Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер          /     04    юли                   2011 година              град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                 Търговско отделение

На 27 юни                                                                        Година 2011

В открито заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА    

                  

СЕКРЕТАР:  ДАНИЕЛА КАЛЧЕВА

Прокурор:

като разгледа докладваното от  съдията БОНЧЕВА

Търг.дело № 295  по описа за 2011 година,

за да се  произнесе съобрази:

 

                Производството е по чл. 625 и сл. от ТЗ и е образувано по молба на Н. А. ЗА П. - гр. С., с която моли съдът да постанови решение, с което да обяви неплатежоспособността на длъжника “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З.***, да определи началната дата на неплатежоспособността, да открие производство по несъстоятелност на този длъжник, да наложи общи възбрана и запор на цялото недвижимо и движимо имущество на длъжника, да обяви дружеството в несъстоятелност, да постанови прекратяване дейността на предприятието и да спре производството по несъстоятелност. Посочва, че “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З. е с изискуеми публични държавни вземания в общ размер на 4 305 670.22 лв., от които вземания за главници – 3 750 332,35 лв. и лихви – 555 337.87 лв.

          Длъжникът, редовно и своевременно призован на основание чл.619, ал.1 от ТЗ за проведените заседания, не се е явил и не е взел становище по повод молбата на НАП – гр. София.

          От приложенията към молбата, подадена на основание чл. 625 ТЗ, както и от изпълнената по делото съдебно – счетоводна експертиза, СЪДЪТ УСТАНОВИ:

          Длъжникът е променил своя адрес на управление, без да изпълни задължението си за вписване на новия адрес на управление в Търговския регистър. Всякакви опити, както от страна на  молителя НАП, така и на връчителите при бюро “Призовки” на съда и на вещото лице М.Г.К. да бъде открит длъжника на вписания в Търговския регистър адрес или на друг адрес не завършиха  с успех. Поради това и липсват първични и вторични счетоводни документи за длъжника и това е наложило експертизата да изготви своето заключение въз основа на годишни счетоводни баланси за 2005г., 2006г. и 2007г., отчети за приходите и разходите, приложени към баланса справки, от които е взета необходимата информация. Вещото лице е установило, че към 31.12.2005г. “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З. не разполага с парични средства, с които да погаси задълженията си към доставчици и финансови институции - парични наличности – 42 000 лв., задължения към финансови предприятия 15 000 лв., задължения към доставчици 31 000 лв. и други задължения 42 000 лв. От заключението на вещото лице е видно, че към 31.12.2006г. дружеството също не е разполагало с парични средства, с които да погаси задълженията си към доставчици – паричните  средства на дружеството са били 3 520 000 лв., а общо задълженията са били в размер на 13 641 000 лв. Към 31.12.2007г. е видно, че длъжникът не разполага с парични средства, с които да погаси задълженията си към доставчици и към свързани предприятия – паричните средства на дружеството са били 22 000 лв., а общо задълженията са били 14 598 000 лв. Вещото лице посочва, че за периода 2005г., 2006г., и 2007г., за който разполага с информация, затрудненията на “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З. имат траен характер и същият не е бил в състояние да покрива краткосрочните си задължения. За следващите периоди от време – 2008г., 2009г. и 2010г., както и към датата на изготвяне на заключението липсват данни, от които да се установи финансовото състояние на длъжника.

          От заключението на експертизата е видно, че при анализа на показателите за ликвидност се установява, че длъжникът изпитва трайни финансови затруднения, няма ликвидност на активите спрямо задълженията  и е в невъзможност за погасяване на краткосрочните и дългосрочните задължения.

С оглед на горните констатации, съдът намира, че длъжникът е неплатежоспособен по смисъла на чл. 608, ал. 1 ТЗ и началната дата на тази неплатежоспособност е 31.12.2005 г.

Видно от заключението на съдебно – счетоводната експертиза, финансовите затруднения на длъжника не са временни и той не разполага с имущество, с което да покрие задълженията си без опасност за интересите на кредиторите.

С определението си от 06.06.2011г. съдът е дал възможност на длъжника и кредитора за предплатят сумата, необходима за покриване на началните разноски на производството по несъстоятелност в размер на 3 000лв., като съдът им е указал, че в противен случай ще постанови решение за спиране на производството по чл.632 ТЗ. Тези указания са били вписани в съобщенията до страните, но въпреки това нито кредиторът, нито длъжникът в производството е предплатил такива разноски.

Поради всичко изложено, съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ. Длъжникът следва да бъде обявен в неплатежоспособност с начална дата 31.12.2005г., да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез налагане общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника, да се прекрати дейността на предприятието, да се обяви длъжника в несъстоятелност и се спре производството.

В тежест на ответника – длъжник следва да се присъдят направените от Н. а. за п. – гр. С. по делото разноски в размер на 232 лв. (за възнаграждение на изпълнената експертиза).

С решението следва да се присъди дължимата от длъжника държавна съдебна такса за образуване на настоящото производство в размер на 250 лв.

Водим от изложеното и на основание чл. 632, ал.1 ТЗ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА “С. – Г.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. С. З. *** в неплатежоспособност с начална дата 31.12.2005г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “С. – Г.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:  гр. С. З. ***.

 

НАЛАГА запор върху цялото движимо имущество и вземанията на длъжника, както и обща възбрана върху недвижимите му имоти.

 

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника.

 

ОБЯВЯВА “С. – Г.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. С. З. ***  в несъстоятелност.

 

ОСЪЖДА “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З.*** /в несъстоятелност/ да заплати в полза на Държавата по банковата сметка на Висшия съдебен съвет – София сумата 250 лв. (двеста и петдесет лева) държавна съдебна такса.

 

ОСЪЖДА “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З.*** (в несъстоятелност) да изплати на Националната агенция за приходите, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 52 сумата 232 (двеста тридесет и два) лева разноски по делото.

 

СПИРА производството по несъстоятелност на  “С. – Г.” ЕООД – гр. С. З.*** /в несъстоятелност/.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията, заедно със служебно изготвено от съда удостоверение по §4, ал.2 от ЗТР и служебно заверен препис от последния актуален учредителен акт на дружеството.

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС – гр.Пловдив в двуседмичен срок от обявяването му в търговския регистър.

 

СЛЕД влизане в сила на решението да се издадат изпълнителни листове за присъдените суми,  които да се изпратят на Н. а. за п. – гр.С. за изпълнение.

 

ДЕЛОТО да се докладва на съдията –докладчик след изтичане на срока по чл.632, ал.2 ТЗ (една година от вписване на решението), ако в този срок не е поискано неговото възобновяване по молба на длъжника или на кредитор.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: