Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                     05.07.2011 г.                                          град Стара Загора                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 05.07.                                                                                          2011 година

В закрито заседание в състав:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

СЕКРЕТАР: ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА

изслуша докладваното от съдия ТРИФОНОВА

търговско дело 282 по описа за 2011 година.

 

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТР и е образувано по жалба на адв. Донка Шошева като пълномощник на ЗК “З.” – с. М., общ. Стара Загора против отказ № ***** г. постановен по заявление вх. № 20110401161752/01.04.2011 г.

Жалбоподателят излага доводи за неправилност и незаконосъобразност като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.

Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:

Със заявление образец № А7 с вх. № 20110401161752/01.04.2011 г. е постъпило искане за вписване нов срок на мандат на членовете на управителния и контролен съвет по партидата на ЗК “З.” – с. М., общ. Стара Загора. Подаденото заявление за вписване е по образец, съгласно Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Към заявлението са приложени следните документи: покана за свикване на общото събрание, протокол на управителния съвет за свикване на общото събрание, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, актуално извлечение на книгата на член – кооператорите, както и присъединените документи по заявление вх. № 20110319114925, по което има постановен отказ.

По заявление вх. № 20110401161752/01.04.2011 г. е постановен обжалвания отказ с мотивите, че не са приложени доказателства, че всички член – кооператори са получили поканата 14 дни преди провеждане на общото събрание.

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Редовното свикването на Общо събрание на съдружниците обуславя законността на решенията, които същото приема. В разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗК са посочени изискванията, на които следва да отговаря поканата - форма, съдържание, момент на разгласяването й. Законодателят е предоставил свобода на кооперацията по отношение на реда за разгласяването на поканата, който следва да бъде определен в нейния устав. В настоящия случай видно от чл. 20, ал. 1 от Устава на кооперацията, начинът определен за разгласяване на поканата е поставянето й пред кметството на с. М.. Следователно процедурата по свикване на общото събрание е съобразена с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗК, чрез писмена покана, в която е посочен дневния ред и срока на разгласяването й и по начина определен в чл. 20, ал. 1 от Устава.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалвания отказ № ***** г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър към Министерството на правосъдието, постановен по заявление вх. № 20110401161752/01.04.2011 г. е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ отказ № ***** г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър към Министерството на правосъдието, постановен по заявление вх. № 20110401161752/01.04.2011 г. като незаконосъобразен.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията – Търговски регистър към Министерство на правосъдието да извърши исканото със заявление вх. № 20110401161752/01.04.2011 г. вписване на нов срок на мандат на членовете на Управителния и Контролен съвет по партидата на ЗК “З.” – с. М., общ. Стара Загора.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

         ЗАВЕРЕН препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за изпълнение, както и на жалбоподателя за сведение.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :