Р Е Ш Е Н И Е

 

        /08 юли                          2011 Година                               гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 18 май                                                                            2011 година

В открито заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:        РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                                                                   РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР: С.И.

Като разгледа докладваното от съдията ТАНЕВА

В.търг.д. № 304 по описа за 2011 год.,

за да се произнесе съобрази:

 

Обжалвано е решение № 196/25.02.2011 год. постановено по гр. д.
№ 5917/2010 год. по описа на Старозагорския районен съд в частта, с която е отхвърлен
иска за сумата 4959,51 лв., ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 24.06.2010г. до окончателното й изплащане.

Въззивникът ,,Р.’’ ЕООД гр. П. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно, като същото следва да бъде отменено и искът уважен в отхвърлителната му част. Сочат, че от всички събрани доказателства е безспорно установено, че претендираната сума е дължима, но не се е сбъднало уговореното между страните условие, а именно на ответника да бъде платена исковата сума от Министерството на труда и социалната политика. Сочи, че районният съд е допуснал грешка, като служебно не е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, като е узнал от отговора на “С. З. *” ООД, че е предявен иск и е образувано производство пред Софийски градски съд т.д. № 127/2010 с предмет претенция на “С.З.*” ООД против Министерството на труда и социалната политика на труда, който не е изплатил сумата, което е условие и за плащането на въззивника по делото. Моли съда да отмени решението в обжалваната част и да уважи предявени иск за сумата 4 959,51 лв., ведно със законната лихва, както и съдът да спре производството до приключване на т.д № 127/2010по описа на СГС с влязло в сила решение, тъй като е налице производство, което има преюдициално значение по отношение на настоящия спор. Сочи, че е предявил исковете с оглед спазване на давностните срокове предвидени в ЗЗД.

Въззиваемият ,,С.З.*’’ ООД, гр. С. З. в представената писмена защита оспорва жалбата и счита същата за неоснователна. Моли съда да потвърди решението в обжалваната му част.

Съдът като взе предвид данните по делото, както и становищата и доводите на страните намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд са предявени искове с правно основание чл. 266, ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 288 от ТЗ, а вторият е с правно основание
чл. 86 ал. 1 от ЗЗД във връзка с чл. 288 от ТЗ.

От представения по делото договор № РП-5/28.12.2007 г. се установява, че ищецът е възложил на ответника  да изпълни строително – монтажни работи на обект „административна сграда за нуждите на регионалните структури на мтсп – реконструкция, преустройство и пристройка на работническа поликлиника, гаражи и ограда в упи II, кв. 93  в гр.Стара Загора”.

От фактури № 1000000066/27.02.2008 г.; № 1000000067/27.02.2008 г.;
№ 1000000087/26.02.2008 г.; № 1000000088/ 26.02.2008 г.;
№ 1000000089/26.02.2008 г.; № 1000000090/26.02.2008 г.; 
№ 1000000091/26.02.2008 г.; № 1000000092/26.02.2008 г.;
№ 1000000093/26.02.2008 г.; № 1000000094/26.02.2008 г., приети и подписани от ответника се установява, че ,,Р.’’ ЕООД гр. П. е изпълнил задълженията си по договора, като е изпълнил качествено строително – монтажните работи /СМР/на обекта на стойност 99 851,82 лева без ДДС. 

Съгласно чл. 25, ал. 3 от договора възложителят е заплатил 50 000 лева първоначален аванс и на изпълнителя са удържани като гаранция за добро изпълнение 10% от извършените СМР в размер на 9 985,13 лева/съобразно разпоредбата на чл. 34 от Договора. ,,Р.’’ ЕООД, гр. П. е прихванал първата част от удържаната гаранция със сумата от 4 959,51 лева, представляваща неусвоен аванс от сумата 50 000 лева, преведен му на 29.12.2007 година.

Съгласно чл. 29 от Договора, е извършено заплащане на извършените СМР, а именно 90% от стойността е изплатена до 5 календарни дни от издаване на фактура след като е приспаднат получения аванс.

Според разпоредбата на чл. 29 ал. 2 от Договора, подписан между страните, заплащането на остатъка от 10% от стойността на извършените СМР без ДДС страните са договорили да бъде извършено на две части, а именно:

-        5% или сумата от 4 992,57 лв. ответното дружество следвало да заплати на ищеца до 5 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешение за ползване/ констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа обр. 15;

-5% или сумата от 4 992,56 лв. ответното дружество следвало да заплати на ищеца до 5 календарни дни от възстановяване на възложителя на заплатената гаранция по основния договор, сключен между МТСП и Възложителя.

От призовка по т.д.№ 127/2010 г. на СГС, се установява, че към настоящия момент не е възстановена платената гаранция за добро изпълнение от МТСП, поради което ответника е завел иск срещу МТСП.

От заключението на съдебно-икономическата експертиза, което съдът възприема като изготвено компетентно и добросъвестно, се установява, че по процесните фактури до датата на завеждане на иска в съда ответникът е извършил плащания в общ размер 45 788,48 лева. Задържаните средства като гаранционни от „С.З.*” ООД са в размер на 9 985,13лева. В счетоводството на ответника прихващането в размер на 4 959,51 лева  е осчетоводено, като е дебитирана счетоводна сметка 401 „Доставчици”, аналитична партида „Р.” ЕООД и е кредитирана счетоводна сметка 402 „Доставчици по аванси”, аналитична партида „Р.” ЕООД – със сумата от 4 959,51 лева. На 09.08.2010г. с преводно нареждане за кредитен превод „С.З.*” ООД е платило в полза на ищеца сумата от 33,06 лева. След извършване на прихващане на вземанията на ищеца със задълженията на ответника и след приспадане на платената сума от 33,06 лева, дължимите гаранционни суми за качество, които следва да се възстановят на „Р.” ООД остават в размер на 4 992,56 лева. По счетоводни данни на „С.З.*” ООД към 03.12.2010г. дружеството има отразено вземане от МТСП в Дебита на счетоводна сметка 492 „Разчети по гаранции” в размер на 940 330,09 лева. По счетоводни данни на ответника сумата от 940 330,09 лева е платена по банков път в полза на МТСП на 14.12.2007г. По счетоводни данни на ответника към 03.12.2010г. не му е възстановена заплатената гаранция за добро изпълнение за процесния обект.

Договорите имат силата на закон за тези, които ги сключват. Съгласно чл. 9 от ЗЗД, страните могат свободно да определят  съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

Според разпоредбата на чл. 25 ал. 1 от ЗЗД  действието на договора или прекратяването му може да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие. Смята се, че условието се е сбъднало, ако страната, която има интерес от несбъдването му, недобросъвестно е попречила да настъпи то. Именно такова условие са уговорили страните в сключения между тях договор, като в чл. 29 ал. 2 т. 2 са се споразумели плащането на 5% от изпълнените СМР да бъде в срок от 5 календарни дни след възстановяване от МТСП на ответника на заплатената от същия гаранция.

След като страните са уговорили, че сбъдването на едно бъдещо събитие - възстановяване от МТСП на възложителя на заплатената от последния гаранция е предпоставка за изплащане на сумата по договора, към настоящия момент не е налице настъпването на това отлагателно условие.

Поради горното правилно първоинстанционния съд е приел, че  претендираната от ищеца сума не е станала изискуема.

Относно размера на разноските, присъдени от първоинстанционния съд са спазени изискванията на чл. 78. ал. 3 от ГПК.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че решението на Старозагорския районен съд в обжалваната му част е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 196/25.02.2011 год. постановено по гр. д.
№ 5917/2010 год. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.