О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер     674                          21.06.2013 Година                           гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА           ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На  21.06.                                                                                                 2013 година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   АННА ТРИФОНОВА

        

СЕКРЕТАР:   ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА

Като разгледа докладваното от съдията   ТРИФОНОВА

Т. д. № 15 по описа за 2013 година,

за да се произнесе съобрази:

 

Производството по делото е образувано по искова молба предявена от Петър Василев Маноилов в качеството му на ЕТ “СИАМ-ПЕТЪР МАНОИЛОВ”, ЕИК 121268807, със седалище и адрес на управление: град София,  ул. “Суходолска 2”, бл. 100, вх. 3, ап. 11 против “ЗАГОРКА” АД, ЕИК 123025273, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. “Хан Аспарух” № 41 с цена на предявените искове 50 000 лева.

Съдът на осн.чл.365 и сл. ГПК е пристъпил към размяна на книжата, като препис от молбата с приложенията е изпратен на ответника.

С исковата молба, ищецът е представил и моли да се приемат описаните в нея писмени доказателства. Моли да се изиска и приложи  т.д. № 1054/2010 г. на СГС, както и ч.гр.д. № 49189/2009 г.  по описа на Софийски районен съд. Моли да бъде назначена по делото съдебно-счетоводна експертиза с поставени задачи, както и да се допуснат до разпит двама свидетели.

В срока по чл. 367 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответното дружество, с който изрично прави възражение за неподведомственост на спора пред Окръжен съд Стара Загора. Посочва, че съгласно чл. 33 от договора е уговорено между страните, че всички спорове между страните, възникнали във връзка с изпълнението, тълкуването и прекратяването на този договор ще се отнасят  за разглеждане и решаване от Арбитражния съд  при Българската търговско-промишлена палата. Представя решение  на АС при БТПП от 20.11.2012 г.

         В допълнителната искова молба, ищецът счита, че възражението на ответника е неоснователно и моли да бъде оставено без уважение. Излага подробно становище.

            В представения по делото допълнителен отговор ответникът поддържа възражението за неподведомственост на спора пред Окръжен съд – Ст.Загора, като излага съображения. Прави искане да се прекрати настоящото производство, като недопустимо, поради наличие на арбитражна клауза в договора.

         С молба вх. № 7289/11.06.2013 г. ответникът  представя решение по ВАД № 683/2011 г. на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата

Настоящата съдебна инстанция намира, че спорът не е подведомствен на съда, защото съществуващата валидна арбитражна клауза в договора представлява отрицателна процесуална предпоставка за допустимост на иска, от категорията на относителните /независимо дали той е осъдителен или установителен/ - арг. от чл. 8, ал. 1 ЗМТА във вр. с чл. 19, ал. 1 ГПК. Искането е направено своевременно. Клаузата в чл. 33 от договора за дистрибуция е достатъчна, за да изключи компетентността на държавните съдилища и да предостави възникналия гражданскоправен спор за решаване от арбитражния съд.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 374 вр.чл. 15 и чл. 19, ал.1 от ГПК, Старозагорски окръжен съд

                                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 15/2013 г. по описа на  Старозагорския окръжен съд.

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския апелативен съд.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: