Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    262                           27.06.2013  Година                    гр. Стара Загора

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА                    ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 13.03.                                                                                                  2013 година

В открито заседание в следния състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ

         ЧЛЕНОВЕ: АННА ТРИФОНОВА

                                                                               РУМЯНА ТАНЕВА                                       

 

СЕКРЕТАР: Д.К.

Като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

т. д. № 1043 по описа за 2013 година,

за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по жалба на “***” ЕООД /в несъстоятелност/ против постановление от 22.10.2012 г., с което е отказано вдигане на възбрана, постановено по изп. дело № 4061/2010 г. по описа на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд -Стара Загора.

Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното постановление и моли съдът да го отмени.

Постъпило е възражение от “ЕВРОКРЕДИТ” ЕООД – гр. Стара Загора, който моли съдът да остави без уважение подадената жалба.

         На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК са приложени мотивите на ДСИ  при СИС на Районен съд – гр. Стара Загора.

Окръжен съд – гр. Стара Загора в настоящия състав, след като обсъди данните по изпълнителното производство и доводите на страните, УСТАНОВИ:

Изпълнителното дело е било образувано първоначално в СИС при Районен съд Стара Загора под номер 2296/2004 г. След влизане в сила на ЗЧСИ на основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби по молба на взискателя това изпълнително дело е прекратено при държавния съдебен изпълнител и е изпратено на ЧСИ Яна Георгиева. В последствие отново по молба на взискателя изпълнителното дело е прехвърлено от ЧСИ Яна Георгиева на ЧСИ Кръстьо Ангелов. След това отново е върнато на държавен съдебен изпълнител и е образувано с настоящия номер.

По изпълнителното дело първоначално взискател е бил *** от гр. Стара Загора, а длъжник- СД “***” (понастоящем “***”). След като първоначалния взискател е прехвърлил вземанията си към длъжника, понастоящем взискател по делото е цесионера „ЕВРОКРЕДИТ” ЕООД.

По молба на първоначалния взискател на 26.11.2004 г. ДСИ е наложил възбрана върху следните недвижими имоти : ДВОРНО МЯСТО с площ 409 кв.м., находящо се на бул. "Руски" № 76 в гр. Стара Загора, съставляващо УПИ ІІІ - 1542 в кв. 43 "а" по плана на града, заедно с построената в поземления имот двуетажна масивна сграда със застроена площ 108,86 кв.м., която след извършено преустройство се състои от : сладкарски цех, магазин за сладкарски изделия и канцелария - в сутерена и на първи етаж и втори жилищен етаж., при граници на поземления имот : запад - бул. "Руски", изток - УПИ ІХ - ЖС, север - УПИ І-1541, юг - УПИ ІІ - "коо и подземни гаражи" , 4 бр. складове и магазин, находящи се в гр. Стара Загора, ул. „***" №78.

В срока за доброволно изпълнение на 10.12.2004 г. длъжникът СД „***” е изплатил по сметка на Съдебно изпълнителна служба пълния размер на задължението си заедно с разноските.

“***,, ЕООД (в несъстоятелност) с предварителен договор от 05.08.2004 г. е закупило от СД “***” възбранения недвижим имот на бул. „Руски" №76, а на 16.12.2004 г. е вписана искова молба по чл. 19 ал. З от ЗЗД. С влязло в сила решение № 436/3.07.2008г. на ВКС - търговска колегия този предварителен договор е обявен за окончателен и „***,, ЕООД (в несъстоятелност) е било признат за собственик на възбранения недвижим имот. Този недвижим имот, понастоящем представлява част от масата на несъстоятелността на “***” ЕООД (в несъстоятелност) и следва да послужи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

По изпълнителното производство е представен нов изпълнителен лист за нови задължения, като взискателят продължава да се ползва и понастоящем от вписаната и невдигнатата възбрана.

С обжалваното постановление ДСИ е отказал да вдигне възбраната върху гореописания недвижим имот, собственост на “***” ЕООД /в несъстоятелност/.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи :

По делото е безспорно установено, че в срока за доброволно изпълнение на 10.12.2004 г. длъжникът СД “***” е изплатил по сметка на Съдебно изпълнителна служба пълния размер на задължението си заедно с разноските. Така при погасяване на изпълняемото право, изпълнителното производство се счита прекратено по силата на закона и наложените възбрани и запори отпадат от този момент.  Постановлението на съдебния изпълнител само констатира вече настъпилото прекратяване. Поради това в настоящия случай съдебният изпълнител още към онзи момент е следвало да вдигне наложената възбрана. По изпълнителното производство обаче е представен нов изпълнителен лист за нови задължения, като взискателят продължава да се ползва и към настоящия момент от вписаната възбрана, което настоящата съдебна инстанция намира за недопустимо. Освен това след като с влязло в сила решение за собственик на възбранения недвижим имот е признат “***” ЕООД /в несъстоятелност/, наложената възбрана няма обезпечителна функция по отношение на взискателя по изпълнителното дело, тъй като не е наложена върху имуществено право на длъжника по изпълнителното дело СД “***”.

На следващо място по делото е безспорно установено, че изпълнително дело № 4061/2010 г. е спряно, тъй като по отношение и на СД “***” е открито производство по несъстоятелност по т. д. 558/2008 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, и на “***” ЕООД е открито производство по несъстоятелност по т. д. 620/2010 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора. С решение № 343/13.07.2012 г. по описа на Апелативен съд – гр. Пловдив, решение № 64/16.03.2010 г. постановено по т. д. № 558/2008 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора, с което е открито производство по несъстоятелност по отношение на СД “***” е отменено. Поради това съгласно разпоредбата на чл. 629а, ал. 8 от ТЗ, обезпечителните мерки се смятат за отменени, когато с влязло в сила решение молбата за откриване на производството по несъстоятелност бъде отхвърлена. Постановеното по т. д. 620/2010 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора спиране няма действие по отношение на “***” ЕООД (в несъстоятелност), тъй като по изпълнително дело № 4061/2010 г. длъжник е СД “***”. Ето защо съдът намира, че след като “***” ЕООД (в несъстоятелност) е собственик на възбранения недвижим имот, същият представлява част от масата на несъстоятелността на “***” ЕООД (в несъстоятелност) и следва да послужи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството. Поради това съдебният изпълнител следва да вдигне наложената възбрана.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ постановление от 22.10.2012 г., с което е отказано вдигане на възбрана, постановено по изп. дело № 4061/2010 г. по описа на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Стара Загора като незаконосъобразно.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                 2.