Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                 20.07.2017 година                          гр. Стара Загора

 

   В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

               

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                     ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 20 юни                                                                                             2017 година                                                

В открито  заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

 

СЕКРЕТАР:  Стойка Иванова

като разгледа докладваното от съдията БОНЧЕВА

Т. д. №  16  по описа за 2017 година,

за да се произнесе, съобрази:

 

          Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ и обща цена  72 284 лв. за главните искове и по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за лихва за забавено плащане в общ размер на 8 856.30 лв.

 

Ищецът „С.Б.” ЕАД твърди в исковата си молба, че след проведена обществена поръчка с  Решение от 17.03.2014г. на изпълнителния директор  на ответното дружество У.“П.Д.С.К.” АД е определен  за  изпълнител за  услуга - периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ и течен кислород, чрез монтирани от продавача съдове за съхранение, разположени на територията на Болницата. Между ищеца - изпълнител и ответника -  възложител на поръчката на 17.04.2014 г. бил сключен Договор за  периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ  и  течен   кислород ,  чрез  монтирани  от  продавача  съдове   за  съхранение, разположени   на  територията на ответното дружество № 201404171010 със срок на изпълнение 1 година, който срок се продължавал при определени в договора условия, така че  договорът оставал в сила до сключването на нов.

          Всяка от извършените доставки на медицински газове по договора се осъществявала и документирала със съответни данъчни фактури, както и със съответни товарителници/приемо-предавателни протоколи. Извършваните в периода дейности по поддръжката на съоръженията в станцията за медицински газове се документирали и остойностявали с месечна данъчна фактура, като доставките се заплащали по банков път с отложено плащане от 60 календарни дни след предаване на стоките, съответно последния ден от месеца за дължимото абонаментно поддържане и издаване на фактурите за доставките и абонаментна  поддръжка.

Доколкото фактурите съпътствали всяка от доставките,
изискуемостта на паричните задължения по всяка от тях настъпвала с изти -

чане на срока на отложеното плащане.

Ищецът твърди се, че по процесния договор са извършени доставки на технически газове и поддръжка на станцията за медицински газове, за които са издадени съответно данъчни фактури. Паричните задължения по фактурите били с настъпил падеж, съгласно клаузите на договора, но не били платени от ответника, който имал задължения по общо 13 броя данъчни фактури, подробно индивидуализирани в исковата молба.

Ищецът посочва, че общата стойност на изискуемите парични задължения по доставки и услуги по издадените фактури е 72 284 лева и че

ответникът е в забава от датата на настъпване падежа на плащането -   60
календарни дни след издаването на фактурата, предвид което претендира мораторна лихва за забава в размера на 8 253.67, която сума е формирана като сбор от дължимата лихва по всяка една просрочена фактура от датата на падежа до датата на депозиране на исковата молба в съда.

          С молба от 20.06.2017г. ищецът е направил увеличение на обективно съединените искове за мораторна лихва, като подробно е индивидуализирал размера на всеки един от исковете, като общият размер на същите е увеличен с 602.63лв., или акцесорните искове са предявени общо за сумата 8 856.30лв.

 

Моли съда да постанови решение, като осъди ответника да му заплати следните суми:

- дължими суми по договора за доставка на технически газове и   договори за техническо   обслужване в общ  размер на 72 284  лева ;

           - мораторна лихва за забавено плащане по всяка една от фактурите,  на основание чл. 86 ЗЗД,  в общ размер 8 856.30лв.

- законната лихва от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на претендираните суми и всички разноски във връзка със съдебното производство, както и възнаграждението за адвокатска защита.

Ответникът оспорва изцяло всички предявени искове за главница и мораторна лихва, както по основание, така и по размер. Посочва, че ищецът основава искането си на сключен договор от 17.04.2014г. В чл.6 на договора изрично било записано, че срокът на отложено плащане от 60 дни започва да тече след представяне на следните документи:           фактура - оригинал; сертификат за качество и химичен състав,  издаден от
компетентен орган; приемателно - предавателен протокол; писмена заявка от купувача. Твърди, че освен фактура – оригинал, други документи не били представени и следователно не бил настъпил падежът за плащане по процесните фактури, което правело претенцията на ищеца неоснователна.

Оспорва претенцията на ищеца за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва за забава, като излага аргументи, че не е настъпил падежът за плащане на процесните фактури, предвид разпоредбата на чл.6 от договора. Счита, че не дължи и обезщетение за забавено плащане по чл.86 от ЗЗД.

Претендира за присъждане на направените по делото разноски.

С допълнителната искова молба, ищецът взема становище по възраженията на ответника. Посочва, че с всяка доставка на заявени от ответника количества медицински газове на лицата, приемащи доставките при ответника са предоставяни необходимият комплект документи и същите били приемани от тези лица и носели подписи на представители на ответника, като получатели. Сочи, че съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, сертификати за качество представляват декларации за съответствие, които съпровождали стоките при доставка. Ищецът твърди, че целият размер на задължението на ответника е признат от същия, тъй като е получил потвърждение на салда.

С отговора на допълнителната искова молба, ответникът поддържа първоначалния си отговор. Посочва, че с приложените към допълнителната ИМ доказателства, ищецът сам потвърждавал твърдението му, че не е изпълнил задълженията си по чл.6 от сключения договор, което правело възражението основателно.

 

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Съдът приема за безспорно установено по делото, че  на  17.04.2014 год. страните са сключили договор № 201404171010 за  периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ  и  течен кислород.

Съдът приема за установено, че за периода от 08.09.2014г. до 15.09.2016г., ищецът “С.Б.” ЕАД е издал на ответника следните 13 бр. фактури:

- фактура № 77065/08.09.2014г. за сумата от 7 200 лв.;

- фактура № 80494/03.02.2015 г. за сумата от 7 200 лв.;

- фактура № 81964/02.04.2015 г. за су­мата от 7 200 лв.;

- фактура № 82774/07.05.2015 г. за сумата от 7 200 лв.;

- фактура № 84305/02.07.2015г. за сумата от 7 200 лв.;

- фактура № 86057/01.09.2015 г. за сумата от 2484 лв.;

- фактура № 86389/15.09.2015 г. за сумата от 2250 лв.;

- фактура № 87831/10.11.2015 г. за сумата от 7200 лв.;

- фактура №90081/02.02.2016 г. за сумата от 3600 лв.;

- фактура № 91739/05.04.2016 г. за сумата от 6750 лв.;

- фактура № 92764/16.05.2016 г. за сумата от 7200 лв.;

- фактура № 94713/25.07.2016 г. за сумата от 3600 лв.;

- фактура № 96028/15.09.2016 г. за сумата от 3600 лв.;

По делото е представен договор от 17.04.2014г., в който е уговорено между страните, че доставките се заплащат по банков път с отложено плащане от 60 календарни дни след представяне на фактура – оригинал, сертификат за качество, приемо-предавателен протокол и писмена заявка от купувача. Представени са 13 бр. фактури, ведно с товарителница/приемо-предавателен протокол двустранно подписани, от които се установява, че ищецът е фактурирал на ответното дружество доставки на медицински газове – бутилиран райски газ и течен кислород, като са представени и декларации за съответствие. Съгласно чл.42 от сключения между страните договор, ако до изтичане срока на договора не е обявена нова обществена поръчка със същия предмет или откритата вече процедура не е приключила, договорът остава в сила до сключването на нов.

С оглед изясняване на делото от фактическа страна е допусната и изслушана съдебно – счетоводна експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и съдът го възприема като компетентно и мотивирано. Видно от същото, процесните фактури са включени в счетоводството на ищеца като приход и като вземане от У.“П.Д.С.К.” АД. Процесните фактури са включени в дневниците за продажби на ищеца за съответния период.Начисленият ДДС по фактурите е участвал във формиране на резултата за съответните месеци. Видно от експертизата, в НАП са подадени СД и дневници по ЗДДС за всеки период, подробно посочени от експерта. Според вещото лице, в случаите, когато резултатът за периода е бил ДДС за внасяне и не е приспаднат по чл. 92, ал.1 от ЗДДС, ДДС е внесен ефективно, съгласно представени платежни нареждания, описани подробно от експерта.

Видно от експертизата, процесните фактури са осчетоводени в счетоводството на ответника по делото като задължения към доставчика, във връзка с покупка на материали. Фактурите са отразени в дневниците за покупки на ответника, като участват във формирането на резултата от СД по ЗДДС за съответните месеци. Видно от експертизата, ответникът е  ползвал право на данъчен кредит по тези фактури.

Експертът е посочил, че паричното задължение на ответното дружество към ищеца по процесните фактури е в размер на 72 284 лв. Процесните фактури не са платени, с изключение на фактура №77065/08.09.2014г., по която ищецът е извършил частично плащане в размер на 400 лв.

Експертът е изчислил размера на мораторната лихва по всяка една от процесните фактури от датата на падежа до датата на предявяване на иска, като е посочил, че общата сума на обезщетението за просрочени плащания е в размер на 8 856,30 лв., изчислено за всяка фактура по отделно, подробно описана в експертното заключение.

Както беше посочено по-горе в изложението, съдът възприема експертното заключение, като мотивирано, компетентно и обосновано. Същото не беше оспорено от страните в хода на съдебното производство.

 

От доказателствата по делото съдът намира за установено, че между страните, които са търговци, са възникнали отношения, имащи характер на търговска продажба по смисъла на чл.318 и сл. от ТЗ. Съгласно чл. 327, ал. 1 от ТЗ, купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен, ако не е уговорено друго. Установено е, че на уговорените падежи, ответникът не е извършил плащане, поради което същият дължи на продавача сумите по процесните фактури. Ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената, процесните фактури са осчетоводени надлежно в счетоводството му и е ползвал данъчен кредит за  съответните периоди, поради което се явява неизправна страна по договора.   

Следователно исковете по чл.327, ал. 1 от ТЗ за сумата от 72 284 лева са основателни, доказани и следва да бъдат изцяло уважени.

Предявени са и акцесорни искове по чл.86, ал.1 от ЗЗД  - за заплащане на обезщетение за забавено плащане на претендираните парични задължения от датата на падежа по всяка от фактурите до предявяване на исковата молба в общ размер от 8 253.67 лв. В съдебно заседание на 20.06.2017г. съдът е допуснал увеличение на предявените искове за мораторна лихва, съобразно искане на ищеца, общо със сумата 602.63 лв. или общият претендиран размер на мораторните лихви е 8 856.30 лева.

 

 От представените доказателства по делото – договора от 17.04.2014г. се установява, че страните са уговорили срок на плащане до 60 дни от издаването на всяка от фактурите. Видно от заключението на вещото лице, размерът на обезщетението за забава по процесните фактури, изчислена от датата на падежа на всяка от тях до предявяване на исковата молба е в общ размер на 8 856.30 лева. В съдебно заседание на 20.06.2017г. съдът е допуснал увеличение на предявения иск за мораторна лихва, съобразно искането на ищеца, общо със сумата 602.63 лв.

Съдът намира, че исковете по чл.86, ал. 1 от ЗЗД също са основателни и следва да бъдат уважени в претендираните размери – общо 8 856.30 лева, както следва:

- по фактура № 77065/08.09.2014г.  лихва в размер на 1 582.90 лева, изчислена за периода от 08.11.2014г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 80494/03.02.2015г. лихва в размер на 1314,45 лева, изчислена за периода от 05.04.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 81964/02.04.2015 г. лихва в размер на 1 198,34 лв., изчислена за периода от 02.06.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 82774/07.05.2015 г. лихва в размер на 1 128,25 лв., изчислена за периода от 07.07.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 84305/02.07.2015г. лихва в размер на 1 016,03 лв., изчислена за периода от 01.09.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 86057/01.09.2015 г. лихва в размер на 308,36 лв., изчислена за периода от 01.11.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 86389/15.09.2015 г. лихва в размер на 270,54 лв., изчислена за периода от 15.11.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 87831/10.11.2015 г. лихва в размер на 753,50 лв., изчислена за периода от 10.01.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура №90081/02.02.2016 г. лихва в размер на 292,58 лв., изчислена за периода от 03.04.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 91739/05.04.2016 г. лихва в размер на 430,23 лв., изчислена за периода от 05.06.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 92764/16.05.2016 г. лихва в размер на 376,75 лв., изчислена за периода от 16.07.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 94713/25.07.2016 г. лихва в размер на 118,24 лв., изчислена за периода от 24.09.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 96028/15.09.2016 г. лихва в размер на 66,13 лв., изчислена за периода от 15.11.2016г. до 19.01.2017г.;

          На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски  в размер на 7 446,51 лв./седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и петдесет и една стотинки/.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА У.“П.Д.С.К.” АД – гр.С.З.*** с ЕИК *** да заплати на „С.Б.” ЕАД – гр.С.**, ЕИК *** следните суми: сумата  72 284 лева /седемдесет и две хиляди двеста осемдесет и четири лв./ - главница, представляваща доставени и неизплатени количества медицински газове, ведно със законната лихва, считано от датата на по­даване на исковата молба - 19.01.2017г. до окончателното изплащане,   сумата  8 856,30 лева  /осем хиляди осемстотин петдесет и шест лв. и 30 ст./, представляваща сбора на  мораторна лихва по следните фактури:

- по фактура № 77065/08.09.2014г. лихва за забава в размер на 1 582.90 лева, изчислена за периода от 08.11.2014г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 80494/03.02.2015 г. лихва за забава в размер на 1314,45 лева, изчислена за периода от 05.04.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 81964/02.04.2015 г. лихва за забава в размер на 1 198,34 лв., изчислена за периода от 02.06.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 82774/07.05.2015 г. лихва за забава в размер на 1 128,25 лв., изчислена за периода от 07.07.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 84305/02.07.2015г. лихва за забава в размер на 1 016,03 лв., изчислена за периода от 01.09.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 86057/01.09.2015 г. лихва за забава в размер на 308,36 лв., изчислена за периода от 01.11.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 86389/15.09.2015 г. лихва за забава в размер на 270,54 лв., изчислена за периода от 15.11.2015г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 87831/10.11.2015 г. лихва за забава в размер на 753,50 лв., изчислена за периода от 10.01.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура №90081/02.02.2016 г. лихва за забава в размер на 292,58 лв., изчислена за периода от 03.04.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 91739/05.04.2016 г. лихва за забава в размер на 430,23 лв., изчислена за периода от 05.06.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 92764/16.05.2016 г лихва за забава в размер на 376,75 лв., изчислена за периода от 16.07.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 94713/25.07.2016 г. лихва за забава в размер на 118,24 лв., изчислена за периода от 24.09.2016г. до 19.01.2017г.;

- по фактура № 96028/15.09.2016 г. лихва за забава в размер на 66,13 лв., изчислена за периода от 15.11.2016г. до 19.01.2017г., както и сумата 7 446,51 лв./седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 51 стотинки/,  направените по делото разноски от ищеца.

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред П. апелативен съд.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: