Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                           19.07.2011 г.                         град Стара Загора                                   

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 19.07.                                                                                      2011 година

В закрито заседание в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

СЕКРЕТАР: ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА

изслуша докладваното от съдията АННА ТРИФОНОВА

търговско дело 152 по описа за 2011 година.

 

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТР и е образувано по жалба на Д. М. Р. като ЕТ “А. – Д. М.” против отказ № 20101231165822/19.02.2011 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър.

Жалбоподателят счита, че постановеният отказ е неправилен, като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.

Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:

Със заявление образец А1 с вх. № 20101231165822/31.12.2010 г. до Агенцията по вписванията – Търговски регистър е постъпило искане от адвокат И.Ц.И. за пререгистрация на ЕТ “А. – Д. М.”. Подаденото заявление за вписване е по образец, съгласно приложение № А4 на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

По това заявление е постановен обжалвания отказ № 20101231165822/19.02.2011 г. на съответното длъжностно лице по регистрацията. Мотивът за отказ е, че заявлението не е подадено от оправомощено лице по смисъла на чл. 21, т. 3 от ЗТР.

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗТР е предвидено, че вписване, заличаване и обявяване може да се заяви от адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред Агенцията.

Съгласно изисканата от съда справка по делото е постъпило писмо изх. № 41/23.06.2011г. на Адвокатска колегия - град Габрово. Видно от писмото  и приложените към него удостоверение и два броя справки, съдът намира за безспорно установено, че адвокат И.Ц.И. е вписан в Адвокатска колегия – гр. Габрово с Решение № 3 от 12.03.2009 г. на Адвокатския съвет, а в регистъра на адвокатите е вписан на 28.03.2009 г. с личен № 1700011953. Поради това съдът намира, че в настоящия случай заявлението е подадено от оправомощено лице по смисъла на чл. 21, т. 3 от ЗТР.

Предвид гореизложеното отказ № 20101231165822/19.02.2011 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър при Министерство на правосъдието на РБ постановен по заявление вх. № 20101231165822/31.12.2010 г. следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ отказ № 20101231165822/19.02.2011 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър при Министерство на правосъдието на РБ, постановен по заявление вх. № 20101231165822/31.12.2010 г. като незаконосъобразен.

 

УКАЗВА на Агенцията по вписвания - Търговски регистър при Министерство на правосъдието на РБ да извърши исканата със заявление вх. № 20101231165822/31.12.2010 г. пререгистрация в Търговския регистър на ЕТ “А. – Д. М.” със седалище и адрес на управление град С. З.***, ЕИК ***.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

         ЗАВЕРЕН препис от решението, както и заверени преписи от писмо изх. № 41/23.06.2011г. на АК – град Габрово, ведно с приложенията да се изпратят на Агенция по вписванията за изпълнение.

 

         ЗАВЕРЕН препис от решението да се връчи на жалбоподателя за сведение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: