Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    573                     05.12.2014 година                       град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Стара Загора                                           Търговско отделение

На 05.11.                                                                                         2014 година

В открито заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РУМЯНА ТАНЕВА                      

СЕКРЕТАР:  Х.З.

като разгледа докладваното от  съдията  ТАНЕВА

търг.дело № 282 по описа за 2014 година,

за да се  произнесе съобрази:

 

                Производството е по чл. 625 и сл. от ТЗ и е образувано по молба на  “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716, за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството.

         Молителят посочва, че дружеството  е учредено през 2008 г. с основен предмет на дейност “Търговия  на  дребно с лекарствени продукти”, но пред последната година не е успяло да реализира планираните приходи и  е преустановило дейността си. Желаейки  добросъвестно за покрие възникналите в резултатна  дейността си задължения дружеството осребрява  своите активи, но е успяло да покрие само част от задълженията си.  Посочва, че на 11.09.2014 г. е съставен междинен финансов отчет на дружеството към 31.08.14 г.  и от него се установявало, че са налице непогасени задължения в размер на  39 000 лв. при сума на актива – 0. Посоченото задължение представлява публично задължение към НАП в размер на 38 987, 82 лв. Счита, че се установява свръхзадължнялост на дружеството към 31.08.2014 г. по смисъла на чл. 742 ТЗ, както и  неплатежоспособността му.

Твърди, че дружеството е в невъзможност да обслужва задълженията си, произтичащи от търговската му дейност, т.е. е в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл.608, ал.1 и 2 от Търговския закон, тъй като няма собствено имущество, за да покрие паричните задължения.

Поради изложеното моли съда да открие производство по несъстоятелност на “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716 и да се произнесе с решение по чл. 632 ТЗ.

         От приложенията към молбата, подадена на основание чл. 625 ТЗ, както и от изпълнената по делото съдебно – счетоводна експертиза, чието заключение съдът възприема като компетентно и мотивирано, съдът приема за установено следното:

         Вещото лице посочва, че в резултат на проучването и анализа на приложените към делото писмени доказателства, както и от извършените допълнителни проверки и справки, се установява, че  в приложения към делото счетоводен баланс на длъжни­ка към 31.08.2014 г. - края на месеца предхождащ подаването на молбата за откриване на производ­ство по несъстоятелност, се водят само краткосрочни данъчни задължения към Националната агенция за приходите в размер на  39 х.лв., като в сумата по тази балансова статия (перо) неправилно са включени 4 х.лв. осигурителни задължения.

От проучването на аналитичните данни по счетоводните сметки и партиди, от допълнително представения и влязъл сила ревизионен акт № 241303783/27.11.2013 г, връчен на 02.12.2013 г., от справката по изп. дело № 19/2014 г., както и от изисканата актуална информация от ТД на НАП вещото лице е констатирало, че по вид и размер дължимите данъчни и осигурителни задължения към настоящия момент са, както следва: ДДС за м.м. май, юни, юли и август 2014 г. - 36 283,19 лв.; данък в/у заплатите на персонала за м.м. май, юли и август 2014 г. - 599,93 лв.; осигурителни вноски (ДОО,УПФ и ЗО) за м.м. април, май,юли и август 2014 г. - 3 696,26 лв.; лихви за забава, вкл. по ревизионния акт  9 011,85 лв., или всичко - 49 591,23 лв.

Падежът за вноските по ДДС е 14-то число на следващия месец т.е. 14 юни, 14 юли, 14 август и 14 септември 2014 п, а за внасяне на данъка в/у заплатите и осигуровките - 25-то число на следващия месец, или съответно 25 май, 25 юни, 25 август и 25 септември 2014 г. Падежът на лихвите по ревизионния  акт е датата на влизането му в сила - 16.12.2013 г. Разликата между данните за балансовите задължения и аналитичните такива се дължи на неосчетоводените и невключени в баланса към 31.08.2014 г. лихви за забава и други разноски в размер на 11 х.лв.

           Вещото лице посочва, че всичките задължения на длъжника в размер на 50 х.лв. представляват изискуеми публични вземания на държавата, свързани с търговската дейност на  дружеството. Поради настъпили през последните години финансови затруднения на длъжника, породени от намален търговски оборот, приходи и печалба в условията на влошена икономическа и пазарна обстановка, текущите данъчни и осигурителни задълже­ния не са обслужвани редовно съобразно падежите им за плащане, в резултат на което са натрупаните пасиви от 50 х.лв., останали непогасени и до настоящия момент. Най-ранните неизплатени задължения са лихвите по реви­зионния акт 8 601,93 лв. с падеж 16.12.2013 г. и осигурителните вноски за м. април 2014 г. в размер на 1 268,85 лв. с падеж 14.05.2014 г.

Въпреки затрудненията, през изтеклия период на 2014 г. дружеството е продължило, макар и със закъснение, да заплаща
частично текущите си задължения към бюджета, като последните
плащания, след които са спрени всички плащания към
кредиторите са: внесен ДДС по справките-декларации за месеците
април и май 2014 г. - 241,13 лв. и ДОО за месец март 2014 г. 39,75 лв. с
дата (вальор) -.16.091.2014 г.

              Вещото лице посочва, че в счетоводния баланс на дружеството към 31.08.2014 г. не се водят никакви дълготрайни активи (недвижими имоти, оборудване, съоръжения и др.) и краткотрайни активи (материални запаси, вземания и парични средства), които да послужат за погасяване на задълженията, като наличните към 31.12.2013 г. активи са били продадени и с постъпилите средства са покрити част от задълженията към кредиторите. 

             Основният показател, характеризиращ общото финансо­во състояние на дружеството на длъжника - крайният финансов резултат от неговата дейност  по години за периода 2010 - 2013 г. е , както следва: 2010 г.-печалба 1 х.лв.; 2011 г. – печалба – 2 х.лв.; 2012 г.- печалба – 6 х.лв. и 2013 г.-загуба – 105 х.лв.

Вещото лице посочва, че от тези данни е видно, че финансовият резултат за 2013 г. бележи рязко спадане спрямо 2012 г.- от печалба 6 х-лв. на загуба 105 х.лв., като общият резултат, с натрупване от началото на неговата дейност, към 31.08.2014г. също е отрицателен - загуба 44 х.лв. По-нататъшният анализ на финансовото състояние показва, че вследствие на натрупаната загуба дружеството е напълно декапитализирано (собственият му капитал е отрицателна величина - минус 39 хлв.); свръхзадължено (срещу задълженията няма никакви налични активи); изпаднало е във фактическа несъстоятелност да изплаща просрочените данъчни задължения към държавата, както и че дружеството е преустановило търговската си дейност, няма търговски оборот, приходи и печалба, с които да покрива своите задължения.

           Следователно „Верея-Фарм" ЕООД - Ст. Загора фактически не е действуващо предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводство.

От извършените констатации е видно, че не е налице бързоликвидно имущество и парични средства, които да послужат за начални разноски за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника, чиито размер включващ държавна такса, възнаграждение на временния синдик със съответните отчисления за социално и здравно осигуряване и другите евентуални разходи, възлиза на не по-малко от 2000 лв.

По счетоводни данни, към датата на молбата за открива­не на производство по несъстоятелност по разплащателните сметки в Експересбанк, Общинска Банка, Райфайзенбанк и касата на дружеството не са налице никакви парични средства. Предвид липсата на краткотрайни активи, коефициенти­те   на   обща,   бърза,   незабавна   и   абсолютна   ликвидност на краткосрочните задължения на дружеството към 31.08.2014 г. са с нулева стойност, което илюстрира трайната неспособност на дружеството да покрива краткосрочните си задължения с налични активи.

           Експертизата сочи, че в резултат на реализираните загуби и отрицателния собствен капитал, коефициентът на финансова автономност, като отношение на собствения капитал към задълженията и кое­фициентът на задлъжнялост, като реципрочно отношение на задълженията към собствения капитал, са далеч от референтните стойности, а именно: (- 39 х. лв.: 50 х.лв.) - 0,78 и коефициент на задлъжнялост (50 х.лв.: - 39 х. лв.)      89,00 и като се вземат предвид и неосчетоводените лихви, тези коефициенти придобиват още по-неблагоприятни стойности.

Отрицателният коефициент на финансова автономност показва, че дружеството не разполага с никакви собствени финансови ресурси и е изпаднало в пълна зависимост от привлечения чужд капитал на кредиторите, а високият коефициент на задлъжнялост - че длъжникът е в значителна свръхзадълженост и трайна, необратима неплатежоспособност.

         С оглед на горните констатации, съдът намира, че длъжникът е неплатежоспособен по смисъла на чл. 608, ал. 1 ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълни изискуеми публични задължения, свързани с търговската дейност на дружеството, от която дейност произтичат и останалите задължения на дружеството, породени от търговски сделки.

         Съдът приема за установено, че затрудненията на длъжника не са временни и той не разполага с имущество, с което да покрие задълженията си без опасност за интересите на кредиторите.

         При анализа на установените от вещото лице обстоятелства, съдът намира, че затрудненията на длъжника са се задълбочили от 2014 г., поради което същият е преустановил плащанията към кредиторите, а също така и дължимите публични плащания към основния кредитор НАП. С оглед на горното съдът счита, че следва да определи за начална дата на неплатежоспособността – 16.04.2014г.

Установено е, че длъжникът не разполага със средства за начални разноски, необходими за настоящото производство по несъстоятелност. 

Съдът на основание чл. 629б ал. 1 от ТЗ е указал на кредитора НАП да заплати сума в размер на 2 000лв., необходима за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност, в едноседмичен срок от съобщението и в същия срок да представят по делото платежен документ, тъй като в противен случай съдът ще постанови решение по чл. 632, ал. 1 ГПК.

В дадения от съда срок определената сума за начални разноски за откриване на производство по несъстоятелност не е внесена.

Поради всичко изложено, съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ. Длъжникът следва да бъде обявен в неплатежоспособност с начална дата 16.04.2014г., съответно в свръхзадлъжнялост, да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез налагане обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, да се  прекрати дейността на предприятието, длъжникът да бъде обявен в несъстоятелност  и да се спре производството по делото.

На основание чл. 620 ал. 1 от ТЗ длъжникът следва да заплати държавна такса в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/ по сметка на Старозагорския окръжен съд.

Водим от изложеното и на основание чл. 632, ал.1 ТЗ, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОБЯВЯВА “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716 в неплатежоспособност и свръхзадълженост с начална дата  - 16.04.2014 г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност спрямо “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716.

 

СПИРА производството по ликвидация на “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716.

 

НАЛАГА запор върху цялото движимо имущество и вземанията на длъжника, както и обща възбрана върху недвижимите му имоти.

 

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника.

 

ОБЯВЯВА “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716 в несъстоятелност.

 

СПИРА производството по несъстоятелност на  “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716.

 

ОСЪЖДА “Верея-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  ул. “Майор Кавалджиев” № 147, ет. 3, ап. 5, с ЕИК 200390716 да заплати държавна такса в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/ по сметка на Старозагорския окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: