Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……                                      17.06.2013г.                     гр. Стара Загора

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На пети юни                                             2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА                                                      

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                     АНТОНИЯ ТОНЕВА

 

СЕКРЕТАР: АНТОНИНА НИКОЛОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯ АНТОНИЯ ТОНЕВА възз.търг.дело №1172 по описа за 2013 година и за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Е.Б.ЕП” EАД П. против решение №28/28.02.2013г., постановено по гр.дело №764/2012г. по описа на Районен съд Раднево.

С обжалваното решение на основание чл.55 ал.1 предл.І ЗЗД  „Е.Б.ЕП” АД П. е осъдено да заплати на Т.Р.Т. и Д.П.Т. сумата от 611,12 лв., представляваща заплатена без правно основание корекция на сметката за потребена ел.енергия, ведно със законната лихва, считано от 14.11.2012г. до окончателното изплащане на сумата и са присъдени направените по делото разноски в размер на 400,00 лв.

Въззивникът Е.Б.ЕП” ЕАД П. счита, че решението е неправилно, необосновано, постановено в нарушение на материалния закон. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан предявения иск. Претендира разноски. 

            В законоустановения срок е постъпил отговор на въззивната жалба от Т.Р.Т. и Д.П.Т., в който се взема становище, че жалбата е изцяло неоснователна. Молят въззивният съд да постанови решение, с което да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно. Претендират направените разноски.

            Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установено следното:

            Въззивната жалба е подадена в законния срок, поради което разглеждането й е допустимо.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Пред Районен съд е предявен иск с правно основание чл.55 ал.1 предл.І ЗЗД и искане да бъде осъден ответника „Е.Б.ЕП” АД П. да  заплати на Т.Р.Т. и Д.П.Т. сумата от 611,12 лв., представляваща заплатена без правно основание корекция на сметката за потребена ел.енергия, ведно със законната лихва.

По делото не се спори, че страните са в договорни отношения, като въззиваемите Т.Р.Т. и Д.П.Т. са потребители на електрическа енергия за обект в гр.Раднево, ж.к.Тракия №2 вх.В ет.6 ап.16.

От представения по делото констативен протокол №24455/01.03.2012г. за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване е видно, че при извършена на 01.03.2012г. проверка от представители на „Е.Б.ЕП” АД П. в присъствието на свидетели е възникнало съмнение за манипулация на броителния механизъм . Констативния протокол е подписан от представители на дружеството и от двама свидетели. От същия е видно, че на проверката не е присъствал потребителя или негов представител. По делото няма данни потребителя да е бил поканен на проверката, нито данни този протокол да му е връчван и/или да му е изпращан по пощата. Представен е протокол от оглед на средство за имерване при демонтажа от електрическата мрежа от 01.03.2012г.

От представения по делото констативен протокол от експертиза на средство за измерване №291328/25.09.2012г.  се установява, че при извършената експертиза са констатирани несъответствия по отношение пломбите на електромера, на константата на електромера и на работата на показващото устройство; електромера е отварян и манипулиран, изрязани са част от зъбите на плаващото зъбно колело на броителния механизъм. В резултат на тази манипулация, броителния механизъм отчита със 75% по-малко от консумираната електроенергия и по двете тарифи. В заключение е посочено, че електромерът не съответства на  метрологичните и техническите изисквания.

Представена е справка за коригиране на сметката за електроенергия. На 17.10.2012г. е издадена фактура №1001182834 за сумата от 611,12 лв. с ДДС. Представен е и фискален бон от 29.10.2012г. за заплатена сума по фактура №1001182834 /17.10.2012г. – 611,12 лв.

            Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1 ЗЗД, който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. В тежест на ищеца е да докаже факта на плащането, за което представя писмени доказателства – фискален бон от 29.10.2012г., а задължение на ответника е да установи, че е налице правнозначимо основание за получаването на сумата, респ. за задържането й.

Въззивникът “Е.Б.ЕП” АД П. счита, че следва да задържи платената сума, като се позовава на чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във връзка с чл.45 ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия, във връзка с чл.28 от Общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на „Е.Б.ЕП” АД и чл.54 на ОУ на „Е.Б.ЕР” АД.

За да уважи предявения иск първоинстанционния съд е приел, че въззивникът няма законово основание да коригира едностранно сметките на потребителите за доставената през изминал период електрическа енергия. РС се е позовал на задължителната съдебна практика на ВКС /Р-165-2009, ІІ т.о.; Р-104-2010, ІІ т.о.; Р-26-2011, ІІ т.о.; Р-189-2011, ІІ т.о.; Р-79-2011, ІІ т.о., всички постановени по реда на чл.290 ГПК/, с която е отречена възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция на сметките с клаузи, съдържащи се в приети от самия него и обвързващи потребителите общи условия.

С решение № 165 от 19.11.2009 г. по т. д. № 103/2009 г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 104 от 5.07.2010 г. по гр. д. № 885/2009 г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 26/04.04.2011 г. по т. д. № 427/2010 г. на ВКС, ІІ т. о., и решение № 189 от 11.04.2011 г. по т. д. № 39/2010 г. на ВКС, ІІ т. о., постановени по реда на чл.290 от ГПК и съставляващи според разясненията в т.1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС задължителна практика по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 от ГПК, е даден отрицателен отговор на въпроса съществува ли законово основание за доставчика на електрическа енергия да коригира едностранно сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа енергия. В посочените решения е обосновано категорично становище, че извършването на промяна в сметките на потребителите за вече доставена и ползвана електрическа енергия от страна на доставчика на електроенергия е лишена от законово основание - както за времето на действие на отменените Закон за енергетиката и енергийната ефективност и Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители, така и при действието на приложимите към спора нормативни актове - Закон за енергетиката /обн. в ДВ бр.107/09.12.2003 г./ и Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи /обн. в ДВ бр.74/24.08.2004 г./. С решение № 189/11.04.2011 г. по т. д. № 39/2010 г. е отречена и възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция на клаузи, съдържащи се в приетите от самия него и обвързващи потребителите Общи условия, като е мотивирано разрешение, че поради неравноправния им характер по смисъла на чл.143, т.6 и т.18 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Подобни клаузи са нищожни по силата на чл.146, ал.1 от ЗЗП и чл.26, ал.1 от ЗЗД, тъй като нарушават основните принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита на интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия. Задължителната практика се придържа и към разбирането, че коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия противоречи на регламентирания в чл.82 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност и е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане. Дадените в този смисъл разрешения са относими и към разглеждания правен спор и се възприемат изцяло от настоящия съдебен състав.

Установената манипулация върху електромера е ирелевантна и не поражда право на доставчика да извърши едностранна промяна на изготвената по-рано сметка за разход на ел. енергия, тъй като той не твърди някакви действия или бездействия на въззиваемия, които влияят върху функционирането на електромера и върху точното отчитане на ползваното количество енергия. Съгласно чл.82  ЗЗД, претърпяната загуба и пропуснатата полза се обезщетяват доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задължение. В настоящия случай такова неизпълнение от страна на потребителя не е установено.

Не е налице основание за приложение на изменения текст на чл.104а ал.2 т.5 от ЗЕ, тъй като този текст, с които “Е.Б.ЕП” АД П. обосновава едностранната корекция на сметката, е нов - създаден със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обр. в ДВ бр.54/2012г.,  влиза в сила от датата на обнародването му - 17.07.2012г. и действа занапред, като на тази материалноправна норма не е придадено обратно действие със ЗИЗЗЕ.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че решението Районен съд Раднево е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. 

С оглед изхода на спора пред въззивната инстанция, на въззиваемите следва да се присъдят разноските по делото в размер на 450,00 лв. адвокатско възнаграждение.

Водим от горните мотиви, Окръжен съд Стара Загора

 

                                               Р         Е         Ш       И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №28/28.02.2013г., постановено по гр.дело №764/2012г. по описа на Районен съд Раднево.

ОСЪЖДА    ”Е.Б.ЕП” АД П., със седалище и адрес на управление гр.П., ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Р.Т.,*** и Д.П.Т.,***, сумата от 450,00 /четиристотин и петдесет/лв. представляваща направените по делото разноски за възнаграждение за един адвокат пред въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                       ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                              2.