Р Е Ш Е Н И Е

 

                 /         14.06.                  2013 година              град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                 Търговско отделение

На 20 май                                                                        Година 2013

В открито заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА      

                  

СЕКРЕТАР:  С.И.

Прокурор:

като разгледа докладваното от  съдията КАРАДЖОВА

Търг.дело № 34  по описа за 2013 година,

за да се  произнесе съобрази:

 

                Производството е по чл. 625 и сл. от ТЗ и е образувано по молба на Н - гр. С, с която моли съдът да постанови решение, с което да обяви неплатежоспособността на длъжника “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.С ЕИК *, да определи началната дата на неплатежоспособността, да открие производство по несъстоятелност на този длъжник, да наложи общи възбрана и запор на цялото недвижимо и движимо имущество на длъжника, да обяви дружеството в несъстоятелност, да постанови прекратяване дейността на предприятието и да спре производството по несъстоятелност. Посочва, че “Е” ЕООД – с.С е с изискуеми публични държавни вземания в общ размер на 868 301.71 лв., от които вземания за главници – 737 173.10 лв. и лихви – 131 128.61 лв.

          Длъжникът, редовно и своевременно призован на основание чл.619, ал.1 от ТЗ за проведените заседания, не се е явил и не е взел становище по повод молбата на НАП – гр. С.

          От приложенията към молбата, подадена на основание чл. 625 ТЗ, както и от изпълнената по делото съдебно – счетоводна експертиза, СЪДЪТ УСТАНОВИ:

           От заключението на експертизата се установява, че дружеството не притежава дълготрайни и краткотрайни материални активи, както и не са налице дългосрочни финансови активи – дялови участия, ценни книги или предоставени дългосрочни заеми на свързани с длъжника или други лица. Вещото лице е установило, че единственият краткосрочен актив на дружеството са вземания в размер на 1 000 лв.

          Вещото лице посочва, че в счетоводния баланс на длъжника към 31.12.2008г. не фигурират задължения към държавата и/или други кредитори и предвид на това липсвали изходни данни за изчисляване на балансовите показатели (коефициенти) за ликвидност на задълженията, както и на коефициентите за финансова автономност и задлъжнялост. Експертът е констатирал, че в балансовите данни за 2008г. не са включени дължими за годината ДДС и корпоративен данък в общ размер на 737 000 лв. установени с ревизионен акт на ТД на НАП. Експертът сочи, че в следствие на натрупаните загуби и задължения, длъжникът е изпаднал в непреодолими финансови затруднения и свръхзадълженост и от началото на 2009г. не е декларирал никаква дейност. Цялостният анализ на показателите, характеризиращи финансовото състояние на длъжника “Е” ЕООД – с.С показвал, че дружеството е напълно декапитализирано, свръхзадължено, неплатежоспособно, изпаднало във фактическа несъстоятелност, преустановило е дейността си, от 2009г. подавало нулеви справки – декларации по ЗДДС, не представя финансови отчети и не е действащо предприятие по смисъла на чл.4, ал.1 т.2 от Закона за счетоводството. Вещото лице е изчислило първоначално необходимите разноски за производството по несъстоятелност, които според него са в размер на 1 500 лв. В заключение експертът сочи, че по данни от представения в ТД на НАП счетоводен баланс за 2008 и ГДД за 2009г., ответното дружество не разполага с парични средства за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност още повече, че същото е преустановило дейността си и не реализира приходи и печалби. Експертът е установил, че “Е” ЕООД – с.С няма осчетоводени водещи се по баланс задължения към кредитори. Съгласно ревизионен акт №24000680/30.04.2010г. били налице неосчетоводени данъчни задължения (главници и лихви) в размер на 868 301.71 лв. Нямало данни за извършени, макар и частични плащания по така установените публични задължения към държавата, актът не бил обжалван в законния срок и е влязъл в сила на 17.05.2010г. и от това следвал изводът, че датата на окончателното спиране на плащанията към единствения кредитор е 17.05.2010г.

С оглед на горните констатации, съдът намира, че длъжникът е неплатежоспособен по смисъла на чл. 608, ал. 1 ТЗ и началната дата на тази неплатежоспособност е 17.05.2010 г.

Видно от заключението на съдебно – счетоводната експертиза, финансовите затруднения на длъжника не са временни и той не разполага с имущество, с което да покрие задълженията си без опасност за интересите на кредиторите.

С определението си от 29.04.2013г. съдът е дал възможност на длъжника и кредитора да предплатят сумата, необходима за покриване на началните разноски на производството по несъстоятелност в размер на 1 500лв., като съдът им е указал, че в противен случай ще постанови решение за спиране на производството по чл.632 ТЗ. Нито кредиторът, нито длъжникът са предплатили разноски.

Поради всичко изложено, съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ. Длъжникът следва да бъде обявен в неплатежоспособност с начална дата 17.05.2010 г., да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез налагане общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника, да се прекрати дейността на предприятието, да се обяви длъжника в несъстоятелност и се спре производството.

В тежест на ответника – длъжник следва да се присъдят направените от Н – гр. С по делото разноски в размер на 200 лв. (за възнаграждение на изпълнената експертиза).

С решението следва да се присъди дължимата от длъжника държавна съдебна такса за образуване на настоящото производство в размер на 250 лв.

Водим от изложеното и на основание чл. 632, ал.1 ТЗ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.С с ЕИК * в неплатежоспособност с начална дата 17.05.2010 г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.С с ЕИК *.

 

НАЛАГА запор върху цялото движимо имущество и вземанията на длъжника, както и обща възбрана върху недвижимите му имоти.

 

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника.

 

ОБЯВЯВА “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.С с ЕИК * в несъстоятелност.

 

 

ОСЪЖДА “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.С с ЕИК * /в несъстоятелност/ да заплати в полза на Държавата по банковата сметка на Окръжен съд – гр.Стара Загора сумата 250 лв. (двеста и петдесет лева) държавна съдебна такса.

 

ОСЪЖДА “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.С с ЕИК * (в несъстоятелност) да изплати на Националната агенция за приходите, гр. С, бул. “*” № * сумата 200 лв. (двеста лева) разноски по делото.

 

СПИРА производството по несъстоятелност на  “Е” ЕООД – с.С, общ.П, обл.Стара Загора с ЕИК * /в несъстоятелност/.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС – гр.Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър.

 

СЛЕД влизане в сила на решението да се издадат изпълнителни листове за присъдените суми,  които да се изпратят на Н – гр.С за изпълнение.

 

ДЕЛОТО да се докладва на съдията –докладчик след изтичане на срока по чл.632, ал.2 ТЗ (една година от вписване на решението), ако в този срок не е поискано неговото възобновяване по молба на длъжника или на кредитор.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: