Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                        03.05.2019 година                           гр. С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – гр. С.З.                         Търговско отделение

На 30.01.                                                                                       2019 година

В открито заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

СЕКРЕТАР: СТОЙКА И.

Като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

Търг.д. № 202 по описа за 2018  г., за да се произнесе съобрази:

 

Предявен е частичен иск по чл. 430 от ТЗ за връщане на сумата от 59 580.91 швейцарски франка по договор за кредит, представляваща главница, част от цялата главница в размер на 101 450.85 швейцарски франка, както и за заплащане на сумата от 1081.72 лева – нотариални такси.

В исковата молба ищецът твърди, че на 17.06.2008г. в гр. С.З. е сключен Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 между „Ю.Е.Д.Б.“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С.бул. ***и И.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Г.С., ЕГН **********, е адрес: *** и М.Ж.С., ЕГН **********, е адрес: *** - като кредитополучатели, по силата на който банката е отпуснала общо сума в размер на равностойността на 58 000 EUR /петдесет и осем хиляди евро/, по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита, от които както следва:

• равностойността в швейцарски франкове на 29 250 EUR /двадесет и девет хиляди двеста и петдесет евро/ по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за покупка на следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 18 в гр. С.З., УПИ VI1-4718, кв. 607, кв. Три ****като имотът ще се придобива от И.С.С.

• равностойността в швейцарски франкове на 28 750 EUR /двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет евро/ по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за други разплащания като кредитополучателите се задължават да върнат ползвания кредит, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при условията на договора.

Твърди, че видно от приложеното към настоящата искова молба банково бордеро № №3612785/19.06.2008г. по банковата сметка на И.С.С. „Ю.Е.Д.Б.” АД превежда сумата от 95433,00 CHF (деветдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и три франка), като с предоставяне на заемната сума по сметката на кредитополучателя банката е изпълнила изцяло задължението си по сключения договор за кредит.

За обезпечение на отпуснатия кредит Кредитополучателят учредява договорна ипотека в полза на Банката с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 18 том III peг. № 3037 дело №334 от 2008г. върху недвижим имот, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 18 в гр. С.З., УПИ VII-4718, кв. 607, кв. ***Партийна Школа, ет. 7, aп. 18.

В исковата молба ищецът твърди, че съгл. чл. 27 ал.1 от договора БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се съгласяват, че във всеки един момент от действието на договора за кредит, Банката има право едностранно да прехвърли вземанията си, произтичащи от договора, на дружества или институции от групата на EUROBANK EFG GROUP, вкл. на Б.Р.С.“ АД гр. С.или на други финансови или нефинансови институции или дружества включително такива, чиято дейност включва секюритизация.

Посочва, че на 15.07.2008г. между "Б.Р.С." АД и „Ю.Е.Д.Б.” АД е сключен Договор за прехвърляне на вземания по договори за кредит.

По силата на този Договор, ведно с Приложение №1 към него и на основание чл. 27 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. всички вземания по кредитите, заедно с всички обезпечения са прехвърлени на "Б.Р.С." АД. На основание чл. 3, във връзка с чл. 1 от Договор за прехвърляне на вземания по договори за кредит от 15.07.2008г., "Б.Р.С." АД встъпва в правата на удовлетворения кредитор „Ю.Е.Д.Б.” АД по Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г., посочен в Приложението, представляващо неразделна част от него.

Ищецът сочи, че към Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. има сключени Допълнително споразумение от 21.04.2009г., Допълнително споразумение от 20.05.2010г., Допълнително споразумение от 17.06.2011г., Допълнително споразумение от 23.01.2012г., Допълнително споразумение от 30.01.2012г., представляващо неразделна част от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г.

Твърди се, че Банката е уведомила кредитополучателите за извършеното прехвърляне на вземането по Договора за кредит при сключване на допълнително споразумение от 21.04.2009г., а също така и с нотариална покана № 2350 том I №120 от 12.02.2018г. адресирана до И.С.С., с нотариална покана с peг. № 2348, том I, №118 от 12.02.2018г., изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 адресирана до С.Г.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 и с нотариална покана № 2349, том I №119 адресирана до М.Ж.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182.

Ищецът твърди, че по силата на подписаното между страните Допълнително споразумение от 30.01.2012г., И.С.С., ЕГН **********, С.Г.С., ЕГН **********, и М.Ж.С., ЕГН **********, са дали своето безусловно съгласие, оправомощават и упълномощават банката служебно да преоформи съществуващите, но неплатени към момента на сключване на допълнителното споразумение просрочие, чрез натрупването им към редовната главница по кредита. След така извършените реструктурирания по кредитната сделка общият размер на кредита се е увеличил до размер от 103 612,51 CНF (сто и три хиляди шестстотин и дванадесет франка и петдесет и един сантима), поради предоставените преди всяко едно споразумение суми за погасяване на просрочията.

В исковата молба се посочва, че задълженията по банковата сделка се погасяват съгласно чл. 4 от Допълнително споразумение от 30.01.2012г., а именно за период от пет месеца съдлъжниците следва да погасяват кредита на равни месечни погасителни вноски в размер на 300 CHF /триста франка/ съгласно погасителния план представляващ неразделна част от договора, анексите и допълнителните споразумения към същия.

Твърди, че по силата на чл. 8 от Допълнително споразумение от 30.01.2012г. в тежест на кредитополучателите е вменено получаването на изготвените по банковата сделка погасителни планове, като неполучаването им не освобождава заемополучателите от задължението за погасяване на банковия кредит.

След изтичане на периода на облекчено погасяване на Общия дълг, кредитополучателите погасяват кредита на равни месечни анюитетни вноски, като размера им се определя с погасителния план.

В съгласие с чл.3, ал.3 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. при просрочие на дължимите погасителни вноски, както и при предсрочна изискуемост на кредита, се дължи лихва в размер на сбора от лихвата за редовна главница, плюс наказателна надбавка от 10 /десет/ пункта.

Посочва се, че по силата на чл. 4 от договора, кредитополучателите дължат на банката и следните такси:

• такса за управление в размер на 0.75 % върху размера на разрешения кредит, еднократно, платима при първо усвояване на кредита;

• в началото на всяка следваща година, считано от откриване на заемната сметка по кредита е дължима годишна такса за управление в размер на 0,03% върху размера на непогасената главница;

Сочи, че в унисон на чл.10, т.3 от банковата сделка кредитополучателите са се задължили да отговарят за разноските, свързани с организиране и провеждане на принудително изпълнение по предоставеното обезпечение.

Нотариалните такси, които се претендират са във връзка обявяване на предсрочна изискуемост и уведомяването по смисъла по чл.99, ал.3 ЗЗД за сключени Договори за цесия.

Ищецът твърди, че поради неизпълнение на договорните си задължения, произтичащи от чл.6, ал.1 и чл.7, ал.1 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. и чл.6 от Допълнително споразумение от 30.01.2012г. за заплащане на дължимите погасителни вноски по кредита, кредитополучателите са изпаднали в забава относно погасяването на предоставения кредит, с което е нарушен сключения Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. и допълнителните споразумения към него.

Ищецът сочи, че поради непогасяване на погасителна вноска с падеж 10.08.2012г., на основание чл. 18 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. и с изпращане на нотариална покана №2350 том I №120 от 12.02.2018г. адресирана до И.С.С., с нотариална покана с peг. № 2348, том I, №118 от 12.02.2018г., изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 адресирана до С.Г.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 и с нотариална покана № 2349, том 1 №119 адресирана до М.Ж.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182, “Ю.Б.обявява целия остатък от задължението по банковата сделка за незабавно изискуемо и дължимо.

Посочва, че с Договор за прехвърляне на вземания по договори за кредит от 23.12.2016г. и ПРИЛОЖЕНИЕ №8, неразделна част от договора, „Б.Р.С.” АД, с ЕИК 130950970, със седалище и адрес на управление гр. С.район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 260 прехвърля на „Ю.Е.Д.Б.” АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 260, всички свои вземания към И.С.С., С.Г.С., и М.Ж.С., произтичащи от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г.

За така извършената цесия кредитополучателите са уведомени с изпращане на нотариална покана №2350 том 1 №120 от 12.02.2018г. адресирана до И.С.С., с нотариална покана с peг. № 2348, том I, №118 от 12.02.2018г., изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 адресирана до С.Г.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 и с нотариална покана № 2349, том I №119 адресирана до М.Ж.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182.

В исковата молба се посочва, че на 11.01.2013г. в Търговски регистър е вписана промяна в наименованието на дружеството от „Ю.Е.Д.Б.” АД на „Ю.Б.” АД.

Посочва, че поради неизплатеното от Кредитополучателите задължение произтичащо от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г., и Допълнително споразумение от 30.01.2012г. в размер: Главница: 101 450,85 CHF /сто и една хиляди четиристотин и петдесет франка и осемдесет и пет сантима/, ведно със законната лихва върху главницата считано от подаване на настоящата искова молба; Договорна лихва: 52 707,87 CHF /петдесет и две хиляди седемстотин и седем франка и осемдесет и седем сантима/; Такси: 1 630,35 CHF /хиляда шестстотин и тридесет франка и тридесет и пет сантима/; Застраховки 309,03 CHF /триста и девет франка и три сантима/ и 1 081,72 /хиляда и осемдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ лв. в съда, се поражда правен интерес от предявяване на настоящия частичен иск.

Предвид изложените обстоятелства, моли съда да постанови решение, с което да осъди солидарните длъжници И.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Г.С., ЕГН **********, с адрес: *** и М.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплатят на “Ю.Б.” АД, ЕИК: ***, частично дължимите се от тях суми произтичащи от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г., и Допълнително споразумение от 30.01.2012г. в размер на: 59580.91 CHF /петдесет и девет хиляди петстотин и осемдесет франка и деветдесет и един сантима/, ведно със законната лихва върху главницата, до окончателното и изплащане; Нотариални такси: 1 081,72 лв. /хиляда осемдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/.

Моли съда да осъди ответниците да заплатят сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер както следва: държавна такса и заплатено адвокатско възнаграждение.

На основание чл.127, ал.4 представя банкова сметка, ***о:

Титуляр „Ю.Б.“ АД:

IBAN: ***,

ВIС: BPBIBGSF.

 

Ответниците не са представили отговор на исковата молба.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното:

Безспорно се установява, че на 17.06.2008г. в гр. С.З. е сключен Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 между „Ю.Е.Д.Б.“ АД /сега “ЮРОБАНК” АД” и И.С.С., С.Г.С. и М.Ж.С., като кредитополучатели, по силата на който банката е отпуснала общо сума в размер на равностойността на 58 000 EUR /петдесет и осем хиляди евро/, по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита, от които както следва:

- равностойността в швейцарски франкове на 29 250 EUR /двадесет и девет хиляди двеста и петдесет евро/ по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за покупка на следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 18 в гр. С.З., УПИ VII-4718, кв. 607, кв. Три ****като имотът ще се придобива от И.С.С.

- равностойността в швейцарски франкове на 28 750 EUR /двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет евро/ по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за други разплащания като кредитополучателите се задължават да върнат ползвания кредит, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при условията на договора.

Видно от банково бордеро № №3612785/19.06.2008г. по банковата сметка на И.С.С. „Ю.Е.Д.Б.” АД превежда сумата от 95433,00 CHF (деветдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и три франка), като с предоставяне на заемната сума по сметката на кредитополучателя банката е изпълнила изцяло задължението си по сключения договор за кредит.

За обезпечение на отпуснатия кредит Кредитополучателят учредява договорна ипотека в полза на Банката с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 18 том III peг. № 3037 дело №334 от 2008г. върху недвижим имот, а именно:АПАРТАМЕНТ № 18 в гр. С.З., УПИ VII-4718, кв. 607, кв. ***Партийна Школа, ет. 7, aп. 18.

Съгласно чл.3, ал.3 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. при просрочие на дължимите погасителни вноски, както и при предсрочна изискуемост на кредита, се дължи лихва в размер на сбора от лихвата за редовна главница, плюс наказателна надбавка от 10 /десет/ пункта.

По силата на чл. 4 от договора, кредитополучателите дължат на банката и следните такси: такса за управление в размер на 0.75 % върху размера на разрешения кредит, еднократно, платима при първо усвояване на кредита; в началото на всяка следваща година, считано от откриване на заемната сметка по кредита е дължима годишна такса за управление в размер на 0,03% върху размера на непогасената главница;

В чл.10, т.3 от договора кредитополучателите са се задължили да отговарят за разноските, свързани с организиране и провеждане на принудително изпълнение по предоставеното обезпечение.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от договора банката и кредитополучателите се съгласяват, че във всеки един момент от действието на договора за кредит, Банката има право едностранно да прехвърли вземанията си, произтичащи от договора, на дружества или институции от групата на EUROBANK EFG GROUP, вкл. на Б.Р.С.“ АД гр. С.или на други финансови или нефинансови институции или дружества включително такива, чиято дейност включва секюритизация.

Към Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. има сключени Допълнително споразумение от 21.04.2009г., Допълнително споразумение от 20.05.2010г., Допълнително споразумение от 17.06.2011г., Допълнително споразумение от 23.01.2012г., Допълнително споразумение от 30.01.2012г., представляващи неразделна част от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Допълнителното споразумение от 30.01.2012 г. кредитополучателят ще ползва петмесечен период на облекчено погасяване на дълга, а в ал. 2 е посочено за периода на облекчено погасяване кредитополучателят следва да погасява кредита на равни месечни погасителни вноски в размер на 300 CHF /триста франка/ съгласно погасителния план неразделна част от допълнителното споразумение. По силата на чл. 8 от Допълнително споразумение от 30.01.2012г. в тежест на кредитополучателите е вменено получаването на изготвените по банковата сделка погасителни планове, като неполучаването им не освобождава заемополучателите от задължението за погасяване на банковия кредит.

След изтичане на периода на облекчено погасяване на Общия дълг, кредитополучателите погасяват кредита на равни месечни анюитетни вноски, като размера им се определя с погасителния план.

На основание чл. 18 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г., банката е изпратила нотариална покана №2350 том I №120 от 12.02.2018г. адресирана до И.С.С., с нотариална покана с peг. № 2348, том I, №118 от 12.02.2018г., изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 адресирана до С.Г.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 и с нотариална покана № 2349, том 1 №119 адресирана до М.Ж.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182, “Ю.Б.обявява целия остатък от задължението по банковата сделка за незабавно изискуемо и дължимо.

По делото е представен договор за прехвърляне на вземанията от 15.07.2008г. между "Б.Р.С." АД и „Ю.Е.Д.Б.” АД. По силата на този Договор, ведно с Приложение №1 към него и на основание чл. 27 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. всички вземания по кредитите, заедно с всички обезпечения са прехвърлени на "Б.Р.С." АД. На основание чл. 3, във връзка с чл. 1 от Договор за прехвърляне на вземания по договори за кредит от 15.07.2008г., "Б.Р.С." АД встъпва в правата на удовлетворения кредитор „Ю.Е.Д.Б.” АД по Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г., посочен в Приложението, представляващо неразделна част от него.

Ищецът е уведомил кредитополучателите за извършеното прехвърляне на вземането по Договора за кредит при сключване на допълнително споразумение от 21.04.2009г., а също така и с нотариална покана №2350 том I №120 от 12.02.2018г. адресирана до И.С.С., с нотариална покана с peг. № 2348, том I, №118 от 12.02.2018г., изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 адресирана до С.Г.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 и с нотариална покана № 2349, том I №119 адресирана до М.Ж.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182.

С Договор за прехвърляне на вземания по договори за кредит от 23.12.2016г. и ПРИЛОЖЕНИЕ №8, неразделна част от договора, „Б.Р.С.” АД прехвърля на „ЮРОБАНК” АД, всички свои вземания към И.С.С., С.Г.С. и М.Ж.С., произтичащи от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г.

За така извършената цесия кредитополучателите са уведомени с изпращане на нотариална покана №2350 том 1 №120 от 12.02.2018г. адресирана до И.С.С., с нотариална покана с peг. № 2348, том I, №118 от 12.02.2018г., изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 адресирана до С.Г.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182 и с нотариална покана № 2349, том I №119 адресирана до М.Ж.С. изпратена чрез Нотариус Д.З.Н.peг. № 182.

 

От заключението на съдебно – икономическата експертиза се установява следното:

На основание чл. 2, ал. 1 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г., разрешения кредит се усвоява по сметка на И.С.С. в швейцарски франкове с IBAN: ***, ВIС: ВРВIВGSF в Ю.Б. АД. Съгласно представените документи от „Ю.Б." АД гр. С.с банково бордеро № 3612785 на 19.06.2008г. по банкова сметка *** И.С.С. в швейцарски франкове с IBAN: ***ата 95 433,00 швейцарски франка с основание „Усвояване на кредит".

Към Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. има сключени Допълнително споразумение от 21.042009г., Допълнително споразумение от 20.05.2010г., Допълнително споразумение от 17.06.2011г., Допълнително споразумение от 23.01.2012г., Допълнително споразумение от 30.01.2012г., представляващи неразделна част от Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. Съгласно подписаното между страните Допълнително споразумение от 30.01.2012г.; кредитополучателите са се съгласили банката служебно да преоформи съществуващите, но неплатени към момента на сключване на допълнителното споразумение просрочие, чрез натрупването им към редовната главница по кредита.

Съгласно условията на договора за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. на 19.06.2008г. по банкова сметка *** И.С.С. в швейцарски франкове с IBAN: ***, ВIС: ВРВIВGSF е постъпила сумата 95 433 швейцарски франка, с което сумата е усвоена.

Съгласно представените документи от „Ю.Б." АД гр. С.длъжниците по за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. са направили погасителни вноски в общ размер на 27184,17 швейцарски франка, в т.ч.: погасена главница 2161,66 швейцарски франка, погасена лихва 24 141, 46 швейцарски франка и такси 881,05 швейцарски франка.

На основание чл. 6, ал. 1 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. кредита се погасява на месечни вноски, съгласно погасителен план и на основание чл. 7, ал. 1 погасителните вноски са ежемесечни. Според погасителния план към договора ежемесечната падежна дата е 19, считано от 19.07.2008г. до 19.05.2011г. включително. От 10.07.2011г. падежната дата е променена на 10 число от месеца.

Съгласно представените документи от „Ю.Б." АД гр. С.първото забавяне на плащанията по кредита е от месец Август 2008 г.: на падежна дата 19.08.2008г. съгласно погасителния план е дължима месечна вноска 691,91 швейцарски франка, в т.ч. 487,99 швейцарски франка лихва и 203,92 швейцарски франка главница.

В точка I от Допълнително споразумение от 21.04.2009г. е записана констатацията, че към същата дата задълженията на кредитополучателите включват както редовна главница 93 490,01 СНF и редовна лихва 37,14 СНF, така също и просрочена главница 5653,37 СНF, просрочена лихва 1684,63 СНF и просрочени такси 28,16 СНF.

Последното плащане по кредита е извършено от кредитополучателите на 28.03.2012г., като са погасени: лихва 300,00 СНF и административна такса 6,16 СНF.

Съгласно представените документи от „Ю.Б." АД гр. С.задължението на длъжниците включващо главница по Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. и Допълнително споразумение от 30.01.2012г. е в размер на 101 450,85 швейцарски франка, получена: от общо усвоената главница 103 612, 51 швейцарски франка е извадена общо погасената главница 2 161, 66 швейцарски франка.

Съгласно представените документи от „Ю.Б." АД гр. С.платените от ищеца нотариални такси свързани със събиране на вземането по Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. са в общ размер на 1081,72 лв.

На основание чл. 1 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г., банката е предоставила на кредитополучателите кредитен лимит в швейцарски франкове, в размер на равностойността в швейцарски франкове на 58000,00 евро, по курс „купува" за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита, както следва: равностойността в швейцарски франкове на 29250,00 евро по курс „купува" за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за покупка на следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 18 в гр. С.З., УПИ УП-4718, кв. 607, кв. Три чучура - север Партийна Школа, ет. 7, ап. 18; равностойността в швейцарски франкове на 28750,00 евро по курс „купува" за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за други разплащания, като кредитополучателите се задължават да върнат ползвания кредит, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при условията на договора.

На основание чл. 2, ал. 1 от Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г., разрешения кредит се усвоява по сметка на И.С.С. в швейцарски франкове с IBAN: ***, ВIС: ВРВIВGSF.

Съгласно представените документи от „Ю.Б." АД гр. С.с банково бордеро № 3612785 на 19.06.2008г. по банкова сметка *** И.С.С. в швейцарски франкове с IBAN: ***, ВIС: ВРВIВGSF е постъпила сумата 95433,00 швейцарски франка с основание „Усвояване на кредит".

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл. 430, ал.1 от ТЗ с договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. По делото е безспорно установено, че „Ю.Б." АД е изпълнила задълженията си по сключения договор, като е предоставила на кредитополучателите кредитен лимит в швейцарски франкове, в размер на равностойността в швейцарски франкове на 58000,00 евро, по курс „купува" за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита, както следва: равностойността в швейцарски франкове на 29 250 EUR по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за покупка на следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 18 в гр. С.З., УПИ VII-4718, кв. 607, кв. Три ****като имотът ще се придобива от И.С.С. и равностойността в швейцарски франкове на 28 750 EUR по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на Ю.Е.Д.Б. АД в деня на усвояване на кредита за други разплащания. От своя страна кредитополучателите са се задължили да върнат така отпуснатия кредит заедно с дължимите лихви в срок от 240 месеца, считано от датата на усвояване на кредита. От заключението на съдебно – икономическата експертиза се установява, че кредитополучателите са направили погасителни вноски в общ размер на 27 184,17 швейцарски франка, от които погасена главница в размер на 2 161, 66 швейцарски франка, погасена лихва в размер на 24 141, 46 швейцарски франка и такси в размер на 881,05 швейцарски франка. Задължението на ответниците включващо главница по Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. и Допълнително споразумение от 30.01.2012г. е в размер на 101 450,85 швейцарски франка, получена като от общо усвоената главница в размер на 103 612, 51 швейцарски франка е извадена общо погасената главница в размер на 2 161, 66 швейцарски франка. По делото не са представени доказателства от страна на кредитополучателите, чиято е доказателствената тежест съгласно разпоредбата на чл. 154 от ГПК, че са изпълнили задължението си за заплащане на остатъка от дължимите вноски по договора за банков кредит. Поради това съдът счита, че ответниците дължат на ищеца претендираната сума от 59 580, 91 швейцарски франка.

Видно от заключението на съдебно – икономическата експертиза платените от ищеца нотариални такси свързани със събиране на вземането по Договор за кредит за покупка на недвижим имот НL38929 от 17.06.2008г. са в общ размер на 1081,72 лв.

Предвид гореизложеното съдът намира, че И.С.С., С.Г.С. и М.Ж.С. следва да заплатят солидарно на “Ю.Б.” АД, частично дължимите от тях суми произтичащи от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г., и Допълнително споразумение от 30.01.2012г. в размер на: 59 580.91 CHF /петдесет и девет хиляди петстотин и осемдесет франка и деветдесет и един сантима/, ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 16.07.2018 г. до окончателното изплащане и нотариални такси в размер на 1 081,72 лв.

 

Ответниците И.С.С., С.Г.С. и М.Ж.С. следва да заплатят на “Ю.Б.” АД направените по делото разноски в общ размер на 8 605, 23 лв.

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                      Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА И.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Г.С., ЕГН **********, с адрес: *** и М.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидарно на „Ю.Б." АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.****частично дължимите от тях суми произтичащи от Договор за кредит за покупка на недвижим имот HL38929 от 17.06.2008г. и Допълнително споразумение от 30.01.2012г. в размер на 59 580.91 CHF /петдесет и девет хиляди петстотин и осемдесет франка и деветдесет и един сантима/, представляващи главница, ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 16.07.2018 г. до окончателното изплащане и нотариални такси в размер на 1 081,72 лв.

 

ОСЪЖДА И.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Г.С., ЕГН **********, с адрес: *** и М.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят на „Ю.Б." АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.****направените по делото разноски в общ размер на 8 605, 23 лв. /осем хиляди шестстотин и пет лева и 23 ст./.

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните  пред Пловдивския апелативен съд.

                                                                  

                                              

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: