Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

     582                                          10.12.2014 г.                         град Стара Загора                                   

 

            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 10.12                                                                                       2014 година

В закрито заседание в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР:

изслуша докладваното от съдия ТАНЕВА

търговско дело 341 по описа за 2014 година.

 

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТР и е образувано по жалба на С.Ж.Б. чрез адв. Б. против отказ № 20141118123219 – 2/24.11.2014 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър.

Жалбоподателят счита, че постановеният отказ е неправилен, като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.

 

Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:

 

Със заявление с вх. № 20141118123219/18.11.2014 г. до Агенцията по вписванията – Търговски регистър е постъпило искане за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на “А.” ООД – гр. Стара Загора - заличаване на С.Ж.Б. като съдружник  и управител. Подаденото заявление за вписване е по образец, съгласно приложение № А4 на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Към заявлението са приложени: писмено уведомление за напускане на управителя до дружеството по чл. 141, ал. 5 от ТЗ, писмено предизвестие за напускане на съдружник, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и документ за внесена държавна такса. По това заявление е постановен обжалвания отказ, с който е отказано С.Ж.Б. да бъде заличен като съдружник и управител в “А.” ООД – гр. Стара Загора.

 

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Съдът намира за безспорно установено, че С.Ж.Б. е отправил писмено предизвестие за напускане на съдружник от 10.08.2014 г. до общото събрание на “А.” ООД – гр. Стара Загора. Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ регламентира доброволно прекратяване на участието в ООД, направено под формата на писмено предизвестие най – малко три месеца преди дата на прекратяването. Членственото правоотношение се прекратява автоматично с изтичане срока на писменото предизвестие. Напускането на съдружника е доброволен акт, поради което на може да бъде поставяно в зависимост от уреждане на имуществените отношения по чл. 127 във вр. с чл. 125, ал. 3 от ТЗ между напускащия съдружник и дружеството. Уреждането на имуществените отношения се явява закономерна последица от прекратяване на членственото правоотношение, а не условие за неговото настъпване (в този смисъл Решение № 46 от 22.04.2010 г. на ВКС по т. д. № 500/2009 г., II т. о., ТК постановено по реда на чл. 290 от ГПК, което има задължителен характер).

Жалбоподателят следва да бъде заличен и като управител, съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 5 от ТЗ, където е посочено, че управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице. В настоящия случай от приложените доказателства се установява, че изискването на нормата на чл. 141, ал. 5 от ТЗ е спазено.  

Неоснователни са доводите на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията към Търговския регистър, че получаването на уведомлението се удостоверява с входящ номер и печат на дружеството, тъй като такова изискване не е налице в разпоредбата на чл. 125 от ТЗ.

 

Предвид гореизложеното отказ № 20141118123219 – 2/24.11.2014 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър при Министерство на правосъдието на РБ следва да бъде отменен като незаконосъобразен, като на Агенцията по вписване бъдат дадени указания да извърши исканото със заявление вх. № 20141118123219/18.11.2014 г. вписване на следното обстоятелство: заличаване на С.Ж.Б. като съдружник и управител в “А.” ООД.

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ отказ № 20141118123219 – 2/24.11.2014 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър при Министерство на правосъдието на РБ, постановен по заявление вх. № 20141118123219/18.11.2014 г. като незаконосъобразен.

 

         УКАЗВА на Агенцията по вписвания - Търговски регистър при Министерство на правосъдието на РБ да извърши исканото със заявление вх. № 20141118123219/18.11.2014 г. вписване на следното обстоятелство: заличаване на С.Ж.Б. като съдружник и управител в “А.” ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. *****.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на жалбоподателя за сведение и на Агенцията по вписванията за изпълнение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :