Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

          / 08.07.                    2011 година                  град Стара Загора                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                  ТЪРГОВСКО отделение

На 08.07.                                                                              2011 година

В закрито заседание в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА  

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                                           РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР: СТОЙКА ИВАНОВА

изслуша докладваното от съдията ТАНЕВА

търговско дело № 371 по описа за 2011 година.

 

Производството е по чл. 435, ал. 2 от ГПК и е образувано по жалба на ЗАД ,,А.Б.’’ гр. С. против разпореждане по изп.д.
№ 20118680400117 по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 с район на действие – ОС Стара Загора, с което е оставено без уважено искането на ЗАД ,,А.Б.’’ гр. С. за възлагане на разноските по изпълнителното дело в тежест на взискателите.

Жалбоподателят твърди, че не оспорва дължимостта на сумите за главница и законната лихва, като присъдени с влязло в сила решение. Счита, че е пристъпил към доброволно плащане на задължението, като е изпратил писмо до взискателят Н.Х. П. и неговия пълномощник адв. К., които са получени както следва на 29.04.2010 год. и 26.04.2010 год. Поради това счита, че не дължи разноските по изпълнителното производството в размер на 4 040, 65 лева и обезщетението за забавено плащане за периода 26.04.2010 год. до 25.03.2011 год. в размер на 1 425,02 лева. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

Постъпило е възражение от взискателите по изпълнителното дело Х.Н.П. и К.Н.П., наследници на Н.Х. П..

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК са приложени мотиви на ЧСИ Р.М.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист от 28.02.2011 г. издаден по гр.д. № 3113/2009 год. на САС, с който ЗАД ,,А.Б.’’ гр. С. е осъден да заплати на Н.Х. П. *** сумата от 15 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от пътно-транспортно произшествие, станало на 04.09.2006 год., ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното й изплащане и сумата от 70 лева разноски по делото. 

Поканата за доброволно изпълнение е връчена лично на ЗАД ,,А.Б.’’ гр. С. на 23.03.2011 год.

На 21.03.2011 год. е наложен запор на сметките на длъжника в ,,А.Б.Б.’’ АД гр. С. до размера на задължението присъдено с изпълнителния лист от 28.02.2011 г., издаден по гр.д. № 3113/2009 год. на САС, като са включени и разноските по изпълнителното дело в размер на 4 040 лева.

Въззивният съд намира, че разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

В чл. 79 от ГПК са уредени хипотезите, при които разноските по изпълнението са за сметка на взискателя. В случая не е налице нито една от тях. По делото липсват доказателства да е направено плащане към взискателя преди образуването на изпълнителното дело съгласно чл. 433 от ГПК, поради което същият ще трябва да поеме и тежестта за такси и разноски.

Ирелевантни са твърденията на жалбоподателя за готовност за плащане, изразена с писмо до длъжника и неговия процесуален представител. Видно от данните по делото, длъжникът е починал преди изпращане на писмото. С неговата смърт е прекратено процесуалното представителство на адв. К., поради което не може да се приеме, че  е изразена готовност да се престира. В случая не е достатъчно длъжникът да изрази готовността да изпълни, а е необходимо това негово волеизявление да достигне до адресата, в случая наследниците на починалия Н.Х. П. ***. По делото липсват доказателства в тази насока.

Предвид гореизложеното настоящия състав намира жалбата на ЗАД ,,А.Б.’’ гр. С. против разпореждане по изп.д. № 20118680400117 по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 с район на действие – ОС Стара Загора за неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

 

Водим от горното Окръжен съд – гр. Стара Загора в настоящия    състав

 

                                                   Р   Е   Ш   И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба подадена от ЗАД ,,А.Б.’’, със седалище и адрес на управление гр. С., против разпореждане по изп.д.
№ 20118680400117 по описа на ЧСИ Р.М. с рег. № 868 с район на действие – ОС Стара Загора като неоснователна.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

    2.