Р Е Ш Е Н И Е

 

                             /  14.05.                2019 Година                  гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 15.04.                                                               2019 година

В   открито  заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                               

СЕКРЕТАР:  Стойка Иванова

Като разгледа докладваното от съдията Караджова

Търг.д. № 273  по описа за 2018 година,

за да се произнесе съобрази:

 

           Производството е образувано по искова молба от „К.К.Г.“ ООД – гр.С. против “К.Т.К.” ЕООД – гр.К. и И.В.Т. – поръчител на задълженията на “К.Т.К.” ЕООД, съгласно Споразумение от 25.05.2017г. за признаване и разсрочване на задължения с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

         Ищецът „К.К.Г.“ ООД – гр.С. твърди, че е кредитор на ответното дружество за сумата от 55 863, 64 лв., представляващо главница и лихва за забава от датата на настъпване на съответните падежи до датата на завеждане на настоящата искова молба в размер на 4145,94 лв., като посочената сума представлявала незаплатена цена по Споразумение, сключено между страните на 25.05.2017г., с което длъжникът “К.Т.К.” ЕООД признавал безусловно, че дължи плащане на цена за стоките, падежите за плащане ,на която са настъпили преди подписването на споразумението и че дружеството длъжник е в забава на плащанията. Посочва, че дължимите суми са определени в т. „В” от споразумението, с което дружеството - длъжник предлага погасителен план за издължаване на ДДС по фактурите в посочения по-горе размер. Задължението е формирано на основание сключени Договори с реф. № RVB1701003/02.01.2017г. и № RVB1612019/27.12.2016г. за производство и доставка на прах за пране, модел /тип „YES”, пакетиран в кашони по 16 кутии, всяка от които с нетно тегло от 1 кг. Съгласно т. „Г” от споразумението И.В.Т., ЕГН ********** се съгласявал да стане поръчител на длъжника “К.Т.К.” ЕООД за сумата от 55 863,64 лева.

        На 27.12.2016г. между ищеца - продавач и ответното дружество - купувач е сключен Договор с референтен № RVB1612019/27.12.201бг. за доставка на прах за пране, като договореното количество е 199 744 кг., пакетирано в кутии по 1 кг. Твърди се, че стоката е произведена и доставена на възложителя с няколко доставки в периода от 18.01.2017г. до 31.01.2017г., всяка от които е удостоверена с пакетиращ лист, който по същество е протокол с опис на доставени стоки, подписан от двете страни. Цената на договора е в размер на 0.52 евро за кутия или общо 103 866 евро /203 145,95 лева/ за цялата поръчка. Падежът за плащане на цената за доставената стока е вкл. ДДС е определен съгласно договора до 31.01.2017г. Стоките са предназначени за износ за Дружество „R.I.” LTD, международна фирма, регистрирана в О.А.Е., със седалище и адрес на управление в Дубай.

    Ha 02.01.2017г. между ищеца - продавач и ответното дружество - купувач е сключен Договор с референтен № RVB1701003/02.01.2017г. за доставка на прах за пране, като договореното количество е 101 408 кг. в пакети по 1 кг. Стоката е произведена и доставена на възложителя с няколко доставки в периода от 01.02.2017 до 27.03.2017г., всяка от които е удостоверена с пакетиращ лист, който по същество е протокол с опис на доставени стоки, подписан от двете страни. Цената по договора е в размер на 0.52 евро за кутия или общо 52 732,16 евро /103 135,14 лева/ за цялата поръчка. Падежът за плащане на цената за доставената стока с вкл. ДДС е определен съгласно договора до 14.03.2017г. Стоките са предназначени за износ за Дружество „R.I.” LTD, международна фирма, регистрирана в О.А.Е., със седалище и адрес на управление в Дубай.

     Твърди се, че възложителят “К.Т.К.” ЕООД извършил частични плащания за извършените доставки по първия договор от 27.12.2016г, съгласно издадени фактури.

     Към 01.03.2017г. ответното дружество изпаднало в забава на плащането на сумата от 35 236,65 лева, представляваща ДДС по фактури № 0000013772 от 18.01.2017; № 0000013773 от 23.01.2017; № 0000013774 от 24.01.2017; № 0000013775 от 25.01.2017; № 0000013817 от 26.01.2017; № 0000013819 от 30.01.2017 и № 0000013821 от 31.01.2017г., съгласно договора за доставка от 27.12.2016г.

     Към 15.03.2017г. ответното дружество изпаднало в забава на плащането на сумата от 104 727, 36 лева, от които 84 100,37 лева основа и 20 626,99 лева ДДС по фактури № 0000013823 от 01.02.2017; № 0000013952 от 10.03.2017; № 0000013953 от 20.03.2017; № 0000013954 от 22.03.2017; № 0000013955 от 27.03.2017; № 0000013956 от 27,03.2017, съгласно договор за доставка от 02.01.2017г.;

    Ищецът твърди, че и по двата договора доставките са изпълнени, като последната експедиция на стоки е от 27.03.2017г., въпреки забавеното плащане.

    За уреждане на отношенията между страните е подписано цитираното по-горе споразумение, с което ответното дружество признавало безусловно, че дължи на ищеца сума в размер на 55 863, 64 лева, като задължение за ДДС по издадените фактури относно изпълнени договори за доставка и предлагал и подписал погасителен план за издължаване на ДДС по фактури в размер на 55 863,64 лева, както следва: В деня на подписване на споразумението да заплати сума в размер на 10 000 лева.Остатъкът да бъде платен на 6 равни погасителни вноски по 7 643,94 лева, платими съответно към 24.06.2017, 24.07.2017г., 25.08.2017, 25.09.2017, 25.10.2017 и 25.11.2017г. Посочва се, че съгласно точка „Г” на споразумението И.В.Т., като физическо лице е поръчител на дружеството-длъжник  за сумата от 55 863, 64 лева, описана в точка „В” на споразумението.

      На 06.07.2017г. е подписан тристранен протокол между „К.Т.К.“ ЕООД, неговия контрагент „R.I.” LTD и дружество „К.К.Г.” ООД като доставчик, изправна страна по договорите. Протоколът бил подписан пред нотариус, с удостоверяване на подпис с Peг. № 2680 от Нотариус Д.Г.с район на действие Стара Загора с peг.№ 403 в НК. По силата на този протокол /по същество това представлявало тристранно споразумение за уреждане на задълженията на Възложителя „К.Т.К.“ ЕООД/, който Дружество „R.I.” LTD, като контрагент на възложителя „К.Т.К.“ ЕООД се съгласявал да заплати директно на „К.К.Г.” ООД левовата равностойност на сумата от 42 999,84 EUR /84 100,37 лева/, която сума „R.I.” LTD дължал на „К.Т.К.“ ЕООД за извършени последващи доставки на стоките, които „К.К.Г.” ООД е произвело и доставило „К.Т.К.“ ЕООД и за които не е получило плащане, като „К.Т.К.“ ЕООД признавал, че дължи на „К.К.Г.” ООД сума в размер на 42 999,84 EUR, и се съгласявал „R.I.” LTD да заплати директно на „К.К.Г.“ ООД дължимата сума. С този протокол „К.Т.К.“ ЕООД уредил частично задължението си към „К.К.Г.” ООД по договор № RVB1701003, като задължението по ДДС за фактурите останало неизплатено.

      Сочи се, че до настоящия момент „К.Т.К.“ ЕООД е в забава и продължава да дължи на ищеца, съгласно подписаното Споразумение от 25.05.2017г., сума в размер на 55 863,64 лева - за ДДС по фактурите, ведно със законна лихва за забава, дължима за всяко едно от просрочените плащания по погасителния план, приет със Споразумението, за периода от първия ден, следващ датата на падежа според споразумението, до датата на подаване на настоящата искова молба.

    Посочва се, че длъжникът не съдействал за добросъвестното и доброволно уреждане на отношенията, като не заплатил нито една от посочените в Споразумението погасителни вноски, всяка от които е изискуема към настоящия момент. Проведени били редица разговори, разменена кореспонденция, напомнителни имейли и телефонни обаждания, но дължимата сума не била погасена, дори и частично.               С молба ищецът уточнява, че е предявил частичен иск за сумата от 10000 лева, която съгласно Споразумението от 25.05.2017г., е дължима към датата на подписването му и ,че по иска е постановено Решение №362 от 15.06.2018г. на Районен съд - гр. К. по гр. д. 367/2018г., което му е връчено на 16.07.2018г., с което съдът е осъдил “К.Т.К.” ЕООД и И.В.Т. – лично, солидарно да му заплатят сумите съответно 10 000 лв., представляващи - задължение oт споразумение от 25.05.2017г. с падеж 25.05.2017г.; 509,35лв., обезщетение за забавеното изпълнение на задължението за плащане на паричната сума от 10 000 лева за периода 26.05.2017г. - 27.11.2017г.; Законна лихва върху сумата 10 000 лева, считано от 28.11.2017г. до изплащането й; 850 лева, представляващи разноски по производството.

        Моли съда да осъди „К.Т.К.“ ЕООД, с ЕИК: **** и поръчителя И.В.Т., ЕГН:********** да заплати на дружеството ищец „К.К.Г.” ООД по Банкова сметка ****Б.АД, IBAN: ***, BIC - ***, сумата от 45 863,64 лв. (четиридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и 56 стотинки), представляваща дължимата главница по т. В от Споразумението от 25.05.2017г. /съгласно таблица за издължаване на остатъка от дължимата сума на 6 равни вноски х 7643,94лв./, ведно с лихва в размер на 3159,79 лв./три хиляди сто петдесет и девет лева и 79 стотинки/, изчислена от деня следващ датата на падежа на съответните вноски по таблицата от т. В от Споразумението до датата на завеждане на настоящия иск, както и ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане на дължимата сума.

   Ответниците И.В.Т. – лично и като управител на „К.Т.К.“ ЕООД вземат следното становище:По искова молба на ищцовото дружество срещу ответниците е образувано гр.д.№ 83341/2017 г. по описа на Районен съд - гр.С., с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД и цена на иска 10 000 лв., представляваща първа вноска по Споразумение от 25.05.2017г., ведно с дължимата законна лихва за периода от 26.05.2017г. до датата на завеждане на исковата молба, която възлиза в размер на 509,35 лв., като с оглед направено възражение за подсъдност, делото е прекратено и изпратено в Районен съд - гр.К.. След изпращане на делото в Районен съд-гр.К. е образувано гр.д.№ 637/2018 год. по описа на същия съд.

     Считат, че представеното по делото Споразумение от 25.05.2017 год. е нищожно по следните съображения.В описанието на страните по него, се съдържали индивидуализиращи данни само за ищеца и Козметична компания ЕООД. Нямало данни, с които да бъде индивидуализирано дружество R.I. LTD, вписано под № 3 в споразумението. Посочен бил само номер на пощенска кутия и държава - О.А.Е.. И.Т. - в качеството му на физическо лице, пък изобщо не бил вписан като страна по това споразумение. На стр.2 от Споразумението, под текста „Споразумяли се“ липсвал подпис на представител на R.I. LTD. Посочват, че липсата на подпис е равносилна на липса на валидно изразено съгласие с клаузите на споразумението.На следващо място ответниците посочват, че в т."Г" от цитираното Споразумение е посочено, че И.В.Т. се съгласява да стане поръчител на КТК за сумата от 55 863,64 лв., описана в таблица по т."В". В таблицата по т."В" са записани шест вноски от по 7643,94 лв., чийто общ сбор се явявал 45 863,64 лв. Налице било очевидно несъответствие между сумата посочена в таблицата по т."В" и тази по т. „Г" от споразумението.За да придобиел качеството „поръчител" дадено лице, чл. 138, ал.1 от ЗЗД предвиждал сключване на договор в писмена форма, в която да е налице индивидуализацията и поръчителя, описание на правата и задълженията му, във връзка с изпълнение на главния дълг. Освен липсата на тези данни и разминаването на сумата по дълга (в таблицата по т.В - 45 863,94 лв. и по т.Г - 55863,64 лв. от споразумението), в т."Г" не било посочено и спрямо кой кредитор е изразеното съгласие за поръчителство.

В случай, че не се приемат аргументите за обявяване на нищожност на Споразумението от 25.05.2017 год. и се приеме, че същото има валидно правно действие, ответниците заявяват, че по отношение на К.Т.К. ЕООД признават дължимостта на главница в размер на 45 863,64 лв., представляваща сбора на шестте дължими месечни вноски ( 6 х 7643,94лв., съгласно Споразумение от 25.05.2017 год.).Признават по отношение на „К.Т.К.“ ЕООД дължимостта на законна лихва в размер на 3159,76 лв., изчислена върху шест броя главници от по 7643,94 лв., по периоди както следва:

690,13 лв. - за периода 25.06.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94 лв.;

626,43 лв. - за периода 25.07.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94 лв.;

558,49 лв. - за периода 26.08.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94 лв.;

492,65 лв. - за периода 26.09.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94 лв.;

428,94 лв. - за периода 26.10.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94 лв.;

363,12 лв. - за периода 26.11.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.;

     Признават исковете само в тази им част, тъй като към исковата молба са представени писмени доказателства - фактури, от които може да се установи конкретния размер на вземането на ищеца спрямо „К.Т.К.“ ЕООД , а именно 55 863,64 лв., но от тази сума следва да се приспадне сумата от 10 000 лв. по отношение, на която има влязло в сила решение ,постановено от Районен съд- гр.К..

Не признават обстоятелството, че И.Т. в качеството си на физическо лице, следва да отговаря като поръчител за задълженията на „К.Т.К.“ ЕООД, като аргументите в тази посока са следните:Ако Споразумението се признаело за нищожно, напрактика то нямало да породи правни последици за физическото лице И.Т., поради липса на годно задължаване като поръчител.В случай,че съдът приеме, че Споразумението е годно основание И.Т. да придобие качеството на „поръчител“ по задълженията на „К.Т.К." ЕООД към ищеца, следвало да се вземе под внимание че, т."В" от Споразумението са посочени конкретни дати за изпълнение на задълженията от страна на ответното дружество. Считат, че претенции към И.Т., в качеството му на физическо лице - поръчител не следва да бъдат уважавани, тъй като в срока по чл.147 от ЗЗД, кредиторът „К.К.Г.“ ООД не е предявил иск срещу длъжника за заплащане на дължимите 6 вноски от по 7643,94 лв. всяка, с падеж, както следва: първа вноска - на 24.06.2017 г., втора вноска - на 24.07.2017 г., трета вноска - на 25.08.2017 г., четвърта вноска - на 25.09.2017 г., пета вноска – на 25.10.2017г. и шеста вноска - на 25.11.2017 год.

      Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

      Правната квалификация на предявените искове е чл.79, ал.1 от ЗЗД във вр.чл.200 ЗЗД и чл.268 ЗЗД във вр. чл.147 ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

        В хода на производството се установява следното: Между страните по делото е сключено споразумение от 25.05.2017г., въз основа на което се основава исковата претенция като същото представлява извънсъдебно уреждане на установени търговски отношения между страните във връзка с продажби на стоки. Няма спор,че дружеството ищец е произвело и предало на дружеството ответник стоки на цена от 139 964 лева с ДДС; дружеството ответник дължи на дружеството ищец посочената сума, представляваща цена на стоките по процесните фактури, дружеството ответник предлага, а дружеството ищец се съгласява издължаването на суми по фактури в размер на 55 863,64 лева да се заплати, както следва: 10000 в деня на подписване на споразумението и остатъка на 6 равни погасителни вноски, съгласно т.В от споразумението.

       Претендираната сума в размер на 45 863,64 лв., представлява неизпълнено задължение по главница, съгласно т. В от споразумението за изплащане на дължима сума в размер на 55 863,64 лева, намалено със сумата от 10 000 лева, /за която сума ответниците са осъдени да платят на ищеца съгласно решение №362/15.06.2018 г. по гр.д. №637/2018 г. на PC - К., влязло в сила на 18.09.2018г/.

       Видно от  т.Г от споразумението, И.В.Т., ЕГН: ********** се съгласява да стане поръчител на КТК за сумата от 55 863,64лева, описана в таблица в т.В . И.В.Т. в качеството си на поръчител на дружеството КТК ЕООД, е индивидуализиран с три имена и ЕГН като задължението е посочено изрично по размер и начин на плащане в т. „В” от Споразумението. Физическото лице И.В.Т. подписва Споразумението отделно като поръчител. Спазени са изискванията на чл. 138, ал. 1 от ЗЗД- налице е писмена форма, индивидуализация на поръчителя, индивидуализация на кредитора и на лицето, за което отговаря, както и индивидуализация на задължението. Задължението на дружеството ответник, за което физическото лице И.Т. се съгласява да стане поръчител е в размер на 55 863,64 лева. Претендираната мораторна лихва е изчислена съгласно посочените падежи на вноските по главницата в т.В от споразумението, като началната дата е датата, следваща падежа на съответната вноска от задължението.

        Съдът намира твърдението за нищожност на споразумението за неоснователно. Предметът на сключеното споразумение е уреждане на търговски взаимоотношения, във връзка с продажба на стоки, като ищецът - продавач е предал на ответното дружество - купувач стоки с продажна цена в размер на 139 964 лева с ДДС, за което ищецът е издал фактури получени и осчетоводени от ответното дружество. Ответното дружество се задължава да изплати обща дължима сума в размер на 55 863,64 лева на 7 вноски като първата вноска е в размер на 10 000 лева и е платима в деня на подписване на Споразумението, а останалите 6 вноски е следвало да бъдат погасени до 25.11.2017г.

       Задължението на дружество R.I. LTD е да изплати дължимата главница по процесните фактури. Липсата на допълнителна индивидуализация на дружеството R.I. LTD не е основание за нищожност по смисъла на чл. 26, ал.1 и ал. 2 от ЗЗД. Следва да се отбележи и обстоятелството,че между същите страни има сключен тристранен протокол за прихващане на вземания от 06.07.2017г., приложен към исковата молба, в който дружеството ответник дава изрично съгласието си дружество R.I. LTD да покрие задължението му за плащане към дружеството ищец в размер на 42 999,84евро, която сума е с левова равностойност от 84 100,37 лева и кореспондира със сумата, записана в Споразумението, с която R.I. LTD се задължава да заплати на дружеството ищец.

       Липсата на подпис на представител на R.I. LTD под Споразумението не е основание за нищожност, тъй като по отношение на другите две страни, а именно дружеството ищец, дружеството ответник и физическото лице – поръчител, подписите са положени и спрямо тях споразумението е валидно. Не е налице несъответствие между сумата посочена в таблицата по т. „В” и тази по т. „Г” от споразумението. В точка „В” от същото, сумата, която е посочена е 55 863,64 лева, платима по следния начин - 10 000 лева, платими в деня на споразумението и 6 равни вноски, платими от юни до ноември 2017 година включително. Не е основателно и твърдението,че в срока по чл. 147 от ЗЗД, кредиторът не е предявил иск срещу длъжника. Задължението на дружеството ответник, за което физическото лице И.Т. се съгласява да стане поръчител е в размер на 55 863,64 лева. Фактът, че задължението следва да бъде платено на 7 равни вноски до 25.11.2017г. не обуславял наличието на 7 отделни задължения, главното задължение е едно и крайният срок, определен за погасяването му е 25.11.2017г. Ищецът е предявил иска си срещу длъжника и поръчителя в пълен размер на 15.05.2018г. преди изтичане на 6-месечния срок, който следва да се брои от 25.11.2017г., когато изтича крайният срок за заплащане на задълженията, като производството по делото е започнало с молба за обезпечение на бъдещ иск, заведена още на 09.11.2017г.

          Предвид гореизложените съображения предявените два обективно съединени иск за главница и мораторна лихва следва да бъдат уважени.Предвид обстоятелството,че липсва изрично определение на съда за изменение на размера на исковите претенции и предвид влязлото в сила решение на Казанлъшкия районен съд производството по делото за размера над 45863,64 лв., представляваща дължимата главница по т. В от споразумението от 25.05.2017г. /съгласно таблица за издължаване на остатъка от дължимата сума на 6 равни вноски х 7643,94лв./, и за размера над 3159,76 лв. лихва, изчислена от деня следващ датата на падежа на съответните вноски по таблицата от т. В от споразумението до датата на завеждане на настоящия иск следва да бъде прекратено.В полза на ищцовото дружество следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски.

     

        Водим от горните мотиви, съдът

                                                       

 

                                              РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта относно размера над 45863,64 лв., представляваща дължимата главница по т. В от споразумението от 25.05.2017г. /съгласно таблица за издължаване на остатъка от дължимата сума на 6 равни вноски х 7643,94лв./, и в частта относно  размера над 3159,76 лв.- мораторна лихва.

 

 

         ОСЪЖДА “К.Т.К.” ЕООД ЕИК **** гр.К. ул.“****и И.В.Т. ЕГН ********** ***  – поръчител на задълженията на “К.Т.К.” ЕООД солидарно да заплатят на „К.К.Г.” ООД ЕИК **** гр.С. ул.“****по Банкова сметка ****Б.АД, IBAN: ***, BIC - ***,64 лв./четиридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/-главница, представляваща сбора на шестте дължими месечни вноски ( 6 х 7643,94лв., съгласно Споразумение от 25.05.2017 год.). ,както и сумата в размер на 3159,76 лв.,/три хиляди сто петдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/-мораторна лихва  изчислена върху шест броя главници от по 7643,94 лв., по периоди както следва:

690,13 лв. - за периода 25.06.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.;

626,43 лв. - за периода 25.07.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.;

558,49 лв. - за периода 26.08.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.;

492,65 лв. - за периода 26.09.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.;

428,94 лв. - за периода 26.10.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.;

363,12 лв. - за периода 26.11.2017 -15.05.2018 г. върху главница от 7643,94лв.; ведно със законната лихва върху сумата от  45863,64 лв.,считано от завеждане на исковата молба-15.05.2018 г. до окончателното изплащане ,както и да заплатят сумата 7 950,38 лв./седем хиляди деветстотин и петдесет лева и тридесет и осем стотинки/–разноски по делото.

    

    РЕШЕНИЕТО  може да бъде обжалвано пред АС – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

-