Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер …./  19.06.2013 г.                 Година 2013                Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                       Търговско Отделение

На 22.05.                                                                                     Година 2013

в публичното заседание, в следния състав:

                                                       

                                      Председател:РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                                 

                                               Членове: 1. ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

                                                               2. АНТОНИЯ ТОНЕВА

 

Секретар  Х.З.

Прокурор ……………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик КАРАДЖОВА

въззивно търговско дело № 1157  по описа за 2013 година.

 

        Обжалвано е решение №23/04.01.2012 г. по гр.д. №2178/2012 г. по описа на Районен съд-Ст.Загора,с което се признава за установено по отношение на “К.” ООД - гр.С. З., със седалище и адрес на управление гр. С. З.***, ЕИК ***, представлявано от управителя Б. Н. Г.,  че дължи на Р.З.К.–действащ като З. П. от с.Г.**, съдебен адрес ****, сумата от 5538,56 лв. – неизпълнено задължение по договор от 13.01.2011г. за покупко-продажба на пшеница от реколта 2010г. – неплатена цена по фактура - № 0000000039/20.01.2011г., ведно със законната лихва от 08.12.2011г. до окончателното изплащане на задължението, обезщетение за забавено изпълнение по представената фактури за периода от 21.01.2011г. до 08.12.2011г. - в размер на 504,97лв, за които суми е издадена заповед № 4989/09.12.2011г. по ч.гр.д. № 7090/2011г. на Старозагорския районен съд.

 

          Въззивникът “К.” ООД - гр.С. З. чрез процесуалния си представител във въззивната жалба излага доводи за незаконосъобразност на постановеното решение.Твърди,че от страна на ищеца е налице частично неизпълнение по договор за покупко-продажба от 13.01.2011г.,състоящо се в неизпълнение на доставка на 13 105 кг.,хлебна пшеница реколта 2010 г. Поради това обстоятелство за ответника не съществува и задължение за плащане на претендираната сума от 5 538,56лв. без ДДС,съставляваща част от общата цена на договора в размер на 10 448,80 лв. без ДДС.Изразява становище,че въпреки направеното оспорване на фактура №39/20.01.2011 г.,в частта относно получаването от ответника на разликата от цялото фактурирано количество 28 240 кг. и  действително приетите 15 135 кг. ищцовата страна не е представила пред съда достатъчно и убедителни доказателства за изпълнение задълженията на продавача по процесната сделка.Моли да се отмени обжалваното решение и да се постанови друго по същество на спора,с което да се отхвърлят като неоснователни предявените искове.Не се явява и не изпраща представител в насроченото съдебно заседание.

 

         Въззиваемият земеделски производител Р.З.К. чрез процесуалния си представител изразява становище,че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.Моли същото да бъде потвърдено и да се присъдят направените по делото разноски.

 

       Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

       Предявен е иск с правно основание чл.415 ал.1 във вр. чл.422 ал.1 ГПК.

 

        Безспорно установено в хода на производството е следното:Видно от материалите по приложеното ч.гр.д.№ 7090/2011г. по описа на Старозагорския районен съд се установява, че на 08.12.2011г., ищецът е подал заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК против дружеството - длъжник - ответник в настоящото производство. По образуваното дело Старозагорският районен съд е издал заповед за изпълнение, с която е разпоредил на длъжника да заплати поисканите със заявлението суми, а именно:5538,56 лева – главница, неизплатена цена за доставена пшеница реколта 2010г. на стойност 12538,56лева съгласно договор за покупко-продажба от 13.01.2011г. и фактура № 39 от 20.11.2011г. В срока по чл.414, ал.2 от ГПК ответникът “К.” ООД - гр.С. З. е подал възражение, с което е заявил, че не дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение.

 

         В хода на първоинстанционното производство е назначена съдебно-икономическа експертиза,чието заключение съдът е приел като компетентно и добросъвестно изготвено.Видно от това заключение  процесната фактура е осчетоводена в двете дружества по съответния ред, като по нея по счетоводни данни на ответника е извършено плащане в размер на 7000лева, което е осчетоводено, като остават неиздължени към 05.11.2012. остатък от 5538,56лева, като обезщетението за забавено изпълнение върху неизплатената главница за този период – от 21.01.2011г. до 08.12.2011г. е в размер на 503,44лева.

 

         В конкретният случай ищецът посочва и доказва наличието на каузално правоотношение – облигационни отношения по договор за покупко-продажба на пшеница от 13.01.2011 г.Във въззивната жалба се твърди,че от страна на ищеца е налице частично неизпълнение по договор за покупко-продажба от 13.01.2011 г.,състоящо се в неизпълнение на доставка на 13 105 кг. хлебна пшеница реколта 2010 г. Поради това обстоятелство за ответника не съществувало задължение за плащане на претендираната сума от 5 538,56 лв. без ДДС,съставляваща част от общата цена на договора в размер на 10 448,80 лв. без ДДС.Относно това възражение на въззивника съдът намира същото за недоказано. В хода на първоинстанционното производство е поискано събирането на гласни доказателства и съдът е уважил това искане,въпреки че не са разпитвани свидетели поради процесуално бездействие.Правилно първоинстанционният съд не е открил производство по оспорване на представената по делото фактура,тъй като същата е частен свидетелствуващ документ.

         Съгласно разпоредбата на чл.324 ТЗ купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията,да уведоми незабавно продавача.Ако купувачът не направи това,стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията,освен за скрити недостатъци. В конкретният случай ответникът твърди,че е налице частично неизпълнение,но не представя доказателства,че е направил възражение,че част от пшеницата не отговаря на изискванията за качество. Безспорно ищецът следва да докаже при пълно и главно доказване,че е изпълнил точно и изцяло задължението си по договора,но при липса на доказателства,че е бил надлежно уведомен за твърдените недостатъци на стоката не са ангажирани доказателства и в тази насока.Правилно районният съд е взел предвид заключението на съдебно-икономическата експертиза и е уважил предявения иск.

 

         Обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

        

            Воден от горните мотиви, съдът

 

                                                  Р    Е       Ш     И       :

 

        

         ПОТВЪРЖДАВА решение №23/04.01.2012 г. по гр.д. №2178/2012 г. по описа на Районен съд-Ст.Загора.

 

         ОСЪЖДА “К.” ООД - гр.С. З., със седалище и адрес на управление гр.С. З.***, ЕИК ***, представлявано от управителя Б. Н. Г. да заплати на Р.З.К.–действащ като З. П. от с.Г.**, съдебен адрес **** сумата от 1390 лв. /хиляда триста и деветдесет лева/-разноски в производството.

 

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: