Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

             /20.07.                         2011 година                             град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 15.07.                                                                                                2011 година

В открито заседание в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

                            

Секретар: С.И.

изслуша докладваното от съдията БОНЧЕВА

Т.д. 362 по описа за 2011 година.

 

          Производството е по чл. 625  и сл. от ТЗ и е образувано по молба на “К.Д.” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град С. З. *** за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството, поради настъпила трайна неплатежоспособност и свръхзадълженост. Посочва в молбата, че единственият кредитор на дружеството е ТД на НАП, съгласно ревизионен акт № 091100078/28.03.2011г., в който били установени задължения към държавата в размер на 54 748 лв. с ДДС и 8 142.33 лв. – лихва. Моли едновременно с откриване на производство по несъстоятелност, на основание чл. 630, ал. 2 от ТЗ, съдът да обяви дружеството в несъстоятелност,  да определи начална дата за спиране на плащанията, да назначи временен синдик и да насрочи първо събрание на кредиторите. В молбата е посочено, че наличното имущество е недостатъчно за покриване на началните разноски по несъстоятелността. Прави искане съдът да назначи съдебно – счетоводна експертиза с формулирани в молбата задачи.

          Съдът с определение №540/06.06.2011г. е назначил съдебно – счетоводна експертиза с вещо лице М.Г.К. и е определил предварителен депозит в размер на 200 лв. за възнаграждението на вещото лице, като е задължил длъжника в еднодневен срок от съобщението да представи по делото платежен документ и е насрочил делото в открито съдебно заседание.

          За проведеното първо заседание по делото съдът е приел, че длъжникът е редовно и своевременно призован на основание чл.50, ал.2 ГПК, тъй като призовката се е върнала в цялост с отбелязване на връчителя, че на посочения адрес няма офис или упълномощено лице, което да получава съдебни книжа. При направена служебна справка в търговския регистър, съдът установи, че адресът на управление на длъжника съвпада с посочения в молбата адрес. Видно от данните по делото – съобщение до молителя от Окръжен съд (лист 27 от делото), на 13.07.2011г. в канцеларията на Търговско отделение при Окръжен съд – гр.Стара Загора се е явил лично управителя на дружеството – длъжник Г. М. У., на който му е връчено съобщение за насроченото второ заседание по делото с указанията на съда, както и предупреждения, че ако не внесе определения депозит за възнаграждение на вещото лице, експертизата няма да бъде изслушана и съдът ще отмени определението си за допускането й. Също така, съдът е дал възможност на длъжника да предплати сума в размер на 3 000 лв., необходима за начални разноски по производството по несъстоятелност с предупреждение, че в противен случай ще приложи разпоредбата на чл.632 ТЗ.

          За проведеното второ съдебно заседание на 15.07.2011г. молителят не се е явил и не е изпратил представител. По делото липсват данни длъжникът да е изпълнил задължението си за внасяне на определения депозит за вещо лице и съдът в съдебно заседание е отменил определението си от 06.06.2011г. за назначаване на съдебно – счетоводна експертиза с поставени към вещото лице задачи.

          От приложените към молбата писмени доказателства съдът не може да направи категоричен извод за неплатежоспособност или свръхзадълженост на дружеството –молител, чието наличие е предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност. Молителят – длъжник не е представил изискуемите от Закона приложения, съгласно чл.628, ал.1 от ТЗ, установяващи финансовото му състояние - препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата, списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им. Представените документи-баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци са само за периода 01.01.2011 – 31.05.2011г., като и в трите документа липсват подписи на “съставител” и “ръководител”. При тези данни, съдът счита, че представените счетоводни документи не отговарят на изискванията на  Закона за счетоводството, Съгласно чл. 26, ал.1 от посочения закон, счетоводният баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал са съставни части на годишния финансов отчет. Съгласно чл.34, ал.3 от ЗСч., финансовият отчет се подписва от физическите лица, които управляват и представляват предприятието и физическото лице, което е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

          Както беше вече посочено, въпреки двукратно дадената възможност за внасяне на депозит за вещо лице, което да изготви съдебно-счетоводна експертиза по делото, с оглед изясняването му от фактическа страна, такъв не беше внесен от молителя.

          При тези данни, съдът намира, че подадената молба от Г. М.У. в качеството на управител и едноличен собственик на капитала на “К.Д.” ЕООД - град С. З. за откриване производство по несъстоятелност на “К.Д.” ЕООД - град С. З., се явява неоснователна и недоказана и следва да се отхвърли като такава.

          Молителят следва да бъде осъден да заплати ДТ, с оглед отхвърлянето на молбата по чл.625 ТЗ на осн. чл.24 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Водим от всичко изложено, съдът

 

Р       Е       Ш     И :

 

          ОТХВЪРЛЯ  молбата  на “К.Д.” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град С. З. *** за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството, като неоснователна и недоказана.

 

          ОСЪЖДА “К.Д.” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: С. З. ***  да заплати по сметка на Окръжен съд Ст.Загора ДТ в размер на 250лв./двеста и петдесетлв./

         

          РЕШЕНИЕТО да се  впише в Търговския регистър.

                РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от  вписването му в Търговския регистър пред Пловдивския апелативен съд.   

 

 

         

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: