Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                           24.06.2013 г.                         град Стара Загора 

                                 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 24.06.                                                                                     2013 година

В закрито заседание в състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР: ХРИСТИНА ЗЛАТЕВА

изслуша докладваното от съдията ТАНЕВА

търговско дело  18 по описа за 2013 година.

 

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТР и е образувано по жалба на ,,Б. С. А. К. Х.’’ ЕООД гр. К. против отказ №21020629195240-2/28.11.2012г. на А. по в. – Т. р.

Жалбоподателят счита, че постановеният отказ е неправилен, като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.

         Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:

Със заявление вх. №  21020629195240/29.06.2012 год. е постъпило искане за обявяване на ГФО за 2011 г. по партидата на дружеството. Към заявлението са приложени: решение на едноличния собственик на капитала, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и документ за внесена държавна такса. По това заявление длъжностното лице по регистрация е дало указания да бъде представено извлечение за удостоверение за актуално състояние на едноличния собственик на капитала, чуждестранно юридическо лице, заверено от в МВнР, сектор ,,Легализации и заверки’’. Ведно с това представените към заявлението документи , установяващи заявеното за вписване обстоятелство са представени с превод на български, но не са заверени от в МВнР, сектор ,,Легализации и заверки’’.

Поради неизпълнение на указанията за представяне на решение на едноличния собственик на капитала за приемане на ГФО за 2011 г. е постановен обжалвания отказ.

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:         

По разглежданото заявление са дадени указания от 24.11.2012 год.  за отстраняване на нередовност за представяне на официални  документи, издадени от компетентен орган, установяващи съществуването на чуждестранното юридическо лице и представителната власт на съответния орган със заверен превод на български език, съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, а именно със заверка на Министерството на външни работи, Дирекция “Консулски отношения”, Сектор “Заверки и легализация”.

         За да извърши поисканото вписване длъжностното лице по регистрация следва да провери налице ли са изискванията на чл.21 ЗТР .Съгласно т. 4 и т. 5 на същата разпоредба, проверката включва дали към заявлението са приложени всички документи, съгласно изискванията на закона, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, както и съответствието му със закона, което да се установи от представените документи.

           В настоящия случай на заявителя са дадени указания да представи документи относно съдружника чуждестранно юридическо лице, които да съдържат превод на български език. Съдът намира, че видно от данните по делото заявителят  не е изпълнил дадените му указания като не е представил изисканите документи със заверен превод на български език, извършен, съобразно изискването на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Разпоредба на чл. 7, ал. 3 от препраща към чл.2,ал.2 от Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа, в която е посочено, че Министерството на външните работи, респективно отдел “Консулски”, може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми. В настоящия случай от представените със заявлението документи не може да се установи фирмата, която е извършила превода и дали е сред посочените фирми, на които е възложено да извършват преводи.

Предвид гореизложеното съдът намира, че отказ № 21020629195240-2/28.11.2012 г. на А. по в. – Т. р. е правилен и следва да бъде потвърден.

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

 

 ПОТВЪРЖДАВА отказ № 21020629195240-2/28.11.2012 г. на А. по в. – Т. р. за обявяване на годишен финансов отчет по заявление рег. № 21020629195240/29.06.2012 год.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :