Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 233                     26 .07.2017 година                         град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

Старозагорският окръжен съд                                            Търговско  отделение

На 14.06.                                                                                                           2017 година

В публично заседание в следния състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА КАЛЧЕВА

изслуша докладваното от съдията ТАНЕВА

т.дело № 246 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, съобрази:

 

         Предявени са в обективно съединение искове, с правна квалификация чл.92, ал. 1 ЗЗД във вр. с  чл.79, ал.1 ЗЗД. 

Ищците “Ф. “ ООД и “Ф. Ф.А” ЕООД посочват, че на 13.08.2015г. в град Р. с “М.М.И.” - ЕАД - гр.Р. подписали Договор № МТ 213/2013 г. с предмет „Доставка на резервни части за булдозери ***, на стойност – 924 090.90лв. без ДДС, като крайният срок на действие, съгласно Раздел 5, т.5.2. бил до 18 месеца, считано от дата на подписване на договора или до достигане на общата му стойност.

Доставките по договора се извършвали по писмена заявка на Възложителя до Изпълнителя, като същите следвало да се доставят в срок от 1 /един/ месец от изпращането на писмена заявка, а когато се заявявала доставка на цели възли и агрегати - срокът на доставка бил 3 /три/ месеца.

Твърди се, че всички заявени от Възложителя стоки по договора са надлежно доставени от ДЗЗД „К.Ф.Г."-гр.С., за което били издадени съответните фактури и Приемно - предавателни протоколи.

На основание Раздел 2, т.2.6. от Договора стойността на всяка извършена доставка следвало да бъде заплатена по банков път до 30 календарни дни срещу представяне на следните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката: двустранно подписан приемно-предавателен протокол и оригинална фактура за дължимата стойност. В Приложение №1 към договора - „Общи условия за договор за възлагане на обществени поръчки", Раздел 18  „Неустойки", т.18.4, предвидили че „ако не е уговорено друго в Договора, първите 15 дни от забавата, на която и да е от страните по договора са ненаказуеми".

Ищците претендират обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата за плащане, съгласно Раздел 8, т.8.1. от договора, за следните извършени доставки, обективирани в по-долу описаните данъчни фактури и приемо -предавателни протоколи от следните дати за плащане:

Данъчна фактура № 26/02.12.2013 г. на обща стойност 25058,76 лв., Данъчна фактура № 27/02.12,2013 г. на обща стойност 95354,40 лв., Данъчна фактура № 28/02.12.2013 г. на обща стойност 35 491,20 лв., Данъчна фактура № 29/02.12.2013 г. на обща стойност 62611,20 лв.,

придружени от един общ Приемо-предавателен протокол от 25.11.2013 г. като падежът за плащане на всички описани по - горе фактури настъпил на 15.01.2014 г. (като били взети предвид и 15 -те дни от забавата, които били ненаказуеми).

Данъчна фактура № 30/22.01.2014 г. на обща стойност 10192,32 лв., Данъчна фактура № 31/22.01.2014 г. на обща стойност 42139,80 лв.,

придружени от един общ Приемо-предавателен протокол от 22.01.2014 г., като падежът за плащане и на двете фактури настъпил на 07.03.2014 г., (като били взети предвид и 15 -те дни от забавата, които били ненаказуеми)

Данъчна фактура № 35/24.09.2014 г. на обща стойност 11 682,24 лв., Данъчна фактура № 36/24.09.2014 г. на обща стойност 21760,80 лв., Данъчна фактура № 37/24.09.2014 г. на обща стойност 21 657,30 лв., Данъчна фактура № 38/24.09.2014 г. на обща стойност 18,72 лв., Данъчна фактура № 39/24.09,2014 г. на обща стойност 44426,40 лв., Данъчна фактура №40/24.09.2014 г. на обща стойност 40242,24 лв.,

придружени от един общ Приемо-предавателен протокол от 24.09.2014г., като падежът за плащане и на двете фактури настъпил на 07.11.2014 г., (като били взети предвид и 15 -те дни от забавата, които били ненаказуеми).

Данъчна фактура № 41/01.12,2014 г. на обща стойност 107 092,80 лв., придружена от Приемо-предавателен протокол от 02.12.2014 г.,  като падежът за плащане настъпил на 16.01.2015г. (като били взети предвид и 15 -те дни от забавата, които били ненаказуеми).

Данъчна фактура № 43/02.02.2015 г. на обща стойност 40 736,52 лв., Данъчна фактура № 44/02.02.2015 г. на обща стойност 17 090,04 лв., Данъчна фактура № 45/02.02.2015 г. на обща стойност 109 614 лв., Данъчна фактура № 46/02.02.2015 г. на обща стойност 132073,20 лв., Данъчна фактура № 47/02.02.2015 г. на обща стойност 22997,14 лв., Данъчна фактура № 48/02.02.2015 г. на обща стойност 45500,04 лв., Данъчна фактура № 49/02.02.2015 г. на обща стойност 31129,20 лв.,

всички придружени от един общ двустранно подписан Приемо-предавателен протокол от 02.02.2015 г., като падежът да плащате настъпил на 19.03.2015 г. (като били взети  предвид и 15 -те дни от забавата, които били ненаказуеми).

Възложителят забавил изплащането на всяка една извършена доставка, описана по-горе, както следва:

На 12.02.2014 г. ответникът превел сумата в размер 32 000 лв., като заплатил след 28 дни закъснение Данъчна фактура № 26/02.12.2013 г. и частично Данъчна фактура № 27/02.12.2013 г.

На 27.06.2014 г. ответникът превел сумата в размер 15 000,00 лв., като заплатил след 134 дни закъснение частично Данъчна ф-ра № 27/02,12.2013 г.

На 17.07.2014г. ответникът превел сумата в размер 50 000,00 лв., като заплатил след 154 дни закъснение частично Данъчна ф-ра №27/02.12.2013г.

На 01.10.2014 г. ответникът превел сумата в размер 52 332,12 лв., като заплатил след 229 дни закъснение Данъчна фактура № 27/02.12.2013 г. и частично Данъчна фактура № 28/02.12.2013 г.

На 23.12.2014 г. ответникът превел сумата в размер 87515,56 лв., като заплатил след 313 дни закъснение Данъчна фактура № 28/02.12.2013 г., Данъчна фактура № 29/02.12.2013 г. Данъчна фактура № 30/22.01.2014 г. и частично Данъчна фактура № 31/22.01.2014 г.

На 02.02.2015 г. ответникът превел сумата в размер 62 000,00 лв., като заплатил със закъснение Данъчна фактура № 31/22.01.2014 г., Данъчна фактура № 35/24.09.2014 г. и частично Данъчна фактура № 36/24.09.2014 г.

На 27.02.2015 г. ответникът превел сумата в размер 65 000,00 лв., като заплатил със закъснение Данъчна фактура № 36/24.09.2014 г., Данъчна фактура № 37/24.09.2014 г., Данъчна фактура № 38/24.09.2014 г. и частично Данъчна фактура № 39/24.09.2014 г.

На 14.04.2015 г. ответникът превел сумата в размер 68 553,47 лв., като заплатил със закъснение Данъчна фактура № 39/24.09.2014 г., Данъчна фактура № 40/24.09.2014 г. и частично Данъчна фактура № 41/01.12.2014 г.

На 01.06.2015 г. ответникът превел сумата в размер 70 000,00 лв., като заплатил със закъснение частично Данъчна фактура № 41/01.12.2014 г.

На 12.08.2015 г. ответникът превел сумата в размер 179 440,46 лв., като заплатил със закъснение окончателно Данъчна фактура № 41/01.12.2014 г., Данъчна фактура № 43/02.02.2015 г., Данъчна фактура №44/02.02.2015 г. и Данъчна фактура№45/02.02.2015 г.

На 19.10.2015 г. ответникът превел сумата в размер на 231 644,46 лв. като заплатил със закъснение Данъчна фактура № 46/02.02.2015 г., Данъчна фактура № 47/02.02.2015 г., Данъчна фактура № 48/02.02.2015 г. и Данъчна фактура № 49/02.02.2015 г.

Общата натрупана лихва за забава от датата на падежа до реалното заплащане от ответника по всяка една доставка възлизала на 49 971,14 лв., представляваща неустойка, съгласно чл.8.1. от Договора, а именно:

- Период на закъснение: 15.01.2014-12.02.2014г. - лихва в размер на 202,27лв.

- Период на закъснение: 15.01.2014-12.02.2014г. - лихва в размер на 56,03лв.

- Период на закъснение: 15.01.2014-27.06.2014г. - лихва в размер на 684,70лв.;

- Период на закъснение: 15.01.2014-17.07.2014г. - лихва в размер на 2 560,90лв.;

- Период на закъснение: 15.01.2014-01.10.2014г. - лихва в размер на 1 694,93лв.;

- Период на закъснение: 15.01.2014-01.10.2014г. - лихва в размер на 2 093,51лв.;

- Период на закъснение: 15.01.2014-23.12.2014г. - лихва в размер на 627,76 лв.;

- Период на закъснение: 15.01.2014-23.12.2014г- лихва в размер на 5 980,44 лв.;

- Период на закъснение: 07.03.2014-23.12.2014г- лихва в размер на 828,87 лв.;

- Период на закъснение: 07.03.2014-23.12.2014г. - лихва в размер на 661,95 лв.;

- Период на закъснение: 07.03.2014-02.02.2015г. - лихва в размер на 3 152,72 лв.;

- Период на закъснение: 07.11.2014-02.02.2015г. - лихва в размер на 286,20 лв.;

- Период на закъснение: 07.11.2014-02.02.2015г. - лихва в размер на 399,78 лв.;

- Период на закъснение: 07.11.2014-27.02.2015г. - лихва в размер на 171,19 лв.;

- Период на закъснение: 07.11.2014-27.02.2015г. - лихва в размер на 681,14 лв.;

- Период на закъснение: 07.11.2014-27.02.2015г. - лихва в размер на 0,59 лв.;

- Период на закъснение: 07.11.2014-27.02.2015г. - лихва в размер на 1 191,38 лв.;

Молят съда, да осъди „М.М.И." - ЕАД да им заплати сумата, общо в размер на 49 971,14 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата на всяко плащане по данъчни фактури № 26/02.12.2013 г., № 27/02.12.2013 г., № 28/02.12.2013 г. № 29/02.12.2013 г., № 30/22.01.2014г., № 31/22.01.2014 г., № 35/24.09.2014г., № 36/24.09.2014г., № 37/24.09.2014 г. № 38/24.09.2014 г., № 39/24.09.2014 г., № 40/24.09.2014г., № 41/01.12.2014г., № 43/02.02.2015 г., № 44/02.02.2015г., № 45/02.02.2015 г., № 46/02.02.2015г., № 47/02.02.2015 г., № 48/02.02.2015 г. и № 49/02.02.2015 г. до реалното им погасяване, на основание чл.8.1. от подписания между страните Договор № МТ 213/2013 г. Претендират за направените разноски в настоящето съдебно производство.

В съдебно заседание от 14.06.2014 г. ищците са направили изменение, като предявения иск е за сумата от 47 323, 22 лв.

В законоустановения срок е постъпил отговор от ответника, с който заявява, че оспорва предявения иск по основание и размер.

Посочва, че е налице сключен договор между страните. Прилага справка за начислени неустойки по процесния договор, от която е видно, че изпълнителят е реализирал забава в срока на доставка на множество резервни части. Твърди, че изпълнителят ДЗЗД “К.Ф.Г.” многократно е изпадал в забава и е извършвал доставки понякога надвишаващи с повече от 3 месеца крайния срок. Сочи, че на изпълнителя са удържани неустойки, в размер на 3 381,86 лв. за забава при доставка, която информация се публикувала в официалния сайт на Агенция по обществени поръчки.

Ответникът посочва, че съобразно константната практика на ВКС неустойки по договор може да претендира само изправната страна, като в случая безспорно се установявало, че ищцовото дружество също е изпадало в забава при изпълнение на договорните си задължения, т.е. същото е било неизправна страна.

Изпълнителят също така не е изпълнявал задължението си по т.5.4 от договора - в случай на очаквани отклонения от датата на доставка да уведомява писмено възложителя. Ответникът твърди, че същият не е полагал грижа на добър стопанин по смисъла на ЗЗД и че са налице предпоставки за прилагане разпоредбата на чл.83, ал.2 от ЗЗД.

Горната липса на информация за очакваните дати на забавените доставки, от своя страна водело до невъзможност на възложителя да планира парични средства за плащания за закъснелите доставки.

На основание чл.83, ал.1 от ЗЗД прави възражение, че неизпълнението в срок се дължи и на обстоятелства, за които ДЗЗД „К.Ф.Г." е отговорен, поради което претендира освобождаване от отговорност.

Моли съда да отхвърли предявените искове против „М.М.И." ЕАД, като неоснователни и недоказани и да постанови в този смисъл решение.

С допълнителната искова молба, ищците считат, че изложените в отговора на исковата молба възражения от страна на ответника са несъстоятелни, неоснователни и в разрез с депозирания доказателствен материал по делото, както и че не са налице предвидените в закона основания за освобождаването му от отговорност, като излагат подробни съображения.

Ищците твърдят, че са доставили изцяло заявените резервни части и че договорът е изпълнен в срок от тяхна страна.

Посочват, че резервните части, предмет на договора, са скъпи и съответния италиански производител преди експедиция, очаквал пълното им заплащане от тяхна страна и едва след това изпращал същите.

Забавените плащания на извършените доставки от ответното дружество, както и факта, че същите не заплатили в срок нито една от тях, причинили на ищците съществени финансови затруднения, поради липса на средства при изпълнение на последващите заявки на ответника.

Независимо от горното, ответникът директно отдържал съответните начислени суми като неустойка за забава на недоставените от ищците в срок резервни части, преди да извършел забавените плащания.

Твърди се, че ответното дружество не е извършило в срок нито едно плащане на доставена от ищците стока, съгласно подписания договор, поради това считат, че разпоредбата на чл.83, ал.2 от ЗЗД е неприложима.

Посочват, че договорната неустойка, която претендират обезпечава изпълнението на задължението и служи, като обезпечаване на вредите от евентуално неизпълнение, без да е необходимо те да се доказват /чл.92, ал.1 от ЗЗД/. Поради тази причина, по време на изпълнение на процесния договор, ответникът отдържал съответните неустойки изчислени на база стойността на резервните части, които били забавени от съответната доставка.

В отговора на допълнителната искова молба, ответникът твърди, че за така забавените доставки изпълнителят не е положил дължимата грижа на добър търговец, и не е уведомил възложителят "М.М.И." ЕАД за очакваните отклонения от датата на доставка, така, както е изисквала т.5.4 от договора. Тази липса на информация за очакваните дати на забавените доставки от своя страна водела до невъзможност на възложителя да планира парични средства за плащания за закъснелите доставки. Твърди, че изпълнителят не е изпълнявал и т.5.3 от договора, а именно да уведомява писмено възложителя не по-късно от три дни преди очакваната дата на доставката.Изпълнителят ДЗЗД „К.Ф.Г." не можел да черпи права от собственото си неправомерно поведение.

        

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Безспорно е установено, че на 13.08.2015 г. в град Р. между ДЗЗД „К.Ф.Г." - гр.С. и „М.М.И." - ЕАД -гр.Р. е сключен Договор № МТ 213/2013 г. с предмет „Доставка на резервни части за булдозери ***. Общата стойност на договора възлиза на 924 090.90 лв. без ДДС, като крайният срок на действие, съгласно Раздел 5, т.5.2, е до 18 месеца, считано от дата на подписване на договора или до достигане на общата му стойност.

Доставките по договора се извършват по писмена заявка на Възложителя до Изпълнителя, като същите   се доставят в срок от 1 /един/ месец от изпращането на писмена заявка, а когато се заявява доставка на цели възли и агрегати - срокът на доставка е 3 /три/ месеца.

На основание Раздел 2, т. 2.6. от Договора стойността на всяка извършена доставка следва  да бъде заплатена по банков път  до 30 календарни дни срещу представяне на следните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката: двустранно подписан приемно-предавателен протокол и оригинална фактура за дължимата стойност. В Приложение №1 към договора - „Общи условия за договор за възлагане на обществени поръчки", Раздел 18. “Неустойки”, т.18.4, предвиждат, че „ако не е уговорено друго в Договора, първите 15 дни от забавата, на която и да е от страните по договора са ненаказуеми".

В чл.5.4 от Договора е посочено, че в случай на очаквани отклонения  от  датата  на  доставката, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност от забавено изпълнение".

С писмо от ДЗЗД „К.Ф.Г." до Изпълнителния директор на „М.М.И." - ЕАД от 24.01.2014 г.,  е налице  уведомяване освен за настъпилата забава в плащанията, така и за „проблемите, които това създава на Дружеството с чуждестранния доставчик и данъчните власти,

С Писмо от ДЗЗД „К.Ф.Г." до Изпълнителния директор на „М.М.И." - ЕАД от 24.04.2014 г., е налице  уведомяване освен за настъпилата забава в плащанията и за факта,  че поради  закъсненията в плащанията от страна на мината,  чуждестранния доставчик отказва експедиция на резервните части, предмет на договора, което ще доведе до невъзможност за изпълнение на договорените срокове.

С Писмо до Ръководител ОП „Логистика и контрол" в „М.М.И." ЕАД от 06.06.2014 г., е налице  уведомяване освен за настъпилата забава в плащанията и за това, че поради закъсненията в плащанията от страна на ответника, фирмата не е в състояние да се издължи на  чуждестранния доставчик и че последният отказва експедиция на резервните части, предмет на договора. Посочва се и факта, че това води до невъзможност за изпълнение на договорените срокове и че за същото е информирала многократно ръководството на мините. Изразява искренно съжаление за създалата се ситуация и ги уведомява, че урежда кредитна линия, за да успее да погаси задълженията към чуждестранния доставчик и да продължи да изпълнява договора.

С Писмо до Изпълнителния директор на „М.М.И." - ЕАД от 03.11.2014 г., е налице  уведомяване освен за настъпилата забава в плащанията, така и за факта, че закъсненията в плащането блокират новите доставки и обричат малкитефирми като ДЗЗД „К.Ф.Г." - гр.С. на фалит.

С Писмо до Ръководител ОП „Логистика и контрол" в „М.М.И." ЕАД от 16.03.2015 г., се уведомява доставчика, че окончателната доставка ще бъде направена до 15.04.2015 г. поради отказа на външния доставчик да експедира при нереализирани плащания.

От заключението на съдебно – счетоводната експертиза се установява следното:

Законната лихва за забава за всяка една от извършените доставки, съобразно приложените по делото данъчни фактури, приемно-предавателни протоколи и банкови извлечения за извършени доставки на стоки и съответно направени плащания от страна на “МИНИ МАРИЦА -ИЗТОК” - ЕАД - гр. Р., съгласно Договор № МТ 213/2013 г. и Приложение № 1 към него, е изчислена в Справка - Приложение № 1 към Заключението.

Общия размер на законната лихва е 47 323,22 лв.

В Справка - Приложение № 2 към заключението е извършен пълен анализ относно доставките на процесиите резервни части, възли и агрегати - за всеки артикул е посочено кога е направена заявката за доставка, с кой Приемо -Предавателен протокол е предаден, в коя фактура е включен и с колко дни е забавена доставката.

От ДЗЗД “К.Ф.Г.” не са издавани писмени уведомления до “М.М.И.” ЕАД за очаквани отклонения от датата на доставка.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи :

Безспорно между страните съществува валидно облигационно правоотношение по сключен договор за изработка по смисъла на чл. 258 и сл. от ЗЗД. Договорът е двустранен и възмезден и всяка от страните може да иска пълно изпълнение от насрещната, само в случай, че от своя страна е изпълнила задължението си точно. С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи дадена вещ, съгласно поръчката на другата страна, а възложителя следва му заплати възнаграждение.

В чл. 8.1 от договора е посочено, че когато изпълнителят е изпълнил задължението си, а възложителят е в забава за плащане, изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. В Приложение №1 към договора - „Общи условия за договор за възлагане на обществени поръчки", Раздел 18. “Неустойки”, т.18.4 е посочено, че ако не е уговорено друго в Договора, първите 15 дни от забавата, на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

Ответното дружество излага твърдения, че ищците не са изпълнили задълженията си по чл.5.4 от Договора,  а именно:  „че в случай на  очаквани отклонения  от  датата  на  доставката, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност от забавено изпълнение".

Тези твърдения се опровергават от приетите по делото  пет  броя  уведомителни  писма, изпратени по факс от ДЗЗД “К.Ф.Г." - гр.С. до “М.М.И.” - ЕАД, с които ищцовите дружества, освен че канят за плащане ответника го уведомяват и че няма да бъдат в състояние да изпълнят в срок съответните доставки, поради забавеното плащане от страна на мините.

Поради това съдът приема, че в едни и същи писма “Ф.” ООД и “Ф. Ф.А” ЕООД са поканили “М.М.И.” - ЕАД - гр.Р. за заплащане на фактурите и едновременно са го уведомили за очаквани отклонения в доставките   вследствие   на   тази   забава в плащанията. По този начин настоящата съдебна инстанция намира, че ищците са изпълнили задължението си да уведомят възложителя за отклонения в доставките. От заключението на съдебно – счетоводната експертиза се установява, че въпреки цялостната забава в заплащанията от страна на ответното дружество, ищците са допуснали забава единствено на единични бройки резервни части от определени заявки. Освен това от представените по делото доказателства е видно, че на основание чл.5.4 от Договора и поради факта, че уведомяването не освобождава изпълнителя от отговорност от забавено изпълнение, “М.М.И.” - ЕАД е приспаднало от извършените плащания към ищците начислени неустойки в общ размер 3 381, 86 лв.

 

По направеното възражение по чл. 89 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбата на чл. 89 от ЗЗД, при двустранните договори, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Когато невъзможността е само частична, другата страна може да иска съответно намаляване на своето задължение или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес от частичното изпълнение. В настоящия случай ответното дружество не установи изпълнение на поетите задължение в срок, както и наличие на обстоятелства по смисъла на чл. 89 от ЗЗД.

 

По направеното възражение по чл. 95 от ЗЗД и чл. 96 от ЗЗД.

Настоящата съдебна инстанция намира, че предвид гореизложените съображения на ищците не е било дадено необходимото съдействие, без което същите не биха могли да изпълнят в срок задължението си по сключения с ответното дружество договор. Поради това  ищците следва да се считат освободен от правните последици на своята забава, съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗЗД.

По направеното възражение по чл. 83, ал. 1 от ЗЗД.

Съобразявайки характера на възникналите от процесния договор задължения за страните по него и поведението на ответника във връзка с изпълнението им, настоящата инстанция счита, че е налице виновна забава на “М.М.И.” - ЕАД - гр. Р., която ищците не са съпричинили, поради което липсва основание за разпределяне на отговорността за неизпълнение помежду им по правилото на чл. 83, ал. 1 ЗЗД респективно за освобождаване от отговорност на длъжника.

Ето защо, предвид гореизложените съображения, съдът приема, че от представените по делото доказателства и заключението на съдебно – счетоводната експертиза безспорно се установи, че възложителят “М.М.И.” - ЕАД - гр. Р. не е извършил нито едно плащане по договора в срок към изпълнителите по договора. Поради това настоящата съдът намира, че фактическият състав на претенцията за неустойка по чл. 92 от ЗЗД, който включва кумулативното наличие на следните елементи: облигационна връзка, виновно неизпълнение на договорно задължение и договорена неустойка за неизпълнението на това задължение е осъществен.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че М.М.И.” ЕАД следва да заплати на “Ф.” ООД и “Ф. Ф.А.” ЕООД като съдружници в ДЗЗД „К.Ф.Г.” сума в размер на 47 323, 22 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата на всяко плащане по данъчни фактури № 26/02.12.2013 г., № 27/02.12.2013 г., № 28/02.12.2013 г. № 29/02.12.2013 г., № 30/22.01.2014г., № 31/22.01.2014 г., № 35/24.09.2014г., № 36/24.09.2014г., № 37/24.09.2014 г. № 38/24.09.2014 г., № 39/24.09.2014 г., № 40/24.09.2014г., № 41/01.12.2014г., № 43/02.02.2015 г., № 44/02.02.2015г., № 45/02.02.2015 г., № 46/02.02.2015г., № 47/02.02.2015 г., № 48/02.02.2015 г. и № 49/02.02.2015 г. до реалното им погасяване на основание чл.8.1. от подписания между страните Договор № МТ 213/2013 г.

Ответникът “М.М.И.” - ЕАД - гр. Р. следва да заплати на “Ф. “ ООД и “Ф. Ф.А” ЕООД направените в настоящото производство разноски в размер на 4 348, 85 лв.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА “М.М.И.” ЕАД с ЕИК 833017552, със седалище и адрес на управление гр. Р., ул. “***да заплати на “Ф.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.С. *** и “Ф. Ф.А.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.С., ж.к. ***, като съдружници в ДЗЗД „К.Ф.Г. с Булстат ***, със седалище и адрес на управление в гр.С. ***сума в размер на 47 323, 22 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата на всяко плащане по данъчни фактури № 26/02.12.2013 г., № 27/02.12.2013 г., № 28/02.12.2013 г. № 29/02.12.2013 г., № 30/22.01.2014г., № 31/22.01.2014 г., № 35/24.09.2014г., № 36/24.09.2014г., № 37/24.09.2014 г. № 38/24.09.2014 г., № 39/24.09.2014 г., № 40/24.09.2014г., № 41/01.12.2014г., № 43/02.02.2015 г., № 44/02.02.2015г., № 45/02.02.2015 г., № 46/02.02.2015г., № 47/02.02.2015 г., № 48/02.02.2015 г. и № 49/02.02.2015 г. до реалното им погасяване на основание чл.8.1. от подписания между страните Договор № МТ 213/2013 г.

 

ОСЪЖДА М.М.И.” ЕАД с ЕИК 833017552 със седалище и адрес на управление гр. Р., ул. “***да заплати на “Ф.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.С. *** и “Ф. Ф.А.” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление в гр.С., ж.к. ***, като съдружници в ДЗЗД „К.Ф.Г. с Булстат ***, със седалище и адрес на управление в гр.С. ***направените в настоящото производство разноски в размер на 4 348, 85 лв.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: