П Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2011                                                                        Град Стара Загора

Окръжен   съд                                                                             Търговски състав

На 06 юли                                                                           2011 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА                                                  

Секретар: Д.К.

Прокурор …………..

Сложи за разглеждане докладваното от   съдията  ТРИФОНОВА

т.  дело номер 638 по описа за 2010 година.

На именното повикване в  10.15 часа се явиха

 

         ИЩЕЦ: “С.К.З.” ЕАД – гр. Стара Загора - редовно и своевременно призован – явява се адв. Стръмска по пълномощно с исковата молба.

 

         ОТВЕТНИК: “ДИ ЕМ – СТРОЙ” ЕООД – гр.С.З. - редовно и своевременно призован – явява се управителя Д. М. Д., заедно с адв. М. с пълномощно от 05.07.2011г.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В. Д. – Г. – налице.

 

СТРАНИТЕ :  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, счита че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото и  след като спази  разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК

                       

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

        

ИЩЕЦ: Постигнали сме споразумение с ответника, което моля да одобрите след като изслушаме заключението на вещото лице. Представям доказателства за платеното адвокатско възнаграждение. Моля да ни бъде възстановена половината държавна такса.

 

ОТВЕТНИК: Действително постигнахме споразумение, което моля да одобрите като спогодба.

 

Съдът счита, че следва да изслуша заключението на съдебно-икономическата експертиза.

СНЕ се самоличността на вещото лице Д.В.Д. – пълнолетна, българска гражданка, неосъждана, без отношения със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

ОБЕЩАВА да даде добросъвестно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.:  Представила съм писмено  заключение, което поддържам. Фактурите са осчетоводени, включени са в дневниците за покупки и продажби.

 

Съдът счита, че следва да приеме заключението на съдебно-икономическата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението и определя на вещото лице възнаграждение, съобразно представената справка- декларация  в размер на 200лв., което да се изплати от внесения от ищеца депозит.  Остатъкът от 50лв. следва да се изплати от ищеца в тридневен срок от днес.

 

Съдът счита, че следва да впише в съдебния протокол постигнатото между страните извънсъдебно споразумение, по силата на което страните се споразумяват за следното:

 

„С.К.З.”ЕАД, с ЕИК * със седалище и адрес на управление гр.С. З. , кв.”И.”, представлявано от прокуриста Л.Г.Л. чрез пълномощника адвокат М.Г.С., АК Стара Загора, от една страна, като ищец по т.д.  № 638/2010г. по описа на Окръжен съд Стара Загора,

и

„Д.Е.С.” ЕООД ЕИК * със седалище и адрес на управление: гр. С. З., ул. „Ц. И. А.” № *, ет*, ап.*, представлявано от управителя Д.М.Д. от друга страна, като ответник по т. дело № 638/2010г. по описа на Окръжен съд Стара Загора,

         се сключи настоящото споразумение за уреждане заплащането на сумите, предмет на търговско дело № 638/2010г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, с което страните се договориха за следното:

 

1.                      Страните признават, че „Д.Е.С.” ЕООД, ЕИК * дължи на „С.К.З.” ЕАД с ЕИК * всички претендирани с исковата молба суми, които, към датата на завеждане на делото са общо 38291,78 лева, в това число главници, неустойки и мораторна лихва.

2.                      „Д.Е.С.” ЕООД дължи на „С.К.З.” ЕАД и направените съдебни и деловодни разноски в производството, общо в размер на 3178,62 лева – в това число 1460,00 лева адвокатски хонорар; сумата от 150,00 лева разноски за вещо лице за изготвяне на експертиза и сумата от 1568,62 лева – платена държавна такса.

3.                      Страните се споразумяват, „Д.Е.С.” ЕООД, ЕИК * да плати на „С.К.З.” ЕАД всички посочени в пункт 1 и пункт 2 суми, с изключение на сумата от 784,31 лева (равна на ½ от внесените държавни такси), която ще бъде възстановена  на ищеца. Плащането ще бъде извършено разсрочено, в следните срокове:

3.1 в срок до 26.07.2011 година Д.Е.С.” ЕООД  се задължава да плати сума в размер на 5000 лева;

3.2 останалата сума общо в размер на 35686,09 лева Д.Е.С.” ЕООД се задължава да плати на 4 равни месечни вноски, всяка от които в размер на 7130,00 лева, дължима в срок до 26-то число на съответния месец, като първата е дължима до  26.08.2011  година и една последна, пета изравнителна вноска в размер на 7166,09 лева, платима в срок до 26.12.2011 година.

4.                      Страните се съгласяват, че считано от датата на сключване на спогодбата и за периода на разсроченото плащане  „Д.Е.С.” ЕООД дължи на „С.К.З.” ЕАД годишна лихва в размер на 10% върху разсрочената сума, платима със съответната месечна вноска до окончателното изплащане на задължението.

5.                      При точно и в срок изпълнение на задълженията от  „Д.Е.С.” ЕООД ищецът „С.К.З.” ЕАД се отказва да претендира заплащането на законна лихва върху дължимите суми за периода от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното плащане на дължимите суми, както и сумата от 784,31 лева, с която ще бъде намалена платената държавна такса.

6.                      В случай, че „Д.Е.С.” ЕООД не изпълни или просрочи плащането на която и да е от дължимите суми и/или годишна лихва, целият размер на задължението става незабавно изискуем, без предупреждение и покана, като „С.К.З.” ЕАД има право да получи изпълнителен лист за всички неизплатени суми, ведно със законната лихва заради забава върху тях от датата на предявяване на исковете в съда -01.12.2010г. до окончателното изплащане на всички дължими суми. 

7.                      Страните се споразумяват, че настоящото споразумение ще бъде одобрено от съда в съдебно заседание по т.д. № 638/2010г. по описа на Окръжен съд Стара Загора на 06.07.2011 година като съдебна спогодба с всички законни последици от това.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

        

За „С.К.З.” ЕАД                    ………………………..                                                                                  адв С.

 

 

За „Д.Е.С.” ЕООД                                                        ……………………….. 

                                                                                              Д. Д.

 

 

Съдът счита, че следва да приеме постигната между страните спогодба тъй като същата не противоречи на закона и добрите нрави.  с постигната спогодба съдът се десизира от разглеждане на спора като след одобряването й делото следва да бъде прекратено като на основание чл. 78, ал. 9 ГПК следва да постанови връщане на ищеца на половината от внесената от него държавна такса.

 

С оглед на горното и на основание чл. 234 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и одобрява постигната между страните извънсъдебна спогодба по силата на която ОСЪЖДА  „Д.Е.С.” ЕООД ЕИК * със седалище и адрес на управление: гр. С. З., ул. „Ц. И. А. *” № *, ет.*, ап.* да заплати на ищеца „С.К.З.”ЕАД, с ЕИК 123738757 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора , кв.”Индустриален” сумата в размер на 38 291,78лв. в това число главници,  неустойки и мораторна лихва, както и сумата в размер на 2394,31лв. в това число 1460,00 лева адвокатски хонорар; сумата от 150,00 лева разноски за вещо лице за изготвяне на експертиза и сумата от 784,31 лева – половината от платената държавна такса.

 

Страните се споразумяват, „Д.Е.С.” ЕООД, ЕИК * да плати на „С.К.З.” ЕАД да плати горните суми като плащането ще бъде извършено в следните  срокове:

- в срок до 26.07.2011 година Д.Е.С.” ЕООД  се задължава да плати сума в размер на 5000 лева;

- останалата сума общо в размер на 35686,09 лева Д.Е.С.” ЕООД се задължава да плати на 4 равни месечни вноски, всяка от които в размер на 7130,00 лева, дължима в срок до 26-то число на съответния месец, като първата е дължима до  26.08.2011  година и една последна, пета изравнителна вноска в размер на 7166,09 лева, платима в срок до 26.12.2011 година.

 

Страните се съгласяват, че считано от датата на сключване на спогодбата и за периода на разсроченото плащане  „Д.Е.С.” ЕООД дължи на „С.К.З.” ЕАД годишна лихва в размер на 10% върху разсрочената сума, платима със съответната месечна вноска до окончателното изплащане на задължението.

 

При точно и в срок изпълнение на задълженията от  „Д.Е.С.” ЕООД ищецът „С.К.З.” ЕАД се отказва да претендира заплащането на законна лихва върху дължимите суми за периода от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното плащане на дължимите суми, както и сумата от 784,31 лева, с която ще бъде намалена платената държавна такса.

 

В случай, че „Д.Е.С.” ЕООД не изпълни или просрочи плащането на която и да е от дължимите суми и/или годишна лихва, целият размер на задължението става незабавно изискуем, без предупреждение и покана, като „С.К.З.” ЕАД има право да получи изпълнителен лист за всички неизплатени суми, ведно със законната лихва заради забава върху тях от датата на предявяване на исковете в съда - 02.12.2010г. до окончателното изплащане на всички дължими суми. 

 

ПОСТАНОВЯВА след приключване на делото да се върне на ищеца половината от внесената от него държавна такса в размер на 784,31лв., като му указва да представи допълнителна молба с посочване на банковата сметка по която сумата следва бъде преведена както и втори екземпляр от платежното нареждане за внесена държавна такса.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 368/2010г. по описа на Старозагорския окръжен съд поради постигната между страните спогодба .

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО с което е одобрена настоящата съдебна спогодба има сила на влязло в сила решение което не подлежи на обжалване пред по горен съд.

 

Протоколът се изготви в открито с.з., което приключи   в 11.34 ч.

        

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                                        СЕКРЕТАР: