Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер             /24 юни       2013 година       гр. Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА          ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 10 април                                                                                    2013 година

В открито заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: АННА ТРИФОНОВА

                                                                                         РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР: Д.К.

ПРОКУРОР:

Като разгледа докладваното от съдията ТАНЕВА

т.д. № 524 по описа за 2012 година,

за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по чл. 435 и сл. от ГПК и е образувано по жалба на Б.Б.Н., А. Д.Д. против втори въвод във владение, извършен на 01.06.2012г. на първи етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128 кв.м. и четвърти етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128 кв.м находяща се в гр. С. З.*** по изп. д. № 65/2010 г. по описа на ЧСИ К. А. и жалба от И.Д.В., който обжалва въвод във владение, извършен на 24.09.2012 г. на дворно място от 1 750 кв.м., заедно с постройката в него, находящ се гр. в гр. С. З.***, планоснимачен № * буква “в” по изп. д. № 65/2010 г. по описа на ЧСИ К. А.. В жалбите са изложени съображения относно незаконосъобразността на извършените въводи на владение и молят съда да ги отмени. Направено е искане да бъде спряно изп. дело № 65/2010г. по описа на ЧСИ Кр. А. до произнасяне с влязло в сила решение по т.д. № 60/2010г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК е постъпило възражение от взискателя М.П.Б., лично и като пълномощник на взискателите по изп. д. № 65/2010 г. по описа на ЧСИ К. А., който моли съда да остави без уважение подадените жалби от Б.Б.Н., А. Д.Д., и И.Д.В..

 

         На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК са приложени мотивите на ЧСИ К. А.*** в настоящият състав, след като обсъди данните по изпълнителното производство и доводите на жалбоподателя, УСТАНОВИ:

         Изпълнителното дело е образувано по молба на М.П.Б. въз основа на изпълнителен лист, издаден на 02.12.2009 г. по гр. д. № 1044/2003 г. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора, въз основа на който “С. *” ООД -  гр. С.,В. С. М.” ЕООД – гр. С., “Т.” ООД – гр. С. З., “Т.” ЕООД - гр. С. З. и “Р. – *” ООД – гр. С. З. са осъдени да предадат владението на следния недвижим имот: дворно място с площ 459 кв. м., ведно с находящите се в него пететажна масивна административна сграда с площ 128 кв. м., едноетажна масивна сграда – клуб – дискотека с площ 134 кв. м., масивни гаражи с площ 40 кв. м., находящо се в гр. С. З., кв. *, парцел ІХ – 2838 на ул. *, съставляващо УПИ ІХ – 2833, КОО в кв. 71 по плана на града при граници: изток – имот, пл. № 2835, 2836, запад – ул. *, север – УПИ ІV – 2833, жил. сграда и гаражи и юг – УПИ VІ – 2839 и други подробно описани в представения изпълнителен лист недвижими имоти на И.А.П., А.П.И., Д.П.З., М.Н.К., Т. С. М.,А.Т.Д., А.Г.Д., А.Г.П., Б.И.Т., В. К. В., В.С.П., Г.А.М., Г.Г.Г., Г.Т.Г., Г.А.П., Д.М.С., Д.Г.В., Д.К.К., Е.Т.М., Ж.Ж.А., И.М.А., И.В.И., И.С.Ж., И.Г.И., К.Ж.И.,Л. Г.И., М.К.В.,Н.Г.М., Н.Ц.С., П.Т.С., П.И.С.,П.Н.М., П.Т.Н., П.С.Д., С.С.Г., С.С.С., С.Г.К., С.К.С., Т.Т.Ц., Т.М.Д., Т.Р.К., Т.Г. С., Т.М.Т., Т.В.Т., Щ. Н. Щ., Т.П.К., К.М.К. и В.И.В..

         Поканите за доброволно изпълнение са получени от В. С. М.” ЕООД – гр. С., “Р. – *” ООД – гр. С. З.  и “С. *” ООД -  гр. С. на 21.01.2010 г.

      С решение № 21/30.06.2008 г. постановено по в. т. д. № 149/2007 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора е отменено  изцяло решение № 81 от 12.07.2004 г., постановено по гр. дело № 1044/2003 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него е признато за установено по отношение на ответниците “С. *” ООД, В. С. М.” ЕООД, “Т.” ООД, “Т.” ЕООД и “Р.-*” ООД, че ищците А.Т.Д. и съпругата му С.С.Т., А.Г.Д. и съпругата му Ж.Г.Д., А.Г.П. и съпругата му Л.Д.П., Б. И.Т., В. К. В., В.С.П. и съпругата му М.А.П., Г.А.М. и съпруга й М.Д.М., Г.Г.Г. и съпругата му В.Г.Г. , Г.Т.Г. и съпругата му Т.И.Г., Г.А.П., Д.М.С. и съпруга й С.М.С., Д.Г.В. и съпругата му И.В.В., Д.К.К., Е.Т.М. и съпруга й Г.И.М., И.М.А. и съпругата му Р.Н.А., И.В.И. и съпругата му Т.К.И., С.Б.Ж., И.Г.И., К.М.К., К.Ж.И., и съпругата му И.Д.И., Л. Г.И. и съпруга й С. М. И., М.К.В. и съпругата му М.И.К., Н.Г.М. и съпруга й М.Н.М.,  Н.Ц.С. и съпругата му П.И.С., П.Т.С., П.И.С. и съпругата му И.П.С., П.Н.М. и съпругата му Ж.Т.М., П.Т.Н. и съпругата му Н.А.Н., П.С.Д., С.С.Г. и съпругата му М.Х.Г., С.С.С. и съпругата му Г.Т.С., С.Г.К. и съпругата му Д.И.К., С.К.С., Т.Т.Ц. и съпругата му Д.Я.Ц., Т.М.Д., Т.Р.К. и съпругата му Д.К.К., Т.Г. С., Т.М.Т. и съпругата му Т.М.Т., Т.В.  Т. и съпругата му Р.К.Т., Щ. Н. Щ. и съпругата му Е.К.Щ., Т.П.К. и съпруга й М.Н.К., В.И.В. и съпругата му А.И.В., И.А.П., А.П.И. И Д.П.З., като наследници на П.И.П.,  М.  П.Б. и съпруга й Д.А.Б., С.П.  М., М.Н.К., Ж.Ж.А. и съпругата му М.Е.А., Т.С. М., Р. С. Р. и С.И.Ж., като наследници на И.С.Ж. са собственици на 13158/14500 ид.ч. от следните недвижими имоти: дворно място с площ от 459 кв.м, ведно с находящите се в него пететажна масивна административна сграда с площ от 128 кв.м, едноетажна масивна сграда-клуб-дискотека с площ от 134 кв.м, масивни гаражи с площ от 40 кв.м, находящи се в гр.С. З., кв.*, парцел ІХ-2838, на ул*, съставляващо УПИ ІХ-2838, КОО в кв.* по плана на града при граници: изток- имот пл.№ 2835,2836, запад – ул*, север –УПИ ІV-2833, жил.стр.и гаражи и юг – УПИ VІ-2839; дворно място с площ от 1750 кв.м, ведно с находящите се в него склад “Основни средства” – масивна едноетажна сграда с площ от 78 кв.м, склад “Универсален” – масивна едноетажна сграда с площ от 390 кв.м, находящ се в в гр. С. З.*** пл. № 9994 по АДС, а съгласно  удостоверение № 1435/27.09.2002 г. по ПК гр. Стара Загора от 1.754 дка и съставляващо имот с № * и ЕКАТТЕ *; дворно място с площ от 5690 кв.м, ведно с находящите се в него склад “Материали” – едноетажна масивна сграда с площ от 530 кв.м, склад “Материали” тип сандвич – едноетажна масивна сграда с площ от 217 кв.м, склад “Материали” еленски тип – масивна едноетажна сграда с площ 443 кв.м, склад “Универсален” – масивна едноетажна сграда с площ от 192 кв.м, навес с площ от 92 кв.м, склад еленски тип № 2 – масивна едноетажна сграда с площ от 167 кв.м, складова база – масивна едноетажна сграда с площ 140 кв.м, находящи се в гр. в гр. С. З.*** кв. * а, парцел ІV-99946 по АДС, а след промяна в регулационния план утвърден със заповед № 2092/15.11.1999 г. и съгласно удостоверение № 1436/27.09.2002 г. на ПК гр.С. З. с площ от 5782 кв.м и съставляващо УПИ ІІІ-56 в кв.4820 по плана на гр.С. З. и имот с № ** с ЕКАТТЕ 68850 в землището на гр.С. З. и “С. *” ООД, “В. С. М.” ЕООД, “ТРИНО” ООД, “Т.” ЕООД и “Р. - *” ООД са осъдени ДА ПРЕДАДАТ владението на гореописаните недвижими имоти на горепосочените ответници, ОТМЕНЕН на основание чл. 431, ал. 1 от ГПК (отм.) е констативен нотариален акт  № 124, том IV, рег. № 6379, дело № 597/ 2004 г. по описа на Нотариус Д. Н., с район на действие - района СтРС от 21.06.2004 г.; констативен нотариален акт 57, том II, рег. 3695, дело № 193/2004г. по описа н Нотариус Пламен И., с район на действие - района СтРС; констативен нотариален акт 56, том II, рег. 3694, дело 192/2004 г. по описа на Нотариус П. И. с район на действие – района на СтРС от 22.06.2004 г.; констативен нотариален акт 73, том IІ, рег. 3737, дело 196/2004г. по  описа на Нотариус П. И., с район на действие – района на СтРС, издаден на 23.06.2004 г. и констативен нотариален акт № 74, том II, рег. № 3738, дело № 197/2004г. на Нотариус П. И. с район на действие – района на СтРС, издаден на 23.06.2004 г. и “С. *” ООД, “В. С. М.” ЕООД, “Т.” ООД, “Т.” ЕООД и “Р.-*” ООД са осъдени да заплатят на горепосочените ответници направените по делото пред първата и въззивна инстанция разноски в размер на 4 293 лв., включително възнаграждение за един адвокат.

С определение № 409/23.06.2009 г. по т. д. № 225/2009 г. на ВКС, І т. о. не е допуснато до касационно обжалване решение от 30.06.2008 г. по т.д. № 149/2007г. на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

Поради това на 05.07.2011 г. е извършен въвод във владение и на втория етаж на пететажна масивна административна сграда с площ 128 кв. м. находяща се в дворно място с площ 459 кв. м.

Предявен е и иск от Б.Б.Н., А. Д.Д. и И.Д.В. против А.Т.Д., С.С.Т., А.Г.Д., Ж.Г.Д.А.Г.П., Л.Д.П., Б.И.Т., В.С.Д., В.С.Н., В.С.П., М.А.П., Г.А.М., М.Д.М., Г.Г.Г., В.Г.Г., Г.Т.Г., Т.И.Г., Г.А.П., Д.М.С., С.М.С., Д.Г.В., И.В.В., Д.К.К., Е.Т.М., Г.И.М., И.М.А., Р.Н.А., И.В.И.,Т.К.И., С.Б.Ж., И.Г.И., К.М.К., К.Ж.И., И.Д.И., Л. Г.И., С. М. И., М.К.В., М.И.К., Н.Г.М., М.Н.М., Н.Ц.С., П.И.С., П.Т.С., П.И.С., И.П.С., П.Н.М., Ж.Т.М., П.Т.Н., Н.А.Н., П.С.Д., С.С.Г., М.Х.Г., С.С.С., Г. Т. С., С.Г.К., Д.И.К., С.К.С., Т.Т.Ц., Д.Я.Ц., Т.М.Д., Т.Р.К., Д.К.К., Т.Г.С., Т.М.Т., Т.М.Т., Т.В.Т., Р.К.Т., В.Щ.Н., К.Щ.Н., Е.К.Щ., Т.П.К., М.Н.К., В.И.В., А.И.В., И.А.П., А.П.И., Д.П.З., М.П.Б., Д.А.Б., С.П.М., М.Н.К., Ж.Ж.А., М.Е.А., Т.С. М., Р. С. Р. и И.С.Ж., по който е образувано т. д. № 60/2010 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

С молба вх. № 1885/09.02.2010 г. ищците са направили искане за допускане обезпечение на предявения иск чрез налагане на обезпечителна мярка – спиране изпълнението на въвод във владение, по изпълнително дело № 20107660400065 по описи на ЧСИ – Кръстьо А. в частта, касаеща въвод във владение на ответниците в следните недвижими имоти:

         - ОФИС № 1, находящ се на първи етаж, от масивна пететажна административна сграда, находяща се в в гр. С. З.***  построена в дворно място, съставляващо УПИ ІХ-2838 в кв.* по плана на града, който офис е със застроена площ от 128.00 кв.м. и представлява част от пететажна масивна административна сграда, находяща се в в гр. С. З.*** в УПИ ІХ-2838 в кв.* по плана на града;

         - ОФИС № 4, находящ се на четвърти етаж, от масивна пететажна административна сграда, находяща се в гр. С. З.***  построена в дворно място, съставляващо УПИ ІХ-2838 в кв.* по плана на града, който офис е със застроена площ от 128.00 кв.м. и представлява част от пететажна масивна административна сграда, находяща се в  гр. С. З.***  в УПИ ІХ-2838 в кв.* по плана на града;

         - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, находящо се в в гр. С. З.***  с площ от 1750 кв.м. съставляващо пл. № 9994 по действащия ПУП на гр. С. З., ЗАЕДНО с всички постройки и подобрения в имота, а именно: СКЛАД ОСНОВНИ СРЕДСТВА със застроена площ от 78.00 кв.м. и СКЛАД – УНИВЕРСАЛЕН със застроена площ от 390.00 кв.м.

С определение от 10.02.2010 г., постановено по т. д. № 60/2010 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора е допуснато обезпечение чрез спиране на изпълнението - въвод във владение, по изпълнително дело № 20107660400065 по описа на ЧСИ – К. А.. Това определение е обезсилено с определение № 229/08.02.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 116/2011 г. по описа на Апелативен съд – гр. Пловдив и върнато на окръжния съд за произнасяне на молба вх. № 1885/09.02.2010 г. С определение № 528/01.06.2011 г., постановено по т. д. № 60/2010 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора е отхвърлено направеното в молба вх. № 1885/09.02.2010 г. искане за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението на въвод във владение, по изпълнително дело № 20107660400065 по описа на ЧСИ – К. А..

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи :

 

По жалбата на Б.Б.Н. и А. Д.Д. против втори въвод във владение, извършен на 01.06.2012г. на първи етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128 кв.м. и четвърти етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128 кв.м находяща се в в гр. С. З.***.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 5 от ГПК, въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. По делото са представени доказателства, че с предварителен договор от 05.04.2003 г. владението на недвижимите имоти е предадено на Б.Б.Н. и А. Д.Д., поради което жалбата се явява процесуално допустима. Видно от протокола за въвод във владение извършен на 01.06.2012 г. жалбоподателите не са присъствали на въвода и не са заявили права, които да изключват правата на взискателите. Ето защо съдебният изпълнител е извършил въвода във владение от 01.06.2012 г. в съответствие с влязлото в сила съдебно решение по в. т. д. № 149/2007 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

По жалбата от И.Д.В. против въвод във владение, извършен на 24.09.2012 г. на дворно място от 1 750 кв.м., заедно с постройката в него, находящ се в гр. С. З.***.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 5 от ГПК, въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. По делото са представени доказателства, че с предварителен договор от 05.04.2003 г. владението на недвижимия имот е предадено на И.Д.В., поради което жалбата се явява процесуално допустима.  Видно от протокола за въвод във владение извършен на 24.09.2012 г. жалбоподателят не е присъствал на въвода и не е заявил права, които да изключват правата на взискателите. Поради това съдебният изпълнител е извършил въвода във владение от 24.09.2012 г. в съответствие с влязлото в сила съдебно решение по в. т. д. № 149/2007 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

Предвид гореизложеното жалбите на Б.Б.Н., А. Д.Д. против втори въвод във владение, извършен на 01.06.2012г. на първи етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128кв.м.; четвърти етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128кв.м находяща се в в гр. С. З.***  и жалбата от И.Д.В. против въвод във владение, извършен на 24.09.2012 г. на дворно място от 1 750 кв.м., заедно с постройката в него, находящ се в гр. С. З.***  са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

 

С оглед изхода от делото, съдът следва да остави без уважение и искането за спиране на изпълнителното производство.

Водим от горното Окръжен съд – гр. Стара Загора в настоящия състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Б.Б.Н. ЕГН ********** с адрес ***, А. Д.Д. ЕГН ********** с адрес *** против втори въвод във владение, извършен на 01.06.2012г. на първи етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128 кв.м.; четвърти етаж от масивна пет етажна сграда със застроена площ от 128 кв.м находяща се в в гр. С. З.***  като неоснователна.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Д.В. ЕГН ********** ***  против въвод във владение, извършен на 24.09.2012 г. на дворно място от 1 750 кв.м., заедно с постройката в него, находящ се в гр. С. З.*** като неоснователна.

 

Решението в тази част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Б.Н. ЕГН ********** с адрес ***, А. Д.Д. ЕГН ********** с адрес *** за спиране на изп. д. № 65/2010 г. по описа на ЧСИ К. А..

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Д.В. ЕГН ********** ***  за спиране на изп. д. № 65/2010 г. по описа на ЧСИ К. А..

 

Решението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПАС в едноседмичен срок от съобщаването на страните .

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         

                 

             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                             

    2.