Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                           16.05.2019 година                    град С.З.

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На  24.04.                                                                                               2019 година

В открито заседание в състав:

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

                            

СЕКРЕТАР: Таня Кемерова

като разгледа докладваното от съдията ТАНЕВА

т.дело № 259 по описа за 2018 година.

за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба, подадена от „И” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление област С.З., общ.Б.Д., с.Б.Д., представлявано от управителя И.А.С.против “И" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С, п.к. 1505, р-н О, бул. „***“ № 11, представлявано от управителя Д.К.С., с цена на иска: 154 365.60 лв. – главница и 16 965,40 лв. – лихви.

 

В исковата молба ищецът посочва, че в периода 15.06.2017г.-01.07.2017 г. е доставил на „И“ ЕООД „Стрък маточина“ на обща стойност 155 461,68 лв., с вкл. ДДС. Твърди, че получаването на стоката било удостоверено с двустранно подписани приемо- предавателени протоколи №1/15.06.2017г.; №2/16.06.2017г.; №3/ 17.06.2017г.; №4/24.06.2017г.; №5/25.06.2017г.; №6/26.06.2017г.; №7/27.06.2017г.; №8/28.06.2017г.; №9/29.06.2017г.; №10/30.06.2017г.; №11/01.07.2017г., като за извършената доставка, ищецът  издал данъчна фактура №156/03.07.2017г., а от страна на „И“ ЕООД са били извършени частични плащания по фактурата, вследствие на което непогасеното задължение по същата е в размер на 138 000 лв. с ДДС.

Сочи, че в периода 08.07.2017 г. - 10.07.2017 г. е доставил на „И“ ЕООД „Лавандулов цвят - реколта 2017 г.“ на обща стойност 16 365,60 лв. с вкл. ДДС. Получаването на стоката било удостоверено с двустранно подписани приемо-предавателени протоколи №16/08.07.2017г.; №17/09.07.2017г.; №18/10.07.2017г., за което дружеството е издало фактура 200/26.07.2018 г., задължението по която е в размер на 16 365,60 лв. с ДДС и същото е изцяло непогасено.

Твърди, че между дружествата били проведени множество разговори и от страна на ответното дружество били дадени обещания за плащане, но до настоящият момент посочените суми не са заплатени.

Ищецът посочва, че поради забавеното плащане по фактура 156/03.07.2017 г., ответното дружество им дължи и лихва за забава в размер 16708.35 лева., върху сумата 138000 лв. - главница по фактура 156/03.07.2017г., за периода от датата на забава - 04.07.2017г. до 12.09.2018 г. датата на подаване на настоящата молба в съда, както и лихва за забава в размер 218.64 лева, върху сумата 16365.60лв., главница по фактура 200/26.07.2018г., считано от датата на забава 27.07.2018г. до 12.09.2018г. - датата на подаване на настоящата молба в съда.

Моли съда, да постанови Решение, с което да бъде осъдено  ответното дружество „И“ ЕООД да заплати на „И” ООД следните суми:

- сумата 138 000 лева (сто тридесет и осем хиляди лева), с вкл.ДДС представляваща неизплатена част от главница по фактура 156/03.07.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

- сумата 16 365.60 лева (шестнадесет хиляди триста шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки), представляваща неизплатена главница по фактура 200/26.07.2018г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

- сумата 16 708.35 лева (шестнадесет хиляди седемстотин и осем лева и тридесет и пет стотинки), представляваща законна лихва за забава върху сумата 138 000 лева - главница по фактура 156/03.07.2017г., за периода от датата на забава по фактурата - 04.07.2017г. до 12.09.2018 г. датата на подаване на настоящата молба в съда.

- сумата 218.64 лева (двеста и осемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) представляваща законна лихва за забава върху 16 365.60 лв.-главница по фактура 200/26.07.2018г., считано от датата на забава 27.07.2018 до 12.09.2018г - датата на подаване на настоящата молба в съда.

Ищецът претендира  и направените по делото разноски, като посочва банкова сметка.

 

*** “И" ЕООД - гр. С.З. не е представил в срок отговор на исковата молба съгласно чл. 367 ГПК.

          Същият е редовно  и своевременно призован за първото по делото съдебно заседание, чрез залепяне на уведомление на основание чл.47, ал.1 от ГПК, на което не се е явил и не е изпратил представител, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. 

          В първото по делото съдебно заседание ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение.

          Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.  

          Съгласно чл. 239, ал.1, т. 1  ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

          Видно от материалите по делото, тези изисквания са изпълнени по отношение на ответника. Същият е редовно и своевременно призован и призовката е получена лично от управителя на дружеството.

 Второто изискване, съгласно чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение е искът да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените  доказателства. Съдът счита, че и това изискване в случая е налице, видно от представените по делото доказателства.  

          На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца разноски по делото в общ размер на 26 392,80 лв.

          С оглед на тези съображения, съдът приема, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение,  поради което и на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 239, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ГПК

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ОСЪЖДА “И" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.С, п.к. 1505, р-н О, бул. „***“ № 11, ЕИК *** представлявано от управляващия едноличен собственик на капитала Д.К.С. да заплати на „И” ООД, със седалище и адрес на управление: област С.З., общ. Б.Д., с.Б.Д., с ЕИК *** следните суми:

- сумата 138 000 лева (сто тридесет и осем хиляди лева), с вкл.ДДС представляваща неизплатена част от главница по фактура 156/03.07.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

- сумата 16 365.60 лева (шестнадесет хиляди триста шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки), представляваща неизплатена главница по фактура 200/26.07.2018г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

- сумата 16 708.35 лева (шестнадесет хиляди седемстотин и осем лева и тридесет и пет стотинки), представляваща законна лихва за забава върху сумата 138 000 лева - главница по фактура 156/03.07.2017г., за периода от датата на забава по фактурата - 04.07.2017г. до 12.09.2018 г. датата на подаване на настоящата молба в съда.

- сумата 218.64 лева (двеста и осемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) представляваща законна лихва за забава върху 16 365.60 лв.-главница по фактура 200/26.07.2018г., считано от датата на забава 27.07.2018 до 12.09.2018г - датата на подаване на настоящата молба в съда.

 

          ОСЪЖДА “И" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.С, п.к. 1505, р-н О, бул. „***“ № 11, ЕИК *** да заплати на “И" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С, п.к. 1505, р-н О, бул. „***“ № 11 сумата на 26 392,80 лв./двадесет и шест хиляди триста деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/, представляваща разноски по делото.

 

          ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                                                         

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: