Р Е Ш Е Н И Е

 

                                  18.07.2011 година                           гр. Стара Загора

 

                                      В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                 ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На  12.05.                                                                                     2011 година                                                

В открито  заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР:  С.И.

като разгледа докладваното от съдията ТАНЕВА

ТЪРГ. ДЕЛО №  564 по описа за 2010 година,

за да се произнесе, съобрази:

 

         Предявени са обективно съединени искове по чл.327 от ТЗ и по чл. 86 от ЗЗД.

Ищецът “Б.” АД - Ш. твърди в исковата молба, че на 12.05.2010 г. между страните било сключено споразумение, съгласно което ответното дружество се задължило да заплати при условията на разсрочено плащане стойността на доставени до момента материали за производствените му нужди на стойност 24 355, 32 евро. Съгласно т. 2 от споразумението дългът  следвало да бъде погасен чрез частични плащания и в посочените срокове най-късно до  10.09.2010 г., когато бил падежът на последната вноска. Твърди, че ответникът не е изпълнил изцяло задълженията си по споразумението и до датата на предявяване на иска   били извършени частични плащания в общ размер на 4 272, 50  евро и останало задължение в размер на 20 082, 82 евро.  С писмо от 16.09.2010 г.  поканили ответното дружество да заплати просрочените частични вноски, което не било сторено.  В т. 6 от споразумението било уговорено, че  ще се прилага българското право. С допълнителна искова молба ищецът посочва, че след завеждане на  исковата молба ответникът е извършил частично плащане  в размер на 3 000 евро, поради което на осн. чл.232 ГПК  е направил  частично оттегляне на иска, като поддържа иска за сумата 17 082, 82 евро.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му заплати  сумата 17 082, 82 евро, дължима сума съгласно  споразумение от 12.05.2010 г., ведно със законната лихва, считано от  датата  на завеждане на иска. Претендира за  направените по делото разноски.

Ответникът, на който са връчени призовки и съобщения редовно и своевременно, не е взел становище във връзка с предявените искове.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

От представените доказателства –  споразумение от 12.05.2010 г., напомнително писмо  от 12.05.2010 г., съдът намира за установено, че между страните са възникнали отношения имащи характера на търговска продажба по чл.318 от ТЗ, като претенцията на ищеца по главницата, следва да се квалифицира по чл.327, ал.1 ТЗ. По тези търговски отношения са останали неразплатени парични задължения от страна на ответника,поради което страните са сключили споразумение от 12.05.2010г., по силата на което ответникът “Б.К.” АД, К. признава задължението в полза на ищеца, произтичащо от  доставени от ищеца на ответника материали. Видно от т.2 от сключеното между страните споразумение, ответното дружество се е задължило да погаси задълженията си чрез частични плащания и в срокове ,подробно  посочени в споразумението.В т. 4  от същото, страните са уговорили, че  в случай, че длъжникът  не изпълни задълженията си да плати изцяло и в срок едно от частичните плащания по т. 2 , цялата неизплатена сума става незабавно  дължима и може да бъде предявена по съдебен ред. С оглед не представянето на отговор на исковата молба, не явяването  на ответника в първото по делото заседание и извършеното частично плащане след завеждане на делото, съдът приема, че изложените от ищеца обстоятелства не  се оспорват от ответника.

С оглед на горното съдът приема, че ответникът дължи на ищеца сумата от 17 082, 82 евро, представляваща дължима  сума по споразумение  от 12.05.2010 г.,  ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до изплащането й. Съгласно чл. 327 ал. 1 от ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго. Следователно предявения иск по чл. 327 ал. 1 от ТЗ е основателен и следва да бъде уважен за сумата от  17 082, 82 евро.

Ищецът е направил искане за присъждане на направените по делото разноски. На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на  2 812 лева.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА “Б.К.” АД, гр. К., ул. “Ц. о.” № * да заплати на “Б.” АД СН-*, М*, Ш., чрез пълномощника си адв. Г. А. С., с адрес: гр. С. *, ул. “П*” № *, ет. *, ст.* сумата от 17 082, 82 евро /седемнадесет хиляди и осемдесет и два евро  и осемдесет и два евроцента./ - главница, представляваща дължима сума съгласно сключеното между страните споразумение от 12.05.2010 г. , ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 20.10.2010 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 2 812 лева /две хиляди осемстотин и дванадесет лева/ - направените по делото разноски

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: