. В сумата на активите са включени всички активи на едноличния търговец по балансова стойност (дълготрайни активи и краткотрайни активи). От   направения   анализ  за  периода  от 2006г.   до  30.11.2010г.   ,   експертизата  дава заключение, че според счетоводните данни ЕТ „К.К.Б." с. Ш. разполага с достатъчно краткотрайни активи за покриване на задълженията си, като след направените от експертизата корекции заключението е, че едноличният търговец с краткотрайните си активи би могъл да покрие едва 45% от задълженията си.

Вещото лице дава заключение, че посочените в таблица на стр. 7 на представеното на  13.12.2010г. заключение парични средства в размер на 216 645,15 лв. към 31.12.2009г. и към 30.11.2010г. са осчетоводени като налични в касата на   търговеца, като към тези две дати налични ли са били тези суми експертизата не би могла да удостовери. На 28.01.2011г.  вещото лице е извършило проверка на касовата наличност, при което е установило липсата на парични средства и при направените констатации относно касовата наличност, стойността на публичните задължения и проверката на документите на преизчислените коефициенти имат следните стойности: Коефициент за финансова автономност – 0,11, коефициент на задлъжнялост – 9, 39, брой обороти на задълженията – 0, времетраене на един оборот на задълженията в дни  - 0, период на погасяване на задълженията в дни 0, коефициент за обща ликвидност – 0, 45, коефициент за бърза ликвидност – 0, 25, коефициент за незабавна ликвидност – 0, 25, коефициент за абсолютна ликвидност – 0, 00, брой обороти на вземанията – 0, времетраене на един оборот на вземанията в дни  - 0, период на събиране на вземанията в дни – 0.

При тези данни съдът намира, че  са налице предпоставките на чл.629,  б. “б” от ТЗ – липсва налично имущество на длъжника, липсва касова наличност и наличните краткотрайни активи не са достатъчни за покриване на първоначалните разноски по несъстоятелност.

С оглед на тези съображения съдът счита, че следва да уважи молбата и постанови решение по чл. 632 ал.1 ТЗ, да обяви в свръхзадълженост и  неплатежоспособност дружеството с начална дата –  01.01.2009., тъй като дружеството  е без възможност да обслужва натрупаните   задължения и затрудненията са придобили траен и  необратим характер, да открие производство по несъстоятелност, да допусне обезпечение чрез налагане запор и възбрана  върху имуществото на длъжника, да постанови прекратяване дейността на предприятието на длъжника и да го обяви  в несъстоятелност, като  спре производството  по делото.

Водим от всичко изложено на основание чл.632, ал.1  ТЗ

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА в свръхзадълженост и неплатежоспособност  ЕТ “К.К.Б.” -  с. Ш., община К., обл. С.З., ул. “Г. М.” № *, ЕИК *, с начална дата на неплатежоспособността - 01.01.2009г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност спрямо ЕТ “К.К.Б.” -  с. Ш., община К., обл. С.З., ул. “Г. М.” № *, ЕИК *

 

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор върху всички движими вещи и банкови сметки на ЕТ “К.К.Б.” -  с. Ш., община К., обл. С. З., ул. “Г. М.” № *, ЕИК *.

 

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на възбрана върху всички недвижими имоти собственост на ЕТ “К.К.Б.” -  с. Ш., община К., обл. С. З., ул. “Г. М.” № *, ЕИК *.

 

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на ЕТ “К.К.Б.” -  с. Ш., община К., обл. С. З., ул. “Г. М.” № *, ЕИК *.

 

ОБЯВЯВА в несъстоятелност ЕТ “К.К.Б.” -  с. Ш., община К., обл. С. З., ул. “Г. М.” № *, ЕИК *.

 

      СПИРА производството по несъстоятелност по т.д. № 492/2010г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО да се  впише в Търговския регистър.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от  вписването му в Търговския регистър пред Пловдивския апелативен съд.

 

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: