Р Е Ш Е Н И Е

 

     570                                 01.12.2014 година                           град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Стара Загора                                           Търговско отделение

На 19.11.                                                                                         2014 година

В открито заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА                    

СЕКРЕТАР:  С.И.

като разгледа докладваното от  съдията ТРИФОНОВА

търг.дело № 283  по описа за 2014 година,

за да се  произнесе съобрази:

 

                Производството е по чл. 625 и сл. от ТЗ и е образувано по молба на “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък, ул. “Александър Стамболийски” № 28, вх.Б, ет.2 с ЕИК 123717631 за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството.

         Молителят посочва, че дружеството е учредено през 2008г. с предмет на дейност “Търговия на дребно с лекарствени продукти”. Твърди се, че през последната година дружеството не успява да реализира планираните приходи и преустановява дейността си. Посочва, че желаейки добросъвестно да покрие възникналите в резултат на дейността си задължения, дружеството осребрява своите активи, но с получените от продажбата им средства, успява да покрие само част от задълженията. На 11.09.2014г. бил съставен междинен финансов отчет на дружеството към 31.08.2014г. и от него се установило, че са налице непогасени задължения в размер на 213 000 лв. при сума на активите равна на нула.

         Наличните по баланса задължения общо в размер на 213 000 лв., представлявали: 175 703.18 лв. – авансово получена и подлежаща на връщане сума на Димка Цонева И. и публично задължение към НАП в размер на 37 069,74 лв. Счита, че от посочените задължения се установява свръхзадълженост на дружеството към 31.08.2014г. по смисъла на чл.742 от ТЗ. С оглед изискуемостта на паричното задължение и липсата на активи, в т.ч. и бързоликвидни, счита, че към същата дата се установява и неплатежоспособността му по смисъла на чл.608, ал.1, т.2 от ТЗ.

         Моли съда да постанови решение, с което да открие производство по несъстоятелност за “МЛВ - ФАРМ” ЕООД, след като се убеди, че то е свръхзадлъжняло и неплатежоспособно, като определи за начална дата на свръхзадължеността, съответно - неплатежоспособността – датата 31.08.2014г.

         С оглед липсата на средства, моли на основание чл.632 от ТЗ едновременно с решенето за откриване на производство по несъстоятелност, да се обяви дружеството в несъстоятелност и да се спре производството поради липса на средства за покриване на разноски за провеждането му.

         От приложенията към молбата, подадена на основание чл. 625 ТЗ, както и от изпълнената по делото съдебно – счетоводна експертиза, чието заключение съдът възприема, като компетентно и мотивирано, съдът приема за установено следното:

Към дата 31.08.2014г., края на месеца предхождащ подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, в счетоводния баланс на “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък се водят краткосрочни изискуеми задължения по получени аванси 176 000 лв. и данъчни задължения 37 000 лв. на обща стойност 213 000 лв.

Вещото лице посочва в заключението си, че преобладаващият дял от задълженията – 83% произтичат от търговска сделка, а останалата част 17% са задължения към държавата, свързани с търговската дейност на търговеца.

Поради настъпили през последните години финансови затруднения на длъжника, породени от намален търговски оборот, приходи и печалба в условията на влошена икономическа и пазарна конюнктура, текущите и данъчни задължения не са обслужвани редовно, съобразно техните падежи на плащане, а в последствие плащанията въобще са спрени, в резултат на което са натрупаните пасиви от 213 000 лв., останали непогасени до настоящия момент.

Експертът е посочил, че най – значителното неизпълнено изискуемо задължение – установените за довнасяне с ревизионен акт данъчни и осигурителни вноски са с падеж 29.07.2014г. Въпреки затрудненията, с осребряването на своите активи през изтеклия период на 2014г. дружеството е продължило да погасява частично текущите си задължения. Вещото лице е установило, че последните плащания, след които са спрели всички плащания към кредиторите, са към разни доставчици на медикаменти и други контрагенти в общ размер на 19 065 лв., извършени на дата 31.07.2014г. Посочено е, че в счетоводния баланс на дружеството, към 31.08.2014г. не се водят никакви дълготрайни и краткотрайни активи, които да послужат за погасяване на задълженията. Наличните към 31.12.2013г. активи са били продадени и с постъпилите средства са покрити част от задълженията към кредиторите.

От анализа на финансовото състояние на дружеството, експертизата е установила, че вследствие на натрупаната загуба, дружеството е напълно декапитализирано (собственият му капитал към 31.08.2014г. е отрицателна величина – минус 213 000 лева), свръхзадължено (срещу задълженията няма никакви активи), изпаднало е във фактическа несъстоятелност да изплаща просрочените задължения към кредиторите, още повече, че дружеството е преустановило търговската си дейност, не реализира търговски оборот, приходи и печалба, с които да покрива своите задължения..

Поради всичко това, понастоящем дружеството не е действащо предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗСч.

В заключение експертът посочва, че не е налице бързоликвидно имущество и парични средства, които да послужат за начални разноски за откриване на производство по несъстоятелност.

С оглед на горните констатации, съдът намира, че длъжникът е изпаднал в неплатежоспособност по смисъла на чл. 608, ал. 1 ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения, породени от търговски сделки, както и изискуеми публични задължения към Държавата, свързани с търговската дейност на дружеството.

Налице е и свръхзадълженост по смисъла на чл. 742 от ТЗ, тъй като имуществото му не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.

Съдът, като взе предвид установеното от вещото лице съгласно аналитичните счетоводни данни конкретните кредитори, размери и падежи за плащане на задълженията приема, че са налице неизплатени задължения към кредитори и към държавата. През 2014г. длъжникът е спрял да погасява и изискуемите публични  задължения. При анализа на тези данни съдът счита, че към 31.07.2014г. длъжникът е изпаднал в неплатежоспособност, тъй като поради натрупаните и непокрити загуби не е бил в състояние да обслужва редовно задълженията към кредиторите си, и това състояние е придобило траен и необратим характер. Поради изложеното съдът приема, че следва да определи за начална дата на настъпилата неплатежоспособност – 31.07.2014г.

Налага се извод, че не са налице каквито и да е активи на търговеца (нито краткотрайни, нито дълготрайни), които да са достатъчни за покриване на задълженията.

Съдът приема за установено, че затрудненията на длъжника не са временни и той не разполага с имущество, с което да покрие задълженията си без опасност за интересите на кредиторите. Установено е, че длъжникът не разполага със средства и налично имущество за начални разноски, необходими за настоящото производство по несъстоятелност. 

С протоколно определение от 14.10.2014г. съдът е задължил кредиторите на длъжника да предплатят сума в размер на 3000 лв. необходима за първоначални разноски за откриване на производство по несъстоятелност спрямо “МЛВ - ФАРМ” ЕООД в едноседмичен срок от обявяване на определението в ТР по набирателната сметка на Старозагорския окръжен съд и в същия срок да представят по делото платежен документ, тъй като в противен случай съдът ще постанови решение по чл. 632, ал. 1 ГПК. Поставеното определение по чл.629б от ТЗ за предплащане на разноски е обявено в търговския регистър при АВп на 15.10.2014г. и видно от данните по делото в дадения срок, никой от кредиторите на длъжника не е предплатил определените разноски и не е представил препис от платежен документ по делото.

Поради всичко изложено, съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ. Длъжникът следва да бъде обявен в свръхзадълженост и в неплатежоспособност с начална дата 31.07.2014г., да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез налагане на обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, да се  прекрати дейността на предприятието, длъжникът да бъде обявен в несъстоятелност  и да се спре производството по делото.

На основание чл. 620, ал. 1 от ТЗ длъжникът следва да заплати държавна такса в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/ по сметка на Старозагорския окръжен съд.

Водим от изложеното и на основание чл. 632, ал.1 ТЗ, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОБЯВЯВА в свръхзадълженост и неплатежоспособност “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък, ул. “Александър Стамболийски” № 28, вх.Б, ет.2 с ЕИК 123717631 с начална дата  - 31.07.2014г.

 

ОТКРИВА производство по несъстоятелност спрямо “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък, ул. “Александър Стамболийски” № 28, вх.Б, ет.2 с ЕИК 123717631.

 

НАЛАГА запор върху цялото движимо имущество и вземанията на длъжника, както и обща възбрана върху недвижимите му имоти.

 

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника.

 

ОБЯВЯВА “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък, ул. “Александър Стамболийски” № 28, вх.Б, ет.2 с ЕИК 123717631 в несъстоятелност.

 

СПИРА производството по несъстоятелност на “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък, ул. “Александър Стамболийски” № 28, вх.Б, ет.2 с ЕИК 123717631.

 

ОСЪЖДА “МЛВ - ФАРМ” ЕООД – гр.Казанлък, ул. “Александър Стамболийски” № 28, вх.Б, ет.2 с ЕИК 123717631 да заплати държавна такса в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/ по сметка на Старозагорския окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: