РЕШЕНИЕ

 

               /   15.05.               Година 2019                           гр. Стара Загора

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД         ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На   16.04.                                                                                      2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                             

И секретаря Диана Иванова, като разгледа докладваното от съдията

СИМИТЧИЕВ т.д. № 319  по описа за 2018 година,

за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба, подадена от О.Ч., ЕИК ***, гр.Ч., представлявано от К.Т.П.– кмет на О.Ч.  против СНЦ „М.И.Г. - Ч.”- гр.Ч., ЕИК***, представлявано от В.Й.А.– Председател на Управителния съвет с цена на исковете: 38 000 лева – главница и 3 278,77 лева – мораторна лихва за забава с правни основания: чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.105, ал.1 от ЗПФ и чл.86 от ЗЗД.

Предявени са главен осъдителен иск с квалификация по 104, ал.1, т.4 и 5 от Закона за публичните финанси, вр. чл.240 ЗЗД за сумата от 38000 лв и акцесорен осъдителен иск по чл.86 ЗЗД за сумата от 3278,77 лв обезщетение за забава.

Ищецът твърди в исковата молба, че на  29.06.2017г. с Решение № 277/29.06.2017г. на Общински съвет-гр. Ч., на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.104, ал.1, т.4и т.5 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, Общински съвет – Ч. е решил О.Ч. да предостави безлихвен заем на СНЦ „М.И.Г.- Ч.”, ЕИК***, представлявано от В.Й.А.- председател на Управителния съвет на СНЦ
„МИГ - Ч.” в размер на 50000,00 лв. (петдесет хиляди лева) за
изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4. „Текущи разходи
и популяризиране на Стратегии за местно развитие” за първото
шестмесечие на 2017 г. на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР 2014-2020 г.  Срокът за възстановяване бил 31.12.2017 г. и  средствата трябвало да се осигурят от бюджета на О.Ч..

Ищецът сочи, че решението на Общински съвет - гр. Ч. е било да се отпусне този безлихвен заем в размер на 50000 лв., който да покрие изпълнение на дейностите и разходите за първото шестмесечие на 2017 г., като Председателят на СНЦ „МИГ - Ч.“ е приложил във връзка с искания заем до Кмета на О.Ч. подробна справка за разходване на средствата, които били входирани същия ден в деловодството на О.Ч. с вх. peг. индекс №92-00-114 от 11.07.2017 г. В писмото от Председателя на СНЦ „МИГ - Ч.“ до Кмета на О.Ч.,  ведно с Таблица към него, се посочвало, че нужните средства за първото шестмесечие на 2017 г., включващи всякакви разходи, подробно описани в таблицата, са в размер на 37919,20 лв. (тридесет и седем хиляди деветстотин и деветнадесет лева и двадесет стотинки).

Сочи се, че на 12.07.2017 г., с Преводно нареждане, О.Ч. е наредила на СНЦ „МИГ - Ч.“ по неговата банкова сметка *******к, сумата от 38 000,00 лв. (тридесет и осем хиляди лева), като според т.2 от решението на ОбС - Ч. е следвало този безлихвен заем да бъде върнат (възстановен) от СНЦ „МИГ - Ч.“ на О.Ч. в срок до 31.12.2017 г.

Ищецът твърди, че до датата на предявяване на исковата молба в съда, заемът не е върнат. Счита, че след като ответникът е в забава след настъпване датата на падежа и до момента не е възстановил сумата от 38000 лв., следва да бъде осъден да заплати тази сума, ведно със законната лихва за забава от датата на предявяването на иска до окончателното й изплащане. Съответно, на основание чл.86 от ЗЗД, във вр. с чл.105, ал.1 от ЗПФ, ответникът дължи, върху главницата от 38000 лв., мораторна лихва за забавата, която за периода от 31.12.2017 г., до датата на предявяване на иска - 05.11.2018 г., е в размер на 3278,77 лв. (три хиляди двеста седемдесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки).

Ищецът моли да бъде постановено решение, с което да бъде осъдено СНЦ „М.-Ч..” да заплати на О.Ч., сумата от 38 000 лв. (тридесет и осем хиляди лева) - представляваща главница по предоставен с Решение № 277 от 29.06.2017г. на Общински съвет - гр. Ч. безлихвен заем за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегии за местно развитие” за първото шестмесечие на 2017 г. на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., ВЕДНО със законната лихва върху присъдената сума от датата на подаването на иска в съда до окончателното й изплащане, както и сумата от 3 278,77 лв. (три хиляди двеста седемдесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки) - представляваща мораторна (законна) лихва за забава върху главницата за периода от 31.12.2017 г. до датата на предявяване на иска-05.11.2018 г.

         В срока по чл.367 от ГПК ответникът е депозирал отговор на исковата молба, в която счита предявените срещу него искове за допустими, но изцяло неоснователни – както по основание, така и по размер. Оспорва изцяло твърдението, че дължи на ищеца посочените в исковата молба суми. На свой ред, твърди, че ищецът му дължи заплащането на сумата 83 166.44 лева, представляваща сбора на две наложени финансови корекции от Д.Ф.З.по вина на О.Ч., като е поискал да бъде прието за разглеждане по делото възражението му за прихващане на ищцовата претенция с посоченото вземане, като бъде извършено съдебно прихващане между двете до размера на по-малкото.

         В постъпилите доп. Им и отговор на доп. Им, страните поддържат изложените фактически твърдения и възражения.

         С определението за насрочване на делото, съдът, по изложени в същото съображения, е постановил, че не приема възражението за прихващане на ответника СНЦ „М.И.Г. - Ч.”- гр.Ч., на вземането му към О.Ч. от общо 83166,44 лв, с вземането на ищеца О.Ч., предмет на предявените искове. Ето защо, изложените във връзка със същото твърдения и възражения не следва да се обсъждат.

         С проекта за доклад, връчен на страните и неоспорен от тях, са приети за безспорни и ненуждаещи се от доказване по делото следните факти:

         С Решение № 277/29.06.2017г. на Общински съвет-гр. Ч., на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.104, ал.1, т.4и т.5 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, Общински съвет – Ч. е решил О.Ч. да предостави безлихвен заем на СНЦ „М.И.Г. - Ч.”, ЕИК***, представлявано от В.Й.А.- председател на Управителния съвет на СНЦ
„МИГ - Ч.” в размер на 50000,00 лв. (петдесет хиляди лева) за
изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4. „Текущи разходи
и популяризиране на Стратегии за местно развитие” за първото
шестмесечие на 2017 г. на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР 2014-2020 г.  Срокът за възстановяване е бил до 31.12.2017 г. и средствата трябвало да се осигурят от бюджета на О.Ч.. Във връзка с взетото решение и след подадена от
Председателят на СНЦ „МИГ - Ч.“ до Кмета на О.Ч. подробна справка за разходване на средствата, с вх. peг. индекс №92-00-114 от 11.07.2017 г.,  на 12.07.2017 г., с Преводно нареждане, О.Ч. е наредила на СНЦ „МИГ - Ч.“ по неговата банкова сметка *******к, сумата от 38 000 лв, която е постъпила по същата.

Съобразно разпределената доказателствената тежест, в тежест на ищеца бе да докаже исковете си по основание и размер. Такова доказване бе проведено по делото, доколкото, освен че не бе спорно, основанието на вземането и предаването на заемната сума се установява и от доказателствата по делото. Заемната сума е следвало да бъде върната до 31.12.2017г. съгласно решението на Общински съвет Ч..

В тежест на ответника бе да докаже, че е погасил задължението за връщане на заемната сума, но за това по делото не бяха представени доказателства. С оглед установената забава на ответника поради невръщане на заемната сума до 31.12.2017г., същият дължи на ищеца и обезщетение за забава върху главницата от 38000 лв за периода от 31.12.2017 г. до датата на предявяване на иска - 05.11.2018 г. в размер на 3 278,77 лева.

При това положение, логично, съдът приема, че предявените срещу СНЦ „М.И.Г. - Ч.”- гр.Ч. осъдителни искове за заплащане на О.Ч. на сумата от 38 000 лева – главница и сумата 3 278,77 лева – мораторна лихва за забава за периода от 31.12.2017 г. до датата на предявяване на иска - 05.11.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Им в съда – 05.11.2018г. до окончателното изплащане, се явяват основателни и доказани по основание и размер, поради което следва да бъдат уважени като бъде осъден ответника да заплати на ищеца същите, ведно с разноските по делото от 1651,15 лв за държавна такса и 2200 лв за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                      РЕШИ:

 

ОСЪЖДА СНЦ „М.И.Г. – Ч.“, ЕИК***, с адрес гр.Ч., пл.“****, представлявано от В.Й.А.– Председател на Управителния съвет за заплати на О.Ч., ЕИК ***, с адрес гр.Ч., пл.“****, представлявана от К.Т.П.– кмет на О.Ч.,  сумата от 38 000 лв. (тридесет и осем хиляди лева) - представляваща главница по предоставен на СНЦ „М.И.Г. – Ч.“, ЕИК***, с Решение № 277 от 29.06.2017г. на Общински съвет - гр. Ч., безлихвен заем за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегии за местно развитие” за първото шестмесечие на 2017 г. на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., ведно със законната лихва върху присъдената сума от датата на подаването на иска в съда – 05.11.2018г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 3 278,77 лв. (три хиляди двеста седемдесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки) - представляваща законна лихва за забава върху главницата за периода от 31.12.2017 г. до датата на предявяване на иска-05.11.2018 г., както и разноските на ищеца по делото от 1651,15 лв за държавна такса и 2200 лв за адвокатско възнаграждение

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

        

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: