Р Е Ш Е Н И Е

 

                             /27.07.                 2017 Година                   гр. С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. С.З.            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 26.06.                                                                                       2017 година

В   открито заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                               

СЕКРЕТАР:  Стойка Иванова

Като разгледа докладваното от съдията Караджова

Търг.д. № 158  по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба предявена от М.Г.С. в качеството й на синдик на “Е.” ЕООД (в несъстоятелност) – гр. С.З. против 1. “Е.” ЕООД (в несъстоятелност) – гр. С.З., ЕИК ***; 2. П.С.С. с постоянен адрес *** и 3. Т.П.К. ***.

Ищецът твърди, че с решение №553/26.11.2014г. постановено по т.д. №246/2014г. по описа на Окръжен съд С.З. е открито производство по несъстоятелност за „Е." ЕООД - в несъстоятелност, определена е началната дата на неплатежоспособност -30.04.2014г., дружеството е обявено в несъстоятелност и на основание чл. 632 от ТЗ производството е спряно. С решение №260/01.03.2016 г. по същото дело, производството е възобновено и за временен синдик е назначена М.Г.С.. С Определение № 410/07.04.2016 г. по т.д. 246/2014 г. по описа на Окръжен съд С.З. същата е назначена за постоянен синдик на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

В изпълнение на своите правомощия по чл. 658 от ТЗ синдикът установил че на 26.06.2014г., след началната дата на неплатежоспособност на Е." ЕООД - в несъстоятелност, и по-малко от месец преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност (подадена на 14.08.2014 г.), с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014г. на нотариус с peг. № 381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014г., акт №127, том XIX, дело 3853/2014г. „Е." ЕООД - в несъстоятелност  продало на втория ответник П.С.С. следните недвижими имоти:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД - 18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014 г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда M1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***.409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 54,39 кв. м. /петдесет и четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, заедно с прилежащия му СКЛАД Ml /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: ***.***.409.1.2, под обекта: няма и над обекта: ***.***.409.1.6,***.***.409.1.5.

Имотът бил продаден за цена от 42 000лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Синдикът посочва, че не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.5 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД - 18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014 г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда Ml /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***,409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 63,43 кв. м. /шестдесет и три цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: ***.***.409.1.6, подобекта: ***.***.409.1.1 и над обекта: ***.***.409.1.10

Имотът бил продаден за цена от 51 000 лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Посочва, че не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД - 18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014 г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда Ml /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***.409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 87,32 кв. м. /осемдесет и седем цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: ***.***.409.1.12, ***.***.409.1.10, под обекта: ***.***.409.1.6 и над обекта: ***.***.409.1.16;

Имотът бил продаден за цена от 71200 лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Посочва, че не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, двадесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД -18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда M1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***.409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 90,47 кв. м. /деветдесет цяло четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: ***.***.409.1.21, ***.***.409.1.23, подобекта: ***.***.409.1.17 и над обекта: няма;

Имотът бил продаден за цена от 70800 лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Посочва, че не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

Синдикът твърди, че цената, срещу която са прехвърлени недвижимите имоти общо в размер на 235 000 лв. не е платена.

Излага съображения, че при така извършената сделка даденото значително надхвърля по стойност полученото, защото действителната пазарна стойност на всеки от имотите към датата на сделката значително надвишава договорената цена. На второ място, договореното отсрочено плащане за такъв необичайно продължителен срок без никакво оскъпяване -лихва, обективно се отразява на реалната стойност на това, което получава продавача в замяна на всеки от имотите си. Продавачът не получава договорената цена като сума пари, а получава вземане към купувача. В този смисъл, когато се определя какво получава продавача трябва да се преценява не размера на посочената продажна цена, а стойността на вземането за нея, такова каквото е съгласно нотариалния акт - не е лихвоносно, обезценява се под въздействие на инфлацията и не е обезпечено.

Твърди, че сделката уврежда кредиторите заради това, че имотите са продадени на цени, които са значително по-ниски от пазарните, при това е договорено разсрочено плащане, без каквато и да е лихва и без никакво обезпечение. При така уговорената сделка кредиторите не могат да се удовлетворят от отчуждените имоти, нито от уговорената насрещна престация - тя не е получена и не може да бъде събирана през изключително дълъг период от време.

Синдикът твърди, че след извършване на сделката, с Нотариален акт за дарение на недвижим имот №137, том II, peг. №2826, нот. дело 290 от 2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в служба по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 8748 от 08.08.2014 г., акт 107, том XXIV, дело 4854/2014 г. вторият ответник П.С.С. дарил на Т.П.К., с ЕГН: ********** посоченият по-горе в т. 2 недвижим имот. Посочва, че надареното лице е едноличен собственик на капитала и управител на „Е." ЕООД - в несъстоятелност към момента на сделката, с която търговското дружество се е разпоредило с посочените по-горе недвижими имоти. Дарението на недвижимия имот е извършено по-малко от два месеца след продажбата на имотите. Излага съображения, че посочените обстоятелства правят „Е." ЕООД - в несъстоятелност и П.С.С. свързани лица на основание §1, ал. 1, т. 9 от ДР на ТЗ. Като едноличен собственик и управител на несъстоятелния длъжник Т.П.К. не е трето добросъвестно лице нито е придобила възмездно права върху имота, поради което и не може да се ползва от защитата на чл. 647 ал.З ТЗ. Тя от своя страна обаче е продала имота на М. Д.Д. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в Сл. по вписванията С.З. с вх. peг. №9218/19..08.2014 г., акт 42, том 26/2014г. Синдикът посочва, че няма данни, които да определят купувача като трето недобросъвестно лице по смисъла на чл. 647 ал.З ТЗ и сделката е въздмездна.

Синидикът  С. твърди, че действайки чрез пълномощник - Т.П.К. - все същия едноличен собственик на капитала и управител на „Е." ЕООД в несъстоятелност, С. се разпоредил с още два от закупените недвижими имоти:

- С нотариален акт за покупко-продажба вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. per, №3313/06.04.2015г., акт №94, том IX/2015 г., вторият ответник П.С.С. е продал на Р.И.П. и И.С.П. посоченият по-горе САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11. Посочва, че няма данни ,които да определят купувачите като трети недобросъвестни лица по смисъла на чл. 647 ал.З ТЗ и сделката е въздмездна.

- С нотариален акт за покупко-продажба вписан с Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. №365/19.01.2015г., акт №154, том 1/2015 г., вторият ответник П.С.С. е продал на Д.Д.Д. посоченият по-горе САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22. Посочва, че няма данни, които да определят купувача като трето недобросъвестно лице по смисъла на чл. 647 ал.З ТЗ и сделката е въздмездна.

Твърди, че към настоящият момент П.С.С. продължава да е собственик единствено на имота по т.1 от нотариалния акт от 26.06.2014 г.

Ищецът формулира следния петитум:

І. Моли съда да постанови решение, срещу ответниците, с което да обяви за недействителна по отношение на кредиторите на масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност сделката, извършена с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014 г., акт № 127, том XIX, дело 3853/2014 г.,  като уважи поддържаните от ищеца - синдик при условията на евентуалност искове, а именно:

1. Моли съда да обяви недействителността на сделката, преди всичко като се убеди в наличието на предпоставките и на основание чл. 647 ал.1 , т. 3 от ТЗ - заради това, че даденото от продавача значително надхвърля полученото, сделката е извършена след обявената от съда дата на неплатежоспособност и в двугодишния срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

2. В случай че ищецът не успее да установи твърдяната несъразмерност на престациите, моли съда да обяви недействителността на сделката на основание чл. 647, ал.1, т.6 от ТЗ, заради това, че уврежда кредиторите (препятства удовлетворяването им чрез осребряване на отчужденото имущество и не позволява удовлетворяването им чрез изпълнение срещу уговорената насрещна престация), страните по нея са свързани лица по смисъла на ТЗ и е извършена в двугодишения срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

3. В случай ,че съдът не намери да са налице специалните основания по ТЗ, моли да се обяви сделката за недействителна, като увреждаща кредиторите (препятства удовлетворяването им чрез осребряване на отчужденото имущество и не позволява удовлетворяването им чрез изпълнение срещу уговорената насрещна престация), по смисъла на чл.135 ЗЗД при наличието на знание за увреждането у лицата, които са я сключили.

П. Моли съда, след като обяви недействителността на сделката, извършена с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014 г. на нотариус с perг №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014 г., акт №127, том XIX, дело 3853/2014 г. да оцени, че в резултат на това продадените имоти стават част от масата на несъстоятелността - собственост на несъстоятелния длъжник с изключение на тези, за които е приложим чл. 647 ал.3 ТЗ:

1. Да бъде осъден ответника П.С.С. да предаде в масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, собствеността и владението на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД - 18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014 г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда M1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***.409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 54,39 кв. м. /петдесет и четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, заедно с прилежащия му СКЛАД M1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: ***.***.409.1.2, под обекта: няма и над обекта: ***.***.409.1.6, ***.***.409.1.5.

2. Моли да бъде осъден ответника П.С.С. да заплати в полза на масата на несъстоятелността „Е." ЕООД - в несъстоятелност равностойността на недвижимите имоти, които не могат да бъдат върнати в масата на несъстоятелността, а именно:

а.       Сумата от 95 000 лева като равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11.;

б.      Сумата от 100 000 лева като равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22.

3. Моли да бъде осъден ответника Т.П.К. да заплати в полза на масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност равностойността на недвижимия имот, който не може да бъде върнат в масата на несъстоятелността,  а именно:  сумата от 70000лв., като  равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.5.

III. В случай, че съдът не намери основание да обяви за недействителна цялата сделка, сключена с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014г., акт № 127, том XIX, дело 3853/2014г., то моли съда да оцени относително самостоятелния характер на уговорката за разсрочено плащане на продажната цена. Посочва, че е уговорено цената да не бъде платена веднага, както изисква закона, а след цели 6 години -период, който надхвърля обичайно уговаряния и кореспондира със сроковете, за които се предоставя заем за финансиране на подобна покупка, с тази разлика, че предоставения по същество заем е безвъзмедна сделка - не е договорена лихва нито обезпечение, което да създаде гаранции за изплащане или принудително събиране на задължението.

Твърди, че разглеждана като самостоятелна, уговорката за разсрочено плащане на цената по нотариалния акт от 26.06.2014 г. е бевъзмездна сделка по смисъла на чл.647, ал.1, т.2 от ТЗ, поради което моли съда, ако отхвърли исковете за отменяване на продажбата като такава, то да уважи искането на ищеца и да отмени като недействителна уговорката за разсрочено плащане. В такъв случай моли и да бъде осъден ответника С. да заплати в полза на масата на несъстоятелността сумата 235 000 лв. /двеста тридесет и пет хиляди лева/, представляваща цена за придобитото от него право за собственост върху 4 броя недвижими имоти, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014 г., акт №127, том XIX, дело 3853/2014 г. ведно със законната лихва за забава считано от датата на нотариалния акт до окончателното плащане

Ако съдът приеме, че няма основание за отменяване - прогласяване недействителността на уговорката за разсрочено плащане, то твърди, че ще са налице основания за нейното прекратяване от синдика на основание чл. 644 от ТЗ. В такъв случай  ищецът заявява, че прекратява договора за разсрочено плащане на сумата от 235 000 лв., инкорпориран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. №2003, дело 222/2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014 г., акт №127, том XIX, дело 3853/2014 г. и моли съда да бъде  осъден ответника С. да заплати в полза на масата на несъстоятелността сумата 235 000 лв. /двеста тридесет и пет хиляди лева/, представляваща цена за придобитото от него право за собственост върху 4 броя недвижими имоти, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. №2003, дело 222/2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014 г., акт №127, том ХГХ, дело 3853/2014 г. ведно със законната лихва за забава считано от датата на нотариалния акт до окончателното плащане

Моля да бъдат осъдени ответниците П.С.С., с Т.П.К., да заплатят в полза на масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, сторените в настоящото производство разноски.

 

 Ответникът “Е.” ООД (в несъстоятелност) на първо място взема становище по допустимостта на предявените искове.

Взема становище, че е допустим искът по чл.647. ал.1. т.3 от ТЗ за обявяване недействителността по отношение на кредиторите на масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност сделката, извършена с Нотариален акт №57, заради това, че даденото от продавача значително надхвърля полученото, че сделката е извършена след обявената от съда дата на неплатежоспособност и в двугодишния срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.  Разгледан по същество обаче, счита същия за неоснователен. 

По отношение на предявения иск по чл.647, ал. 1. т.6 от ТЗ за обявяване на недействителността на същата сделка на правно основание по чл. 647, ал.1, т.6 от ТЗ, заради това че уврежда кредиторите, извършена е в двугодишния срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ответникът счита, че е процесуално допустим, но разгледан по същество е неоснователен. 

По допустимостта на предявения иск по чл. 135 от ЗЗД, смята, че този иск е евентуално допустим, при отсъствието на допустимост и основателност на първите два иска, но разгледан по същество искът е недоказан и неоснователен.

По отношение допустимостта на иска за предаване владението на претендираните имоти ответникът изразява становище, че същият е допустим доколкото при евентуално уважаване на горните искове имотите следва да бъдат реално във владение на длъжника по несъстоятелността. Разгледан по същество обаче ответникът счита, че и този иск е недоказан и неоснователен.

По допустимостта на исковете за присъждане на сумите от 95 000 лева. 100 00 лева и 70 000 лева, заявява, че тези искове са процесуално допустими, но са недоказани и неоснователни доколкото са недоказани и неоснователни и исковете за прогласяване на недействителност на сделките с тези имоти.

Твърди, че иска по чл. 647 ал.. 1, т.1 от ТЗ също е процесуално недопустим.

Ответникът “Е.” ЕООД (н.), възразява срещу становището на синдика, че уговорката за отложено плащане представлява самостоятелна сделка. Твърди, че уговорката за отложено плащане съставлява част от сключената от страните сделка по прехвърляне на недвижимите имоти и няма самостоятелно битие на отделна сделка, като в същото време съставлява един от елементите на фактическия състав на сключената от страните сделка за продажба на недвижимите имоти, предмет на Нотариален акт №57, том II, peг. №2003 ,дело 222/2014 г. на нотариус с per. №381 на НК, отнасящ се до размера на цената, начина и срока на плащане. Счита, че противното тълкуване на тази клауза е в разрез с волята на страните и в пряко противоречие със закона, правната теория и практика по тези въпроси.

Освен това твърди, че уговорка за отложено плащане не е равнозначна на безвъзмездна сделка. С уговарянето плащането на цената да стане отложено във времето, сделката за прехвърляне на имотите не става безвъзмездна, а просто насрещната престация не се извършва заедно с прехвърляне на вземането, а е отложена по - нататък във времето според волята на страните.

Относно становището си за недопустимост на иска за присъждане на сумата от 235 000 лева, след изявление за разваляне на договор по реда на чл.644 от ТЗ, ответникът взема становище, че това разбиране на синдика за приложението на чл.644 от ТЗ е неприемливо. Съгласно текста на цитираната разпоредба, той (синдикът) има право да прекрати всеки договор, който не е изпълнен изцяло или отчасти като отправи 15 дневно предизвестие до другата страна. Твърди, че в настоящия случай синдикът не е отправил такова предизвестие до другата страна, нито е правил това с исковата молба.

В същото време този иск според ответника се явява неоснователен и тъй като ако договорът изначално е недействителен, то не е възможно той да бъде прекратяван по този ред от синдика, ако няма действие по отношение на несъстоятелния длъжник. Счита, че поради изложеното производството по делото и в тази му част следва да се прекрати поради недопустимост на предявения иск.

Относно становището си по основателността на предявения иск по чл.647, ал. 1, т.3 от ТЗ ответникът взема становище, че действителните и относими към фактическия състав на този иск обстоятелства са, че:

На 26.06.2014 година, след началната дата на неплатежоспособност на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, и по-малко от месец преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност (подадена на 14.08.2014 г.), с Нотариален акт №57, том II, peг. №2003,дело 222/2014 г. „Е." ЕООД - в несъстоятелност продало на втория ответник П.С.С. процесните недвижими имоти.

Твърди, че цената, срещу която са прехвърлени недвижимите имоти общо в размер на 235 000 лв. не е платена, като за нея е уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

Съгласно нотариалния акт, посочената сума е със срок за плащане - 6години след датата на нотариалния акт т.е. на 26.06.2020г. ответникът твърди че е неправилно и необосновано становището на синдика, че при така сключената сделка даденото от несъстоятелния длъжник значително надхвърля по стойност полученото, защото продажната цена на отделните имоти е значително по-ниска от пазарните им цени.

Твърди, че няма правно значение факта, че цената не е обезпечена и е с отложено плащане, или че отсроченото плащане не е лихвоносно и пр. Счита тези твърдения в исковата молба за ирелевантни.

Счита, че предявеният иск по чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ е недоказан и неоснователен и следва да се отхвърли изцяло.

По отношение на становището си за основателността на предявения иск по чл.647. ал.1. т.6 от ТЗ, ответникът излага съображения, че посоченото от синдика твърдение, че ако цената по сделката е била платена веднага, а не отложена дълго във времето без лихва и обезпечение, сумата щяла да е част от масата на несъстоятелността и щяла да послужи за удовлетворяване на кредиторите е несъстоятелно. Счита, че същото се основава на предположения. Твърди, че отлагането на плащането не означава, че сделката е безвъзмездна и от тази гледна точка смята, че не е налице сделка, с която се увреждат кредиторите на несъстоятелностга и следователно този признак на състава на чл.647, ал. 1, т.б от ТЗ не е налице, поради което искът е недоказан и несъстоятелен.

Освен това посочва, че в петитума на този иск не се посочва като основание, че страна по тази сделка е свързано с длъжника лице, което също е изискуем съществен признак на законния състав на посочената разпоредба на чл.647, ал. 1, т.6 от ТЗ.

Ответникът оспорва твърдението на синдика, че страните по нотариалния акт за продажба на недвижимите имоти - „Е." ЕООД и П.С. се явяват свързани лица по смисъла на §1, ал.1, т.9 от ДР на ТЗ. Поради това смята, че не е налице и този признак на фактическия състав на основанието по чл.647, ал. 1, т.6 от ТЗ за прогласяване на недействителност на цесията.

Относно оспорването на основателността на иска по чл. 135 ЗЗД, ответникът излага съображения, че не е съгласен с твърденията на синдика, тъй като не са подкрепени от никакви доказателства.

По отношение на възражението за основателността на предявения иск по чл.647. ал. 1, т.1 от Търговския закон допълва становището си, като заявява, че уговорката за отложено плащане, съставлявайки част от сключената от страните сделка по прехвърляне на недвижими имоти, няма самостоятелно битие на отделна сделка и тя не може и да бъде отменяна. Излага съображения, че поначало исковете по чл.647 от ТЗ са за обявяване на недействителност на действия и сделки, а не за обявяване на недействителност на правни клаузи

Относно допустимостта на исковете за присъждане на сумите от сумите от 95 000 лева, 100 00 лева и 70 000 лева отново заявява, че същите са недоказани и неоснователни, доколкото и исковете за прогласяване на недействителност на сделките с тези имоти се явяват като недоказани и неоснователни, защото те са фактически и правно обусловени от тях.

 Ответникът П.С.С., взема становище по предявените искове, като заявява, че същите са допустими, но неоснователни. В таза връзка, поддържа изложените възражения от страна на ответника “Е.” ЕООД (н.).

Посочва обстоятелства, че с Т.П.К. - управител и едноличен собственик на капитала на „Е." ЕООД - в несъстоятелност се познават от 2013г. Били са клиенти на един и същи специалист, обслужващ счетоводствата на дружествата, които управлявали. Посочва, че фирмата, която представлявала Т.П.К. се занимавала с жилищно строителство, като с времето станали приятели от ответницата К. и си помагали взаимно. Твърди, че при нужда й давал парични заеми, които тя след определен период от време му е връщала. През 2014г. Т.К. предложила на ответника С. да му прехвърли в собственост част от паркоместата и апартаментите, построени от „Е." ЕООД - в несъстоятелност, като му обещала, че в замяна на неговото съгласие да стане собственик на тези недвижими имоти, тя ще се реваншира като му помогне да организира и разрасне дейността на фирмата си, наеме офиси и пр. Твърди, че никога не е споделяла с него, че има финансови затруднения, че е в невъзможност да плаща задълженията си към контрагентите си, че фирмата й няма дейност и не е платежоспособна и възнамерява да поиска от съда обявяването й в несъстоятелност. Не била споделяла и за издадения ДРА от ТД на НАП Пловдив. Споделяла е с ответника С., че иска да прекрати дейността на фирмата си, но не и да иска обявяването й в несъстоятелност. Твърди, че след като му били прехвърлени част от недвижимите имоти, собственост на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, Т.К. обещала на ответника С., че няма да имам грижа за тях, тя ще заплаща съответните данъци, ще подава декларации и т.н. Твърди, че никога не е имал ключове за тези недвижими имоти. Случайно от счетоводителката си разбрал, че няма подадени декларации за прехвърлените на негово име имоти, което го накарало да отиде при нотариуса, при който били изповядани сделките и да поиска преписи от нотариалните актове.

Оспорва и възразява против осъдителните искове, с които ищецът иска да бъде осъден да заплати в полза на масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност сумата от 95 000 лева като равностойност на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***.409.1.11 и 100 000 лева като равностойност на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***.409.1.22, както и сумата от 235 000 лв., представляваща цена за придобитото от него право на собственост върху 4 бр. недвижими имоти, съгласно нотариален акт № 57, том II, рег.№ 2003, дело № 222 от 2014г. на нотариус с per. №381,

Не оспорва, че е придобил собственост върху четири недвижими имота, но в случай че е съгласен доброволно да предаде собствеността на всички придобити от него недвижими имоти обратно на продавача „Е." ЕООД - в несъстоятелност не бива да се пренебрегва. Счита, че не бива да се пренебрегва и факта, че при последващите продажби на прехвърлените от „Е." ЕООД - в несъстоятелност на ответника имоти, от Т.П.К. - пълномощник, плащания на цена на имоти към него не са извършвани, а само към упълномощеното лице - Т.П.К. - ЕСК и управител на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

Ответникът П.С. възразява срещу твърдението на ищеца, че е свързано лице с юридическото лице „Е." ЕООД - в несъстоятелност, на основание предвиденото в разпоредбата на §1, ал. 1, т.9 от ДР на ТЗ. Твърди, че дарил имота на физическото лице Т.П.К., а не на юридическото лице „Е." ЕООД, на което Т.П.К. е управител и ЕСК. Предвид горното счита, че не е налице този признак от фактическия състав на чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ.

Ответникът изразява готовност да предаде доброволно собствеността на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***.409.1.1 по КК и КР на гр. С.З., находящ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор ***.***.409, с административен адрес: гр. С.З., кв. Ж., ул. *** с предназначение апартамент, жилище, с площ 54,39 кв.м., заедно с прилежащия му склад №1, подробно описан в т.1 от нотариален акт № 57, том II, рег.№ 2003, дело № 222 от 2014г. на нотариус с per. №381, вписан в Службата по вписвания гр. С.З. с вх. Рег.№ 6852/26.06.2014г., акт 127, том XIX, дело № 3853/2014г., останал към настоящия момент в негова собственост в масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

Счита за неоснователен и недоказан иска бъде осъден да заплати в полза на масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, равностойността на недвижимите имоти, които не могат да бъдат върнати в масата на несъстоятелността, а именно: сумата от 95 000 лева като равностойност на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***.409.1.11 и сумата от 100 000 лева като равностойност на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.***.409.1.22.

Твърди, че продажбата на тези два имота не е негова идея. Управителката на „Е." ЕООД - в несъстоятелност пожелала ответникът С. да я упълномощи с правото да се разпорежда с недвижимите имоти. Твърди, че по сделките пари не е получавал от купувачите. Продажните цени, посочени в нот. акт №149, том I, рег.№1093, дело №125 от 2015г. и нот. акт №13, том I, per. №161, дело №7 от 2015г. при препродажбата на тези два самостоятелни обекта от Т.П.К., в качеството й на упълномощено от него лице са платени от купувачите на пълномощника Т.К., а не на ответника С., поради което не дължи връщането на тези суми в масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност. В подкрепа на твърденията си представя заверен препис от нотариално заверена декларация per. №14398/21.09.2016г. от Т.К., от която твърди, че става видно, че всички плащания, извършени по сделки за продажба на недвижими имоти, негова собственост са извършени единствено директно на нея, независимо дали е плащано по банков път или в брой.

По отношение на иска да бъде осъден ответника П.С. да заплати в полза на масата на несъстоятелността сумата от 235000 лв. след като бъде отменена като недействителна уговорката за разсрочено плащане, заявява, че искът е недопустим и неоснователен, тъй като в случай два от цитираните имоти са препродадени от упълномощеното от него лице Т.П.К. и продажната цена е получена от нея, искът за връщане на тази сума в масата на несъстоятелността следва да се насочи към нея.

Моли съдът да остави без уважите предявените от синдика на «Е.» ЕООД - в несъстоятелност искове.

Моли разноските да бъдат възложени на другия ответник - длъжникът „Е." ЕООД - в несъстоятелност и да бъдат удовлетворени от масата на несъстоятелността. Претендира да му бъдат заплатени от другия ответник направените по делото разноски.

 

Ответницата Т.П.К., чрез адв. П.В., взема становище че предявените искове са допустими, но неоснователни и недоказани. Изложени са идентични съображения и възражения, като направените от ответника “Е.” ООД (н.) с неговия отговор.

 

        Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 С решение №553/26.11.2014г. постановено по т.д. №246/2014г. по описа на Окръжен съд С.З. е открито производство по несъстоятелност за „Е." ЕООД - в несъстоятелност, определена е началната дата на неплатежоспособност -30.04.2014г., дружеството е обявено в несъстоятелност и на основание чл. 632 от ТЗ производството е спряно. С решение №260/01.03.2016 г. по същото дело, производството е възобновено и за временен синдик е назначена М.Г.С.. С Определение № 410/07.04.2016 г. по т.д. 246/2014 г. по описа на Окръжен съд С.З. същата е назначена за постоянен синдик на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014г. на нотариус с peг. № 381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014г., акт №127, том XIX, дело 3853/2014г. „Е." ЕООД - в несъстоятелност  продава на втория ответник П.С.С. следните недвижими имоти:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1 -Имотът е продаден за цена от 42 000лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.5 -Имотът е продаден за цена от 51 000 лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11 -Имотът е продаден за цена от 71200 лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22 -Имотът е продаден за цена от 70800 лв., за която било уговорено да бъде платена в 6 годишен срок от датата на нотариалния акт. Не е уговорена лихва, не е дадено обезпечение, нито е вписана законна ипотека.

Към датата на нотариалния акт продавачът прехвърля в собственост на купувача недвижими имоти с пазарна стойност 240 945,68 лв.,като в замяна получава обещание за плащане на цена в размер на 235 000 лв. след шест години.

Установява се още, че след извършване на сделката, с Нотариален акт за дарение на недвижим имот №137, том II, peг. №2826, нот. дело 290 от 2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в служба по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 8748 от 08.08.2014 г., акт 107, том XXIV, дело 4854/2014 г. вторият ответник П.С.С. дарява на Т.П.К., с ЕГН: ********** посоченият по-горе в т. 2 недвижим имот. Надареното лице е едноличен собственик на капитала и управител на „Е." ЕООД - в несъстоятелност към момента на сделката, с която търговското дружество се е разпоредило с посочените по-горе недвижими имоти. Т.П.К. от своя страна продава имота на М. Д.Д. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в Сл. по вписванията С.З. с вх. peг. №9218/19..08.2014 г., акт 42, том 26/2014г.

П.С.С. действайки чрез пълномощник - Т.П.К. се разпорежда с още два от закупените недвижими имоти:

- С нотариален акт за покупко-продажба вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. per, №3313/06.04.2015г., акт №94, том IX/2015 г., вторият ответник П.С.С. продава на Р.И.П. и И.С.П. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11. Не са събрани доказателства ,които да определят купувачите като трети недобросъвестни лица по смисъла на чл. 647 ал.З ТЗ и сделката е въздмездна.

- С нотариален акт за покупко-продажба вписан с Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. №365/19.01.2015г., акт №154, том 1/2015 г., вторият ответник П.С.С. продава на Д.Д.Д. посоченият по-горе САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22. Не са събрани доказателства, които да определят купувача като трето недобросъвестно лице по смисъла на чл. 647 ал.З ТЗ и сделката е въздмездна.

Не е спорно обстоятелството,че към настоящият момент П.С.С. продължава да е собственик единствено на имота по т.1 от нотариалния акт от 26.06.2014 г.

Относно предявеният иск по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ:В резултат на уговореното в нотариалния акт отсрочено плащане,продавачът получава вземане за сумата 235 000 лв. като неговата изискуемост настъпва след 6 години.От обясненията на ВЛ от състава на съдебно-икономическата експертиза, се установява,че оценката на това вземане за цена,към датата на нотариалния акт е 123 889,21 лв.Следва да се приеме,че към датата на нотариалния акт „даденото“ от „ Е.“ ЕООД е с пазарна оценка 240945,68 лв.,а полученото-с пазарна оценка 123 889,21 лв.Съдът намира,че даденото от длъжника по сделката  надхвърля значително по стойност полученото.Налице са и останалите елементи от фактическия състав на разпоредбата на чл.647 ал.1 т.3 ТЗ-открито производство по несъстоятелност по отношение на длъжника и извършена възмездна сделка,сключена в двугодишен срок преди откриване на производството по несъстоятелност,но не по-рано от датата на неплатежоспособността.

Предявеният иск с правно основание чл.647 ал.1 т.3 ТЗ е основателен и доказан,поради което следва да бъде уважен като не следва да бъдат разглеждани останалите евентуално обективно съединени иска.

Ответникът П.С.С. следва да бъде осъден да предаде в масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, собствеността и владението на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД - 18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014 г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда M1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***.409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 54,39 кв. м. /петдесет и четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, заедно с прилежащия му СКЛАД M1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: ***.***.409.1.2, под обекта: няма и над обекта: ***.***.409.1.6, ***.***.409.1.5. Налице е признание на този иск от ответника С..

Относно предявения иск по чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД : Ищецът претендира да бъде осъден  ответника П.С.С. да заплати в полза на масата на несъстоятелността „Е." ЕООД - в несъстоятелност равностойността на недвижимите имоти, които не могат да бъдат върнати в масата на несъстоятелността, а именно:

а.       Сумата от 95 000 лева като равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11.;

б.      Сумата от 100 000 лева като равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22.

Съгласно разпоредбата на чл.55 ал.1 ЗЗД който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание е длъжен да го върне.По делото се установява,че след като „Е.“ ЕООД- в несъстоятелност е продало на П.С. процесните имоти ,същият е упълномощил Т.К.,но като ФЛ  да договаря и извършва разпоредителни сделки със същите имоти.От отговорите на въпросите по чл.176 ГПК на Т.К. и събраните по делото гласни доказателства се установява,че продажните цени на имотите по сделките са преведени по сметка на ответника С. със задължение да ги изтегли на части и предаде на Т.К..Тези доказателства кореспондират с изводите на ВЛ от състава на съдебно-икономическата експертиза.От това заключение се установява,че на 13.01.2015 г. е постъпила сума в размер на 65 730 лв.,съответствуваща на цената на продадения от пълномощника Т.К. недвижим имот с идентификатор ***.***.409.1.22,а на 17.04.2015 г. е постъпила сума в размер на 59 733,90 лв.,представляваща цената на продадения от пълномощника Т.К. недвижим имот с идентификатор ***.***.409.1.11.Видно от справка за движение по сметка на П.С. в Ю. АД за периода 01.01.2015 г.-30.06.2015 г. стр.1 наличността на сметката е била 4,95 лв.След превода на 13.01.2015 г. на 65 730 лв. в периода до 23.02.2015 г. на отделни траншове,всеки от които на стойност под 10 000 лв.,цялата сума от 65 730 лв. е била изтеглена.От същата справка се установява,че сумата от 59 733,90 лв. до 23.06.2015 г. са изтеглени от сметката на ответника С.,като към 24.06.2015 г. наличността по сметката е 21,99 лв.

Предвид изложеното съдът намира ,че не е налице фактическият състав на разпоредбата на чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД.Предявеният иск срещу П.С. следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Основателен е обаче предявеният иск срещу Т.П.К. да заплати в полза на масата на несъстоятелността равностойността на апартамент 5,който не може да бъде върнат в масата на несъстоятелността,поради извършеното разпореждане,а именно: сумата от 51 299,41 лв.,определена от вещото лице като пазарна стойност на апартамента към датата на изготвяне на заключението.След придобиване на имота с нотариален акт за дарение на недвижим имот №137 т.ІІ рег.№2826,н.д. №290/2014 г. на Нотариус с рег. №381 на НК П.С. го е дарил на Т.П.К..От своя страна тя е продала имота на М. Д.Д.,видно от нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в Служба по вписванията С.З. с вх.рег. №9218/19.08.2014 г. акт 42 том 26/2014 г.Не са налице доказателства,които да определят купувача като трето недобросъвестно лице по смисъла на чл.647 ал.3 ТЗ и сделката е въздмездна.Т.К. дължи равностойността на имота,който не може да върне,а именно-определената от вещото лице пазарна стойност към датата на изготвяне на заключението.

На основание чл.649, ал.6 ТЗ, ответникът П.С.С. и Т.П.К. следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД разноските на ищеца по иска по чл.647, ал.1, т.3 ТЗ от 611,86 лв., както и да заплатят по сметка на Окръжен съд-С.З. дължимата по този иск държавна такса от 9 400 лв. П.С.С. следва да бъде осъден да заплати по сметка на Окръжен съд-С.З. дължимата ДТ за връщане в масата на несъстоятелността на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1-ап.№1 в размер на 495,08 лв. Т.П.К. следва да бъде осъдена да заплати по сметка на Окръжен съд-С.З. дължимата ДТ относно иска за  заплащане в полза на масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД(в несъстоятелност), ЕИК:*** равностойността на недвижимия имот, който не може да бъде върнат в масата на несъстоятелността,  а именно САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.5 в размер на 2 051,97 лв.

На основание чл.649, ал.6 ТЗ, следва да бъде осъдена масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД да заплати в полза на Окръжен съд-С.З. дължимата по иска по чл.55, ал.1, т.3 ЗЗД държавна такса от 7800 лв., както и да заплати на П.С.С. сумата от 1800 лв.-разноски по делото съобразно отхвърлената част на исковете.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                               РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на “Е.” ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.С.З., ул.***, сделката, сключена с договор, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, peг. № 2003, дело 222/2014 г. на нотариус с peг. №381 на НК, вписан в Сл. по вписванията гр. С.З. с вх. peг. 6852 от 26.06.2014 г., акт № 127, том XIX, дело 3853/2014 г. - поради това, че даденото от продавача значително надхвърля полученото, сделката е извършена след обявената от съда дата на неплатежоспособност и в двугодишния срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Е." ЕООД - в несъстоятелност.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.С. – синдик на “Е.” ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК:***, иск с правна квалификация по чл.55, ал.1, т.3 ЗЗД за осъждане на П.С.С., ЕГН:**********, да заплати в полза на масата на несъстоятелността на “Е." ЕООД (в несъстоятелност)  сумата от 195 000 лв., - равностойността на недвижимите имоти, които не могат да бъдат върнати в масата на несъстоятелността, а именно:

а.       Сумата от 95 000 лева като равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.11.;

б.      Сумата от 100 000 лева като равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.22. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН:********** *** да предаде в масата на несъстоятелността на „Е." ЕООД - в несъстоятелност, собствеността и владението на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С.З., одобрени със Заповед - РД - 18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-18-1493-20.02.2014 г. на началника на СГКК С.З., находящ се в сграда M1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор ***.***.409 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и девет/, с административен адрес: гр. С.З., п.к. 6000, квартал Ж., ул. ***, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 54,39 кв. м. /петдесет и четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, заедно с прилежащия му СКЛАД M1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: ***.***.409.1.2, под обекта: няма и над обекта: ***.***.409.1.6, ***.***.409.1.5.

 

ОСЪЖДА Т.П.К. ЕГН:**********,***, 6 да заплати в полза на масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД(в несъстоятелност), ЕИК:*** равностойността на недвижимия имот, който не може да бъде върнат в масата на несъстоятелността,  а именно:  сумата от 51 299,41лв./петдесет и една хиляди двеста деветдесет и девет лева и четиридесет и една стотинки/, като  равностойност на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.5. като ОТХВЪРЛЯ предявения иск до претендирания размер КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН:********** и Т.П.К. ЕГН:********** да заплатят в полза на масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД(в несъстоятелност), ЕИК:*** разноските на ищеца по иска по чл.647, ал.1, т.3 ТЗ в размер на 611,86 лв.

 

ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН:********** и Т.П.К. ЕГН:********** да заплатят в полза на Окръжен съд-С.З. дължимата по иска по чл.647, ал.1, т.3 ТЗ държавна такса от

9 400 лв.

 

          ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН:********** да заплати в полза на Окръжен съд-С.З. дължимата ДТ по иска за връщане в масата на несъстоятелността на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.1-ап.№1 в размер на 495,08 лв.

 

  ОСЪЖДА Т.П.К. ЕГН:********** да заплати в полза на Окръжен съд-С.З. дължимата ДТ относно иска за  заплащане в полза на масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД(в несъстоятелност), ЕИК:*** равностойността на недвижимия имот, който не може да бъде върнат в масата на несъстоятелността,  а именно САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: ***.***.409.1.5 в размер на 2 051,97 лв.

 

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК:***  да заплати в полза на Окръжен съд-С.З. дължимата по иска по чл.55, ал.1, т.3 ЗЗД държавна такса от 7800 лв.

 

 ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на “Е.”ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК:***  да заплати на П.С.С. сумата от 1800 лв.-разноски по делото съобразно отхвърлената част на исковете.

 

Решението подлежи на обжалване пред П.апелативен съд, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: