Р Е Ш Е Н И Е

 

                             /07.05.                2019 Година                   гр. С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. С.З.            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 08.04.                                                              2019 година

В   открито  заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                               

СЕКРЕТАР:  Таня Кемерова

Като разгледа докладваното от съдията Караджова

Търг.д. № 246  по описа за 2018 година,

за да се произнесе съобрази:

 

     

      Производството е образувано по искова молба предявена от „М.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., **, ЕИК ***, представлявано от управителя ***против Н., със седалище и адрес на управление гр. С.**, БУЛСТАТ ***, представлявана от *** - Директор на Р., гр. С.З.**, с цена на исковете: 176 838 лв., от които 136 912 лв. - главница и 39 926 лв. – лихва.

   Ищецът твърди,че е лечебно заведение за болнична помощ, което е регистрирано по Търговския закон и по Закона за лечебните заведения с регистрационен № 2431211029 от регистъра в M3 и осъществява лечебна дейност съобразно Разрешение № МБ-335/10.04.2014г., издадено от министъра на здравеопазването.Между страните по делото бил сключен договор №241469 от 24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки със срок срокът на действие на НРД за МД за 2015г. медицинска помощ на територията си, а директорът й - да сключва договорите и да извършва плащанията на изпълнителите.

    Ответникът, като възложител по договора, имал задължение да заплаща извършената и отчетена болнична медицинска помощ, според чл.3, ал.1, т.3 от договора. Договореният в чл.35 от договора срок е до 30-то число на месеца, следващ отчетния.Ищецът твърди, че до настоящият момент ответникът не е изпълнил изцяло задължението си да заплати извършената и отчетена болнична медицинска помощ, оказана през м. юли, август и септември 2015г., както следва:

- Ответникът не е заплатил на ищеца сума в размер на 3984 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие №2000000252/11.08.2015г. към Фактура № 2000000250/11.08.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки (КП) по процесния договор и спесификация към нея за м. юли 2015г.

- Ответникът не е заплатил на ищеца сума в размер на 58 668 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие №2000000264/08.09.2015г. към Фактура № 2000000260/08.09.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки (КП) по процесния договор и спесификация към нея за м. август 2015г. Същият не е заплатил на ищеца сума в размер на 2160 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие № 2000000265/08.09.2015г. към Фактура № 2000000261/08.09.2015г. за вложени медицински изделия, съгласно чл. 27 от процесния договор и спесификация към нея за м. август 2015г.

-Ответникът не е заплатил на ищеца сума в размер на 65 860 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие №2000000280/09.10.2015г. към Фактура № 2000000277/09.10.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки (КП) по процесния договор и спесификация към нея за м. септември 2015г. Същият не е заплатил на ищеца сума в размер на 6240 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие № 2000000281/09.10.2015г. към Фактура №2000000279/09.10.2015г. за вложени медицински изделия, съгласно чл. 27 от процесния договор и спесификация към нея за м. септември 2015г.

Ищецът посочва, че общо дължимата сума за извършена дейност по клинични пътеки и вложени медицински изделия за дейност м. юли, август и септември 2015г. е в размер на 136 912 лв.  В исковата молба се посочва, че след приключване на извършената от ищеца болнична дейност през м. юли 2015г., ищецът е издал описаното по-горе Дебитно известие към съответната фактура и спесификация към нея, които е представил в Р. С.З.. С писмо вх. № 29-02- 910/11.08.2015г. са представени и отчетени на ответника Дебитно известие № 2000000252/11.08.2015г. към Фактура № 2000000250/11.08.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки. Освен това със същото писмо са представени и спесификация към фактурата, списък на случаите попадащи в спесификацията и направления за хоспитализация - 7 броя.

       Сочи се, че след приключване на извършената от ищеца болнична дейност през м. август 2015г., ищецът е издал описаните по-горе Дебитни известия към съответните фактури и спесификации към тях, които е представил в Р. С.З.. С писмо вх. № 29-02-996/08.09.2015г. са представени и отчетени на ответника Дебитно известие № 2000000264/08.09.2015г. към Фактура № 2000000260/08.09.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки и Дебитно известие № 2000000265/08.09.2015г. към Фактура № 2000000261/08.09.2015г. за вложени медицински изделия. Освен това със същото писмо са представени и спесификации към фактурите, списък на случаите попадащи в спесификациите и направления за хоспитализация - 79 броя.

    След приключване на извършената от ищеца болнична дейност през м. септември 2015г., ищецът е издал описаните по-горе Дебитни известия към съответните фактури и спесификации към тях, които е представил в Р. С.З.. С писмо вх. № 29-02-1071 /09.10.2015г. са представени и отчетени на ответника Дебитно известие № 2000000280/09.10.2015г. към Фактура № 2000000277/09.10.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки и Дебитно известие № 2000000281/09.10.2015г. към Фактура № 2000000279/09.10.2015г. за вложени медицински изделия. Освен това със същото писмо са представени и спесификации към фактурите, списък на случаите попадащи в спесификациите и направления за хоспитализация - 66 броя.

      С писма изх. №№ 29-02-927/17.08.2015г., 29-02-1026/24.09.2015г. и 29-02- 1094/19.10.2015г. Р. С.З. е върнала процесните фактури и спесификации с обяснението, че финансово-отчетни документи, които са на стойност, надвишаващи определената стойност за съответния месец в приложение 2 към ИД, не пораждат действие, не се приемат и се връщат на лечебното заведение.

       Ищецът посочва, че сумата в размер на 136 912 лв. представлява общата стойност на оказаната от ищеца болнична помощ по клинични пътеки и вложени медицински изделия за м. юли, август и септември 2015г., която надвишава утвърдената стойност на разходите за м. юли, август и септември 2015г. по Приложение № 2 на Допълнително споразумение № 11 от 10.07.2015г. към гореописания индивидуален договор, като към настоящия момент ищецът не е получил сумата в размер на 136 912 лв.

      Ищецът заявява, че е представил документите, които са необходими за заплащане на договорената и извършена дейност по КП, съгласно чл.28, ал.1 от договора, като липсват уредените в чл.32, ал.13 от договора основания за отхвърляне на заплащане.

      Твърди, че ако отказът на ответника да заплати дължимата по описаните по-горе фактури сума се основава на т.3 и т.13 на § 2 и на т.2 от § 3 от ДС № 4 от 06.04.15r., с което се изменят, допълват, респ. създават, съответно чл.20, ал.1, т.6, чл.40, ал.6 и чл.53, ал.1, т.3 от индивидуалния договор, то тези разпоредби са нищожни поради противоречие със закона.

Сочи, че съгласно разпоредбите на чл.35, т.1 и чл.4 от Закона за здравното осигуряване, задължително осигурените лица имат право да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Н., като задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определения пакет от здравни дейности и свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК. Според чл.45, ал.1 и ал.2 от ЗЗО, Н. заплаща оказването на изброените в ал.1 видове медицинска помощ, която в ал.2 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на Н..

     Посочва, че разпоредбите на чл.55, ал.3, т.5 и 6 от ЗЗО (редакция ДВ, бр. 101 от 2009г., в сила от 1.01.2010г., до отмяната с ДВ, бр. 48 от 27.06.2015г.,) забранява националните рамкови договори да установяват изисквания за максимален брой извършвани дейности и за ограничение в обема на извършваните дейности от лечебните заведения.

     Съгласно чл.59, ал.1 от ЗЗО, индивидуалните договори за оказване на медицинска помощ трябвало да се сключват между директора на РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Сочи се, че според чл.59, ал.2 от ЗЗО, индивидуалните договори не могат да бъдат сключени при условия, по-неизгодни от приетите с НРД.

      Ищецът заявява, че клаузите, въвеждащи лимит за заплащане на медицинската помощ, в конкретния случай са нищожни и поради противоречие с добрите нрави и нормите на Конституцията. Лечебното заведение ищец оказва медицинска помощ на здравноосигурени лица, при които своевременното диагностициране и лечение е от значение за запазването или удължаването на живота на пациентите. Лишаването на лечебното заведение от възможността да оказва своевременна медицинска помощ на тези лица (какъвто би бил резултатът от незаплатената т. нар. „надлимитна” медицинска помощ) влиза в противоречие с правото на живот на пациента, прогласено в чл. 28 от Конституцията.

      Сочи, че освен подробно описаните по-горе суми, представляващи стойност на оказаната от ищеца болнична помощ по клинични пътеки и вложени медицински изделия за м. юли, август и септември 2015г., ответникът дължи и лихва върху незаплатената главница /в размер на законната лихва/ по процесните фактури както следва:

- по Дебитно известие № 2000000252/11.08.2015г. към Фактура №2000000250/11.08.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки на стойност 3984 лв. , дължима лихва за периода 01.09.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 1212 лв.

- по Дебитно известие № 2000000264/08.09.2015г. към Фактура №2000000260/08.09.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки на стойност 58 668 лв. , дължима лихва за периода 01.10.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 17 361 лв.

- по Дебитно известие № 2000000265/08.09.2015г. към Фактура №2000000261/08.09.2015г. за вложени медицински изделия на стойност 2160 лв. , дължима лихва за периода 01.10.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 639 лв.

- по Дебитно известие № 2000000280/09.10.2015г. към Фактура №2000000277/09.10.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки на стойност 65 860 лв. , дължима лихва за периода 01.11.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 18 922 лв.

- по Дебитно известие № 2000000281/09.10.2015г. към Фактура №2000000279/09.10.2015г. за вложени медицински изделия на стойност 6240 лв. ,дължима лихва за периода 01.11.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 1792 лв.

     Посочва, че общо дължимата сума за лихви, считано от датата на падеж по всяка една от процесните фактури до 30.08.2018г. /датата на подаване на исковата молба/ е в размер на 39 926 лв.

    Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца суми както следва:

1. Главница в размер на 3984 лева по Дебитно известие № 2000000252/11.08.2015г. към Фактура № 2000000250/11.08.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.09.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 1212лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

2. Главница в размер на 58 668 лева по Дебитно известие №2000000264/08.09.2015г. към Фактура № 2000000260/08.09.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.10.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 17 361лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

3. Главница в размер на 2160 лева по Дебитно известие №2000000265/08.09.2015г. към Фактура №2000000261/08.09.2015г. за вложени медицински изделия, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.10.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 639 лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

4. Главница в размер на 65 860 лева по Дебитно известие №2000000280/09.10.2015г. към Фактура № 2000000277/09.10.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.11.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 18 922лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

5. Главница в размер на 6240 лева по Дебитно известие №2000000281/09.10.2015г. към Фактура № 2000000279/09.10.2015г. за вложени медицински изделия, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.11.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 1792 лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

Претендира всички направени по делото разноски.

 

     Ответникът „М.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., **, ЕИК ***  оспорва изцяло като неоснователни исковете.

      Посочва, че през 2015г. между „М.“ ЕООД, клон С.З. и Н. има сключен договор № 241469/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Към този договор е подписано Приложение №2, в което са определени стойностите на дейностите в болничната медицинска помощ (БМП), които следва да се заплатят на лечебното заведение през месец януари и февруари 2015г. съответно за извършената дейност през м.декември 2014г. и януари 2015г. С анекси към договора са определени, съответно коригирани стойностите на дейностите в болничната медицинска помощ и за останалите месеци от 2015г.

    Сочи, че съгл. чл.20, т.6 от договор № 241469/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки - условие за заплащане за всеки отделен случай по КП е извършената и отчетена дейност по КП да е в рамките на стойностите, посочени в Приложение № 2 към този договор. В чл.40, ал.3 от същия договор е договорено, че изпълнителят не може да отчита с финансово-отчетни документи, дейности/лекарствени продукти/медицински изделия на стойност надвишаваща утвърдената в приложение №2 за съответния месец. Следователно за да бъде заплатена дейността, същата освен да е извършена, се изисква и да е договорена, т.е. да отговаря на определените в Приложение №2 стойности.

     Ответникът посочва, че с подписано допълнително споразумение №4/06.04.2015г. договор № 241469/24.02.2015г. текстовете на чл.20, т.6 и чл.40, ал.3 продължават да са част от съдържанието на договора, като са отразени в чл.20, ал.1, т.6, съответно в чл.40, ап.6.

     Сочи, че лечебното заведение-изпълнител по договор №241469/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки е подписало, както този договор, така и допълнително споразумение №4/06.04.2015г. към същия, е което е изразило съгласие с клаузите на същите, както и лечебното заведение-ищец е подписало също така и горецитираните в отговор анекси и Приложения №2 към тях.

      Ответникът твърди, че претендиралата с исковата молба сума не е заплатена на ищеца, тъй като със същата са надвишени стойностите, посочени в Приложение №2 към договор № 241469/24.02.2015г.

     Ответникът сочи, че определянето и коригирането на стойностите по приложение №2 към договорите на ИБМП с Н. се регламентира в чл.4 от Закона за бюджета на Н. за 2015г. /ЗБН. за 2015г./ и е обвързано е бюджетните средства на Н. общо и в частност за здравноосигурителни плащания. Бюджетните средства на Н. се формират предимно /99%/ от здравноосигурителни вноски върху доходите на подлежащите на осигуряване лица.

      Сочи, че съгл. чл.22, ал.1 и 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ бюджетът на Н. е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет. Годишната стойност на разходите за видовете медицинска помощ, изплащана от Н., са неразделна част от бюджета на Н. за съответната година. В чл.23 и 24 от ЗЗО е нормативно регламентирано от къде се набират приходите на Н. и за какво се разходват средствата.

        Твърди, че клаузите на чл.20, ал.1, т.6 и чл.40, ал.6 от договор №241469/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки са в съответствие и са съобразени с разпоредбите на чл.4, чл.5, чл.35, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.55, ал.3, т.5 и 6 /редакция ДВ, бр. 101 от 2009г., в сила от 01.01.2010г./, от ЗЗО, като се осигурява възможност на здравноосигурените лица /ЗОЛ/ да упражняват всички свои права, както и правото на свободен избор на изпълнител на медицинска помощ.

       Сочи, че съгл. чл.21, ал.4 от Постановление №57 на МС от 16.03.2015г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал.2, т.2 от Закона за здравното осигуряване Обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2015г., в сила от 20.03.2015 г., попр., бр. 25 от 3.04.2015 г. в чл.21 от приложение №2Б към чл.2 от същото постановление, при достигане на съответните месечни стойности, водещи до липса на капацитет на изпълнител на БМП за хоспитализации, с изключение на случаите на спешна диагностика и лечение, същият формира листа на чакащите.

     Ответникът посочва, че относно случаите на спешна диагностика и лечение, при които пациента се приема и лекува по спешност, е регламентирано, че ако в конкретен месец изпълнителят на БМП евентуално е имал такива случаи и са достигнати определените на ЛЗ стойности за този месец, изпълнителят на БМП може да подаде в РЗОК писмено заявление за увеличение на размера на месечната стойност на разходите за дейностите в БМП в приложение № 2 по реда на т.1 и 2 на ал.4 от чл.21 от приложение №2Б към чл.2 от Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г.

       Редът за определяне и съблюдаване на стойностите по Приложение №2 към договорите с Н. е определен както в нормативната уредба, така и в индивидуалния договор. Предвид на това при сключване на договор с Н. всички лечебни заведения, вкл. и ищецът, са предварително запознати с този ред, респективно подписвайки договор с Н., лечебните заведения изразяват съгласие да работят при тези нормативно определени условия. Всеки изпълнител на БМП е длъжен да се съобразява със съдържанието на своя договор с Н. и да съобразява стойността на отчетената от него дейност с определените му в приложение №2 стойности, като счита, че ако е отчетена дейност, чиято стойност надвишава определената стойност в Приложение №2, плащане от страна на Н./РЗОК не се дължи.

    Посочва, че за да бъде заплатена дейността, същата освен да е извършена, се изисква и да е договорена, т.е. да отговаря на определените в Приложение №2 стойности. Сочи, че в случая с исковата молба се иска присъждане на суми в следствие на неизпълнение на задължение по сключен договор, като счита, че видно от цитираният по-горе договор, сключен между Н. и ищеца, същият не съдържа задължение на Н. да заплаща суми над определените в Приложение №2 към този договор.

      Счита, че от представените по делото договор №241469/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и анекси към същия се установява, че Н. и РЗОК са изпълнявали в съответствие с нормативната уредба правомощията си по администриране на бюджета, като на лечебното заведение-ищец са определени, съответно са коригирани стойностите на дейностите в болничната медицинска помощ, като видно от анекс №3/24.03.2015г. към договор №241469/24.02.2015г. са утвърдени за заплащане на ищеца стойности за дейности, чиято стойност надвишава утвърдените стойности за м.декември 2014г., м.януари и февруари 2015г. - при съблюдаване разходването и наличието на бюджетни средства, след решения на Надзорен съвет /НС/ на Н. и подписване на анекси, с което средствата стават част от Приложение №2 към договора. През 2015г. на лечебното заведение-ищец са изплатени всички определени по месеци в Приложение №2 стойности, като това обстоятелство не се оспорва от ищеца.

      Предвид гореизложеното, моли съда да постанови решение, с което да отхвърли изцяло исковете като неоснователни, ведно с всички законови последици от това, както и да му присъди юрисконсултско възнаграждение в размер определен от съда.

     Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

    Предявени са искове в условията на обективно съединяване-иск с правно основание чл.266 ЗЗД ,обективно съединен с иск за мораторна лихва –чл.86 ЗЗД.

     В хода на производството се установява следното: Не се спори между страните по делото,че е сключен договор №241469 от 24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки със срок срокът на действие на НРД за МД за 2015г.Ответникът, като възложител по договора, има задължение да заплаща извършената и отчетена болнична медицинска помощ, според чл.3, ал.1, т.3 от договора. Договореният в чл.35 от договора срок е до 30-то число на месеца, следващ отчетния. Ответникът не оспорва,че не е изпълнил изцяло задължението си да заплати извършената и отчетена болнична медицинска помощ, оказана през м. юли, август и септември 2015г., както следва:

- сума в размер на 3984 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие №2000000252/11.08.2015г. към Фактура № 2000000250/11.08.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки (КП) по процесния договор и спесификация към нея за м. юли 2015г.

- сума в размер на 58 668 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие №2000000264/08.09.2015г. към Фактура № 2000000260/08.09.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки (КП) по процесния договор и спесификация към нея за м. август 2015г. Същият не е заплатил на ищеца сума в размер на 2160 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие № 2000000265/08.09.2015г. към Фактура № 2000000261/08.09.2015г. за вложени медицински изделия, съгласно чл. 27 от процесния договор и спесификация към нея за м. август 2015г.

-Ответникът не е заплатил на ищеца сума в размер на 65 860 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие №2000000280/09.10.2015г. към Фактура № 2000000277/09.10.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки (КП) по процесния договор и спесификация към нея за м. септември 2015г. Същият не е заплатил на ищеца сума в размер на 6240 лв., представляваща дължимата сума по Дебитно известие № 2000000281/09.10.2015г. към Фактура №2000000279/09.10.2015г. за вложени медицински изделия, съгласно чл. 27 от процесния договор и спесификация към нея за м. септември 2015г.

       Не се оспорва също така, че общо дължимата сума за извършена дейност по клинични пътеки и вложени медицински изделия за дейност м. юли, август и септември 2015г. е в размер на 136 912 лв. 

       Безспорно е, че въвеждането на лимити за плащане на дейности от изпълнители на медицинска помощ е резултат на Решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г. на НС на Н.. Видно от представените доказателства с решение № 5750 от 29.08.2016 г. на Административен съд София град по адм. дело № 7527/2015 г., решението на НС на Н. в тази част е прогласено за нищожно, поради липса на компетентност на съвета да променя разходи за болнична помощ. Това решение е потвърдено с  Решение № 493 от 12.01.2018 год. по адм.д. № 11702/2016 г. на ВАС.       Поради това настоящата съдебна инстанция намира, че горепосоченото решение на надзорния съвет не е произвело действие, поради което не е налице правно основание за лимит на дейностите извършени правомерно от изпълнителите на болнична медицинска помощ.

     Съдът намира, че отказът на Н. да финансира със средства заложени в бюджета, извършените дейности по клинични пътеки и свързаните с тях медицински дейности, не е нормативно установено, поради което същите подлежат на заплащане, тъй като от доказателствата по делото се установява наличието на реално изпълнение на задълженията на болницата към здравноосигурени лица, по клинични пътеки, които следва да се е заплащат от здравната каса.

    Ето защо съдът намира, че клаузите на т.3 и т.13 на § 2 и на т.2 от § 3 от ДС № 4 от 06.04.15r., с което се изменят, допълват, респ. създават, съответно чл.20, ал.1, т.6, чл.40, ал.6 и чл.53, ал.1, т.3 от индивидуалния договор въвеждат ограничения при заплащането на оказаната от болничното заведение медицинска помощ. Поради това същите  противоречат на законовите разпоредби, регламентиращи болнична медицинска помощ, въз основа на които този договор е сключен, а именно чл. 52 от Конституцията на РБ, чл. 5, чл. 35 от ЗЗО. Това е така, тъй като оказването на медицинска помощ на здравноосигурените лица се поставя в зависимост от обстоятелството дали необходимостта е възникнала в рамките на определените от здравната каса стойностни лимити. Това води до неравнопоставеност при третирането на лица, потърсили медицинска помощ преди или след изчерпване на тези лимитни стойности, поради което на основание чл. 26, ал. 1, пр.1 от ЗЗД предвиждащите такива ограничения договорни клаузи са нищожни и като такива не произвеждат действие. Освен това настоящата съдебна инстанция счита, че горепосочените клаузи са в противоречие с духа на ЗЗО, като в самия закон не е предвидена възможност Н. да откаже да плати на това основание, а индивидуално сключения договор между страните по делото не може да съдържа клаузи, по-неизгодни от Националния рамков договор и ЗЗО. 

   Съдът намира, че от представените по делото доказателства, които не са оспорени от ответника, се установява, че всички дейности по извършена болнична помощ по клинични пътеки и вложени медицински изделия са фактурирани в стойностите, уговорени между страните, поради което следва да бъдат заплатени.

    

 

   Водим от горните мотиви, съдът

 

                                                   Р Е Ш И :

 

    ОСЪЖДА Н. с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр. С.** със съдебен адрес: гр. С.З., ** да заплати на „М.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., **, ЕИК ***, представлявано от управителя ***сумата 176 838 лв./сто седемдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и осем лева/, от които 136 912 лв./сто тридесет и шест лева деветстотин и дванадесет лева/ - главница и 39 926лв. /тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и шест лева/– лихва,както следва:

     1. Главница в размер на 3984 лева по Дебитно известие № 2000000252/11.08.2015г. към Фактура № 2000000250/11.08.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.09.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 1212лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

2. Главница в размер на 58 668 лева по Дебитно известие №2000000264/08.09.2015г. към Фактура № 2000000260/08.09.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.10.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 17 361лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

3. Главница в размер на 2160 лева по Дебитно известие №2000000265/08.09.2015г. към Фактура №2000000261/08.09.2015г. за вложени медицински изделия, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.10.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 639 лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

4. Главница в размер на 65 860 лева по Дебитно известие №2000000280/09.10.2015г. към Фактура № 2000000277/09.10.2015г. за извършена болнична помощ по клинични пътеки, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.11.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 18 922лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

5. Главница в размер на 6240 лева по Дебитно известие №2000000281/09.10.2015г. към Фактура № 2000000279/09.10.2015г. за вложени медицински изделия, ведно с мораторна лихва върху главницата за периода 01.11.2015г. до 30.08.2018г. в размер на 1792 лв., заедно със законната лихва върху неплатената главница, считано от 31.08.2018г. до окончателното й изплащане.

 

   

    ОСЪЖДА Н. с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр. С.** със съдебен адрес: гр. С.З., ** да заплати на „М.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., **, ЕИК ***, представлявано от управителя ***сумата 12 074 лв./дванадесет хиляди седемдесет и четири лева/-разноски по делото.

 

       РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните  пред П.ския апелативен съд.

                                                                  

                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: