Р Е Ш Е Н И Е

 

                                            05.07.2011 година                         гр. Стара Загора

 

   В   ИМЕТО  НА  НАРОДА            

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                     ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На  16 май                                                                                  2011 година                                                

В открито  заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

СЕКРЕТАР:  Д.К.

като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

Т. д. №  62  по описа за 2011 година,

за да се произнесе, съобрази:

 

Предявена е искова молба от “Б.Р.” ЕООД – град Р. против “Р.Р.” ЕАД – град Р. с обща цена на исковете 74 477, 96 лв. Правното основание на предявените искове е чл.  327 ал. 1 ТЗ  и чл. 86 от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата молба, че между страните е сключен договор за търговска продажба, по който ищецът е продавач, а ответника-купувач. Предмет на сделката била доставка на оборудване на жп вагони – колооси -26 бр. и винтов спряг-20 бр. на обща стойност 69 360 лева с включен ДДС. Посочва, че стоката е доставена и получена от купувача на 03.5.2010 г., .за което била съставена фактура № 0000000274 от 03.05.2010г., като въпреки многобройните настоявания на продавача цената на стоката да бъде платена и до предявяване на исковата молба няма плащане. На 12.10.2010 г. между страните било сключено споразумение, с което страните са постигнали съгласие цената да бъде платена в срок до 30 дни от сключването му. В това споразумение била посочена и фактура № 0000000272 от 19.3.2010 г. за задължение от 67.75 лв.,за което продавачът няма претенции. Посочва, че купувачът не е изпълнил задължението си в договорения срок, поради което продавачът изпратил напомнително писмо от 17.11.2010г., както и на 13.01.2011 г. и нотариална покана рег. № 71 чрез Антоанета Тодорова-нотариус рег. № 532 по списъка на Нотариалната камара с район на действие Радневски районен съд, която е получена същия ден от Михаил Бойчев-юристконсулт на купувача, като срокът на плащане бил определен до 21.01.2011 г., но исковата сума  не била заплатена от страна на ответника.

Моли съда да постанови решение, с което осъди „Р.Р." ЕАД,със седалище и адрес на управление гр.Р. да заплати на .,БУЛ-РО" ЕООД сумата от 69 360 лева, представляваща неизплатено задължение за заплащане на на цена по договор за покупко-продажба на оборудване на жп вагони,подробно описано във фактура № 0000000274 от 03.5.2010 г. и сумата от 5 177.96лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата от 69 360 лв. /шестдесет и девет хиляди триста и шестдесет/ лева за периода от 04.5.2010г. до датата на предявяване на иска -25.01.2011г.,както и законната лихва върху главницата от от 69 360 лв./шестдесет и девет хиляди триста и шестдесет/ лева след тази дата до окончателната й заплащане,както и направените по делото разноски.

 

Ответникът не е представил отговор на исковата молба въпреки, че му е връчено съобщение, не се явява в първото съдебно заседание и не взема становище по предявените искове, поради което съдът приема, че същият не оспорва претендираните права и изложените в исковата молба  обстоятелства, след като изрично не е сторил това.

 Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Видно от представените доказателства по делото между страните  са съществували договорни отношения с предмет търговска продажба на стоки, като ищецът е доставил на ответника оборудване на жп вагони – колооси -26 броя и винтов спряг-20 бр. на обща стойност 69 360 лева с включен ДДС, като стоката е доставена и получена от купувача на 03.05.2010 г., за което била съставена фактура № 0000000274 от 03.05.2010г. По делото е представено споразумение от 12.10.2010 г., подписано между страните, с което е постигнато съгласие цената да бъде платена в срок до 30 дни от сключването му. Тъй като ответното дружество не е изпълнило задължението си в договорения срок, ищецът изпратил напомнително писмо от 17.11.2010г., както и на 13.01.2011 г. и нотариална покана рег. № 71 чрез Антоанета Тодорова-нотариус рег. № 532 по списъка на Нотариалната камара с район на действие Радневски районен съд, която е получена същия ден от Михаил Бойчев-юрисконсулт на купувача, като срокът на плащане бил определен до 21.01.2011 г.

От заключението на назначената по делото съдебно – икономическа експертиза, която съдът възприема като изготвена добросъвестно и компетентно се установява, че при извършената проверка при ответника процесната фактура  е отразена в счетоводството му, както следва: фактура № 0000000274 / 03.05.2010 г. издадена от ищеца на стойност - 69 360.00 лв. с ДДС е осчетоводена по д-т на с/ ка 302 „ Материали „ - 57 800.00 лв. и д-т на с/ка 4531  ДДС на покупките  - 11 560.00 лв. както и по к-та на с/ка 401 «Доставчици» аналитична партида със сумата в размер на 69 360.00 лв., като вещото лице посочва, че процесната фактура № 0000000274/ 03.05.2010 година на стойност - 69 360.00 лв. с ДДС не е платена на ищеца -доставчик, което е видно от кредитното салдо по с/ ка 401 “Доставчици” аналитична партида - „БУЛ-РО” ЕООД, гр. Р..

С оглед на горното съдът приема, че ответникът дължи на ищеца сумата от 69 360.00 лв.,представляваща дължима главница по фактура № 0000000274 / 03.05.2010 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до изплащането й. Следователно предявения иск по чл. 327 ал. 1 от ТЗ е основателен и следва да бъде уважен за сумата от 69 360.00 лв.

 Съгласно чл. 327 ал. 1 от ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго. В случая от данните по делото следва да се приеме, че ответникът е следвало да заплати стойността на предадената стока в деня на издаване на фактурите. След като не е сторил това, съгласно чл. 84 ал.1 от ЗЗД ответникът е изпаднал в забава, поради което дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата /чл. 86 ал.1 от ЗЗД/. Видно от заключението на вещото лице размерът на законната лихва за забава по процесната данъчна фактура, изчислена за периода от 04.05.2010 год. до 25.01.2011 год., е в размер на 5 117.96 лв., за периода от 04.05.2010 год. до 25.01.2011 год. Следователно, дължимото обезщетение за забава по чл. 86 ал.1 от ЗЗД следва да бъде присъдено в претендирания с исковата молба размер. 

Ищецът е направил искане за присъждане на направените по делото разноски. На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на  8 169 лева, представляващи 2 980 лв. държавна такса, 189 лв. възнаграждение за вещото лице и 5 000 лева адвокатски хонорар.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА “Р.Р.” ЕАД със седалище и адрес на управление град Р., ул. “Заводска” № 1, с ЕИК 123155993 да заплати на “Б.Р.” ЕООД  със седалище и адрес на  управление град Р., ул. “Дунав” № 10, с ЕИК 117689775, със съдебен адрес: град Р., ул. “Димитър Благоев” № 6 сумата от 69 360 лв./шестдесет и девет хиляди триста и шестдесет/ лева  - главница, представляваща неизплатено задължение за заплащане на цена по договор за покупко-продажба на оборудване на жп вагони,подробно описано във фактура № 0000000274 от 03.5.2010 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 25.01.2011 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 5 177.96 /пет хиляди сто седемдесет и седем лева и 96 ст./, представляваща обезщетение за забавено изпълнение на паричното задължение, по фактура № 0000000274 от 03.05.2010 г., за периода от 04.05.2010г. до 25.01.2011 г., както и направените по делото разноски в размер на 8 169 лева /осем хиляди сто шестдесет и девет лева /.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: