О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                                           19.07.2017 година               гр. Стара Загора

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 19.07.                                                                                       2017 година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: АННА ТРИФОНОВА

                                                                                       РУМЯНА ТАНЕВА

 

СЕКРЕТАР: СТОЙКА ИВАНОВА

Като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВ

Ч.т.д. № 1188 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по частната жалба на ,,**’’ ООД гр. Стара Загора против определение № 787/27.03.2017 г., постановено по гр.д. № 3881/2016 г. по описа на РС – Стара Загора, с което е прекратено производството по делото по насрещна искова молба от „**" ООД срещу Й.Т.Т., с която са предявени иск за признаване за установено, че сумата от 19 234,88 лв. се дължи от ищеца Й.Т.Т. на годно правно основание - като обезщетение по чл.79, ал.1, предл. второ ЗЗД и при условията на евентуалност иск за признаване на установено по отношение на ищеца Й.Т.Т., че сумата от 19 234,88 лв. се дължи на годно правно основание - като обезщетение по чл.12 ЗЗД като недопустимо.

Жалбоподателят ,,**’’ ООД гр. Стара Загора излага доводи за неправилност и незаконосъобразност. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК не е постъпил отговор от другата страна ЗП Й.Т.Т..

Окръжен съд – гр. Стара Загора в настоящия си състав, след като обсъди частната жалба и данните по първоинстанционното дело, намира за установено следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от Й.Т.Т. от гр. Г.О.срещу „**" ООД, с която е предявен иск по чл.55, ал.1, предл. второ ЗЗД - за връщане на сумата от 19 234,88 лв., дадена по неосъществено основание, както и иск по чл.12 ЗЗД при условията на евентуалност - за плащане на сумата от 19 234,88 лв. като обезщетение за претърпени вреди в резултат на недобросъвестно водени преговори.

В срока за отговор ответникът е предявил насрещен иск - за признаване за установено по отношение на ответника, че сумата от 19 234,88 лв. се дължи от ищеца Й.Т.Т. на годно правно основание -като обезщетение по чл.79, ал.1, предл. второ ЗЗД за претърпените вреди в резултат на виновно неизпълнение на сключения между страните договор за сублизинг, изразяващи се в направени разходи по изпълнение на сключен лизингов договор между ищеца по насрещния иск и „Уникредит лизинг" ЕАД. При условията на евентуалност е предявен и иск за признаване на установено по отношение на ищеца Й.Т.Т., че сумата от 19 234,88 лв. се дължи на годно правно основание - като обезщетение по чл.12 ЗЗД за вредите, причинени от недобросъвестно водените преговори.

По правило с насрещния иск ответникът въвежда в делото един нов и друг спорен предмет наред със спорния предмет, въведен с първоначалния иск.

Ответникът „**" ООД, предявявайки установителен иск за това, че процесната сума е дължима от ищеца на годно правно основание, не въвежда друг спорен предмет наред с този, въведен с първоначалния иск, тъй като твърди основанието за задържането на сумата, а то, както бе посочено по-горе, е елемент от фактическия състав на първоначално предявения иск, за установяването на който елемент доказателствена тежест носи ответникът.

Целената с установителния иск яснота и безспорност в правоотношението се постига с разрешаването на спора по чл. 55, ал. 1, предл. второ ЗЗД.

Предвид гореизложеното въззивния съд намира, че обжалваното разпореждане е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горните мотиви, Окръжния съд

 

 

    О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 787/27.03.2017 г., постановено по гр.д. № 3881/2016 г. по описа на РС – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                      2.