Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         /               17.05.2019 година                         град С.З.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Старозагорският окръжен съд                                            Търговско  отделение

На 17.04.                                                                                                          2019 година

В публично заседание в следния състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

СЕКРЕТАР: СТОЙКА ИВАНОВА

изслуша докладваното от съдията ТАНЕВА

т.дело № 309 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, съобрази:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД.

В исковата молба ищецът сочи, че на 19.05.2008г. между „Б.П.Б.” АД, от една страна като кредитор и „Ч.“ ООД, като кредитополучател, и от трета страна „Б.“ ООД, М.Г.Ч., ЕГН ********** и Г. М. Ч., ЕГН ********** като поръчители е сключен Договор за кредит № 542/2008г., по силата на който на кредитополучателя е предоставен банков кредит в размер на 103 000 /сто и три хиляди/ евро.

Посочва, че условията по сключения договор за кредит са многократно предоговаряни, като с Анекс № А12-542/2012 от 26.03.2012г. към горепосочения Договор за кредит № 542/2008г., подписан на 19.05.2008г. в гр.С. страните се съгласяват, че към 26.03.2012г. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е в просрочие на задълженията си към Банката, като общата сума на просрочените задължения е в размер на 18 384,90 /осемнадесет хиляди триста осемдесет и четири хиляди евро и деветдесет евроцента/ и представляват просрочена главница, просрочени и наказателни лихви и просрочени такси. С подписването на Анекс № А03-542/2010 от 28.05.2010г. към горепосочения Договор за кредит № 542/2008г., подписан на 19.05.2008г. в гр. С. ответникът по настоящето дело М.Г.Ч. е поел солидарна отговорност по смисъла на чл.121-123 ЗЗД за задълженията на кредитополучателя, произтичащи от договора за банков кредит, като се е задължил в качеството си на солидарен длъжник спрямо кредитора да отговаря за изпълнението на задълженията на кредитополучателя по горепосочения кредит, включително и за заплащането на всички дължими суми по кредита до окончателното му погасяване.

Счита, че с оглед на изложеното, ответникът по настоящето дело М.Г.Ч., в качеството си на солидарен длъжник е поел солидарна отговорност спрямо ищеца „Б.П.Б.” АД за всички задължения на кредитополучателя „Ч.“ ЕООД, произтичащи от горепосочения договор за кредит.

Посочва, че поради неплащането на дължимите суми по кредитите и необслужването им, „Б.П.Б.” АД е потърсила правата си по съдебен ред, като е инициирала съдебни действия както срещу кредитополучателя по горепосочения договор за кредит, така и срещу солидарните длъжници по тях, в т.ч. и срещу ответника по настоящото дело М.Г.Ч..

Със Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 03.07.2012г., издадена по гр.д. № 3828/2012г. по описа на Районен съд С.З., ответникът по делото М.Г.Ч. е осъден да заплати на „Б.П.Б.” АД дължимите суми, произтичащи от горепосочените договори за кредит, в т.ч. и начислените лихви и съдебно-деловодни разноски.

Ищецът посочва, че ответникът по делото М.Г.Ч. е осъден да заплати дължимите суми, произтичащи от горепосочените договори за кредит, солидарно с кредитополучателя „Ч.“ ЕООД и с другите солидарни длъжници по кредита.

За принудителното събиране на дължимите суми, по молба на „Б.П.Б.” АД срещу длъжниците, включително и срещу ответника М.Г.Ч. е образувано изпълнително дело №20127660400952г. по описа на ЧСИ К.А., с рег. № 766 на КЧСИ, с район на действие: ОС - С.З.. Изпълнителното дело е преобразувано по описа на ЧСИ И.С.под номер 20188700400329.

Твърди, че в хода на образуваното изпълнително производство е установено, че ответникът М.Г.Ч. се е разпоредил със свое недвижимо имущество в полза на сина си Г.М.Ч., като с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №141, том I, рег. № 1711, дело №112 от 2016 година с вх.рег. № 1357/11.02.2016г., Акт № 156, том III, дело № 594/2016г. на СВ - С.З., ответникът М.Г.Ч. е продал на сина си Г.М.Ч., ЕГН **********, ответник по настоящето дело, следния недвижим имот:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68850.305.326 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка триста и пет, точка, триста двадесет и шест), по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.С.З., одобрени със заповед № РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение със заповед № 18-664 от 30.01.2014г. на началник на СГКК - С.З., с площ на поземления имот по кадастрално заснемане от 999 кв.м /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, а по документи за собственост с площ т 1,000 дка (един декар), находящ се в землището на гр. С.З., общ. С.З., обл. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността „Ц.", с трайно ползване „ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ“, категория на земята при неполивни условия: девета, с номер по предходен плат: имот №000326 /триста двадесет и шест/ със съсели по приложената кадастрална скица/ имот №68850.305.324: имот № 68850.305.498; имот №68850.305.497; имот №68850.305.327; имот 68850.305.325 и имот №68850.305.335.

Сочи, че с оглед разпоредбата на чл.135, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, разпоредителната сделка, обективирана в горепосочения Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №141, том I, рег. № 1711, дело №112 от 2016 година с Вх. рег. № 1357/11.02.2016г., Акт № 156, том III, дело № 594/2016г. на СВ - С.З. се явява недействителна по отношение на ищеца „Б.П.Б.” АД.

Твърди, че тази сделка се явява недействителна именно по отношение на гореописания поземлен имот, който е принадлежал на ответника М.Г.Ч., и с който той се е разпоредил, тъй като с предприетите от ответника М.Г.Ч. разпоредителни действия той съзнателно е намалил имуществото си и е увредил интересите на кредитора и ищец по настоящето дело „Б.П.Б." АД, като е ограничил възможностите на кредитора да удовлетвори вземанията си.

Ищецът твърди, че безспорно извършената сделка уврежда интересите на кредитора, тъй като вследствие сключването на тази сделка е намаляло имуществото на М.Г.Ч. като при сключването и той е знаел, че с действията си уврежда кредитора.

Предвид на гореизложеното  и на основание чл.135 от ЗЗД, моли съда да постанови Решение, с което ДА ОБЯВИ ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на ищеца „Б.П.Б.” АД, с ЕИК:***, договор за покупко-продажба на поземлен имот, сключен на 11.02.2016г. между ответника М.Г.Ч. от една страна, и ответника Г.М.Ч., от друга страна, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №141, том I, рег. № 1711, дело №112 от 2016 година с Вх. рег. № 1357/11.02.2016 год., Акт № 156, том III, дело № 594/2016 год. на СВ - С.З. на следния имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68850.305.326 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, триста и пет, точка, триста двадесет и шест), по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със заповед № РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение със заповед № 18-664 от 30.01.2014г. на началник на СГКК - С.З., с площ на поземления имот по кадастрално заснемане от 999 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, а по документи за собственост с площ т 1,000 дка (един декар), находящ се в землището на гр. С.З., общ. С.З., обл. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността „Ц.“, с трайно ползване „ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ“, категория на земята при неполивни условия: девета, с номер по предходен плат: имот № 000326 /триста двадесет и шест/, със съседи по приложената кадастрална скица/ имот № 68850.305.324; имот № 68850.305.498; имот № 68850.305.497; имот № 68850.305.327; имот № 68850.305.325 и имот № 68850.305.335.

Моли съда, да осъди ответниците да заплатят сторените от „Б.П.Б.” АД разноски по настоящето дело.

Ответниците с отговора на исковата молба считат иска за неоснователен, поради което молят същият да бъде отхвърлен, като им бъдат присъдени деловодните разноски.

Твърдят, че паричното вземане, което е основание за предявяване на този иск, е изцяло погасено по давност. Сочат, че изпълнителният лист е издаден на 03.07.2012г., като въз основа на него е образувано и водено изпълнително дело 952/2012г. по описа на ЧСИ К.А., с район ОС С.З., което към настоящия момент е прекратено. Заявяват, че последните изпълнителни действия, който са основание за прекъсване на давността са извършени преди началото на м.Септември 2013г. Посочват съдебна практика. Сочат, че следващите такива изпълнителни действия са извършени в период с продължителност над 5 години, изразяващи се в образуване /въз основа на същия изпълнителен лист/ на изпълнително дело 329/2018г. на ЧСИ И.С., с район ОС С.З., което дело е образувано след началото на м.Септември 2018г. Твърдят отрицателния факт, че за периода от последното изпълнително действие, явяващо се основание за прекъсване на давността по твърдяното от ищеца парично вземане, до следващото такова действие /образуване на ново изпълнително дело/, който период е над 5 години, не е извършвано каквото и да било действие или изявление, явяващо се основание за прекъсване или спиране на давността. Сочат, че според практиката на ВКС за определяне на доказателствена тежест, когато страна се позовава на факт който не съществува /отрицателен факт/, а несъществуването на нещо не може да бъде доказвано със способите на ГПК, в този случай, ако друга страна има интерес и твърди съществуването на такъв факт /твърди положителен, съществуващ факт/, тежестта на доказване е върху страната твърдяща положителния факт. Молят съда, да има това предвид при определянето на доказателствената тежест.

С допълнителната искова молба, ищецът твърди, че направеното от страна на ответниците възражение за неоснователност на иска поради изтекла погасителна давност е неоснователно, тъй като искът е предявен при спазване на пет годишния давностен срок.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното:

Безспорно е установено, че на 19.05.2008г. между „Б.П.Б.” АД, като кредитор и „Ч.“ ООД, като кредитополучател, и „Б.“ ООД, М.Г.Ч., Г. М. Ч., като поръчители е сключен Договор за кредит № 542/2008г., по силата на който на кредитополучателя е предоставен банков кредит в размер на 103 000 евро.

С Анекс № А12-542/2012 от 26.03.2012г. към горепосочения Договор за кредит № 542/2008г., подписан на 19.05.2008г. страните се съгласяват, че към 26.03.2012г. кредитополучателят е в просрочие на задълженията си към „Б.П.Б.” АД като общата сума на просрочените задължения е в размер на 18 384,90 и представляват просрочена главница, просрочени и наказателни лихви и просрочени такси.

С подписването на Анекс № А03-542/2010 г. от 28.05.2010г. към горепосочения Договор за кредит № 542/2008г., подписан на 19.05.2008г. в гр. С. ответникът по настоящето дело М.Г.Ч. е  поел солидарна отговорност за задълженията на кредитополучателя, произтичащи от договора за банков кредит, като се е задължил в качеството си на солидарен длъжник спрямо кредитора да отговаря за изпълнението на задълженията на кредитополучателя по горепосочения кредит, включително и за заплащането на всички дължими суми по кредита до окончателното му погасяване.

Видно от представения по делото изпълнителен лист от 03.07.2012 г.  издаден въз основа на Заповед № 2589/03.07.2012 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по гр.д. № 3828/2012г. по описа на Районен съд С.З., „Ч." ЕООД, „Б." ЕООД, М.Г.Ч., Г. М. Ч. са осъдени солидарно да заплатят НА „Б.П.Б. АД сумата от 200 000 евро/двеста хиляди евро/ за главница, представляваща неизпълнено задължение по Договор за кредит № 542/2008 г. от 19.05.2008г. изменен и допълнен с анекси към него,  сумата от 18 605.19 евро/осемнадесет хиляди шестстотин и пет евро и деветнадесет евро цента/ възнаградителна лихва по чл. 5, ал.1 от Раздел II към Договор за кредит № 542/2008 от 19.05.2008г. изменен и допълнен с чл. 2 от Анекс А02-642/2009 от 29.05.2009г. и чл. 2 от Анакс А05-542/2011 от 22.06.2011 г. за периода от 30.05.2011г. до 30.05.2012г. /включително/; сумата от 3982.01 евро/три хиляди деветстотин осемдесет и две евро и един евро цент/ наказателна лихва по чл,7, ал.1 от Раздел II от Договор за кредит № 542/2008 от 19.05.2008г. изменен и допълнен с анекси към него за периода от 30.06.2011г. до 01.07.2012г. /включително/; със сумата от 452.75 евро/четиристотин петдесет и две евро и седемдесет и пет евро цента/ - административна такса по чл. 5 от Анекс А05-542/2011 от 22.06.2011 г. към Договор за кредит № 542/2008 от 19.05.2008 г. за периода от 30.06.2011 г. до 30.05.2012 г. и законната лихва върху главницата от 02.07.2012г. до изплащане на вземането, както и сумата 8724.56 лева/осем хиляди седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ разноски по делото, въз основа на извлечение от счетоводните книги на „Б.П.Б." АД от 02.07.2012г.

За принудителното събиране на дължимите суми, по молба на „Б.П.Б.” АД срещу длъжниците, включително и срещу ответника М.Г.Ч. е образувано изпълнително дело №20127660400952г. по описа на ЧСИ К.А., с рег. № 766 на КЧСИ, с район на действие: ОС - С.З.. Изпълнителното дело е преобразувано по описа на ЧСИ И.С.под номер 20188700400329.

От представените по делото доказателства се установява, че в хода на образуваното изпълнително производство ответникът М.Г.Ч. се е разпоредил със свое недвижимо имущество в полза на сина си Г.М.Ч., като с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №141, том I, рег. № 1711, дело №112 от 2016 година с вх.рег. № 1357/11.02.2016г., Акт № 156, том III, дело № 594/2016г. на СВ - С.З., ответникът М.Г.Ч. е продал на сина си Г.М.Ч., ЕГН **********, ответник по настоящето дело, следния недвижим имот:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68850.305.326 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка триста и пет, точка, триста двадесет и шест), по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.С.З., одобрени със заповед № РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение със заповед № 18-664 от 30.01.2014г. на началник на СГКК - С.З., с площ на поземления имот по кадастрално заснемане от 999 кв.м /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, а по документи за собственост с площ т 1,000 дка (един декар), находящ се в землището на гр. С.З., общ. С.З., обл. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността „Ц.", с трайно ползване „ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ“, категория на земята при неполивни условия: девета, с номер по предходен плат: имот №000326 /триста двадесет и шест/ със съсели по приложената кадастрална скица/ имот №68850.305.324: имот № 68850.305.498; имот №68850.305.497; имот №68850.305.327; имот 68850.305.325 и имот №68850.305.335.

 

         При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

         Активно легитимиран да предяви Павловия иск е кредиторът. Кредитор по смисъла на чл. 135 ЗЗД е всяко лице, титуляр на парично или непарично вземане по отношение на ответника. Правото на кредитора да иска обявяването за недействителни спрямо него увреждащите го актове на длъжника е предпоставено от наличието на действително вземане - вземане, което може да не е изискуемо или ликвидно. Възникването на това право не е обусловено и от установяване на вземането с влязло в сила решение. Съдът по Павловия иск не може да проверява, съществува ли вземането, което легитимира ищеца като кредитор, освен ако вземането не е отречено с влязло в сила решение.

В настоящия случай, съдът намира за установено, че първата предпоставка от фактическия състав на чл. 135 от ЗЗД е налице, тъй като е безспорно установено, че ищецът „Б.П.Б.” АД има качеството кредитор спрямо първия ответник М.Г.Ч., видно от изпълнителен лист от 03.07.2012 г.,  издаден въз основа на Заповед № 2589/03.07.2012 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по гр.д. № 3828/2012г. по описа на Районен съд С.З.

Следващият елемент от фактическия състав на чл. 135, ал. 1 от ЗЗД е извършване на действие, което уврежда кредитора. Увреждането на кредитора е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяването на правата на кредитора спрямо длъжника. Увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворението на кредитора. Всяка прехвърлителната сделка е увреждащ кредитора акт на длъжника, тъй като намалява длъжниковото имущество, служещо за общо обезпечение на кредитора.

В случая с прехвърляне на собствения си недвижим имот М.Г.Ч. безспорно намалява актива си, поради което съдът приема, че това действие има увреждащ характер, тъй като с това действие се намалява възможността на кредитора да се удовлетвори принудително от имущество, собственост на длъжника.

Необходим елемент на уважаване на иска по чл.135 ЗЗД е длъжникът да знае, че чрез извършване на атакуваното правно действие/ разпореждане с имущество/, уврежда кредитора си- ищец.

В случая срещу първия ответник М.Г.Ч. е издаден изпълнителен лист от 03.07.2012 г. и образувано изпълнително дело №20127660400952г. по описа на ЧСИ К.А., с рег. № 766 на КЧСИ, с район на действие: ОС - С.З. впоследствие е преобразувано по описа на ЧСИ И.С.под номер 20188700400329. Поради това съдът приема, че е налице знание у длъжника М.Г.Ч. за увреждането на кредитора.

 

В случая не е необходимо да се доказва субективният елемент-знание на за увреждането на кредитора от страните по прехвърлителната сделка- от фактическия състав на отменителния иск по чл. 135 от ЗЗД. По отношение на него е въведена оборима законова презумпция, по силата на която то се предполага в случай, че е налице посочената в чл. 135, ал. 2 от ЗЗД на  роднинска връзка между страните по сделката. Безспорно в настоящия случай е доказана роднинска връзка - възходящ и низходящ на страните по сделката Разпоредбата на чл. 135, ал.2 от ЗЗД въвеждаща презумпцията за знание, която е необорена от ответниците в настоящия случай.

Предвид изложените съображения, съдът приема, че предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен. Налице са всички предпоставки за уважаване на иска по чл.135 ЗЗД – искът е предявен от кредитор на ответника М.Г.Ч., който се е разпоредил с собствения си недвижим имот в полза на сина си Г.М.Ч., с което е увредил кредитора си „Б.П.Б.” АД.

 

Поради основателността на предявения иск, съдът следва да се произнесе по възражението на ответниците за погасителна давност.

Неоснователни са възраженията на ответниците за изтекла погасителна давност. От представените и приети като доказателства по делото постановление за възлагане на недвижим имот, влязло в сила на 26.09.2013 г. по изп.д. № 952/2012 г. по описа на ЧСИ Кр.Ангелов и Молба от „Б.П.Б." АД вх.№ 731/16.01.2018г. е видно, че посоченото изпълнително дело е било висящо до 25.03.2018г, като последното изпълнително действие е Постановление за възлагане на недвижим имот, влязло в сила на 26.09.2013 г.

Срещу същите длъжници, включително солидарният длъжник ответник по настоящото дело М.Г.Ч., е образувано изп.д. № 329/2018г. по описа на ЧСИ Ив.Стръмски. Делото е образувано на 11.09.2018г. Първите изпълнителни действия по отношение на длъжниците, включително и ответника по настоящото дело са предприети на 20.09.2018г., видно от представените и приети запорни съобщения, заедно с доказателства за връчването им.

Съгласно даденото с ППВС № 3/18.11.1980г. тълкуване образуването на изпълнително производство прекъсва давността, като по време на изпълнителното производство давност не тече. Съгласно т. 10 от Тълкувателно решение №2 от 26.06.2015г. на ВКС по т. д. №2/2013г., ОСГТК „Съгласно чл.116, б."в" ЗЗД давността се прекъсва с предприемането на действия за принудително изпълнение на вземането. В изпълнителното производство за събиране на парични вземания може да бъдат приложени различни изпълнителни способи, като бъдат осребрени множество вещи, както и да бъдат събрани множество вземания на длъжника от трети задължени лица. Прекъсва давността предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ): насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т. н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица. Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др. с т . 10 е обявено за изгубило сила Постановление №3/1980г. на Пленума на Върховния съд. С оглед на това извършената с т. 10 от ТР №2/26.06.2015г., по тълк.д.№2/2013г на ОСКТК на ВКС отмяна на ППВС №3/18.11.1980г. поражда действие от датата на обявяване на ТР, като даденото с т.10 от ТР № 2/26.06.2015 г., постановено по тълк.д. № 2/2013 г. разрешение се прилага от тази дата - 26.06.2015г. към висящите към този момент изпълнителни производства.

Безспорно е, че към 26.06.2015г. изп.д. № 952/2015г. по описа на ЧСИ Кр.Ангелов е било висящо и от прекратяването му до първите изпълнителни действия по новообразуваното изп.д. № 329/2018г. по описа на ЧСИ И.С.не е изтекла погасителната давност.

 

Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да обяви за относително недействителен по отношение на ищеца „Б.П.Б.” АД, договор за покупко-продажба на поземлен имот, сключен на 11.02.2016г. между ответника М.Г.Ч. от една страна, и ответника Г.М.Ч., от друга страна, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №141, том I, рег. № 1711, дело №112 от 2016 година с Вх. рег. № 1357/11.02.2016 год., Акт № 156, том III, дело № 594/2016 год. на СВ - С.З. на следния имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68850.305.326 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, триста и пет, точка, триста двадесет и шест), по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със заповед № РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение със заповед № 18-664 от 30.01.2014г. на началник на СГКК - С.З., с площ на поземления имот по кадастрално заснемане от 999 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, а по документи за собственост с площ т 1,000 дка (един декар), находящ се в землището на гр. С.З., общ. С.З., обл. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността „Ц.“, с трайно ползване „ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ“, категория на земята при неполивни условия: девета, с номер по предходен плат: имот № 000326 /триста двадесет и шест/, със съседи по приложената кадастрална скица/ имот № 68850.305.324; имот № 68850.305.498; имот № 68850.305.497; имот № 68850.305.327; имот № 68850.305.325 и имот № 68850.305.335.

 

Ответниците следва да заплатят на „ „Б.П.Б.” АД направените в настоящото производство разноски за държавна такса в размер на 50 лв.

 

Водим от гореизложеното съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на „Б.П.Б.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, представлявана чрез пълномощника им адв. Н.К. *** договор за покупко-продажба на поземлен имот, сключен на 11.02.2016г. между ответника М.Г.Ч. ЕГН **********,*** и ответника Г.М.Ч. ЕГН **********,***, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №141, том I, рег. № 1711, дело №112 от 2016 година с Вх. рег. № 1357/11.02.2016 год., Акт № 156, том III, дело № 594/2016 год. на СВ - С.З. на следния имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68850.305.326 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, триста и пет, точка, триста двадесет и шест), по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със заповед № РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение със заповед № 18-664 от 30.01.2014г. на началник на СГКК - С.З., с площ на поземления имот по кадастрално заснемане от 999 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, а по документи за собственост с площ т 1,000 дка (един декар), находящ се в землището на гр. С.З., общ. С.З., обл. С.З., ЕКАТТЕ 68850, в местността „Ц.“, с трайно ползване „ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ“, категория на земята при неполивни условия: девета, с номер по предходен плат: имот № 000326 /триста двадесет и шест/, със съседи по приложената кадастрална скица/ имот № 68850.305.324; имот № 68850.305.498; имот № 68850.305.497; имот № 68850.305.327; имот № 68850.305.325 и имот № 68850.305.335.

 

ОСЪЖДА М.Г.Ч. ЕГН **********,*** и Г.М.Ч. ЕГН **********,*** да заплатят на „Б.П.Б.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., *** направените в настоящото производство разноски за държавна такса в размер на 50 лв.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред  Пловдивския апелативен съд.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :